CARES 2020 Thời gian hết hạn

Với phúc lợi Carewell SEIU 503 CARES PTO, nhân viên đủ điều kiện có thể được nhận phúc lợi tối đa 80 giờ nghỉ được trả lương. Bạn có thể đủ điều kiện nếu bạn bị mất giờ làm trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 6 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 vì một trong 5 lý do đủ điều kiện liên quan đến COVID-19, bạn đã làm việc ít nhất 40 giờ làm việc đủ điều kiện (còn được gọi là giờ theo đơn vị thương lượng) và bạn đã gửi Mẫu Đơn W-9 cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi để lưu hồ sơ.

Điều Kiện Tham Gia

 

Để đủ điều kiện hưởng phúc lợi này, bạn phải:

 1. Đã bị mất số giờ làm việc đủ điều kiện được bao trả trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 vì một trong 5 lý do dưới đây; 
 2. Đã làm được ít nhất 40 giờ được bao trả vào 1 trong 3 tháng trước tháng mà bạn bị mất số giờ được bao trả vì một trong những lý do ở bên dưới; 
 3. Đã gửi Mẫu Đơn W-9 cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi để lưu hồ sơ.

Yêu Cầu 1: Đã bị mất số giờ làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 vì một trong những lý do dưới đây:

 1. Bạn đã được xác nhận là mắc COVID-19;
 2. Bạn đã tự cách ly theo khuyến cáo của một chuyên gia y tế đủ trình độ* do có nguy cơ nhiễm COVID-19;
 3. Bạn có các triệu chứng của bệnh COVID-19 và đang chủ động gặp chuyên gia y tế đủ trình độ để khám chẩn đoán y tế.
 4. Bạn đang chăm sóc cho một cá nhân mà bạn chịu trách nhiệm về mặt pháp lý hoặc sinh sống cùng, và người đó đang tuân theo lệnh cách ly của chuyên gia y tế đủ trình độ*; và/hoặc
 5. Bạn đang chăm sóc một đứa con mà bạn chịu trách nhiệm về mặt pháp lý. Trường học hoặc cơ sở trông trẻ của con đã bị đóng cửa để phòng ngừa dịch COVID-19 và không có cá nhân đủ trình độ nào khác** có thể nhận trông giữ (các) con của bạn.

* Chuyên gia y tế đủ trình độ là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế được cấp phép và đào tạo để cung cấp các dịch vụ y tế. Họ là các bác sĩ, trợ lý bác sĩ, điều dưỡng và y tá có đăng ký hành nghề. Vì các mục đích của phúc lợi này, Nhân Viên Truy Vết Tiếp Xúc đang làm việc với các cơ quan sức khỏe công tại địa phương, chẳng hạn như Cơ Quan Sức Khỏe Oregon, được coi là chuyên gia đủ trình độ.

** Cá nhân đủ trình độ chăm sóc trẻ là một người lớn đã/chưa được cấp phép mà bạn tin tưởng sẽ chăm sóc an toàn cho con bạn. Đối tượng này có thể là nhà cung cấp dịch vụ trông trẻ thường xuyên, trung tâm trông trẻ được cấp phép hoặc một thành viên gia đình.

Hãy xem phần Câu Hỏi và Giải Đáp để biết thêm thông tin về các lý do thiếu giờ làm.

Yêu Cầu 2: Bạn đã hoàn thành ít nhất 40 giờ được bao trả ở 1 trong 3 tháng trước tháng mà bạn bị mất số giờ được bao trả vì một lý do hợp lệ.

Có 2 “mức” phúc lợi:

 1. Tối đa 40 giờ phúc lợi CARES PTO: Nếu bạn đã hoàn thành từ 40 đến 79 giờ được bao trả ở ít nhất 1 trong 3 tháng vừa qua và bạn đáp ứng ít nhất 1 trong 5 tiêu chí về tính đủ điều kiện như mô tả ở trên, thì bạn đủ điều kiện được nhận tối đa 40 giờ phúc lợi CARES PTO.
 2. Tối đa 80 giờ phúc lợi CARES PTO: Nếu bạn đã hoàn thành 80 giờ được bao trả trở lên ở ít nhất 1 trong 3 tháng vừa qua và bạn đáp ứng ít nhất 1 trong các tiêu chí về tính đủ điều kiện như mô tả ở trên, thì bạn đủ điều kiện được nhận tối đa 80 giờ phúc lợi CARES PTO.

Bạn có thể nộp đơn nhiều lần để yêu cầu phúc lợi CARES PTO. Tuy nhiên, nếu nộp đơn nhiều lần, bạn sẽ đủ điều kiện hưởng số giờ tối đa mà bạn đủ điều kiện trong đơn yêu cầu đầu tiên nhưng chưa được nhận.

Ví dụ: giả sử bạn đã hoàn thành 60 giờ được bao trả trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7, sau đó bị mất 30 giờ trong tháng 8 vì một trong những tiêu chí đủ điều kiện như mô tả ở trên. Do yêu cầu về số giờ làm việc, bạn sẽ đủ điều kiện hưởng tối đa 40 giờ phúc lợi CARES PTO. Trong đơn yêu cầu cho tháng 8, bạn có thể đăng ký nhận tối đa 30 giờ (tổng số giờ làm việc mà bạn bị mất trong tháng đó).

Trong ví dụ này, nếu sau này cần nộp đơn, thì bạn sẽ có tối đa 10 giờ để sử dụng, kể cả khi bạn đã làm được 80 giờ trong tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Vì trong đơn yêu cầu đầu tiên (trong tháng 8), bạn đã đủ điều kiện hưởng tối đa 40 giờ phúc lợi, tức là tổng số giờ bạn sẽ đủ điều kiện trong thời gian hưởng phúc lợi này.

Ví dụ khác: nếu bạn đã hoàn thành 80 giờ được bao trả trong tháng 5 và 40 giờ được bao trả trong tháng 6 và tháng 7, sau đó bị mất 60 giờ được bao trả trong tháng 8 vì một trong những tiêu chí đủ điều kiện như mô tả ở trên. Do yêu cầu về số giờ làm việc, bạn sẽ đủ điều kiện hưởng tổng tối đa là 80 giờ phúc lợi CARES PTO. Trong đơn yêu cầu cho tháng 8, bạn có thể đăng ký nhận 60 giờ (tổng số giờ bạn bị mất ở tháng trước) và còn lại 20 giờ để sử dụng trong tương lai, nếu cần.

Yêu Cầu 3: Đã gửi Mẫu Đơn W-9 cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi để lưu hồ sơ.

Các phúc lợi CARES PTO của Carewell SEIU 503 đều bị tính thuế. Do vậy, bạn cần gửi Mẫu Đơn W-9 cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi để lưu hồ sơ.

 

Lưu ý về thời gian thanh toán 

Vui lòng chờ vì quá trình xử lý có thể lâu hơn. Bvì lợi ích này được tài trợ thông qua Đạo luật CARES của Chính phủ Liên bang vào tháng 3 năm 2020, có yêu cầu xác minh giờ bổ sung cho lợi ích này. Ví dụ: hầu hết các khiếu nại được nộp vào tháng 8 đã được thanh toán vào giữa tháng 10.

Hỏi và Đáp

Làm cách nào để tôi biết được mình có đủ điều kiện hưởng các phúc lợi CARES PTO của Carewell SEIU 503 hay không?
Để đủ điều kiện hưởng phúc lợi này, bạn phải:

 1. Gửi Mẫu Đơn W-9 cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi;
 2. Bị mất số giờ làm việc được bao trả trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 vì một trong 5 lý do nêu dưới đây; và
 3. Đã hoàn thành ít nhất 40 giờ được bao trả ở 1 trong 3 tháng trước tháng mà bạn bị mất số giờ được bao trả.

Để đủ điều kiện, bạn phải bị mất số giờ làm việc được bao trả trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 vì một trong 5 lý do sau:

 1. Bạn đã được xác nhận là mắc COVID-19;
 2. Bạn đã tự cách ly theo khuyến cáo của một chuyên gia y tế đủ trình độ do có nguy cơ nhiễm COVID-19;
 3. Bạn có các triệu chứng của bệnh COVID-19 và đang chủ động gặp chuyên gia y tế đủ trình độ để khám chẩn đoán y tế.
 4. Bạn đang chăm sóc cho một cá nhân mà bạn chịu trách nhiệm về mặt pháp lý hoặc sinh sống cùng, và người đó đang tuân theo lệnh cách ly của chuyên gia y tế đủ trình độ; và/hoặc
 5. Bạn đang chăm sóc một đứa con mà bạn chịu trách nhiệm về mặt pháp lý. Trường học hoặc cơ sở trông trẻ của con đã bị đóng cửa để phòng ngừa dịch COVID-19 và không có cá nhân đủ trình độ nào khác có thể nhận trông giữ (các) con của bạn.
"Số giờ được bao trả?" là gì
Số giờ được bao trả (còn gọi là số giờ làm việc đủ điều kiện hoặc số giờ theo đơn vị thương lượng) là số giờ mà bạn làm việc cho người sử dụng lao động của mình được Acumen, DHS và/hoặc PPL chi trả thay mặt cho người sử dụng lao động của bạn.
Tôi đủ điều kiện hưởng bao nhiêu giờ phúc lợi PTO?
Nếu bạn đã làm việc từ 80 giờ trở lên trong một trong ba tháng trước tháng mà bạn bị mất số giờ được bảo hiểm vì một trong những lý do được mô tả ở trên, bạn sẽ đủ điều kiện nhận tối đa 80 giờ quyền lợi CARES PTO.

Nếu bạn đã hoàn thành 40 đến 79 giờ được bao trả ở 1 trong 3 tháng trước tháng mà bạn bị mất số giờ được bao trả vì một trong các lý do như mô tả ở trên, thì bạn sẽ đủ điều kiện hưởng tối đa 40 giờ phúc lợi CARES PTO.

Ví dụ: nếu bạn bị mất 60 giờ làm việc được bao trả trong tháng 7 năm 2020 vì một trong 5 lý do đủ điều kiện và bạn đã hoàn thành 80 giờ được bao trả trong tháng 4, tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2020, thì bạn sẽ đủ điều kiện hưởng 60 giờ phúc lợi CARES PTO.

Ví dụ khác: nếu bạn bị mất 80 giờ được bao trả trong tháng 7 năm 2020 vì một trong 5 lý do đủ điều kiện và bạn đã hoàn thành từ 40 đến 79 giờ được bao trả trong tháng 4, tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2020, thì bạn sẽ đủ điều kiện hưởng 40 giờ phúc lợi CARES PTO.

 

Anna bị mất 14 giờ làm việc trong tháng 6/2020 vì bác sĩ yêu cầu cô ấy cách ly do bệnh COVID-19. Vì Anna đã làm được 42 giờ trong tháng 5, nên cô ấy đủ điều kiện hưởng tối đa 40 giờ phúc lợi Carewell SEIU 503 CARES PTO và có thể yêu cầu tổng cộng 14 giờ làm việc bị mất trong tháng 6.

Anna phải tiếp tục cách ly trong tháng 7 và bị mất thêm 24 giờ làm việc của tháng đó. Nhờ có số giờ làm việc trong tháng 5, nên cô ấy đủ điều kiện hưởng tối đa 40 giờ phúc lợi Carewell SEIU 503 CARES PTO. Cô ấy đã yêu cầu 14 giờ phúc lợi trong tháng 6 và vẫn đủ điều kiện hưởng tối đa 26 giờ. Anna có thể yêu cầu tổng cộng 24 giờ bị mất trong tháng 7.

Tôi có thể nộp đơn đăng ký nhận phúc lợi Carewell SEIU 503 CARES PTO nhiều lần không?
Có! Bạn có thể nộp đơn đăng ký nhận phúc lợi cho bất kỳ tháng nào khi đáp ứng các tiêu chí nêu trên. Tuy nhiên, số giờ bạn được hưởng phúc lợi CARES PTO tối đa là 40 hoặc 80 giờ, tùy theo số giờ được bao trả mà bạn đã làm vào các tháng trước.
Tôi có thể yêu cầu bao nhiêu giờ phúc lợi CARES PTO nếu nộp đơn nhiều lần?
Nếu nộp đơn nhiều lần để yêu cầu phúc lợi CARES PTO, bạn sẽ đủ điều kiện hưởng số giờ tối đa mà bạn đủ điều kiện trong đơn yêu cầu đầu tiên nhưng chưa được nhận.

Ví dụ: giả sử bạn đã làm được 60 giờ trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7, sau đó bị mất 30 giờ trong tháng 8 vì một trong 5 lý do đủ điều kiện trong câu hỏi 1. Do yêu cầu về số giờ làm việc trong câu hỏi 2, bạn sẽ đủ điều kiện hưởng tối đa 40 giờ phúc lợi CARES PTO. Trong đơn yêu cầu cho tháng 8, bạn có thể đăng ký nhận tối đa 30 giờ (tổng số giờ làm việc mà bạn bị mất trong tháng đó).

Trong ví dụ này, nếu sau này cần nộp đơn, thì bạn sẽ có tối đa 10 giờ để sử dụng, kể cả khi bạn đã làm được 80 giờ trong tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Vì trong đơn yêu cầu đầu tiên (trong tháng 8), bạn đã đủ điều kiện hưởng tối đa 40 giờ, tức là tổng số giờ bạn sẽ đủ điều kiện trong thời gian hưởng phúc lợi này.

Ví dụ khác: nếu bạn đã làm được 80 giờ trong tháng 5 và 40 giờ trong tháng 6 và tháng 7, sau đó bị mất 60 giờ trong tháng 8 vì một trong 5 lý do đủ điều kiện trong câu hỏi 1. Do yêu cầu về số giờ làm việc trong câu hỏi 2, bạn sẽ đủ điều kiện hưởng tổng cộng tối đa là 80 giờ phúc lợi CARES PTO. Trong đơn yêu cầu cho tháng 8, bạn có thể đăng ký nhận 60 giờ (tổng số giờ bạn bị mất ở tháng trước) và bạn có 20 giờ còn lại để sử dụng trong tương lai, nếu cần (và nếu bạn tiếp tục đáp ứng yêu cầu về số giờ).

Nếu tôi có các triệu chứng của bệnh COVID-19 và quyết định nghỉ làm ở nhà thì tôi có đủ điều kiện hưởng phúc lợi này không?
Không. Nếu đã nhận được yêu cầu tự cách ly từ chuyên gia y tế đủ trình độ hoặc Contact Tracer (Nhân Viên Truy Vết Tiếp Xúc) của Cơ Quan Quản Lý Y Tế Oregon thì bạn mới đủ điều kiện hưởng phúc lợi này. Nếu bạn tự ý quyết định tự cách ly mà không theo lệnh hoặc khuyến cáo của chuyên gia y tế, thì bạn không đủ điều kiện hưởng phúc lợi này.
Nếu nhà cung cấp dịch vụ trông trẻ cho con tôi mở cửa/có thể nhận trông trẻ nhưng tôi quyết định để trẻ ở nhà vì lo ngại về dịch COVID-19, thì tôi có đủ điều kiện hưởng phúc lợi này không?
Không. Để đủ điều kiện, bạn phải không nhận được dịch vụ trông trẻ thích hợp. Nếu tự quyết định để trẻ ở nhà mà không theo lệnh hoặc khuyến cáo của chuyên gia y tế, thì bạn không đủ điều kiện hưởng phúc lợi này.
Nếu người sử dụng lao động có nguy cơ cao và giảm giờ làm của tôi thì sao?
Để đủ điều kiện hưởng phúc lợi trong trường hợp này, bạn phải bị mất giờ làm do chuyên gia y tế yêu cầu người sử dụng lao động của bạn tự cách ly. Bạn sẽ không đủ điều kiện hưởng phúc lợi này nếu người sử dụng lao động của bạn tự ý quyết định tự cách ly.
Chuyên gia y tế đủ trình độ là ai?
Chuyên gia y tế đủ trình độ là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế được cấp phép và đào tạo để cung cấp các dịch vụ y tế. Họ là các bác sĩ, trợ lý bác sĩ, điều dưỡng và y tá có đăng ký hành nghề. Vì các mục đích của phúc lợi này, Nhân Viên Truy Vết Tiếp Xúc đang làm việc với các cơ quan sức khỏe công tại địa phương, chẳng hạn như Cơ Quan Sức Khỏe Oregon, được coi là chuyên gia đủ trình độ.
“Cá nhân đủ trình độ” nghĩa là gì khi nói tới dịch vụ trông trẻ?
Cá nhân đủ trình độ là một người lớn đã/chưa được cấp phép mà bạn tin tưởng sẽ chăm sóc an toàn cho con bạn. Đối tượng này có thể là trường học của con bạn, nhà cung cấp dịch vụ trông trẻ thường xuyên, trung tâm trông trẻ được cấp phép hoặc một thành viên gia đình.
Tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền?
Phúc lợi CARES PTO được tính giống như cách thường tính Thời Gian Nghỉ Được Trả Lương. Phúc lợi PTO của bạn được tính dựa vào mức lương bạn nhận được trong tháng đầu tiên bạn đủ điều kiện — trong trường hợp này là tháng 4 năm 2020. Đối với hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, số tiền này là 15 đô la/giờ.
Nếu đã yêu cầu phúc lợi CARES PTO của Carewell SEIU 503, tôi vẫn có thể yêu cầu các loại phúc lợi PTO khác (như phúc lợi PTO thông thường hoặc phúc lợi PTO Dành Cho Hoàn Cảnh Khó Khăn có vào đầu năm nay) được không?
Có! Bạn được phép (và nên) nộp đơn đăng ký tất cả phúc lợi PTO của Carewell SEIU 503 mà bạn đủ điều kiện hưởng, bao gồm Phúc Lợi PTO Thông Thường và Phúc Lợi PTO Dành Cho Hoàn Cảnh Khó Khăn (đối với số giờ bị mất trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 16 tháng 5).
Tôi cần phải gửi kèm tài liệu nào để chứng minh rằng tôi bị mất giờ làm vì một trong 5 tiêu chí đủ điều kiện?
Bạn không cần phải gửi kèm bất kỳ tài liệu bổ sung nào. Bạn chỉ cần xác nhận (nói cách khác là thề) rằng bạn đã bị mất số giờ làm việc được bao trả vì lý do như bạn đã nêu trong mẫu yêu cầu phúc lợi. Sau đó, Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi và Hội Đồng Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Nhà Oregon sẽ xác minh số giờ làm việc được bao trả mà bạn bị mất bằng cách kiểm tra phiếu/thẻ chấm công của bạn.
Nếu Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi và Hội Đồng Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Nhà Oregon không xác minh được số giờ làm việc được bao trả mà tôi bị mất thì sao?
Nếu không thể xác minh số giờ được bao trả mà bạn đã làm hoặc số giờ được bao trả mà bạn bị mất, thì nhân viên của Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi sẽ liên hệ với bạn để tìm cách giải quyết sự sai lệch. Nếu không thể giải trình số giờ được bao trả bị mất, thì người nhận phúc lợi có thể phải chịu trách nhiệm trả lại phúc lợi.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie của mình hoặc bạn nhấp vào "Chấp nhận" bên dưới thì bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính sách bảo mật.

Đóng