Các Nguồn Trợ Giúp về COVID-19

Vì dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến các cộng đồng nên chúng tôi đang tìm cách trợ giúp các nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà, nhân viên hỗ trợ cá nhân và nhân viên chăm sóc sức khỏe cá nhân nhiều nhất có thể. Hội Đồng Ủy Thác đã thông qua những quyết định cải thiện về phúc lợi sau đây.

Phúc Lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương Do COVID-19

Phúc lợi tối đa 40 giờ nghỉ được trả lương dành cho những nhân viên đủ điều kiện.

 

Vắc-xin COVID-19

Bảo vệ bản thân, bảo vệ mọi người và giúp chúng ta đánh bại đại dịch này.

Phúc Lợi Xét Nghiệm COVID-19 Miễn Phí

Nếu bạn đã nhận được một bộ xét nghiệm thông qua phúc lợi này, sau đây là cách bạn có thể sử dụng bộ xét nghiệm.

Thư Dành Cho Nhân Viên Thiết Yếu

Nhiều nhân viên chăm sóc tại nhà và nhân viên hỗ trợ cá nhân đã yêu cầu phương thức chứng thực rằng họ là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc và vì thế, họ là “essential workers” (“nhân viên thiết yếu”).

Phúc Lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương Do COVID-19

Phúc lợi này đã được gia hạn cho năm 2022. Với phúc lợi PTO Do COVID-19, nhân viên đủ điều kiện có thể được nhận phúc lợi tối đa 40 giờ nghỉ được trả lương. Bạn có thể đăng ký 2 lần trong năm nay cho tối đa 80 giờ vào năm 2022.

Bạn có thể đủ điều kiện nếu:

 1. bạn bị mất giờ làm sau ngày 1 tháng 1 năm 2021 vì một trong 5 lý do đủ điều kiện liên quan đến COVID-19;
 2. bạn đã làm được ít nhất 40 giờ làm việc đủ điều kiện (còn được gọi là giờ theo đơn vị thương lượng) ở 1 trong 3 tháng trước khoảng thời gian mà bạn bị mất số giờ làm đó; và
 3. bạn đã gửi Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi để lưu hồ sơ.

Phúc lợi này sẽ được cung cấp cho đến khi dùng hết quỹ (khoảng $1,5 triệu). Bạn nên nộp đơn đăng ký ngay khi hội đủ điều kiện. 

Điều Kiện Tham Gia

Để đủ điều kiện hưởng phúc lợi này, bạn phải:

 1. Đã bị mất số giờ làm việc đủ điều kiện được bao trả sau ngày 1 tháng 1 năm 2021 vì một trong 5 lý do dưới đây; 
 2. Đã làm được ít nhất 40 giờ được bao trả vào 1 trong 3 tháng trước tháng mà bạn bị mất số giờ được bao trả vì một trong những lý do ở bên dưới; 
 3. Đã gửi Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi để lưu hồ sơ.

Yêu Cầu 1: Đã bị mất số giờ làm việc sau ngày 1 tháng 1 năm 2021 vì một trong những lý do dưới đây:

 1. Bạn đã được xác nhận là mắc COVID-19;
 2. Bạn đã tự cách ly theo khuyến cáo của một chuyên gia y tế đủ trình độ* do có nguy cơ nhiễm COVID-19;
 3. Bạn có các triệu chứng của bệnh COVID-19 và đang chủ động gặp chuyên gia y tế đủ trình độ để khám chẩn đoán y tế;
 4. Bạn đang chăm sóc cho một cá nhân mà bạn chịu trách nhiệm về mặt pháp lý hoặc sinh sống cùng, và người đó đang tuân theo lệnh cách ly của chuyên gia y tế đủ trình độ*; và/hoặc
 5. Bạn đang chăm sóc một đứa con mà bạn chịu trách nhiệm về mặt pháp lý. Trường học hoặc cơ sở trông trẻ của con đã bị đóng cửa để phòng ngừa dịch COVID-19 và không có cá nhân đủ trình độ nào khác** có thể nhận trông giữ (các) con của bạn.

* Chuyên gia y tế đủ trình độ là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế được cấp phép và đào tạo để cung cấp các dịch vụ y tế. Họ là các bác sĩ, trợ lý bác sĩ, điều dưỡng và y tá có đăng ký hành nghề. Vì các mục đích của phúc lợi này, Nhân Viên Truy Vết Tiếp Xúc đang làm việc với các cơ quan sức khỏe công tại địa phương, chẳng hạn như Cơ Quan Sức Khỏe Oregon, được coi là chuyên gia đủ trình độ.

** Cá nhân đủ trình độ chăm sóc trẻ là một người lớn đã/chưa được cấp phép mà bạn tin tưởng sẽ chăm sóc an toàn cho con bạn. Đối tượng này có thể là nhà cung cấp dịch vụ trông trẻ thường xuyên, trung tâm trông trẻ được cấp phép hoặc một thành viên gia đình.

Hãy xem phần Câu Hỏi và Giải Đáp để biết thêm thông tin về các lý do thiếu giờ làm.

Yêu Cầu 2: bạn đã hoàn thành ít nhất 40 giờ được bao trả ở 1 trong 3 tháng trước tháng mà bạn bị mất số giờ được bao trả vì một lý do hợp lệ.

Để đủ điều kiện hưởng phúc lợi này, bạn cần phải làm được ít nhất là 40 giờ ở một trong 3 tháng ngay trước khoảng thời gian mà bạn bị mất số giờ làm đó.

Chẳng hạn như nếu bị mất giờ làm trong tháng 2 năm 2021, thì bạn cần làm được ít nhất là 40 giờ trong tháng 1 năm 2021, tháng 12 năm 2020 hoặc tháng 11 năm 2020 để đủ điều kiện.

Yêu Cầu 3: Đã gửi Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi để lưu hồ sơ.

Các phúc lợi PTO Do COVID-19 đều bị tính thuế. Vì vậy, bạn cần gửi Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi để lưu hồ sơ. Nếu không chắc chắn liệu mình đã gửi Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi để lưu hồ sơ hay chưa, thì bạn nên điền và gửi ngay một mẫu đơn để tránh bị chậm trễ trong việc thanh toán phúc lợi.

Hỏi và Đáp

Hãy đọc các câu hỏi thường gặp về phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương Do COVID-19.

Làm cách nào tôi biết được mình có đủ điều kiện hưởng phúc lợi PTO Do COVID-19 hay không?

Để đủ điều kiện hưởng phúc lợi này, bạn phải:

 1. Gửi Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi;
 2. Đã bị mất số giờ làm việc được bao trả sau ngày 1 tháng 1 năm 2021 vì một trong 5 lý do nêu dưới đây; và
 3. Đã hoàn thành ít nhất 40 giờ được bao trả ở 1 trong 3 tháng trước tháng mà bạn bị mất số giờ được bao trả.

Để đủ điều kiện, bạn phải bị mất số giờ làm việc được bao trả sau ngày 1 tháng 1 năm 2021 vì một trong 5 lý do sau:

 1. Bạn đã được xác nhận là mắc COVID-19;
 2. Bạn đã tự cách ly theo khuyến cáo của một chuyên gia y tế đủ trình độ do có nguy cơ nhiễm COVID-19;
 3. Bạn có các triệu chứng của bệnh COVID-19 và đang chủ động gặp chuyên gia y tế đủ trình độ để khám chẩn đoán y tế.
 4. Bạn đang chăm sóc cho một cá nhân mà bạn chịu trách nhiệm về mặt pháp lý hoặc sinh sống cùng, và người đó đang tuân theo lệnh cách ly của chuyên gia y tế đủ trình độ; và/hoặc
 5. Bạn đang chăm sóc một đứa con mà bạn chịu trách nhiệm về mặt pháp lý. Trường học hoặc cơ sở trông trẻ của con đã bị đóng cửa để phòng ngừa dịch COVID-19 và không có cá nhân đủ trình độ nào khác có thể nhận trông giữ (các) con của bạn.
"Số giờ được bao trả là gì?"

Số giờ được bao trả (còn gọi là số giờ làm việc đủ điều kiện hoặc số giờ theo đơn vị thương lượng) là số giờ mà bạn làm việc cho người sử dụng lao động của mình được Acumen, DHS và/hoặc PPL chi trả thay mặt cho người sử dụng lao động của bạn.

Tôi đủ điều kiện hưởng bao nhiêu giờ phúc lợi PTO?

Nếu đáp ứng các yêu cầu về điều kiện, bạn có thể được nhận phúc lợi tối đa 40 giờ nghỉ được trả lương. Bạn có thể nộp đơn đăng ký 2 lần/năm cho tối đa 80 giờ mỗi năm. 

Tôi có thể nộp đơn đăng ký nhận phúc lợi PTO Do COVID-19 nhiều lần không?

Đúng vậy! Bạn có thể nộp đơn đăng ký 2 lần/năm miễn là đáp ứng các tiêu chí ở trên. Mỗi lần nộp đơn, bạn có thể yêu cầu lên đến 40 giờ, với mức tối đa là 80 giờ/năm. 

Nếu tôi có các triệu chứng của bệnh COVID-19 và quyết định nghỉ làm ở nhà thì tôi có đủ điều kiện hưởng phúc lợi này không?

Không. Nếu đã nhận được yêu cầu tự cách ly từ chuyên gia y tế đủ trình độ hoặc Contact Tracer (Nhân Viên Truy Vết Tiếp Xúc) của Cơ Quan Quản Lý Y Tế Oregon thì bạn mới đủ điều kiện hưởng phúc lợi này. Nếu bạn tự ý quyết định tự cách ly mà không theo lệnh hoặc khuyến cáo của chuyên gia y tế, thì bạn không đủ điều kiện hưởng phúc lợi này.

Nếu nhà cung cấp dịch vụ trông trẻ cho con tôi mở cửa/có thể nhận trông trẻ nhưng tôi quyết định ở nhà vì lo ngại về dịch COVID-19, thì tôi có đủ điều kiện hưởng phúc lợi này không?

Không. Để đủ điều kiện, bạn phải không nhận được dịch vụ trông trẻ thích hợp. Nếu tự quyết định để trẻ ở nhà mà không theo lệnh hoặc khuyến cáo của chuyên gia y tế, thì bạn không đủ điều kiện hưởng phúc lợi này.

Nếu người sử dụng lao động có nguy cơ cao và giảm giờ làm của tôi thì sao?

Để đủ điều kiện hưởng phúc lợi trong trường hợp này, bạn phải bị mất giờ làm do chuyên gia y tế yêu cầu người sử dụng lao động của bạn tự cách ly. Bạn sẽ không đủ điều kiện hưởng phúc lợi này nếu người sử dụng lao động của bạn tự ý quyết định tự cách ly.

Chuyên gia y tế đủ trình độ là ai?

Chuyên gia y tế đủ trình độ là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế được cấp phép và đào tạo để cung cấp các dịch vụ y tế. Họ là các bác sĩ, trợ lý bác sĩ, điều dưỡng và y tá có đăng ký hành nghề. Vì các mục đích của phúc lợi này, Nhân Viên Truy Vết Tiếp Xúc đang làm việc với các cơ quan sức khỏe công tại địa phương, chẳng hạn như Cơ Quan Sức Khỏe Oregon, được coi là chuyên gia đủ trình độ.

“Cá nhân đủ trình độ” nghĩa là gì khi nói tới dịch vụ trông trẻ?

Cá nhân đủ trình độ là một người lớn đã/chưa được cấp phép mà bạn tin tưởng sẽ chăm sóc an toàn cho con bạn. Đối tượng này có thể là trường học của con bạn, nhà cung cấp dịch vụ trông trẻ thường xuyên, trung tâm trông trẻ được cấp phép hoặc một thành viên gia đình.

Tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền?

Phúc lợi PTO Do COVID-19 được tính giống như cách thường tính Giờ Nghỉ Được Trả Lương. Phúc lợi PTO của bạn được tính dựa vào mức lương bạn nhận được trong tháng đầu tiên bạn đủ điều kiện – trong trường hợp này là tháng 11 năm 2020. Đối với hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, số tiền này là $15,77 mỗi giờ. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, mức lương dành cho hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe là $16,67/giờ. 

Nếu đã yêu cầu phúc lợi PTO Do COVID-19, tôi vẫn có thể yêu cầu các loại phúc lợi PTO khác như phúc lợi PTO thông thường phải không?

Đúng vậy! Bạn được phép (và nên) nộp đơn đăng ký tất cả phúc lợi PTO của Carewell SEIU 503 mà bạn đủ điều kiện hưởng, bao gồm phúc lợi PTO thông thường.

Tôi cần phải gửi kèm tài liệu nào để chứng minh rằng tôi bị mất giờ làm vì một trong 5 tiêu chí đủ điều kiện?

Bạn không cần phải gửi kèm bất kỳ tài liệu bổ sung nào. Bạn chỉ cần xác nhận (nói cách khác là thề) rằng bạn đã bị mất số giờ làm việc được bao trả vì lý do như bạn đã nêu trong Benefit Request Form (Mẫu Yêu Cầu Phúc Lợi). Sau đó, Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi và Hội Đồng Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Nhà Oregon sẽ xác minh số giờ làm việc được bao trả mà bạn bị mất bằng cách kiểm tra phiếu/thẻ chấm công của bạn.

Nếu Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi và Hội Đồng Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Nhà Oregon không xác minh được số giờ làm việc được bao trả mà tôi bị mất thì sao?

Nếu không thể xác minh số giờ được bao trả mà bạn đã làm hoặc số giờ được bao trả mà bạn bị mất, thì nhân viên của Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi sẽ liên hệ với bạn để tìm cách giải quyết sự sai lệch. Nếu không thể giải trình số giờ được bao trả bị mất, thì người nhận phúc lợi có thể phải chịu trách nhiệm trả lại phúc lợi.

Vắc-xin COVID-19

Bảo vệ bản thân, bảo vệ mọi người và giúp chúng ta đánh bại đại dịch này.

Hiện đã có vắc-xin cho tất cả nhân viên hỗ trợ cá nhân và nhân viên chăm sóc tại nhà ở tiểu bang Oregon. Để đảm bảo nhận được liều vắc-xin COVID-19 đầu tiên, vui lòng đặt lịch hẹn tiêm vắc-xin trong thời gian sớm nhất có thể!

Vắc-xin COVID-19 đã được đánh giá cẩn thận trong các đợt thử nghiệm lâm sàng và được FDA chấp thuận vì giúp bạn giảm đáng kể nguy cơ bị nhiễm COVID-19. Sự kết hợp giữa tiêm vắc-xin và tuân thủ các đề xuất sau đây của CDC nhằm bảo vệ bản thân và người khác sẽ là biện pháp bảo vệ tốt nhất khỏi COVID-19, đồng thời giúp chúng ta đánh bại căn bệnh quái ác này.

Không có quy định nào bắt buộc bạn phải tiêm vắc-xin. Tuy nhiên, Liên Đoàn của chúng ta hỗ trợ nhân viên chăm sóc sức khỏe, nhân viên thiết yếu và công chúng tham gia tiêm vắc-xin để phòng ngừa COVID-19 và bắt đầu quá trình tái thiết sau khi đại dịch này qua đi.

Phúc Lợi Xét Nghiệm COVID-19 Miễn Phí

Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, Carewell sẽ ngừng cung cấp phúc lợi Xét Nghiệm COVID-19. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không thể yêu cầu cung cấp một bộ xét nghiệm thông qua phúc lợi này nữa. Tuy nhiên, nếu bạn đã nhận được một bộ xét nghiệm từ Innovare thì bạn vẫn có thể sử dụng bộ xét nghiệm đó và gửi kết quả xét nghiệm cho Innovare để họ xử lý. 

Tôi làm cách nào để gửi kết quả xét nghiệm cho Innovare để họ xử lý?

  • Tự làm xét nghiệm bằng bộ xét nghiệm bạn nhận được.
  • Trả lại bộ xét nghiệm cho phòng xét nghiệm trong gói bưu phẩm tự đề địa chỉ mà bạn nhận được.

Thông tin liên hệ của Innovare

Bạn có thể liên hệ Đường Dây Trợ Giúp của Innovare theo số 631-403-0062.

Tôi có thể tìm một bộ xét nghiệm COVID-19 ở đâu?

Thư Dành Cho Nhân Viên Thiết Yếu

Nhiều nhân viên chăm sóc tại nhà và nhân viên hỗ trợ cá nhân đã yêu cầu phương thức chứng thực rằng họ là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc và vì thế, họ là “essential workers” (“nhân viên thiết yếu”). Nhấp vào đây để điền thông tin vào mẫu đơn và bạn sẽ nhận được một bức thư gửi tự động qua email để xác minh bạn là nhân viên thiết yếu.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng