Chọn trang

Kiểm Tra Điều Kiện Tham Gia Của Bạn

Với bảng câu hỏi về điều kiện hưởng phúc lợi bên dưới, chỉ chưa đầy một phút là bạn có thể biết mình đủ điều kiện hưởng những phúc lợi nào.

Chọn một phúc lợi bên dưới để trả lời bảng câu hỏi

Các Phúc Lợi của Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa và Thị Lực+ Thính Lực
Các Phúc Lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe
Phúc Lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương
Biểu tượng một chiếc răng thể hiện Phúc Lợi Nha Khoa của Carewell

Nha Khoa

Biểu tượng đầu người thể hiện Phúc Lợi Thị Lực + Thính Lực của Carewell

Thị Lực + Thính Lực

Biểu tượng một ngôi nhà thể hiện Phúc Lợi từ Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên của Carewell

Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên

Biểu tượng một chiếc răng, một người & #039; đầu và một ngôi nhà đại diện cho các Quyền lợi của Chương trình Hỗ trợ Nhân viên, Thị lực + Thính giác và Nha khoa Carewell

Các Phúc Lợi của Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa và Thị Lực+ Thính Lực

Các yêu cầu về điều kiện hưởng phúc lợi của Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa, Thị Lực+ Thính Lực đều như nhau. Bạn sẽ tự động được ghi danh nếu đã làm việc đủ số giờ cần thiết để được bao trả, đồng thời đã cập nhật thông tin mới nhất của mình cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi và Tiểu Bang.

Thông Tin Quan Trọng Về Điều Kiện Tham Gia
  • Bạn phải làm việc ít nhất 40 giờ trong 2 tháng liên tiếp để đủ điều kiện hưởng các phúc lợi này. Sau khi đáp ứng yêu cầu này và nộp bảng chấm công và/hoặc phiếu thanh toán tiền lương, bạn sẽ phải chờ 1 tháng để Tiểu Bang báo cáo số giờ của bạn với Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi.
  • Nếu báo cáo số giờ là 0 trong 2 tháng liên tiếp, thì bạn có thể không còn đủ điều kiện hưởng phúc lợi nữa.

Nếu bạn chưa nhận được các phúc lợi này, hãy trả lời bảng câu hỏi để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hay không hoặc bạn có cần làm gì để được hưởng phúc lợi không.

Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên (EAP), Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực

Bươc 1 / 3

  • Những câu hỏi trong bảng câu hỏi này nói về số “giờ làm việc” mà bạn cần để đủ điều kiện hưởng phúc lợi của Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực ("DVE") của Carewell, thì nghĩa là số giờ đó sẽ được DHS và/hoặc PPL thanh toán thay mặt người sử dụng lao động của bạn.
Biểu tượng tiền thể hiện Phúc Lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell

Các Phúc Lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe

Các Phúc Lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell SEIU 503 nhằm trợ giúp nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà đang làm việc tại Tiểu Bang Oregon chi trả phí bảo hiểm y tế và chi phí y tế tự trả.

Phúc lợi này dành cho nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà đủ điều kiện. Đây là những nhân viên có bảo hiểm Medicare hoặc đã mua một gói bảo hiểm y tế cá nhân qua Marketplace. Phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe này bao trả tối đa $6.190 chi phí y tế tự trả cho các yêu cầu bảo hiểm được Medicare hoặc một chương trình sức khỏe đủ điều kiện mua qua Marketplace năm 2020 chi trả. Phúc lợi này cũng chi trả cho phí bảo hiểm thuần hàng tháng của một chương trình đủ điều kiện mua qua Marketplace và bồi hoàn cho phí bảo hiểm Medicare.

Thông Tin Quan Trọng Về Điều Kiện Tham Gia
  • Bạn phải làm việc ít nhất 40 giờ trong 2 tháng liên tiếp để đủ điều kiện hưởng các phúc lợi này. Sau khi đáp ứng yêu cầu này và nộp bảng chấm công và/hoặc phiếu thanh toán tiền lương, bạn sẽ phải chờ 1 tháng để Tiểu Bang báo cáo số giờ của bạn với Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi.
  • Bạn có thể phải đợi cho đến Thời Gian Ghi Danh (1/11 - 15/12) trước khi có thể đăng ký tham gia một chương trình trên Marketplace và bắt đầu hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe.
  • Nếu báo cáo số giờ là 0 trong 2 tháng liên tiếp, thì bạn có thể không còn đủ điều kiện hưởng phúc lợi nữa.

Để xem bạn có đủ điều kiện hay không, hãy trả lời bảng câu hỏi về điều kiện tham gia bên dưới.

Biểu tượng mặt trời nhô lên từ mặt nước thể hiện phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương

Phúc Lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương

Carewell SEIU 503 mang đến phúc lợi lên tới 40 giờ nghỉ được trả lương (PTO) mỗi năm cho các nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà đủ điều kiện.

Trả lời bảng câu hỏi về điều kiện tham gia để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hưởng phúc lợi PTO không.

Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương

  • Khi bảng câu hỏi này hỏi về số giờ của bạn vì có liên quan đến điều kiện hưởng phúc lợi Carewell SEIU 503, thì tức là muốn hỏi về số giờ theo đơn vị thương lượng. Số giờ theo đơn vị thương lượng là số giờ được DHS và/hoặc PPL thanh toán thay mặt người sử dụng lao động/chủ lao động của bạn.
  • Do phúc lợi PTO của bạn được coi là thu nhập có tính thuế, nên Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi có thể phải gửi tờ khai thuế qua IRS liên quan đến phúc lợi PTO được thanh toán cho bạn. Để hoàn thành quy trình gửi tờ khai này, Quỹ Ủy Thác phải có Đơn W-9 đã được bạn điền đầy đủ.
r

Cập Nhật Thông Tin Của Bạn

Để đủ điều kiện hưởng các phúc lợi của Carewell, bạn phải gửi cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi những thông tin như tên, giới tính, Số An Sinh Xã Hội, ngày sinh và địa chỉ hiện tại của bạn để lưu hồ sơ. Điền vào mẫu đơn Update Your Info (Cập Nhật Thông Tin Của Bạn) ngay để luôn cập nhật thông tin của bạn.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie của mình hoặc bạn nhấp vào "Chấp nhận" bên dưới thì bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính sách bảo mật.

Đóng