Không Còn Đủ Điều Kiện

Nguyên nhân khiến bạn có thể không còn đủ điều kiện

Bạn có thể không còn đủ điều kiện hưởng phúc lợi của Carewell SEIU 503 (Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực, EAP và Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe) nếu có số giờ làm việc bằng 0 trong 2 tháng liên tiếp. Sau 2 tháng đó, bạn sẽ có khoảng thời gian ân hạn 1 tháng trước khi không còn được hưởng phúc lợi. 

Chúng tôi sẽ gửi thư cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để thông báo rằng họ có thể không còn được hưởng phúc lợi. Những thông báo này cũng bao gồm thông tin về việc tiếp tục bảo hiểm Nha Khoa, Thị Lực và Thính Lực cũng như EAP thông qua COBRA.

Điều gì xảy ra khi không còn được hưởng phúc lợi?

Phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực và Thính Lực cũng như Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên (EAP)

Bạn sẽ không còn được hưởng phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực và Thính Lực cũng như Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên (DVE) kể từ ngày cuối cùng của tháng ân hạn. Tuy nhiên, bạn có thể chọn tiếp tục tham gia các chương trình Nha Khoa của Kaiser Permanente, Thị Lực và Thính Lực của Ameritas cũng như EAP thông qua COBRA.  

Nếu quyết định duy trì phúc lợi DVE thông qua COBRA thì từ giờ trở đi, bạn sẽ phải trả phí bảo hiểm bằng cách gửi khoản thanh toán đến Carewell SEIU 503. Trong năm 2023, mức phí phải trả để tiếp tục bảo hiểm Nha Khoa, Thị Lực và Thính Lực cũng như EAP là $41,03/tháng.

Nếu không còn đủ điều kiện hưởng phúc lợi, bạn sẽ nhận được Thông Báo Lựa Chọn COBRA qua đường bưu điện, kèm theo mẫu để đăng ký COBRA.

Phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe (HCA)

Không còn được hưởng phúc lợi của Carewell SEIU 503 không có nghĩa là không còn được nhận bảo hiểm y tế! Nhưng vào cuối tháng ân hạn, Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (BCC) của bạn sẽ hết hiệu lực. Kể từ thời điểm đó, bạn phải trả phí bảo hiểm cũng như chi phí y tế tự trả của riêng mình.  

Đừng vứt BCC!  Nếu tiếp tục đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, bạn sẽ có thể dùng lại thẻ này. 

Lưu ý: Nếu thiết lập phương thức thanh toán tự động với hãng bảo hiểm y tế, bạn sẽ cần liên hệ với hãng đó để cập nhật thông tin thanh toán.  Nhấp vào đây để tìm thông tin liên hệ của các hãng (như Kaiser Permanente, Moda hoặc Providence). 

Nếu bạn nhận bảo hiểm thông qua một chương trình trên Marketplace: 

  • Hãy trả phí bảo hiểm đúng hạn, nếu không bạn có thể sẽ không còn được bảo hiểm do không thanh toán. Không còn được hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe không phải là Biến Cố Đủ Điều Kiện Xem Xét. Vì vậy, bạn có thể cần chờ đến Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) tiếp theo để đăng ký bảo hiểm y tế.  
  • Hãy cập nhật ứng dụng Marketplace nếu thu nhập của bạn thay đổi. 
  • Nếu thu nhập giảm đi do bạn bị mất số giờ làm việc, bạn có thể đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid. Vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, bạn có thể đăng ký: 
   • Oregon Health Plan (OHP) ở Oregon – nhấp vào đây để truy cập vào trang web 
   • Apple Health ở Washington – nhấp vào đây để truy cập vào trang web 

Phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương (PTO)

Việc bạn có được hưởng phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương hay không sẽ dựa trên các điều kiện khác nhau. Ngay cả khi không còn đủ điều kiện hưởng phúc lợi của Carewell SEIU 503, bạn vẫn có thể nhận được phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương nếu đã làm việc đủ số giờ theo yêu cầu. 

Lưu ý rằng để đủ điều kiện hưởng PTO, bạn cũng phải điền vào W-9 Form (Mẫu Đơn W-9) và gửi tới Carewell SEIU 503. 

Hãy truy cập vào đây để biết thêm thông tin về phúc lợi PTO. 

Bạn có thể tiếp tục đủ điều kiện hưởng phúc lợi của Carewell SEIU 503 không?

Có! Nếu bắt đầu quay lại công việc và làm được ít nhất 40 giờ trong 2 tháng liên tiếp, bạn có thể tiếp tục đủ điều kiện hưởng phúc lợi của Carewell SEIU 503, bao gồm Nha Khoa, Thị Lực và Thính Lực, EAP cũng như Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. Sau 2 tháng có 40 giờ làm việc, bạn sẽ có khoảng thời gian chờ 1 tháng trước khi tiếp tục được hưởng phúc lợi.  

Bảo hiểm Nha Khoa, Thị Lực và Thính Lực cũng như EAP của bạn có hiệu lực kể từ ngày đầu tiên của tháng ngay sau khi hết thời gian chờ. 

Phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe sau khi bạn tiếp tục đủ điều kiện

Nếu bạn tham gia Medicare

Nếu tham gia Medicare, bạn sẽ bắt đầu nhận được khoản hoàn trả cho phí bảo hiểm bằng mức đã nhận trước đây. Nếu bạn đã nhận HCA cho Medicare trong một năm qua (không phải năm hiện tại) và phí bảo hiểm hoặc bất kỳ thông tin nào khác có sự thay đổi, bạn sẽ cần điền vào giấy tờ HCA của Medicare và Medicare phí bảo hiểm Reimbursement Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Medicare) (truy cập vào đây để biết thêm thông tin và điền vào các mẫu đơn). Sau khi những giấy tờ nêu trên được xử lý, bạn sẽ bắt đầu nhận được khoản hoàn trả phí bảo hiểm và có thể dùng BCC cho chi phí tự trả của mình.  

 • Nếu còn giữ BCC, bạn vẫn có thể sử dụng thẻ này, trừ khi đã quá ngày hết hạn ở mặt trước. Vui lòng lưu ý rằng bên quản lý BCC là Ameriflex đã phát hành thẻ mới vào tháng 7 năm 2022. Nếu bạn nhận được BCC trước thời điểm nêu trên thì thẻ đó không còn hợp lệ, bất kể ngày hết hạn.
 • Nếu bạn không có BCC hợp lệ, hãy gọi điện cho Carewell SEIU 503 theo số 1-844-503-7348 để đặt thẻ mới.
  Nếu bạn tham gia một chương trình trên Marketplace

  Nếu tham gia một chương trình trên Marketplace, bạn sẽ phải điền vào Enrollment Information Form (Mẫu Đơn Thông Tin Đăng Ký) để cho chúng tôi biết về chương trình và phí bảo hiểm của bạn. Bạn cũng nên gọi điện đến số 1-844-503-7348 để đảm bảo mình tiếp tục được hưởng phúc lợi HCA mà không bị chậm trễ. Đọc thêm về phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe cho Các Chương Trình Được Phê Duyệt tại đây. 

  Nếu bạn chưa có bảo hiểm y tế

  Nếu chưa có bảo hiểm y tế, bạn phải chờ đến Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) thì mới đăng ký được một chương trình bảo hiểm y tế trên Healthcare Marketplace, trừ khi bạn đủ điều kiện đăng ký trong Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt. Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) thường bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 đối với bảo hiểm cho năm tiếp theo. Bạn chỉ có thể nhận được phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe khi đăng ký một chương trình được phê duyệt trên Marketplace. Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp: hãy gọi điện đến số 1-844-503-7348 để trao đổi với Trung Tâm Hỗ Trợ Thành Viên, qua đó chúng tôi sẽ giúp bạn đăng ký nhanh nhất có thể.  

  Bạn có câu hỏi về việc đủ điều kiện hưởng phúc lợi của Carewell SEIU 503? Bạn muốn báo cáo giờ làm việc? 

  Mỗi tháng, tiểu bang báo cáo số giờ bạn đã làm việc để xác định xem bạn có đủ điều kiện để tiếp tục nhận phúc lợi thông qua Carewell SEIU 503 hay không. Nếu bạn cho rằng hồ sơ của chúng tôi có sai sót, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi theo số 1-844-503-7348.

  Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

  Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

  Đóng