Chính Sách Quyền Riêng Tư

Ngày cập nhật gần đây nhất: 22 tháng 5 năm 2020

Chính Sách Quyền Riêng Tư này mô tả các chính sách và quy trình của Chúng Tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của Bạn khi Bạn sử dụng Dịch Vụ, đồng thời cho Bạn biết về quyền riêng tư của Bạn cũng như cách luật pháp bảo vệ Bạn.

Chúng Tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn để cung cấp và cải thiện Dịch Vụ. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ, Bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

Giải Thích và Định Nghĩa

Giải thích

Các từ có chữ cái đầu viết hoa được định nghĩa theo các điều kiện sau.

Các định nghĩa sau sẽ có nghĩa như nhau bất kể ở dạng số nhiều hay số ít.

Định nghĩa

Theo mục đích của Chính Sách Quyền Riêng Tư này:

 • Bạn tức là cá nhân đang truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ, hay công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đang truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ, nếu áp dụng.

  Theo GDPR (Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu), Bạn có thể là Chủ Thể Dữ Liệu hoặc Người Dùng khi bạn là cá nhân sử dụng Dịch Vụ.

 • Công Ty (gọi là "Công Ty", "Chúng Tôi" hoặc "của Chúng Tôi" trong Thỏa Thuận này) tức là RISE Partnership, 525 NE Oregon St. Portland, OR 97232.

  Theo mục đích của GDPR, Công Ty là Bên Kiểm Soát Dữ Liệu.

 • Công Ty Liên Kết tức là thực thể kiểm soát, bị kiểm soát bởi hoặc chịu sự kiểm soát chung với một bên, trong đó "kiểm soát" có nghĩa là nắm quyền sở hữu 50% cổ phần trở lên, quyền lợi trong vốn cổ đông hoặc các cổ phiếu khác có quyền bầu chọn ban giám đốc hoặc cơ quan quản lý khác.
 • Tài Khoản có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo cho Bạn để truy cập vào Dịch Vụ của chúng tôi hoặc các phần thuộc Dịch Vụ của chúng tôi.
 • Trang Web tức là Carewell SEIU 503, có thể truy cập từ carewellseiu503.org
 • Dịch Vụ tức là Trang Web.
 • Quốc Gia tức là: Oregon, Hoa Kỳ
 • Nhà Cung Cấp Dịch Vụ tức là bất kỳ pháp nhân hoặc thể nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Công Ty. Cụm từ này chỉ các công ty bên thứ ba hoặc cá nhân làm việc cho Công Ty để hỗ trợ Dịch Vụ, cung cấp Dịch Vụ thay mặt cho Công Ty, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch Vụ hoặc hỗ trợ Công Ty phân tích cách dùng Dịch Vụ.

Theo mục đích của GDPR, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ được coi là Bên Xử Lý Dữ Liệu.

 • Dịch Vụ Mạng Xã Hội Bên Thứ Ba tức là mọi trang web hoặc trang mạng xã hội mà Người Dùng có thể đăng nhập hoặc tạo một tài khoản thông qua đó để sử dụng Dịch Vụ.
 • Trang Cho Người Hâm Mộ Trên Facebook là một trang cá nhân công khai có tên Carewell SEIU 503 do Công Ty tạo riêng trên mạng xã hội Facebook, có thể truy cập được từ https://www.facebook.com/CarewellSEIU503
 • Dữ Liệu Cá Nhân là mọi thông tin liên quan đến một cá nhân đã được nhận dạng hoặc có thể nhận dạng.

Theo mục đích của GDPR, Dữ Liệu Cá Nhân tức là mọi thông tin liên quan đến Bạn, chẳng hạn như tên, số nhận dạng, dữ liệu vị trí, thông tin nhận dạng trực tuyến hoặc liên quan đến một hoặc nhiều yếu tố cụ thể theo đặc điểm vật lý, tâm sinh lý, di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội.

Theo mục đích của CCPA, Dữ Liệu Cá Nhân tức là mọi thông tin nhận dạng, liên quan đến, mô tả về hoặc có thể đang được liên kết với hoặc có thể được liên kết ở mức hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp với Bạn.

 • Cookie là các tệp nhỏ do một trang web lưu trữ trên máy tính, thiết bị di động của Bạn hoặc bất kỳ thiết bị nào khác và có chứa thông tin chi tiết về lịch sử duyệt web của Bạn trên trang web đó trong số nhiều hoạt động khác trên trang web.
 • Thiết Bị tức là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập vào Dịch Vụ, chẳng hạn như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng.
 • Dữ Liệu Sử Dụng tức là dữ liệu được thu thập tự động, được tạo ra trong quá trình sử dụng Dịch Vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng của Dịch Vụ (ví dụ: trong quá trình truy cập vào một trang).
 • Bên Kiểm Soát Dữ Liệu, theo mục đích của GDPR (Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu), tức là Công Ty với tư cách pháp nhân độc lập hoặc liên kết với các pháp nhân khác xác định mục đích và phương tiện xử lý Dữ Liệu Cá Nhân.
 • Không Theo Dõi (DNT) là một khái niệm do các cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ, đặc biệt là Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC) của Hoa Kỳ khuyến khích sử dụng cho ngành Internet để triển khai và phát triển một cơ chế cho phép người dùng Internet kiểm soát việc theo dõi các hoạt động trực tuyến của họ trên nhiều trang web.
 • Doanh Nghiệp, theo mục đích của CCPA (Đạo Luật Về Quyền Riêng Tư Của Người Tiêu Dùng California), tức là Công Ty có tư cách pháp nhân thu thập thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng và xác định mục đích cũng như phương tiện xử lý thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng hoặc thay mặt Người Tiêu Dùng thu thập thông tin như vậy, đồng thời là Công Ty hoạt động kinh doanh ở Tiểu Bang California, độc lập hoặc liên kết với những công ty khác để xác định mục đích và phương tiện xử lý thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
 • Người Tiêu Dùng, theo mục đích của CCPA (Đạo Luật Về Quyền Riêng Tư Của Người Tiêu Dùng California), tức là một thể nhân cư trú tại California. Cư dân, theo định nghĩa trong luật, bao gồm (1) mọi cá nhân đang cư trú ở Hoa Kỳ không phải vì mục đích tạm thời hoặc nhất thời, và (2) mọi cá nhân cư trú tại Hoa Kỳ nhưng hiện ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ vì mục đích tạm thời hoặc nhất thời.
 • Bán, theo mục đích của CCPA (Đạo Luật Về Quyền Riêng Tư Của Người Tiêu Dùng California), tức là bán, cho thuê, phát hành, tiết lộ, phổ biến, cung cấp, chuyển nhượng, hoặc truyền đạt bằng lời nói, văn bản, hoặc phương tiện điện tử hoặc các phương tiện khác, Thông Tin Cá Nhân của Người Tiêu Dùng cho một doanh nghiệp khác hoặc một bên thứ ba để kiếm tiền hoặc trục lợi.

Thu Thập và Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn

Loại Dữ Liệu Thu Thập

Dữ Liệu Cá Nhân

Khi Bạn sử dụng Dịch Vụ của Chúng Tôi, Chúng Tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp một số thông tin có thể nhận dạng cá nhân để liên hệ hoặc nhận dạng Bạn. Thông tin có thể nhận dạng cá nhân bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ email
 • Họ và tên
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ, Tiểu bang, Tỉnh, Mã zip/bưu chính, Thành phố
 • Dữ Liệu Sử Dụng
Dữ Liệu Sử Dụng

Dữ Liệu Sử Dụng được thu thập tự động khi sử dụng Dịch Vụ.

Dữ Liệu Sử Dụng có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao Thức Internet của Thiết Bị Bạn sở hữu (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch Vụ của chúng tôi mà Bạn truy cập, ngày và giờ truy cập, thời gian dành cho các trang đó, mã nhận dạng duy nhất của thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi Bạn truy cập vào Dịch Vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, Chúng Tôi có thể tự động thu thập một số thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại thiết bị di động Bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động, địa chỉ IP của thiết bị di động, hệ điều hành của thiết bị di động, loại trình duyệt Internet mà Bạn sử dụng trên thiết bị di động, mã số nhận dạng duy nhất của thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của Bạn gửi đi bất cứ khi nào Bạn truy cập vào Dịch Vụ của chúng tôi hoặc khi Bạn truy cập vào Dịch Vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động.

Thông tin từ Dịch Vụ Mạng Xã Hội của Bên Thứ Ba

Công Ty cho phép Bạn tạo tài khoản và đăng nhập để sử dụng Dịch Vụ thông qua Dịch Vụ Mạng Xã Hội Bên Thứ Ba sau đây:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

Nếu Bạn quyết định đăng ký thông qua hoặc cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào Dịch Vụ Mạng Xã Hội Bên Thứ Ba, thì Chúng Tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân đã được liên kết với tài khoản của Dịch Vụ Mạng Xã Hội Bên Thứ Ba của Bạn, như tên, địa chỉ email, hoạt động của Bạn hoặc danh sách liên hệ của Bạn được liên kết với tài khoản đó.

Bạn cũng có thể chia sẻ thêm thông tin với Công Ty thông qua tài khoản Dịch Vụ Mạng Xã Hội Bên Thứ Ba của Bạn. Nếu Bạn chọn cung cấp thông tin và Dữ Liệu Cá Nhân đó, trong khi đăng ký hoặc theo cách khác, tức là Bạn đang cho phép Công Ty sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin theo cách phù hợp với Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

Các Công Nghệ và Cookie Theo Dõi

Chúng tôi sử dụng Cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch Vụ của chúng tôi và lưu trữ một số thông tin nhất định. Các công nghệ theo dõi được dùng là đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch Vụ Của Chúng Tôi.

Bạn có thể hướng dẫn Trình duyệt của Bạn từ chối tất cả Cookie hoặc cho biết khi nào Cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu không chấp nhận Cookie, thì Bạn không thể sử dụng một số phần trong Dịch Vụ của chúng tôi.

Cookie có thể là "Cố Định" hoặc "Theo Phiên". Cookie Cố Định vẫn còn trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động khi Bạn không kết nối mạng, trong khi Cookie Theo Phiên bị xóa ngay khi Bạn đóng trình duyệt web. Tìm hiểu thêm về các loại cookie trong bài viết "Cookie Là Gì" .

Chúng tôi sử dụng cả Cookie cố định và theo phiên cho các mục đích được nêu dưới đây:

 • Cookie Cần Thiết/Thiết Yếu

Loại: Cookie Theo Phiên

Bên Quản Lý: Chúng Tôi

Mục Đích: Những Cookie này rất cần thiết để cung cấp dịch vụ cho Bạn thông qua Trang Web, đồng thời cho phép Bạn sử dụng một số tính năng của Trang Web. Cookie giúp xác thực người dùng và ngăn chặn hành vi sử dụng gian lận tài khoản của người dùng. Nếu không có những Cookie này, thì chúng tôi không thể cung cấp các dịch vụ mà Bạn đã yêu cầu và chúng tôi chỉ sử dụng những Cookie này để cung cấp cho bạn các dịch vụ đó.

 • Chính Sách Về Cookie/Cookie Chấp Nhận Thông Báo

Loại: Cookie Cố Định

Bên Quản Lý: Chúng Tôi

Mục Đích: Những Cookie này xác định xem người dùng đã chấp nhận việc sử dụng cookie trên Trang Web hay chưa.

 • Cookie Chức Năng

Loại: Cookie Cố Định

Bên Quản Lý: Chúng Tôi

Mục Đích: Những Cookie này cho phép chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn Bạn đưa ra khi sử dụng Trang Web, chẳng hạn như ghi nhớ thông tin đăng nhập hoặc tùy chọn ngôn ngữ. Mục đích của những Cookie này là mang lại cho Bạn trải nghiệm cá nhân hơn và giúp Bạn không phải nhập lại tùy chọn của mình mỗi khi sử dụng Trang Web.

 • Cookie Theo Dõi và Cookie Hiệu Suất

Loại: Cookie Cố Định

Bên Quản Lý: Bên Thứ Ba

Mục Đích: Những Cookie này dùng để theo dõi thông tin về lưu lượng truy cập vào Trang Web và cách người dùng sử dụng Trang Web. Thông tin thu thập được thông qua những Cookie này có thể trực tiếp hoặc gián tiếp xác định bạn là khách truy cập cá nhân. Điều này là do thông tin thu thập được thường liên kết với mã định danh giả liên quan đến thiết bị bạn dùng để truy cập Trang Web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng những Cookie này để kiểm tra các quảng cáo, trang, tính năng hoặc chức năng mới của Trang Web để xem người dùng phản ứng như thế nào.

Để biết thêm thông tin về cookie mà chúng tôi sử dụng cũng như các lựa chọn của bạn về cookie, vui lòng xem Chính Sách Về Cookie của chúng tôi.

Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Công Ty có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích sau đây:

 • Để cung cấp và duy trì Dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm cả theo dõi việc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi.
 • Để quản lý Tài Khoản của Bạn: để quản lý việc Bạn đăng ký làm người dùng Dịch Vụ. Dữ Liệu Cá Nhân bạn cung cấp có thể cấp cho Bạn quyền truy cập vào nhiều chức năng của Dịch Vụ dành cho Bạn với tư cách là người dùng đã đăng ký.
 • Để thực hiện hợp đồng: việc phát triển, tuân thủ và thực hiện hợp đồng mua bán các sản phẩm, mặt hàng hoặc dịch vụ mà Bạn đã mua hoặc của bất kỳ hợp đồng nào khác với Chúng Tôi thông qua Dịch vụ.
 • Để liên hệ với Bạn: Để liên hệ với Bạn qua email, cuộc gọi điện thoại, tin nhắn SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử tương đương khác, chẳng hạn như thông báo đẩy của ứng dụng di động về các bản cập nhật hoặc thư từ trao đổi thông tin liên quan đến các chức năng, sản phẩm hoặc dịch vụ theo hợp đồng, bao gồm cả các bản cập nhật bảo mật, khi cần thiết hoặc hợp lý để triển khai.
 • Để cung cấp cho Bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự với những gì bạn đã mua hoặc hỏi mua trừ khi Bạn đã chọn không nhận thông tin đó.
 • Để quản lý yêu cầu của Bạn: Để đáp ứng và quản lý yêu cầu Bạn gửi cho Chúng Tôi.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 • Với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi cũng như để liên hệ với Bạn.
 • Đối với các hoạt động chuyển nhượng Doanh Nghiệp: Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin cá nhân của Bạn liên quan đến hoặc trong quá trình đàm phán với một công ty khác về bất kỳ hoạt động sáp nhập, bán tài sản của Công Ty, tài trợ hoặc mua lại tất cả hoặc một phần doanh nghiệp của chúng tôi.
 • Với Chi Nhánh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Bạn với các chi nhánh của Chúng Tôi. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ yêu cầu các chi nhánh đó tuân thủ Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Các chi nhánh bao gồm công ty mẹ của Chúng Tôi và bất kỳ công ty con, đối tác liên doanh hoặc công ty nào khác mà Chúng Tôi kiểm soát hoặc cùng kiểm soát với Chúng Tôi.
 • Với Đối Tác Kinh Doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Bạn với các đối tác kinh doanh của Chúng Tôi để cung cấp cho Bạn một số sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi.
 • Với người dùng khác: khi Bạn chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tương tác ở nơi công cộng với người dùng khác, thì tất cả người dùng có thể nhìn thấy những thông tin đó và phát tán công khai ra bên ngoài. Nếu Bạn tương tác với người dùng khác hoặc đăng ký thông qua Dịch Vụ Mạng Xã Hội của Bên Thứ Ba, thì những người liên hệ của bạn trên Dịch Vụ Mạng Xã Hội của Bên Thứ Ba có thể thấy tên, trang cá nhân, hình ảnh và nội dung mô tả về hoạt động của Bạn. Tương tự, những người dùng khác cũng có thể xem nội dung mô tả về hoạt động của Bạn, giao tiếp với Bạn và xem trang cá nhân của Bạn.

Lưu Giữ Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Công ty sẽ chỉ giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn nếu cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu của bạn để tuân thủ luật pháp hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Công Ty cũng sẽ giữ lại Dữ Liệu Sử Dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ Liệu Sử Dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, trừ khi dữ liệu này dùng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng của Dịch Vụ Chúng Tôi cung cấp hoặc Chúng Tôi có nghĩa vụ pháp lý là giữ lại dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

Chuyển Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân, được xử lý tại các văn phòng điều hành của Công Ty và tại bất kỳ nơi nào khác có sự tham gia xử lý của các bên liên quan. Điều đó nghĩa là thông tin này có thể được chuyển đến cũng như duy trì trên các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của Bạn hoặc khu vực tài phán thuộc chính phủ khác, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật trong khu vực tài phán của Bạn.

Nếu bạn đồng ý với Chính Sách Quyền Riêng Tư này rồi gửi thông tin đó, thì tức là Bạn đồng ý với việc chuyển dữ liệu đó.

Công Ty sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết trong khả năng có thể để đảm bảo rằng dữ liệu của Bạn được xử lý an toàn cũng như tuân thủ Chính Sách Quyền Riêng Tư này và sẽ không chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn cho một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp, bao gồm cả bảo mật dữ liệu và thông tin cá nhân khác của Bạn.

Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Các Giao Dịch Kinh Doanh

Nếu Công Ty có tham gia vào hoạt động sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, thì Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn có thể được chuyển giao. Chúng tôi sẽ thông báo trước khi Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn được chuyển giao và tuân theo Chính Sách Quyền Riêng Tư khác.

Thực thi luật

Trong một số trường hợp nhất định, Công Ty có thể phải tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn nếu pháp luật yêu cầu hoặc để đáp ứng các yêu cầu hợp lệ của các cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Các yêu cầu pháp lý khác

Công Ty có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn khi thật sự tin tưởng rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ và duy trì các quyền hoặc tài sản của Công Ty
 • Ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể liên quan đến Dịch Vụ
 • Bảo vệ sự an toàn cá nhân của Người Dùng Dịch Vụ hoặc cộng đồng
 • Bảo vệ trước các trách nhiệm pháp lý

Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Việc bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn rất quan trọng đối với Chúng Tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào an toàn tuyệt đối. Mặc dù Chúng Tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận trên thị trường để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn, nhưng Chúng Tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho dữ liệu.

Thông Tin Chi Tiết về Việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ chỉ có quyền truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn để thực hiện các nhiệm vụ của họ thay mặt Chúng Tôi và không được tiết lộ hoặc sử dụng dữ liệu đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp Dịch Vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi.

 • Google Analytics

Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web được Google cung cấp để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu thu thập được để theo dõi và giám sát việc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi. Dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu thu thập được để bối cảnh hóa và cá nhân hóa quảng cáo thuộc mạng lưới quảng cáo của riêng họ. Bạn có thể từ chối cung cấp cho Google Analytics hoạt động của mình trên Dịch Vụ bằng cách cài đặt tiện ích từ chối Google Analytics cho trình duyệt. Tiện ích này ngăn JavaScript của Google Analytics (ga.js, analytics.js và dc.js) chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động truy cập. Để biết thêm thông tin về các biện pháp bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang Quyền Riêng Tư & Điều Khoản của Google tại: https://policies.google.com/privacy?hl=vi

Tiếp Thị Qua Email

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn để gửi cho Bạn các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác mà Bạn có thể quan tâm. Bạn có thể từ chối nhận bất kỳ hoặc tất cả thư từ liên lạc này từ Chúng Tôi bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký hoặc làm theo hướng dẫn có trong bất kỳ email nào Chúng Tôi gửi đến hoặc liên hệ với Chúng Tôi.

Chúng Tôi có thể sử dụng Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Tiếp Thị Qua Email để quản lý và gửi email cho Bạn.

Quyền Riêng Tư theo GDPR

Cơ Sở Pháp Lý để Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân theo GDPR

Chúng Tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân theo các điều kiện sau đây:

 • Đồng thuận: Bạn đã đồng ý xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể.
 • Thực hiện một hợp đồng: Việc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân là cần thiết để thực hiện thỏa thuận với Bạn và/hoặc cho bất kỳ nghĩa vụ nào trước khi ký kết hợp đồng.
 • Nghĩa vụ pháp lý: Việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân là cần thiết để thực hiện nghĩa vụ pháp lý mà Công Ty phải tuân thủ.
 • Lợi ích sống còn: Việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân là cần thiết để bảo vệ lợi ích sống còn của Bạn hoặc của một thể nhân khác.
 • Lợi ích công: Việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân có liên quan đến một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công hoặc trong việc thực thi quyền lực chính thức được giao trong Công Ty.
 • Lợi ích chính đáng: Việc xử lý dữ liệu cá nhân là cần thiết cho các mục đích vì lợi ích chính đáng mà Công Ty theo đuổi.
  Trong mọi trường hợp, Công Ty sẽ sẵn sàng hỗ trợ làm rõ cơ sở pháp lý cụ thể được áp dụng cho việc xử lý và đặc biệt là cho trường hợp việc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân là một yêu cầu theo luật định hay theo hợp đồng, hay là một yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng.

Quyền của Bạn theo GDPR

Công Ty cam kết tôn trọng trách nhiệm bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân thuộc về Bạn và đảm bảo Bạn có thể thực hiện các quyền của mình.

Theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này và theo luật pháp, nếu ở EU, Bạn có quyền:

 • Yêu cầu được truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn. Quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin Chúng Tôi có về Bạn. Bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của mình ngay trong phần cài đặt tài khoản của Bạn bất cứ lúc nào. Nếu bạn không tự thực hiện được những hành động này, vui lòng liên hệ với Chúng Tôi để yêu cầu hỗ trợ cho Bạn. Quyền này cũng cho phép Bạn nhận được một bản sao Dữ Liệu Cá Nhân về Bạn mà Chúng Tôi lưu giữ.
 • Yêu cầu sửa Dữ Liệu Cá Nhân về Bạn mà Chúng Tôi lưu giữ. Bạn có quyền yêu cầu sửa bất kỳ thông tin không đầy đủ hoặc thiếu chính xác nào về Bạn mà Chúng Tôi lưu giữ.
 • Phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn. Bạn có quyền này trong trường hợp Chúng Tôi lấy lợi ích chính đáng làm cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu và có điều gì đó về tình huống cụ thể của Bạn khiến bạn muốn phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn trên cơ sở này. Bạn cũng có quyền phản đối nếu Chúng Tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.
 • Yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn. Bạn có quyền yêu cầu Chúng Tôi xóa hoặc hủy Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn khi không có lý do chính đáng để Chúng Tôi tiếp tục xử lý dữ liệu đó.
 • Yêu cầu chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn. Chúng Tôi sẽ cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn (ở định dạng có cấu trúc, thường dùng, có thể đọc bằng máy) cho Bạn hoặc cho bên thứ ba mà Bạn đã chọn. Xin lưu ý rằng quyền này chỉ áp dụng cho thông tin tự động mà ban đầu Bạn đã đồng ý cho Chúng Tôi sử dụng hoặc trong trường hợp Chúng Tôi đã sử dụng thông tin đó để thực hiện hợp đồng với Bạn.
 • Rút lại sự đồng ý của Bạn. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý về việc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn. Nếu Bạn rút lại sự đồng ý của mình, thì Chúng Tôi không thể cấp cho Bạn quyền truy cập vào một số chức năng cụ thể của Dịch Vụ.

Thực hiện Quyền Bảo Vệ Dữ Liệu của Bạn theo GDPR

Bạn có thể thực hiện các quyền truy cập, cải chính, hủy bỏ và phản đối bằng cách liên hệ với Chúng Tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu Bạn xác minh danh tính của Bạn trước khi đáp ứng các yêu cầu đó. Nếu Bạn đưa ra yêu cầu, Chúng Tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời Bạn sớm nhất có thể.

Bạn có quyền khiếu nại với Cơ Quan Bảo Vệ Dữ Liệu về việc Chúng Tôi thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn. Để biết thêm thông tin, nếu Bạn ở Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (EEA), vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương của Bạn trong EEA.

Trang Cho Người Hâm Mộ Trên Facebook

Bên Kiểm Soát Dữ Liệu của Trang Cho Người Hâm Mộ Trên Facebook

Công Ty là Bên Kiểm Soát Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn (thu thập được trong khi Bạn sử dụng Dịch Vụ). Với tư cách là nhà điều hành Trang Cho Người Hâm Mộ Trên Facebook (https://www.facebook.com/CarewellSEIU503), Công Ty và nhà điều hành mạng xã hội Facebook là Các Bên Kiểm Soát Chung.

Công Ty đã ký kết các thỏa thuận với Facebook sẽ xác định các điều khoản sử dụng Trang Cho Người Hâm Mộ Trên Facebook, trong số những điều khoản khác. Các điều khoản này chủ yếu dựa trên Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook: https://www.facebook.com/terms.php

Truy cập vào Chính Sách Quyền Riêng Tư của Facebook https://www.facebook.com/policy.php để biết thêm thông tin về cách Facebook quản lý Dữ Liệu Cá Nhân hoặc liên hệ với Facebook qua mạng hoặc qua thư bưu điện: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States.

Thông Tin Chi Tiết Trên Facebook

Chúng Tôi sử dụng chức năng Thông Tin Chi Tiết Trên Facebook liên quan đến hoạt động của Trang Cho Người Hâm Mộ Trên Facebook và trên cơ sở GDPR để có được dữ liệu thống kê ẩn danh về người dùng của Chúng Tôi.

Để thực hiện mục đích này, Facebook đặt Cookie trên thiết bị của người dùng truy cập vào Trang Cho Người Hâm Mộ Trên Facebook của Chúng Tôi. Mỗi Cookie chứa một mã định danh duy nhất và vẫn hoạt động trong khoảng thời gian hai năm, trừ trường hợp bị xóa trước khi hết thời gian này.

Facebook tiếp nhận, ghi lại và xử lý thông tin được lưu trữ trong Cookie, đặc biệt là khi người dùng truy cập vào các dịch vụ của Facebook, các dịch vụ được các thành viên khác của Trang Cho Người Hâm Mộ Trên Facebook cung cấp và các dịch vụ của những công ty khác sử dụng dịch vụ của Facebook.

Để biết thêm thông tin về các biện pháp bảo mật của Facebook, vui lòng truy cập vào Chính Sách Quyền Riêng Tư của Facebook tại đây: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Quyền Riêng Tư theo CCPA

Quyền của Bạn theo CCPA

Theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này và theo luật, nếu bạn là cư dân của California, Bạn có các quyền sau:

 • Quyền được thông báo. Bạn phải được thông báo chính xác về các loại Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được thu thập và mục đích sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân đó.
 • Quyền truy cập/quyền yêu cầu. CCPA cho phép Bạn yêu cầu và lấy thông tin từ Công Ty về việc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn. Đây là dữ liệu đã được Công Ty hoặc các công ty con thu thập giúp bên thứ ba trong 12 tháng qua cho mục đích tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba.
 • Quyền từ chối bán Dữ Liệu Cá Nhân. Bạn cũng có quyền yêu cầu Công Ty không bán Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn cho bên thứ ba. Bạn có thể gửi yêu cầu như vậy bằng cách truy cập vào trang web hoặc phần "Không Bán Thông Tin Cá Nhân Của Tôi" của chúng tôi.
 • Quyền được biết về Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn. Bạn có quyền yêu cầu và lấy thông tin từ Công Ty về việc tiết lộ những điều sau:
  • Các loại Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập
  • Các nguồn thu thập Dữ Liệu Cá Nhân
  • Mục đích kinh doanh hoặc thương mại khi thu thập hoặc bán Dữ Liệu Cá Nhân
  • Danh mục bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân
  • Các phần Dữ Liệu Cá Nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về Bạn
 • Quyền xóa Dữ Liệu Cá Nhân. Bạn cũng có quyền yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn đã được thu thập trong 12 tháng qua.
 • Quyền không bị phân biệt đối xử. Bạn có quyền không bị phân biệt đối xử vì đã thực hiện bất kỳ quyền nào của Người Tiêu Dùng, bao gồm:
  • Từ chối hàng hóa hoặc dịch vụ cung cấp cho Bạn
  • Tính giá hoặc cước khác nhau cho hàng hóa hoặc dịch vụ, bao gồm cả việc sử dụng hình thức chiết khấu hoặc lợi ích khác hoặc áp dụng hình phạt
  • Cung cấp mức độ hoặc chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ khác nhau cho Bạn
  • Đề xuất rằng Bạn sẽ nhận được một mức giá/cước khác nhau cho hàng hóa/dịch vụ hoặc một mức độ/chất lượng khác nhau cho hàng hóa/dịch vụ.

Thực hiện Quyền Bảo Vệ Dữ Liệu của Bạn theo CCPA

Để thực hiện bất kỳ quyền nào của Bạn theo CCPA và nếu bạn là cư dân California, Bạn có thể gửi email hoặc gọi điện cho chúng tôi hay truy cập vào trang web/phần "Không Bán Thông Tin Cá Nhân Của Tôi" của chúng tôi.

Công Ty sẽ tiết lộ và cung cấp thông tin cần thiết miễn phí trong vòng 45 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu có thể kiểm chứng của Bạn. Khoảng thời gian để cung cấp thông tin cần thiết có thể kéo dài một lần thêm 45 ngày khi cần thiết, hợp lý và sẽ có thông báo trước.

Không Bán Thông Tin Cá Nhân Của Tôi

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân. Tuy nhiên, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ mà chúng tôi hợp tác (ví dụ: đối tác quảng cáo của chúng tôi) có thể sử dụng công nghệ trên Dịch Vụ để "bán" thông tin cá nhân theo quy định của luật CCPA.

Nếu muốn chọn không cho phép sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích quảng cáo dựa trên sở thích cũng như các giao dịch bán thông tin có thể diễn ra này theo quy định của luật CCPA, bạn có thể làm theo các hướng dẫn bên dưới.

Xin lưu ý rằng mọi lựa chọn từ chối đều dành riêng cho trình duyệt Bạn sử dụng. Bạn có thể cần phải từ chối trên mọi trình duyệt mà mình sử dụng.

Trang Web

Bạn có thể từ chối nhận quảng cáo dành riêng cho mình do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của chúng tôi phân phối bằng cách làm theo hướng dẫn mà chúng tôi trình bày trên Dịch Vụ:

 • Từ biểu ngữ thông báo “Đồng Ý Sử Dụng Cookie” của Chúng Tôi
 • Hoặc từ biểu ngữ thông báo “Từ Chối Tham Gia CCPA” của Chúng Tôi
 • Hoặc từ biểu ngữ thông báo của chúng tôi có nội dung “Không Bán Thông Tin Cá Nhân Của Tôi”
 • Hoặc từ liên kết của chúng tôi có nội dung “Không Bán Thông Tin Cá Nhân Của Tôi”

Việc từ chối sẽ đặt cookie trên máy tính của Bạn. Đây là cookie duy nhất cho trình duyệt Bạn dùng để từ chối. Nếu thay đổi trình duyệt hoặc xóa cookie được trình duyệt lưu trữ, thì bạn sẽ cần phải từ chối lần nữa.

Thiết Bị Di Động

Thông qua thiết bị di động, bạn có thể từ chối việc sử dụng thông tin về các ứng dụng bạn dùng để phân phối quảng cáo được nhắm mục tiêu theo sở thích của bạn:

 • "Từ Chối Quảng Cáo Dựa Trên Sở Thích" hoặc "Từ Chối Cá Nhân Hóa Quảng Cáo" trên thiết bị Android
 • "Hạn Chế Theo Dõi Quảng Cáo" trên thiết bị iOS

Bạn cũng có thể dừng thu thập thông tin vị trí từ thiết bị di động của mình bằng cách thay đổi các tùy chọn trên thiết bị di động.

 

Chính Sách "Không Theo Dõi" theo yêu cầu của Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Trực Tuyến của California (CalOPPA)

Dịch Vụ của Chúng Tôi không phản hồi tín hiệu Không Theo Dõi.

Tuy nhiên, một số trang web bên thứ ba theo dõi các hoạt động duyệt web của Bạn. Nếu Bạn đang truy cập vào các trang web như vậy, Bạn có thể đặt các tùy chọn trong trình duyệt web của mình để thông báo cho các trang web biết rằng Bạn không muốn bị theo dõi. Bạn có thể bật hoặc tắt chính sách DNT bằng cách truy cập vào trang tùy chọn hoặc cài đặt trên trình duyệt web.

Quyền Riêng Tư Của Trẻ Em

Dịch Vụ có thể chứa nội dung phù hợp với trẻ em dưới 13 tuổi. Là cha mẹ, bạn nên biết rằng thông qua Dịch Vụ, trẻ em dưới 13 tuổi có thể tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân. Chúng Tôi nỗ lực trong khả năng có thể để đảm bảo rằng trước khi thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ, chúng tôi sẽ thông báo cho cha mẹ của trẻ và hỏi sự đồng ý của họ về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân.

Chúng Tôi cũng có thể giới hạn cách Chúng Tôi thu thập, sử dụng và lưu trữ một số thông tin của Người Dùng từ 13 đến 18 tuổi. Trong một số trường hợp, điều này có nghĩa là Chúng Tôi sẽ không thể cung cấp chức năng nhất định của Dịch Vụ cho những Người Dùng này. Nếu Chúng Tôi cần có sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của Bạn và quốc gia của Bạn yêu cầu phải có sự đồng ý của cha mẹ, thì Chúng Tôi có thể yêu cầu cha mẹ Bạn đồng ý trước khi Chúng Tôi thu thập và sử dụng thông tin đó.

Chúng Tôi có thể yêu cầu Người Dùng xác minh ngày sinh của họ trước khi thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ họ. Nếu Người Dùng dưới 13 tuổi, thì Dịch Vụ sẽ bị chặn hoặc chuyển hướng đến quy trình chấp thuận của cha mẹ.

Thông Tin Được Thu Thập Từ Trẻ Em Dưới 13 Tuổi

Công Ty có thể thu thập và lưu trữ các thông tin nhận dạng cố định như cookie hoặc địa chỉ IP từ Trẻ mà không cần sự đồng ý của cha mẹ cho mục đích hỗ trợ hoạt động nội bộ của Dịch Vụ.

Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân khác về trẻ nếu thông tin này do trẻ gửi khi đã có sự đồng ý trước của cha mẹ hoặc do cha mẹ hay người giám hộ của trẻ đó gửi.

Công Ty có thể thu thập và lưu trữ các loại thông tin cá nhân sau đây về trẻ nếu thông tin đó do trẻ gửi khi đã có sự đồng ý trước của cha mẹ hoặc do cha mẹ hay người giám hộ của trẻ đó gửi:

 • Họ và/hoặc tên
 • Ngày sinh
 • Giới Tính
 • Lớp
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Tên của cha mẹ hoặc người giám hộ
 • Địa chỉ email của cha mẹ hoặc người giám hộ

Để biết thêm chi tiết về thông tin Chúng Tôi có thể thu thập, Bạn có thể tham khảo phần "Các Loại Dữ Liệu Được Thu Thập" trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Chúng tôi tuân theo Chính Sách Quyền Riêng Tư tiêu chuẩn của mình về việc tiết lộ thông tin cá nhân thu thập được từ trẻ em và về trẻ em.

Quyền Truy Cập Của Cha Mẹ

Nếu cha mẹ đã cho phép Công Ty thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của con mình, thì bất cứ lúc nào họ đều có thể:

 • Xem lại, sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của con
 • Ngừng thu thập hoặc sử dụng thêm thông tin cá nhân của con

Để đưa ra yêu cầu như vậy, Bạn có thể viết thư cho Chúng Tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

Quyền Riêng Tư của Bạn ở California (luật Shine the Light của California)

Theo Bộ Luật Dân Sự California Mục 1798 (luật Shine the Light của California), cư dân California có mối quan hệ kinh doanh lâu đời với chúng tôi có thể yêu cầu thông tin mỗi năm một lần về việc chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của họ với các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba.

Nếu muốn yêu cầu thêm thông tin theo luật Shine the Light của California, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây.

Quyền Riêng Tư ở California đối với Người Dùng Vị Thành Niên (Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp của California Mục 22581)

Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp của California Mục 22581 cho phép cư dân California dưới 18 tuổi (là người dùng đã đăng ký của các trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng trực tuyến) yêu cầu và xóa nội dung hoặc thông tin mà họ đã đăng công khai.

Để yêu cầu xóa dữ liệu đó và nếu bạn là cư dân California, thì Bạn có thể liên hệ với Chúng Tôi bằng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới và kèm theo địa chỉ email liên kết với tài khoản của Bạn.

Xin lưu ý rằng yêu cầu của Bạn không đảm bảo xóa hoàn toàn hoặc toàn bộ nội dung hay thông tin được đăng trực tuyến và luật pháp có thể không cho phép hoặc yêu cầu xóa trong một số trường hợp nhất định.

Các Liên Kết đến Những Trang Web Khác

Dịch Vụ của Chúng Tôi có thể chứa các liên kết đến những trang web khác không do Chúng Tôi vận hành. Nếu nhấp vào một liên kết của bên thứ ba, thì Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Bạn rất nên xem lại Chính Sách Quyền Riêng Tư của mọi trang web mà Bạn truy cập.

Chúng Tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hay dịch vụ của bên thứ ba nào.

Các Thay Đổi đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này

Chúng Tôi có thể cập nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư của mình theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về bất kỳ sự thay đổi nào bằng cách đăng Chính Sách Quyền Riêng Tư mới lên trang này.

Chúng Tôi sẽ cho Bạn biết qua email và/hoặc thông báo nổi bật về Dịch Vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày "Cập nhật gần đây nhất" ở đầu Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

Bạn nên xem lại Chính Sách Quyền Riêng Tư này định kỳ để nắm rõ mọi thay đổi. Các thay đổi đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên Hệ với Chúng Tôi

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Quyền Riêng Tư này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Qua email: contact@risepartnership.com

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng