Thị Lực + Thính Lực

Cuộc đời tươi sáng hơn.

Tóm Tắt Phúc Lợi

Phúc lợi Thị Lực + Thính Lực của Carewell SEIU 503 giúp bạn có thể tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc thị lực và thính lực mà không phải trả phí bảo hiểm hàng tháng.

Thị Lực

Các phúc lợi Thị Lực được Ameritas bảo hiểm thông qua Mạng Lưới Lựa Chọn VSP. Không tính phí thăm khám hàng năm nếu bạn sử dụng một nhà cung cấp trong mạng lưới. Nếu một nhà cung cấp không thanh toán trực tiếp cho Ameritas, thì bạn cần trả trước rồi gửi yêu cầu bồi hoàn. Xem lại phần tóm tắt phúc lợi để biết thêm thông tin.

Thính Lực

Phúc lợi Thính Lực được cung cấp qua Ameritas SoundCare. SoundCare không liên kết với một mạng lưới. Bạn có thể sử dụng bất kỳ nhà cung cấp nào. Bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp $75/năm cho một lần thăm khám thính lực toàn diện. Bạn có thể phải trả trước cho các dịch vụ rồi gửi yêu cầu bồi hoàn. Xem lại phần tóm tắt phúc lợi để biết thêm thông tin.

LASIK

Phúc lợi LASIK được cung cấp qua Ameritas LASIK Advantage. LASIK Advantage không liên kết với một mạng lưới. Bạn có thể sử dụng bất kỳ nhà cung cấp nào. Phúc lợi tối đa trọn đời mà bạn đủ điều kiện nhận được cho mỗi bên mắt là $500. Bạn có thể phải trả trước cho các dịch vụ rồi gửi yêu cầu bồi hoàn. Xem lại phần tóm tắt phúc lợi để biết thêm thông tin.

Những Điều Quan Trọng Cần Lưu Ý
 • Phúc lợi Thị Lực, Thính Lực và LASIK của Carewell SEIU 503 miễn phí bảo hiểm cho các nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà đủ điều kiện. Bạn không phải trả phí bảo hiểm hàng tháng.
 • Một khi bạn đủ điều kiện, bạn sẽ được bảo hiểm thông qua chương trình Ameritas.
 • Bạn không thể thêm các thành viên gia đình vào chương trình này.
 • Bạn không được dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (Benefit Convenience Card) để chi trả cho bất kỳ chi phí nào liên quan đến các phúc lợi Thị Lực + Thính Lực.

Kiểm Tra Điều Kiện Tham Gia Phúc Lợi Thị Lực + Thính Lực

Để xem bạn có đủ điều kiện hay không, hãy trả lời một số câu hỏi trong bảng câu hỏi về điều kiện tham gia. 

Yêu Cầu Về Điều Kiện

Để đủ điều kiện hưởng phúc lợi của Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa và Thị Lực + Thính Lực của Carewell SEIU 503, bạn phải:

N

Làm việc 40 giờ trở lên — còn được gọi là đơn vị thương lượng — trong 2 tháng liên tiếp. Sau đó, bạn cần chờ thêm 1 tháng để báo cáo số giờ làm việc lên Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi.

Hình ảnh minh họa lịch trình đủ điều kiện và thời gian chờ 1 tháng
N

Thường xuyên nộp bảng chấm công và/hoặc phiếu thanh toán tiền lương.

N

Gửi cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi tên, giới tính, Số An Sinh Xã Hội, ngày sinh và địa chỉ hiện tại của bạn để lưu hồ sơ. Nhấp vào đây để cập nhật ngay thông tin của bạn.

Số giờ đủ điều kiện

Số giờ làm việc đủ điều kiện mà bạn cần đáp ứng để được hưởng phúc lợi Carewell là số giờ làm việc được Acumen, DHS và/hoặc PPL thanh toán thay mặt người sử dụng lao động của bạn.

Không còn đủ điều kiện

Nếu bạn không làm việc theo đơn vị thương lượng trong 2 tháng liên tiếp (hoặc nếu số giờ làm việc được báo cáo là 0), thì sau khoảng thời gian ân hạn là 1 tháng, bạn sẽ không còn đủ điều kiện hưởng phúc lợi của Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa hoặc Thị Lực + Thính Lực nữa. Để tiếp tục đủ điều kiện hưởng phúc lợi Carewell SEIU 503, bạn phải hoàn thành các bước nêu trên.

Nếu muốn biết bạn có đủ điều kiện hay không, vui lòng gọi cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi theo số 1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2.

Đăng Ký

Các phúc lợi của Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực sẽ được tự động thiết lập cho bạn sau khi bạn:

 • đáp ứng các yêu cầu về điều kiện được giải thích ở trên
 • cập nhật tên, giới tính, Số An Sinh Xã hội và địa chỉ hiện tại của bạn cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi và Tiểu Bang.

Xác Nhận Đăng Ký

Một khi bạn đủ điều kiện nhận ’phúc lợi Thị Lực + Thính Lực Carewell SEIU 503, bạn sẽ được gửi thẻ thị lực, ’thính lực và LASIK trong một phong bì lớn, màu trắng trơn.

Thị Lực: Mạng Lưới Lựa Chọn VSP
Thẻ bảo hiểm thính lực Ameritas
Thính Lực: Không liên kết với một mạng lưới
Thẻ bảo hiểm thính lực Ameritas
LASIK: Không liên kết với một mạng lưới
Thẻ bảo hiểm thính lực Ameritas

Thông Tin Chi Tiết Về Phúc Lợi

Sử Dụng Phúc Lợi Này

Đặt lịch hẹn

Hãy nhớ xác nhận rằng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc thị lực của bạn thuộc mạng lưới trước khi sử dụng các dịch vụ và xem xét kỹ nội dung tóm tắt phúc lợi để biết thông tin về các chi phí mà bạn có thể phải tự trả, chẳng hạn như các khoản đồng chi trả và đồng bảo hiểm. Carewell SEIU 503 không bồi hoàn cho các chi phí khác và bạn không thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để thanh toán cho các chi phí liên quan đến thị lực hoặc thính lực. Do đó, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ của bạn xem quy trình nào không được bao trả toàn bộ.

Tìm một nhà cung cấp dịch vụ

Thị Lực

Tìm một nhà cung cấp dịch vụ trong Mạng Lưới Lựa Chọn VSP bằng cách truy cập vào trang web của VSP theo địa chỉ www.vsp.com/eye-doctor hoặc gọi đến số 1-800-877-7195.

Thính Lực

Bạn có thể sử dụng dịch vụ chăm sóc thính lực của bất kỳ nhà cung cấp hoặc cơ sở nào! Không có mạng lưới nào liên kết với phúc lợi thính lực này. Bạn có thể phải trả trước rồi gửi yêu cầu bồi hoàn.

LASIK

Bạn có thể sử dụng dịch vụ LASIK của bất kỳ nhà cung cấp hoặc cơ sở nào! Không có mạng lưới nào liên kết với phúc lợi LASIK này. Bạn có thể phải trả trước rồi gửi yêu cầu bồi hoàn.

Duy Trì Phúc Lợi Này

Bạn không cần đăng ký lại — miễn là bạn có số giờ làm việc đủ điều kiện trong 2 tháng liên tiếp (hay báo cáo số giờ khác 0), thì bạn sẽ vẫn đủ điều kiện hưởng phúc lợi của Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa và Thị Lực + Thính Lực. Bạn sẽ không nhận được thẻ mới mỗi năm.

Không còn đủ điều kiện

Nếu bạn không có số giờ làm việc đủ điều kiện trong 2 tháng liên tiếp (hay báo cáo số giờ làm việc là 0), thì sau khoảng thời gian ân hạn là 1 tháng, bạn sẽ không còn đủ điều kiện hưởng phúc lợi của Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa và Thị Lực + Thính Lực nữa trừ khi bạn đáp ứng điều kiện một lần nữa.

Nếu không còn đủ điều kiện, bạn có thể đăng ký tham gia gói bảo hiểm liên tục COBRA. Liên hệ với Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi để biết thêm thông tin.

Chọn không tham gia

Nếu không muốn tham gia gói phúc lợi của Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa và Thị Lực + Thính Lực, thì bạn có thể điền vào mẫu đơn khước từ.

Mẫu Đơn Khước Từ Phúc Lợi (Định Dạng Kỹ Thuật Số)

Hoàn Trả Chi Phí
Thị Lực

Nếu sử dụng một nhà cung cấp ngoài Mạng Lưới Lựa Chọn VSP, thì bạn phải trả trước rồi gửi yêu cầu bồi hoàn. Vui lòng xem kỹ tóm tắt phúc lợi để biết các mức phúc lợi khi sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc thị lực ngoài mạng lưới.

Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Cho Thành Viên VSP (Định Dạng PDF)

Thính Lực

Bạn có thể phải trả trước cho các dịch vụ thính lực rồi gửi yêu cầu bồi hoàn.

Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Cho Dịch Vụ Thính Lực Của Ameritas (Định Dạng PDF)

LASIK

Bạn có thể phải trả trước cho các dịch vụ LASIK rồi gửi yêu cầu bồi hoàn. Lưu ý rằng mẫu đơn này chỉ dành cho các dịch vụ LASIK chứ không dành cho các dịch vụ thị lực khác như khám mắt hàng năm, thay mắt kính hoặc gọng kính.

Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Cho Dịch Vụ Thị Lực (chỉ LASIK) Của Ameritas (PDF)

Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi

1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2.

Lý do liên hệ với Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi:

 • Hỏi về điều kiện hưởng phúc lợi Thị Lực + Thính Lực
 • Bạn chưa nhận được các thẻ bảo hiểm thị lực, LASIK hoặc thính lực
Ameritas

1-800-255-4931

Lý do liên hệ với Ameritas:

 • Tìm một bác sĩ nhãn khoa ở gần bạn
 • Có thắc mắc về các dịch vụ/vật tư thuộc danh mục bảo hiểm của chương trình này
 • Bạn cần có một thẻ mới

Câu Hỏi Thường Gặp

Đọc câu hỏi thường gặp về phúc lợi Thị Lực + Thính Lực của Carewell. Xem trang Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin.

Tôi có thể tìm hiểu ở đâu để biết liệu một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc thị lực có thuộc Mạng Lưới Lựa Chọn VSP hay không?

Bạn có thể truy cập trang web của VSP tại địa chỉ vsp.com/eye-doctor hoặc gọi đến số 1-800-877-7195.

Tôi có bao nhiêu thời gian để gửi đơn yêu cầu hoàn trả chi phí?

Bạn phải gửi đơn yêu cầu hoàn trả chi phí trong vòng 90 ngày kể từ ngày sử dụng dịch vụ. Ví dụ: nếu mua kính mắt từ một nhà cung cấp ngoài mạng lưới, thì bạn sẽ có 90 ngày để gửi Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Cho Thành Viên VSP. Gọi cho Ameritas theo số 1-800-255-4931 để tìm hiểu thêm về số tiền bạn sẽ được bồi hoàn nếu sử dụng một nhà cung cấp ngoài mạng lưới.

Tôi có thể thêm vợ/chồng hoặc các thành viên khác trong gia đình không?

Không. Các phúc lợi Carewell SEIU 503 chỉ dành cho nhân viên chăm sóc tại nhà và nhân viên hỗ trợ cá nhân đủ điều kiện.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie của mình hoặc bạn nhấp vào "Chấp nhận" bên dưới thì bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính sách bảo mật.

Đóng