Giờ Nghỉ Được Trả Lương

Giúp bạn có thời gian nghỉ ngơi khi cần.

Tóm Tắt Phúc Lợi

Phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương (PTO) của Carewell SEIU 503 giúp bạn có thời gian nghỉ ngơi khi cần.

Thời gian nghỉ ngơi không chỉ quan trọng với sức khỏe của bạn mà còn với cả sức khỏe của người sử dụng lao động. Carewell SEIU 503 mang đến phúc lợi lên tới 40 giờ nghỉ được trả lương (PTO) mỗi năm cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc đủ điều kiện.

Những Điều Quan Trọng Cần Lưu Ý
 • Bạn phải điền vào Mẫu Đơn W-9 để đủ điều kiện hưởng phúc lợi PTO. Nếu Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi không có Mẫu Đơn W-9 của bạn trong hồ sơ, bạn sẽ không nhận được phúc lợi PTO.
 • Nếu bạn không yêu cầu phúc lợi vào năm được hưởng, thì phúc lợi đó sẽ tự động được thanh toán cho bạn vào năm sau, miễn là bạn đã nộp Mẫu Đơn W-9 cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi. Ví dụ: nếu đã làm việc 80 giờ vào tháng 11 năm 2020, thì bạn sẽ được công nhận là có 20 giờ PTO vào tháng 2 năm 2021. Bạn có thể yêu cầu thanh toán số giờ đó bằng cách gửi mẫu đơn yêu cầu thanh toán phúc lợi. Nếu bạn không yêu cầu thanh toán số giờ đó và chúng tôi có Mẫu Đơn W-9 trong hồ sơ, thì bạn sẽ tự động nhận được khoản thanh toán cho 20 giờ PTO vào tháng 2 năm 2022.
 • Bạn không có trách nhiệm phải tìm người thay thế mình khi bạn nghỉ phép có lương từ người sử dụng lao động - khách hàng.
 • Phúc lợi giờ nghỉ được trả lương là thu nhập có tính thuế và đó chính là lý do bạn phải điền vào Mẫu Đơn W-9. Nếu nhận được $600 trở lên cho thời gian nghỉ được trả lương trong một năm, thì bạn sẽ nhận được Mẫu Đơn 1099 từ Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi. Phúc lợi này vẫn là thu nhập bị tính thuế ngay cả khi bạn không nhận được Mẫu Đơn 1099.

Kiểm Tra Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi PTO

Để xem bạn có đủ điều kiện hay không, hãy trả lời một số câu hỏi trong bảng câu hỏi về điều kiện tham gia. 

Đọc các yêu cầu bên dưới để tìm hiểu thêm về điều kiện hưởng phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương của Carewell SEIU 503.

Yêu Cầu Về Điều Kiện

Để đủ điều kiện hưởng phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương của Carewell SEIU 503, bạn phải:

N

Làm việc 80 giờ đủ điều kiện trở lên — còn được gọi là giờ theo đơn vị thương lượng — vào một trong các tháng có hiệu lực:

 • Để đạt được 20 giờ phúc lợi PTO vào ngày 1 tháng 2, bạn phải làm việc 80 giờ trở lên vào tháng 10, tháng 11 hoặc tháng 12 của năm trước.
 • Để đạt được 20 giờ phúc lợi PTO vào ngày 1 tháng 7, bạn phải làm việc 80 giờ trở lên vào tháng 3, tháng 4 hoặc tháng 5 của cùng năm đó.

Nhằm ứng phó với COVID-19, Hội Đồng Ủy Thác đã tạm thời mở rộng điều kiện hưởng phúc lợi PTO cho tháng 7 năm 2020. Để đạt được 20 giờ phúc lợi PTO vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, bạn phải làm việc 80 giờ trở lên vào tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 hoặc tháng 5 của năm 2020.

N

Gửi Mẫu Đơn W-9 đến Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi.

Mẫu Đơn W-9 (Định Dạng Kỹ Thuật Số)

Số giờ đủ điều kiện

Khi nói đến số “giờ làm việc” cần thiết để đủ điều kiện hưởng phúc lợi Carewell, chúng tôi muốn nói đến số giờ sẽ được DHS và/hoặc PPL thanh toán thay mặt người sử dụng lao động của bạn.

Nếu muốn biết bạn có đủ điều kiện hưởng phúc lợi Số Giờ Nghỉ Được Trả Lương hay không, vui lòng gọi cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi theo số 1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2 hoặc gửi email theo địa chỉ ohcwtPTO@vimly.com.

Đăng Ký

Xác Nhận Đăng Ký

Nếu bạn đã làm việc đủ số giờ yêu cầu để hưởng phúc lợi PTO, thì bạn sẽ nhận được một gói từ Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi. Gói này kèm theo số tiền phúc lợi giờ nghỉ được trả lương mà bạn được hưởng.

Thông Tin Chi Tiết Về Phúc Lợi

Sử Dụng Phúc Lợi Này
Yêu cầu thanh toán phúc lợi PTO

Bạn phải hoàn thành Mẫu Đơn Yêu Cầu Thanh Toán Phúc Lợi để nhận được khoản thanh toán phúc lợi PTO.

Mẫu Đơn PTO Benefit Request (Yêu Cầu Thanh Toán Phúc Lợi PTO) (Định Dạng Kỹ Thuật Số)

Nhận khoản thanh toán

Bạn sẽ nhận được séc thanh toán trong thư trừ khi chọn nhận khoản thanh toán qua phương thức ký thác trực tiếp.

Để nhận khoản thanh toán qua phương thức ký thác trực tiếp, bạn có thể hoàn thành Mẫu Đơn Ký Thác Trực Tiếp. Bạn sẽ cần có một séc đã hủy và một tài khoản ngân hàng. Nếu không hoàn thành Mẫu Đơn Ký Thác Trực Tiếp, bạn sẽ nhận được séc thanh toán trong thư.

Đơn Ký Thác Trực Tiếp (Định Dạng Kỹ Thuật Số)

Mẫu Đơn PTO Benefit Request (Yêu Cầu Thanh Toán Phúc Lợi PTO) sẽ được xử lý theo lịch sau:

 • Các đơn gửi trước ngày mùng 5 của tháng sẽ được xử lý thanh toán vào ngày 15 của tháng đó.
 • Các đơn gửi trước ngày mùng 6 và 20 của tháng sẽ được xử lý thanh toán vào ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng đó.
 • Các đơn gửi sau ngày 20 của tháng sẽ được xử lý thanh toán vào ngày 15 của tháng sau.

Vui lòng chờ 5-10 ngày làm việc để nhận được khoản thanh toán.

Chỉ định một người thụ hưởng

Bạn nên hoàn thành Mẫu Chỉ Định Người Thụ Hưởng.

Mẫu Chỉ Định Người Thụ Hưởng (Định Dạng Kỹ Thuật Số)

Lưu ý

Phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương không cộng dồn hàng năm. Nếu đủ điều kiện hưởng phúc lợi nhưng không nộp Đơn Yêu Cầu Thanh Toán Phúc Lợi hoặc không yêu cầu toàn bộ số tiền mình được hưởng trong một năm, thì bạn sẽ nhận được khoản thanh toán vào tháng 2 của năm sau. Lưu ý rằng bạn phải gửi Mẫu Đơn W-9 cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi để nhận bất kỳ khoản thanh toán nào.

Duy Trì Phúc Lợi Này

’Phúc Lợi Thời Gian Nghỉ Được Trả Lương’’ được xác định lại vào tháng 2 và tháng 7 hàng năm. Để đủ điều kiện cho mỗi giai đoạn, bạn phải làm việc từ 80 giờ trở lên theo số giờ làm việc đủ điều kiện vào một trong những tháng đủ điều kiện. Bạn chỉ cần gửi Mẫu Đơn W-9 một lần, trừ khi có những thay đổi đối với thông tin của bạn, chẳng hạn như tên hoặc địa chỉ của bạn.

Thông Tin Liên Hệ

Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi

1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2.

Lý do liên hệ với Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi:

 • Yêu cầu cung cấp số dư PTO (số giờ bạn còn)
 • Bạn cho rằng số tiền trong séc PTO mình nhận được là không chính xác
 • Bạn không nhận được gói nào về điều kiện hưởng PTO của mình nhưng cho rằng mình phải được nhận

Đối với mọi thắc mắc khác về phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương, hãy gọi đến số 1-844-503-7348, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu

Câu Hỏi Thường Gặp

Đọc câu hỏi thường gặp về phúc lợi PTO của Carewell. Xem trang Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin.

Phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương của tôi được tính như thế nào?

Phúc Lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương được xác định dựa trên mức lương bạn nhận được trong tháng đầu tiên đủ điều kiện. Đối với nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phúc lợi này là $15/giờ, kể từ tháng 1 năm 2020.

Làm cách nào để biết số dư phúc lợi PTO của tôi?

Cứ mỗi tháng 2 và tháng 7, bạn sẽ nhận được thư từ Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi cùng với số tiền phúc lợi của bạn. Nếu bạn yêu cầu một phần phúc lợi của mình và không biết số dư còn lại là bao nhiêu, thì bạn có thể gọi đến Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi theo số 1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2.

Tại sao tôi phải hoàn thành Đơn Chỉ Định Người Thụ Hưởng?

Mẫu đơn này đảm bảo rằng trong trường hợp bạn qua đời, thì người mà bạn chọn sẽ được nhận số dư của phúc lợi PTO mà bạn đã có được. Nếu một trong các điều sau xảy ra, thì số dư PTO của bạn sẽ được thanh toán cho người thi hành di chúc phân chia tài sản của bạn:

 • Bạn không chọn người thụ hưởng;
 • Người mà bạn chọn làm người thụ hưởng qua đời trước bạn;
 • Không tìm được người mà bạn chọn làm người thụ hưởng;
Làm cách nào để tìm thấy một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dự phòng cho người sử dụng lao động/chủ lao động trong thời gian tôi nghỉ làm?

Bạn không phải chịu trách nhiệm tìm người thay thế khi nghỉ phép có lương. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm chính về việc chọn và thuê nhà cung cấp dịch vụ của họ. Việc nghỉ phép có lương phải được người sử dụng lao động cho phép trước, phải có người thay thế nếu cần và cơ quan phù hợp phải nhận được thông báo để chỉ định số giờ làm việc cho nhân viên thay thế. Đôi khi, người sử dụng lao động sẽ cần nhân viên thụ lý hồ sơ/đại lý cá nhân/điều phối viên dịch vụ hỗ trợ tìm một nhà cung cấp thay thế phù hợp.

Tôi có cần báo cáo số ngày hoặc số giờ sẽ nghỉ làm không?

Không, bạn không cần báo cáo số giờ nghỉ với Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie của mình hoặc bạn nhấp vào "Chấp nhận" bên dưới thì bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính sách bảo mật.

Đóng