Thông Tin Liên Hệ Bổ Sung

Vui lòng xem danh sách chi tiết về thông tin liên hệ để có thể nhanh chóng kết nối với đúng nguồn trợ giúp.

Những Thông Tin Liên Hệ Thường Dùng

Carewell SEIU 503 (Chương Trình Đào Tạo và Phúc Lợi)

Nếu có thắc mắc về Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi, các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực, Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên hoặc Thời Gian Nghỉ Được Trả Lương (PTO) và vấn đề bồi hoàn, bạn có thể liên hệ qua:

Điện thoại: 1-844-503-7348 (SEIU),

Email về đào tạo:CarewellSEIU503Training@RISEpartnership.com

Email về phúc lợi: CarewellSEIU503Benefits@RISEpartnership.com

Fax về phúc lợi: 1-503-765-5543

Địa Chỉ Gửi Thư Về Phúc Lợi Qua Đường Bưu Điện: 

  • Đối với tất cả các mẫu đơn không có thông tin ngân hàng hoặc thuế:

Carewell SEIU 503
PO Box 94253
Seattle, WA 98124-6553

  • Đối với tất cả các mẫu đơn  thông tin ngân hàng hoặc thuế:

CAREWELL SEIU 503
PO Box 84785
Seattle, WA 98124-6085

Valley Insurance Professionals

Nếu bạn đã gửi đơn tham gia bảo hiểm y tế nhưng cần thay đổi hoặc muốn cập nhật trạng thái và đã đăng ký tham gia một Chương Trình Được Phê Duyệt ở Oregon hoặc Washington, hay cần trao đổi với đại lý của mình tại Valley Insurance Professionals, vui lòng liên hệ qua:

Điện thoại: 503-974-8471
Fax: 1-503-420-8665

Email: HCWenroll@valleyinsurancepro.com

 

SEIU Local 503

Nếu bạn có thắc mắc về chương trình đào tạo, phí liên đoàn hoặc các vấn đề khác liên quan đến Liên Đoàn, vui lòng liên hệ qua:

Điện thoại: 1-844-507-7554, nhấn phím 5

Nếu có thắc mắc về các phúc lợi dành cho thành viên, chẳng hạn như bảo hiểm nhân thọ, bạn có thể tìm câu trả lời qua:

Điện thoại: 1-844-503-SEIU (7348)
Trang Web: seiu503.org/members/member-rewards

 

Thông Tin Liên Hệ Khác

 

211info (Nguồn Trợ Giúp Của Cộng Đồng Địa Phương)

Điện thoại: 211
Trang web: 211info.org

Ameriflex

1-888-868-3539

Khi gọi, vui lòng cho biết bạn là Nhân Viên Hỗ Trợ Cá Nhân hoặc Nhân Viên Chăm Sóc Tại Nhà nhận phúc lợi Carewell SEIU 503, đồng thời chuẩn bị sẵn Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi.

Cổng thông tin trực tuyến của Ameriflex

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về ứng dụng di động Ameriflex

Ameritas Vision

Điện thoại: 1-800-255-4931

Anthem Blue Cross Medical

Dịch Vụ Thành Viên: 1-800-333-0912
Thanh toán qua điện thoại: 1-855-634-3381
Thanh toán qua thư: PO Box 9041, Oxnard, CA 93031-9041

Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (Ameriflex)

Điện thoại: 1-844-507-7554, nhấn phím 3, sau đó nhấn phím 3 hoặc 1-888-868-FLEX (3539)
Trang web: mywealthcareonline.com/ameriflex
Lưu ý: ID nhân viên là Số An Sinh Xã Hội của người tham gia

BlueShield (California)

Dịch Vụ Thành Viên: 1-855-836-9705
Thanh toán qua điện thoại: 1-888-256-3650
Thanh toán qua thư: PO Box 60514, City of Industry, CA 91716
Trang web: blueshieldca.com

Bridgespan Medical

Dịch Vụ Khách Hàng: 1-888-675-6570, 6:00 sáng đến 6:00 chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu
Dịch Vụ Khách Hàng Nói Tiếng Tây Ban Nha: 1-877-280-3975
Ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha: 1-888-675-6570
Thanh Toán Hóa Đơn Phí Bảo Hiểm Tự Động: 1-888-431-2063
Cách thanh toán hóa đơn phí bảo hiểm qua thư: [Viết tên chương trình của bạn], Attn: Individual Premium Payments, PO Box 35022, Seattle, WA 98124-3500
Trang web: bridgespanhealth.com

Covered California

Điện thoại: 1-800-300-1506
Trang web: coveredca.com
Medicaid: coveredca.com/medi-cal

Healthcare.gov (Marketplace Bảo Hiểm Y Tế hoặc Liên Bang)

Nếu bạn đã gửi đơn tham gia bảo hiểm y tế nhưng cần thay đổi, cần có bản sao 1095 hoặc muốn cập nhật trạng thái, vui lòng liên hệ qua:
Điện thoại: 1-800-318-2596
Trang web: healthcare.gov

Healthy Kids

Nếu bạn cần liên hệ với Healthy Kids, vui lòng gọi cho:
Dịch Vụ Thành Viên: 1-877-314-5678

Kaiser Dental

Bên trong khu dịch vụ (HMO): 1-800-813-2000
Bên ngoài khu dịch vụ (PPO): 1-866-653-0338
Dịch vụ ngôn ngữ: 1-800-324-8010
Trang web: kp.org/dental/nw

Kaiser Medical

Nếu bạn cần trao đổi với Dịch Vụ Thành Viên Kaiser, vui lòng liên hệ với:
Dịch Vụ Khách Hàng: 1-800-813-2000
Dịch Vụ Ngôn Ngữ: 1-800-324-8010
Dịch Vụ Khách Hàng Liên Quan Đến Vấn Đề Thanh Toán: 1-844-524-7370, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Hai tới Thứ Sáu
Cách thanh toán hóa đơn phí bảo hiểm qua thư: Kaiser Foundation Health Plan, PO Box 60508. City of Industry, CA 91716-0508
Trang web: kp.org

Văn Phòng APD, ODDS và Các Văn Phòng Môi Giới Tại Địa Phương

Để kiểm tra trạng thái mã số nhà cung cấp hoặc các yêu cầu trước khi làm việc, vui lòng liên hệ với văn phòng tại địa phương bạn. Bạn có thể tìm thấy một danh sách thông tin liên hệ cho từng văn phòng APD, ODDS và văn phòng môi giới tại địa phương theo các liên kết sau:
Văn Phòng APD
Văn Phòng ODDS
Văn Phòng Môi Giới Dịch Vụ Hỗ Trợ

Medicare

Nếu bạn cần đăng ký tham gia Medicare hoặc cần hỗ trợ về bảo hiểm Medicare, vui lòng liên hệ qua:
Điện thoại: 1-800-MEDICARE hoặc 1-800-633-4227
Trang web: medicare.gov

MODA Medical

Nếu bạn cần liên hệ với Dịch Vụ Thành Viên Kaiser, vui lòng gọi:
Điện thoại: 1-877-605-3229
Dịch Vụ Khách Hàng Liên Quan Đến Vấn Đề Thanh Toán: Gọi đến số 1-877-605-3229 và cho biết bạn là nhân viên chăm sóc tại nhà
Cách thanh toán hóa đơn phí bảo hiểm qua thư: Moda Health Plan, PO Box 4220, Portland, OR 97208-4220
Email: medical@modahealth.com
Trang web: Thông Tin Liên Hệ Của Moda

Chương Trình Bảo Hiểm Oregon (Medicaid)

Nếu bạn cần liên hệ với Oregon Health Plan, vui lòng gọi cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng OHP (CSU) theo số 1-800-273-0557 hoặc 711 (TTY), từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Hai tới Thứ Sáu. CSU đóng cửa vào các ngày nghỉ lễ.
Hỗ trợ y tế sau giờ làm việc: 1-800-562-4620
Trạng thái đơn đăng ký, thông tin cập nhật hoặc thư gia hạn: 1-800-699-9075​
Trang web:
OregonHealthCare.gov
Thông Tin Liên Hệ Của Oregon Health Plan
Các Tổ Chức Chăm Sóc Được Điều Phối (CCO)

Hội Đồng Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Nhà Oregon

Để biết thông tin về khóa đào tạo không do Carewell tổ chức, chẳng hạn như khóa chứng nhận CPR hoặc một trong các khóa chứng nhận sau (mà bạn không cần đáp ứng yêu cầu đào tạo):

  • Professional Development Certification (PDC)
  • Enhanced Homecare hoặc Personal Support Worker
  • Exceptional Personal Support Worker
  • Ventilator Dependent Quadriplegia (VDQ) (khi có sẵn)
  • Traditional Health Worker

Điện thoại: 1-877-867-0077
Trang web: Hội Đồng Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Nhà Oregon

PacificSource (Idaho)

Điện thoại: 1-888-977-9299 từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Hai tới Thứ Sáu theo giờ MST
Trang web: pacificsource.com

PacificSource (Oregon)

Dịch Vụ Khách Hàng: 1-888-977-9299
Dịch Vụ Khách Hàng Nói Tiếng Tây Ban Nha: 1-541-684-5456
Dịch Vụ Khách Hàng Liên Quan Đến Vấn Đề Thanh Toán: 1-800-591-6579, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Hai tới Thứ Sáu theo giờ PST
Cách thanh toán hóa đơn phí bảo hiểm qua thư: PacificSource Health Plans – Attn: Premium Billing Dept, PO Box 7068, Springfield, OR 97475
Trang web: pacificsource.com

Providence Medical

Dịch Vụ Khách Hàng: 1-888-816-1300 từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Hai tới Thứ Sáu
Khu Vực Portland: 1-503-574-5791
Thanh Toán qua Điện Thoại: 1-888-821-2097, phục vụ 24/7 (cần cung cấp ID thuê bao gồm 9 chữ số có trên hóa đơn của bạn)
Cách thanh toán hóa đơn qua thư: Providence Health Plan, PO Box 5728, Portland, OR 97228
Trang web thanh toán hóa đơn: providence.org/obp/or
Trang web: providence.org

Regence

Dịch Vụ Khách Hàng: 1-888-675-6570, từ 5:00 sáng đến 8:00 tối, Thứ Hai – Thứ Sáu và từ 8:00 sáng đến 4:30 chiều Thứ Bảy (theo giờ Thái Bình Dương – PT)
Trang web
Trang web lần đầu tiên/tạo tài khoản 
Để thanh toán hóa đơn qua thư bưu điện: Regence — Attn: Premium payments, PO Box 2597, Portland, OR 97208

Chương Trình Hỗ Trợ Phúc Lợi Bảo Hiểm Y Tế Cho Người Cao Tuổi (SHIBA)

Điện thoại: 1-800-722-4134
Trang web: SHIBA

SoundCare 

Đối với các câu hỏi về phúc lợi thính lực, vui lòng liên hệ: 
Điện thoại: 1-800-487-5553 

Dịch Vụ Y Tế Hợp Nhất Với Chăm Sóc Sức Khỏe Dành Cho Khách Hàng

Dịch Vụ Khách Hàng: 1-800-957-6053, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, Thứ Hai tới Thứ Sáu
Dịch Vụ Khách Hàng Liên Quan Đến Vấn Đề Thanh Toán: 1-800-708-2848
Cách thanh toán hóa đơn phí bảo hiểm qua thư: United Healthcare, PO Box 713819, Cincinnati, OH 45271
Trang web: uhcexchangebilling.com

Uprise Health

Điện thoại: 1-800-395-1616
Trang web: uprisehealth.com
Mã: OHWBT

VSP

Điện thoại: 1-800-877-7195
Trang web: vsp.com Sau đó nhấp vào Đăng nhập/Tạo tài khoản ở góc trên cùng bên phải để truy cập vào cổng thông tin VSP.

Washington Apple Health (Medicaid)

Điện thoại (Bảo Hiểm, Yêu Cầu Bồi Thường & Thanh Toán): 1-800-562-3022

Washington Health Plan Finder

Điện thoại: 1-855-923-4633, từ 8:00 sáng đến 5:30 chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu
Trang web: wahealthplanfinder.org

Your Health Idaho

Điện thoại: 1-855-944-3246, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Hai tới Thứ Sáu theo giờ MST
Medicaid, Bộ Y Tế và Phúc Lợi: 1-877-456-1233
Trang web: yourhealthidaho.org

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng