Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc bạn cần để luôn khỏe mạnh.

Tóm Tắt Phúc Lợi

Phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell SEIU 503 nhằm giúp nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà ở Oregon chi trả cho các chương trình chăm sóc sức khỏe cá nhân khi họ không có bảo hiểm khác, chẳng hạn như thông qua Chương Trình Y Tế của Oregon hoặc một chủ lao động khác hay bảo hiểm thông qua vợ/chồng.

Phúc lợi này dành cho nhân viên hỗ trợ cá nhân và nhân viên chăm sóc tại nhà đủ điều kiện. Những nhân viên này đã tham gia Medicare hoặc đã đăng ký tham gia một chương trình được phê duyệt thông qua Health Insurance Marketplace. Phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe này bao trả tối đa $7.165 chi phí y tế tự trả cho các yêu cầu bảo hiểm được Medicare hoặc một chương trình được phê duyệt của bạn trên Marketplace năm 2024 chi trả. Phúc lợi này cũng chi trả cho bạn toàn bộ phí bảo hiểm thuần hằng tháng của một chương trình cá nhân trên Marketplace hoặc một phần phí bảo hiểm Medicare.

Nếu đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, bạn sẽ nhận được Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (một loại thẻ tín dụng Mastercard) để thanh toán cho phí bảo hiểm hằng tháng (trừ khi bạn đã tham gia bảo hiểm Medicare) và các phí tự trả có trong danh mục bảo hiểm của bạn. Thẻ này do Ameriflex (Cơ Quan Quản Lý Tiện Ích Phúc Lợi) phát hành.

Bạn có thể tìm thông tin về các phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe cho nhân viên hỗ trợ

 • đã đăng ký Medicare tại đây;
 • đã đăng ký chương trình được phê duyệt trên Marketplace tại đây.
Những Điểm Quan Trọng Cần Lưu Ý
 • Phúc lợi này chi trả phí bảo hiểm thuần hằng tháng (tức là phí bảo hiểm sau khi đã áp dụng tín dụng thuế) cho một chương trình cá nhân đủ điều kiện được mua qua Marketplace hoặc cho Medicare. Phúc lợi này cũng bao trả tối đa $7.165 trong năm 2024 chi phí y tế tự trả cho các yêu cầu bảo hiểm theo chương trình cá nhân đủ điều kiện của bạn hoặc Medicare. Phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell SEIU 503 không phải là bảo hiểm theo nhóm hoặc bảo hiểm do chủ lao động mua cho nhân viên.
 • Để tận dụng phúc lợi này, bạn sẽ cần đăng ký tham gia một chương trình được phê duyệt trên Health Insurance Marketplace hoặc tham gia Medicare. Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-844-503-7348. Chúng tôi luôn sẵn sàng hướng dẫn bạn các bước thực hiện quy trình này!
 • Trong hầu hết các trường hợp, bạn cần phải đợi cho đến Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) để đăng ký. Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) trên Marketplace liên bang thường là từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 của năm tiếp theo. Có một số trường hợp ngoại lệ có thể thẩm định xem bạn có đủ điều kiện đăng ký trong Thời Gian Đăng Ký Đặc Biệt không. Hãy xem phần Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin.
 • Trong tháng 4/2023, Cơ Quan Quản Lý Y Tế Oregon (OHA) bắt đầu xác định lại về điều kiện hưởng Chương Trình Y Tế Của Oregon (OHP). Thời điểm xác định lại là khi OHA xem xét thông tin của bạn để xem bạn có còn đủ điều kiện hưởng Chương Trình Y Tế Của Oregon (OHP) hay không.  

  Nếu đang tham gia OHP, Apple Health (ở Washington) hay một chương trình Medicaid khác, bạn có thể nhận được một lá thư cho biết các phúc lợi y tế dành cho bạn sắp kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc về lá thư này, cách tốt nhất và nhanh nhất để yêu cầu trợ giúp là gọi đến số điện thoại nêu trong thư. 

  Tuy nhiên, có vài cách mà bạn có thể cập nhật thông tin liên hệ của mình, bao gồm:

  • Trực tuyến tại: benefits.oregon.gov hoặc oregon.gov/or-benefit-changes.
  • Qua tổ chức chăm sóc được điều phối (CCO) của bạn. Các thành viên có thể tìm thông tin liên hệ của CCO bằng cách truy cập vào: Các Chương Trình Của CCO.
  • Gửi thư qua đường bưu điện theo địa chỉ: ONE Customer Service Center, PO Box 14015, Salem, OR 97309.
  • Gọi điện thoại theo số: 1-800-699-9075 hoặc TTY 711. Đường dây điện thoại phục vụ từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu theo giờ PST. Thời gian giữ máy ngắn nhất là vào buổi sáng, từ 7 giờ đến 8 giờ.
  • Gọi đến đường dây cung cấp dịch vụ thông dịch miễn phí. Có thông dịch viên cho 16 ngôn ngữ.

Nếu chương trình y tế của bạn sắp kết thúc, chúng tôi có thể giúp bạn đăng ký một chương trình y tế thông qua Health Insurance Marketplace (Healthcare.gov). Nếu bạn đủ điều kiện, chúng tôi có thể đăng ký cho bạn các phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe thông qua Carewell. Phúc lợi này sẽ chi trả phí bảo hiểm hằng tháng cho bạn và tối đa $7.165 chi phí y tế tự trả. Vui lòng gọi đến số 1-844-503-7348, Thứ Hai—Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều (theo giờ PST) để cho chúng tôi biết rằng bạn là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bị mất các phúc lợi y tế. 

Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi

Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hưởng phúc lợi hay không, hãy trả lời một số câu hỏi trong bảng câu hỏi về điều kiện. 

Vui lòng đọc kỹ các yêu cầu về điều kiện tham gia bên dưới.

Yêu Cầu Về Điều Kiện

Bạn có thể đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe nếu:

N

Bạn đã làm được ít nhất 40 giờ* làm việc đủ điều kiện trong 2 tháng liên tiếp để đủ điều kiện hưởng các phúc lợi này. Sau khi đáp ứng yêu cầu này và nộp bảng chấm công và/hoặc phiếu thanh toán tiền lương, bạn sẽ phải chờ 1 tháng. Trong khoảng thời gian chờ này, Tiểu Bang, Acumen hoặc PPL sẽ báo cáo số giờ làm việc của bạn lên Carewell SEIU 503. 

Hình ảnh minh họa lịch trình đủ điều kiện và thời gian chờ 1 tháng
N

Thường xuyên nộp bảng chấm công và/hoặc phiếu thanh toán tiền lương.

N

Gửi cho Carewell SEIU 503 tên, giới tính, Số An Sinh Xã Hội, ngày sinh và địa chỉ hiện tại của bạn để lưu hồ sơ. Nhấp vào đây để cập nhật ngay thông tin của bạn.

N

Có bảo hiểm y tế thông qua Medicare hoặc qua một chương trình được phê duyệt trên Marketplace. Xem phần Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin.

Các yêu cầu về điều kiện hưởng phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực và Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên (DVE) này đều như nhau. 

* Số giờ làm việc đủ điều kiện

Số giờ làm việc đủ điều kiện mà bạn cần đáp ứng để đủ điều kiện hưởng phúc lợi của Carewell số giờ làm việc được Acumen, DHS và/hoặc PPL thanh toán thay mặt người sử dụng lao động của bạn.

Không còn đủ điều kiện

Nếu bạn không có số giờ làm việc đủ điều kiện trong 2 tháng liên tiếp (hay số giờ làm việc được báo cáo là 0), thì sau khoảng thời gian ân hạn là 1 tháng, bạn sẽ không còn đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe nữa. Để tiếp tục đủ điều kiện hưởng phúc lợi của Carewell SEIU 503, bạn phải hoàn thành các bước nêu trên.

Không còn được hưởng phúc lợi của Carewell SEIU 503 không có nghĩa là không còn được nhận bảo hiểm y tế! Nhưng vào cuối tháng ân hạn, Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (BCC) của bạn sẽ hết hiệu lực. Kể từ thời điểm đó, bạn phải trả phí bảo hiểm cũng như chi phí y tế tự trả của riêng mình.

Đối với các nhân viên đủ điều kiện có bảo hiểm Medicare

Tìm hiểu thêm về phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe cho các nhân viên đủ điều kiện được Medicare bao trả.

Đối với các nhân viên đủ điều kiện tham gia các chương trình được phê duyệt

Tìm hiểu thêm về phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe cho các nhân viên đủ điều kiện tham gia các chương trình sức khỏe cá nhân được phê duyệt trên Health Insurance Marketplace.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng