Câu Hỏi Thường Gặp

Chọn một phần để xem Câu Hỏi Thường Gặp

Chương Trình Đào Tạo
Nha Khoa
Thị Lực + Thính Lực
Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên
Giờ Nghỉ Được Trả Lương

Chương Trình Đào Tạo

Các Yêu Cầu Đào Tạo và Thời Hạn

Các yêu cầu đào tạo gồm những gì

Khóa Đào Tạo Nhân Viên Mới:
Nhân viên chăm sóc tại nhà, nhân viên hỗ trợ cá nhân và nhân viên chăm sóc cá nhân bắt đầu làm việc sau ngày 1 tháng 9 năm 2021 sẽ cần hoàn thành khóa đào tạo nhân viên mới. Khóa đào tạo nhân viên mới bao gồm khóa học định hướng (mà bạn cần tham gia trước khi được phê duyệt làm việc) và khóa đào tạo cơ bản (mà bạn phải hoàn thành trong vòng 120 ngày kể từ khi nhận được mã số nhà cung cấp).

Khóa Đào Tạo Bổ Túc:
Nhân viên chăm sóc tại nhà, nhân viên hỗ trợ cá nhân và nhân viên chăm sóc cá nhân nhận được mã số nhà cung cấp trước ngày 1 tháng 9 năm 2021 sẽ phải hoàn thành 12,5 giờ đào tạo bổ túc trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Giáo Dục Thường Xuyên:
Ngoài ra, kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe còn phải hoàn thành 12 giờ giáo dục thường xuyên 2 năm 1 lần trước khi được cấp lại chứng nhận.

Tại sao cần có chương trình đào tạo?

Chương trình đào tạo sẽ đảm bảo trang bị cho bạn các công cụ và sự tự tin cần thiết để cung cấp dịch vụ chăm sóc an toàn và có chất lượng cao cho người sử dụng lao động mà bạn phục vụ. Chương trình đào tạo cũng giúp bạn học hỏi các kỹ năng mới, củng cố kỹ năng đã có và mang lại cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Tôi có thể làm cách nào để tìm hiểu xem mình đã hoàn thành những chương trình đào tạo nào?

Đối với các khóa đào tạo do Carewell SEIU 503 Training cung cấp, bạn có thể truy cập thông tin về việc hoàn thành khóa đào tạo thông qua Carewell Learning Portal (Cổng Chương Trình Học Tập của Carewell). Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi đến số 1-844-503-7348 hoặc gửi email đến địa chỉ CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com.

Đối với các chương trình đào tạo và chứng nhận do Ủy Ban Chăm Sóc Tại Nhà Của Oregon cung cấp, hãy liên hệ với OHCC bằng cách gọi đến số (877) 867-0077 hoặc gửi email đến địa chỉ Certifications.OHCC@dhsoha.state.or.us.

Ai sẽ quyết định loại hình đào tạo cần tham gia?

SEIU 503 và Hội Đồng Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Nhà Tiểu Bang Oregon đã xây dựng một nhóm đào tạo để thiết lập các tiêu chuẩn đào tạo tối thiểu dành cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nhóm đào tạo bao gồm các đối tác cộng đồng, các bên liên quan, nhóm lợi ích, công đoàn đại diện cho lực lượng lao động (SEIU), nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà, người sử dụng lao động và các đại diện của Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon. Nhóm đào tạo đã xác định nhiều chủ đề quan trọng sẽ đưa vào để mang lại lợi ích cho người sử dụng lao động cũng như nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đáp ứng được yêu cầu đào tạo đúng thời hạn?

Khóa Đào Tạo Nhân Viên Mới:
Nếu bạn là nhân viên mới và chưa hoàn thành khóa đào tạo định hướng trong vòng 45 ngày kể từ khi gửi đơn đăng ký, có thể bạn cần phải đăng ký lại. Nếu đã hoàn thành khóa đào tạo định hướng nhưng chưa hoàn thành toàn bộ khóa đào tạo cơ bản trong vòng 120 ngày kể từ khi nhận được mã số nhà cung cấp, thì có thể bạn cần phải đăng ký lại và tham gia toàn bộ khóa đào tạo nhân viên mới. 

Khóa Đào Tạo Bổ Túc:
Nếu bỏ lỡ thời hạn của khóa đào tạo bổ túc, bạn có thể tiếp tục tham gia. Mặc dù đã hết thời hạn, nhưng Carewell vẫn cung cấp khóa đào tạo này để bạn hoàn thành. Nếu nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng từ tiểu bang, bạn có thể yêu cầu phiên điều trần. Nếu hoàn thành khóa đào tạo bổ túc trước ngày điều trần, bạn sẽ tiếp tục được giữ mã số nhà cung cấp.

Trường Hợp Miễn Trừ Đào Tạo

Ai không cần tham gia khóa đào tạo?

Nếu có một trong các chứng nhận sau, thì bạn sẽ không cần tham gia chuỗi khóa đào tạo bổ túc:

 • Professional Development Certification (PDC)
 • Enhanced Homecare hoặc Personal Support Worker
 • Exceptional Personal Support Worker
 • Ventilator Dependent Quadriplegia (VDQ) (khi có sẵn)
 • Traditional Health Worker

Xin lưu ý rằng bạn cần duy trì tính hiệu lực của chứng nhận để tiếp tục được miễn tham gia chương trình đào tạo. Nếu bạn không chắc chắn mình hiện có một trong các chứng nhận này hay không, vui lòng liên hệ với Ủy Ban Chăm Sóc Tại Nhà Của Oregon bằng cách gọi điện theo số 1-877-867-0077 hoặc gửi email đến địa chỉ Certifications.OHCC@dhsoha.state.or.us.

Xin lưu ý rằng nếu được miễn yêu cầu tham gia khóa đào tạo bổ túc thì bạn không đủ điều kiện hưởng lương huấn luyện.

Tôi có phải tham gia chương trình đào tạo nếu là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe kiêm thành viên trong gia đình không?

Có. Tất cả nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà được trả lương qua Medicaid hoặc Oregon Project Independence – kể cả những người chỉ làm việc cho các thành viên gia đình – đều phải đáp ứng các yêu cầu đào tạo mới.

Tôi có phải tham gia chương trình đào tạo nếu làm việc cho một cơ sở, đại lý hoặc trực tiếp cung cấp dịch vụ cho người sử dụng lao động không?

Bạn phải tham gia chương trình đào tạo nếu là nhân viên hỗ trợ cá nhân hoặc chăm sóc tại nhà trực tiếp cung cấp dịch vụ cho người sử dụng lao động. Bạn không phải tham gia chương trình đào tạo nếu bạn làm việc trong một cơ sở như nhà nuôi dưỡng, nơi sinh hoạt cộng đồng, cơ sở chăm sóc trong khu dân cư, cơ sở hỗ trợ sinh hoạt hoặc cơ sở điều dưỡng. Có nhiều yêu cầu mà bạn phải tuân thủ. Bạn cũng không phải tham gia chương trình đào tạo nếu làm việc với các đại lý cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà hoặc đại lý của nhà cung cấp. Bạn không phải tham gia chương trình đào tạo nếu bạn tham gia Chương Trình Lựa Chọn Độc Lập (ICP). Tuy nhiên, bạn có thể tham gia chương trình đào tạo nếu muốn.

Khóa Đào Tạo Bổ Túc

Tôi đã thực sự hoàn tất khóa đào tạo bổ túc chưa? Làm cách nào để biết?

Bạn sẽ hoàn tất khóa đào tạo sau khi hoàn thành Khóa Học Bổ Túc Trực Tuyến, Hội Thảo Bổ Túc và bất kỳ khảo sát nào liên quan đến từng phần đó. Bạn có thể kiểm tra trạng thái hoàn thành của mình bằng cách đăng nhập vào cổng chương trình học tập. Hãy đi đến phần “my courses” (khóa học của tôi). Nếu đã hoàn thành Khóa Đào Tạo Bổ Túc, bạn sẽ nhìn thấy một ô màu xanh lục có dòng chữ “completed” (đã hoàn thành) bên dưới các khóa học “Online Refresher” (Khóa Học Bổ Túc Trực Tuyến) và “Refresher Workshop” (Hội Thảo Bổ Túc). Nếu một trong hai khóa học đó có dòng chữ “start” (bắt đầu) hoặc “resume” (tiếp tục) trong ô màu tím hay cam bên dưới, bạn vẫn cần hoàn thành phần đó của khóa đào tạo. Bạn cũng có thể nhìn thấy khóa đào tạo PTC trong các khóa học của mình. Đây là phần không bắt buộc.  

Sau khi hoàn thành từng phần của khóa đào tạo, bạn cũng sẽ có chứng chỉ trong cổng chương trình học tập, trên đó ghi ngày hoàn thành. Bạn có thể tìm thấy các chứng chỉ trong phần bảng điểm của cổng chương trình học tập.  

Điều gì xảy ra nếu tôi không hoàn thành khóa đào tạo bổ túc trước ngày 30 tháng 6?

Bạn có thể tiếp tục tham gia. Mặc dù đã hết thời hạn, nhưng Carewell vẫn cung cấp khóa đào tạo này để bạn hoàn thành. Nếu nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng từ tiểu bang, bạn có thể yêu cầu phiên điều trần. Nếu hoàn thành khóa đào tạo bổ túc trước ngày điều trần, bạn sẽ tiếp tục được giữ mã số nhà cung cấp.

Tôi nên làm gì nếu nhận được thư chấm dứt từ tiểu bang? Làm cách nào để duy trì mã số nhà cung cấp?

Nếu nhận được thư chấm dứt, bạn có thể yêu cầu phiên điều trần để kháng cáo quyết định. Nếu bạn yêu cầu phiên điều trần và hoàn thành khóa đào tạo trước đó, mã số nhà cung cấp của bạn sẽ vẫn có hiệu lực.  

Đào Tạo Trực Tiếp

Chương trình đào tạo sẽ được tổ chức ở đâu?

Hiện tại, Carewell chủ yếu cung cấp chương trình đào tạo trực tuyến và thí điểm chương trình đào tạo trực tiếp ở một số quận được chọn. Chúng tôi sẽ công bố ngày và địa điểm đào tạo trên Carewell Learning Portal (Cổng Chương Trình Học Tập của Carewell).

Sẽ thế nào nếu tôi gặp vấn đề khi tham gia lớp học trực tiếp?

Nếu bạn có mối quan ngại về sức khỏe hoặc khả năng tiếp cận khi tham gia lớp học trực tiếp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi có thể giúp giải quyết vấn đề của bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số 1-844-503-7348 hoặc gửi email đến địa chỉ CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com

Hỗ Trợ Ngôn Ngữ

Chương trình đào tạo có ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh không?

Đội ngũ Carewell SEIU 503 Training cung cấp khóa đào tạo bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Ả Rập, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Quan Thoại (thuyết minh), tiếng Trung giản thể (phụ đề) và tiếng Somali. Nếu chưa có khóa đào tạo nào bằng ngôn ngữ của bạn, thì đội ngũ Carewell SEIU 503 Training sẽ liên hệ với bạn để sắp xếp một thông dịch viên cho (các) khóa học mà bạn tham dự. Để yêu cầu một thông dịch viên, hãy gửi email tới carewellseiu503training@risepartnership.com hoặc gọi theo số 1-844-503-7348.

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Làm cách nào để truy cập vào các lớp học trực tuyến?

Sau khi đăng ký trong Carewell Learning Portal (Cổng Chương Trình Học Tập của Carewell), bạn có thể chọn và đăng ký tham gia bất kỳ khóa học trực tuyến nào dành cho mình. Bạn sẽ cần một thiết bị có kết nối Internet như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính để truy cập vào các lớp học trực tuyến.

Nếu tôi gặp khó khăn trong việc truy cập Internet thì sao?

Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp! Chúng tôi có nhiều lựa chọn học tập khác nhau. Hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể tìm một lựa chọn phù hợp nhất với bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số 1-844-503-7348 hoặc gửi email đến địa chỉ CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com.

Nếu tôi không có máy tính thì sao?

Nếu không có máy tính, bạn cũng có thể dùng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để truy cập vào chương trình đào tạo.

Bạn không có điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng? Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp! Chúng tôi có nhiều lựa chọn học tập khác nhau. Hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể tìm một lựa chọn phù hợp nhất với bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số 1-844-503-7348 hoặc gửi email đến địa chỉ CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com.

Làm cách nào để đặt lại mật khẩu của tôi?

Hãy truy cập vào trang đăng nhập. Trên trang đó, nếu không nhớ mật khẩu, bạn có thể nhấp vào “Forgot Password” (Quên Mật Khẩu). Bạn sẽ nhận được một email kèm theo liên kết để đặt lại mật khẩu. Nếu bạn không thấy email đặt lại mật khẩu ngay, vui lòng kiểm tra thư mục thư rác.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không nhớ tên người dùng?

Tên người dùng sẽ là địa chỉ email của bạn. Hãy thử đăng nhập bằng địa chỉ email đó. Nếu không được, hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-844-503-7348 hoặc gửi email đến địa chỉ CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com.

Tôi nhận được thông báo lỗi hoặc gặp vấn đề với cổng chương trình học tập. Tôi nên làm gì?

Nếu bạn đang gặp vấn đề với cổng chương trình học tập, chẳng hạn như thông báo lỗi, màn hình tải trống, sự cố âm thanh, v.v. thì hãy thử thực hiện một số bước như sau: 

 1. Kiểm tra kết nối Internet của bạn.
 2. Xóa cookie trên trình duyệt. Nếu bạn chưa rõ cách làm, hãy tra google cách xóa cookie trên trình duyệt.
 3. Khởi động lại thiết bị (máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại).
 4. Dùng thử một trình duyệt mới (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari) – Lưu ý: cổng chương trình đào tạo không hoàn toàn tương thích với Apple Safari.
 5. Đóng các tab và chương trình khác trong khi dùng cổng chương trình học tập.
 6. Gửi email cho chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn. Vui lòng cung cấp thông tin sau nếu bạn liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi:
  1. Bạn đang sử dụng thiết bị nào? (máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng)
  2. Bạn đang sử dụng trình duyệt nào? (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari)
  3. Bạn đang gặp vấn đề gì? (tên học phần bị treo, trang chiếu/hoạt động/video cụ thể, chi tiết về vấn đề, thông báo lỗi, sự cố âm thanh)
Tôi bị kẹt ở một trong các học phần đào tạo và không thể tiếp tục. Tôi nên làm gì?

Vui lòng kiểm tra để đảm bảo bạn đã hoàn thành tất cả các hoạt động có trong học phần này. Xem lại học phần để biết các đối tượng trên màn hình mà bạn có thể chưa chọn. Sau khi bạn hoàn thành tất cả các hoạt động, nút “Next” (Tiếp theo) sẽ xuất hiện.  

Nếu bạn vẫn không thể tiếp tục, vui lòng liên hệ với Carewell qua điện thoại theo số 1-844-503-7348 hoặc qua email theo địa chỉ CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com.

Tôi gặp khó khăn khi truy cập Carewell learning portal (Cổng chương trình học tập của Carewell) trên sản phẩm iOS (Apple) (chẳng hạn như iPhone, iPad hoặc MacBook). Tôi nên làm gì?

Hãy thử truy cập vào cổng chương trình học tập bằng một trong các liên kết sau: 

Các Khoản Thanh Toán và Lương Huấn Luyện

Tôi có phải trả phí đào tạo không?

Không. Tất cả nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc tại nhà đều có thể tham gia chương trình đào tạo này miễn phí.

Tôi có được trả lương huấn luyện khi tham gia chương trình đào tạo không?

Những người đang nộp đơn ứng tuyển vào các vị trí nhân viên chăm sóc tại nhà hoặc nhân viên hỗ trợ cá nhân sẽ được nhận lương huấn luyện là $65 sau khi hoàn thành thành công Khóa Học Cơ Bản Trực Tuyến và $65 sau khi tham dự Hội Thảo Cơ Bản. Người tham dự khóa học Định Hướng không được nhận lương huấn luyện.

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện tại sẽ được nhận lương huấn luyện cho thời gian tham gia các buổi đào tạo bổ túc bắt buộc. Người hoàn thành Khóa Học Bổ Túc Trực Tuyến sẽ được nhận lương huấn luyện là $135 và người hoàn thành Hội Thảo Bổ Túc sẽ được nhận lương huấn luyện là $65. 

Xin lưu ý rằng nếu được miễn yêu cầu tham gia khóa đào tạo bổ túc thì bạn không đủ điều kiện hưởng lương huấn luyện. Để biết thông tin về các trường hợp miễn trừ, vui lòng xem Câu Hỏi Thường Gặp về trường hợp miễn trừ.

Nếu không hoàn thành khóa đào tạo bắt buộc trước thời hạn, bạn sẽ không đủ điều kiện hưởng lương huấn luyện. Để biết thêm thông tin về lương huấn luyện, vui lòng xem Chính Sách Về Lương Huấn Luyện.

Tôi nhận lương huấn luyện bằng cách nào?

Lương huấn luyện cho Khóa Đào Tạo Bổ Túc và cho những người đã hoàn thành Khóa Đào Tạo Nhân Viên Mới trước ngày 19/5/2022: 

Khi đã hoàn thành thành công khóa học đủ điều kiện được nhận lương huấn luyện đầu tiên, bạn sẽ nhận được một chiếc thẻ Visa qua đường bưu điện. Thẻ này đã được nạp khoản lương huấn luyện của bạn. Để nhận lương huấn luyện kịp thời, vui lòng xác nhận bạn đã cập nhật địa chỉ gửi thư và địa chỉ email trong hồ sơ của mình trên Carewell Learning Portal (Cổng Chương Trình Học Tập của Carewell). Lương huấn luyện được gửi 2 lần mỗi tháng nên có thể mất một vài tuần bạn mới nhận được khoản tiền này. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính Sách Về Lương Huấn Luyện. 

Xin lưu ý rằng nếu được miễn yêu cầu tham gia khóa đào tạo bổ túc hoặc đã hoàn thành khóa đào tạo bổ túc sau ngày 30 tháng 6 năm 2022, thì bạn không đủ điều kiện hưởng lương huấn luyện. Để biết thông tin về các trường hợp miễn trừ, vui lòng xem Câu Hỏi Thường Gặp về các trường hợp miễn trừ.   

Lương huấn luyện cho những người đã hoàn thành Khóa Đào Tạo Nhân Viên Mới sau ngày 19/5/2022: 

Khi đã hoàn thành thành công khóa học đủ điều kiện được nhận lương huấn luyện đầu tiên, bạn sẽ nhận được một email từ Carewell Learning Portal (Cổng Chương Trình Học Tập của Carewell) giới thiệu với bạn về Routable, một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Trong vòng một vài tuần, bạn sẽ nhận được email từ Routable kèm theo liên kết để bạn điền một số thông tin. Nếu bạn không thấy email từ Routable, vui lòng kiểm tra thư mục thư rác.

 • Trước tiên, email này sẽ yêu cầu bạn điền các mục liên quan đến thuế như địa chỉ và số An Sinh Xã Hội của bạn. 
  •  Hãy nhớ chọn “individual” (cá nhân) chứ không phải là “business” (doanh nghiệp) khi email hỏi bạn là ai.  
  • Nhấp vào “Save and continue” (Lưu và tiếp tục) để chuyển sang bước tiếp theo.
 • Tiếp theo, email sẽ hỏi bạn xem bạn muốn nhận lương huấn luyện thông qua phương thức ký thác trực tiếp hay séc. 
  • Nếu chọn phương thức ký thác trực tiếp, bạn sẽ cần điền thông tin tài khoản ngân hàng của mình để thiết lập phương thức thanh toán.  

Sau khi cung cấp thông tin cho Routable, bạn sẽ nhận được khoản lương huấn luyện của mình trong vòng 7 – 10 ngày làm việc. 

Làm cách nào để kích hoạt thẻ nhận lương huấn luyện của tôi?

Đối với thẻ OmniCard (lương huấn luyện được cấp phát trước ngày 1 tháng 3 năm 2022): Hãy truy cập vào https://www.omnicard.com/cards/activate rồi làm theo hướng dẫn trên trang web. Bạn cũng có thể gọi điện đến số 1-877-357-4975 rồi nhấn phím 1.  

Đối với thẻ Blackhawk (lương huấn luyện được cấp phát sau ngày 1 tháng 3 năm 2022): Hãy truy cập vào https://www.myprepaidcenter.com/login/card rồi làm theo hướng dẫn trên trang web. Bạn cũng có thể gọi điện đến số 1-866-829-0707 rồi nhấn phím 1.  

Tôi có thể tìm thêm thông tin về thẻ nhận lương huấn luyện của mình ở đâu?

Đối với thẻ OmniCard (lương huấn luyện được cấp phát trước ngày 1 tháng 3 năm 2022): Để xem các Câu Hỏi Thường Gặp liên quan đến thẻ nhận lương huấn luyện của bạn, hãy truy cập vào https://www.omnicard.com/cards/faq. 

Đối với thẻ Blackhawk (lương huấn luyện được cấp phát sau ngày 1 tháng 3 năm 2022): Để xem các Câu Hỏi Thường Gặp liên quan đến thẻ nhận lương huấn luyện của bạn, hãy truy cập vào https://www.myprepaidcenter.com/faq?type=generic 

Tại sao tôi phải chờ nhận lương huấn luyện lâu đến vậy?

Dưới đây là lịch cấp phát lương huấn luyện: 

Quá trình này có thể bị chậm trễ nếu xảy ra lỗi như địa chỉ gửi thư không chính xác hoặc tài khoản trùng lặp trong Cổng Chương Trình Học Tập. Trong những trường hợp như vậy, thời gian cấp phát lại thẻ nhận lương huấn luyện có thể là 3 – 4 tuần. Thời gian vận chuyển thường là 1 – 2 tuần. Vui lòng kiểm tra xem bạn đã cập nhật địa chỉ gửi thư trong tài khoản của mình trên Cổng Chương Trình Học Tập và với tiểu bang hay chưa để đảm bảo quy trình xử lý lương huấn luyện diễn ra hiệu quả. 

Do có nhiều khoản lương huấn luyện đang được xử lý nên quá trình này có thể bị chậm trễ. Bạn sẽ nhận được lương huấn luyện sau tối đa 6 tuần. Chúng tôi đang xử lý lương huấn luyện nhanh nhất có thể, đồng thời nỗ lực để đảm bảo rằng bạn mau chóng nhận được lương huấn luyện của mình.  

Để cập nhật địa chỉ gửi thư, hãy truy cập vào Learning Portal (Cổng Chương Trình Học Tập) và nhấp vào biểu tượng hình người màu tím ở góc trên cùng bên phải của màn hình. Sau đó, hãy nhấp vào “Edit Profile” (Chỉnh Sửa Hồ Sơ) để thay đổi địa chỉ và thông tin nhân khẩu học khác. 

Tôi có thể tìm thêm thông tin về cách nhận tiền công trong vai trò là nhân viên hỗ trợ cá nhân hoặc chăm sóc tại nhà ở đâu?

Nếu bạn là một nhân viên chăm sóc tại nhà và muốn biết thêm thông tin về cách điền và gửi phiếu thanh toán tiền lương, vui lòng truy cập vào Phần hướng dẫn trên trang Nguồn Trợ Giúp Nhân Viên Chăm Sóc Tại Nhà Của OHCC.

Nếu bạn là một nhân viên hỗ trợ cá nhân và muốn biết thêm thông tin về cách dùng eXPRS, vui lòng truy cập vào trang Nguồn Trợ Giúp Nhân Viên Hỗ Trợ Cá Nhân trên trang web của ODDS.

Nha Khoa

Làm cách nào để có bảo hiểm nha khoa?

Bạn sẽ được bảo hiểm thông qua một chương trình nha khoa của Kaiser Permanente sau khi đủ điều kiện hưởng các phúc lợi nha khoa của Carewell SEIU 503. Để đủ điều kiện, bạn phải làm việc 40 giờ đủ điều kiện trở lên – còn được gọi là đơn vị thương lượng – trong 2 tháng liên tiếp. Sau đó, bạn cần chờ thêm 1 tháng để báo cáo số giờ làm việc lên Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi. Đọc thêm về điều kiện hưởng phúc lợi trên trang Nha Khoa.

Tôi có thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả cho các chi phí nha khoa không?

Không, bạn không thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả cho các chi phí liên quan đến chương trình hỗ trợ nhân viên, nha khoa, thị lực + thính lực.

Tôi có lựa chọn nào khác ngoài Kaiser Permanente Dental không?

Carewell SEIU 503 không có các lựa chọn khác cho gói bảo hiểm Nha Khoa của bạn. Tuy nhiên, nếu cư trú bên ngoài Khu Vực Dịch Vụ Kaiser, thì bạn sẽ được đăng ký tham gia chương trình PPO Lựa Chọn Nha Khoa của Kaiser Permanente. Theo PPO Lựa Chọn Nha Khoa của Kaiser Permanente, bạn có thể thăm khám với bất kỳ nha sĩ nào có giấy phép hành nghề. Tuy nhiên, nếu thăm khám với một nha sĩ thuộc mạng lưới PPO của Kaiser thì bạn chỉ phải trả ít chi phí hơn. Để xác nhận xem bạn cư trú bên trong hay bên ngoài Khu Vực Dịch Vụ Kaiser, hãy liên hệ với Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi theo số 1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2.

Tôi đã tham gia một chương trình nha khoa. Tôi có thể tham gia đồng thời 2 chương trình không?

Nếu có thắc mắc liên quan đến vấn đề điều phối phúc lợi, vui lòng liên hệ với Dịch Vụ Khách Hàng của Kaiser Permanente.

Tôi đã thăm khám với một nha sĩ như mong muốn. Tôi có thể tiếp tục thăm khám với nha sĩ này không?

Nếu bạn cư trú ngoài khu vực dịch vụ Kaiser và bác sĩ riêng của bạn không nằm trong mạng lưới:

Hãy hỏi nha sĩ của bạn xem họ có sẵn sàng để bạn giới thiệu với Kaiser Permanente và tham gia mạng lưới hay không.

Nếu bạn cư trú trong khu vực dịch vụ Kaiser và bác sĩ riêng của bạn không nằm trong mạng lưới:

Bạn sẽ không được bao trả cho bất kỳ dịch vụ nào do nha sĩ ngoài mạng lưới cung cấp.

Tôi có thể thêm vợ/chồng hoặc các thành viên khác trong gia đình không?

Không. Các phúc lợi của Carewell SEIU 503 chỉ dành cho nhân viên chăm sóc tại nhà và nhân viên hỗ trợ cá nhân đủ điều kiện.

Tôi có thể chọn không hưởng các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực hoặc Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên không?

Có. Bạn có thể điền vào Waiver Form (Mẫu Đơn Khước Từ) rồi gửi cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi.
Benefits Waiver Form (Mẫu Đơn Khước Từ Phúc Lợi) (Định dạng kỹ thuật số)

Thị Lực + Thính Lực

Làm cách nào để có bảo hiểm thị lực/thính lực?

Bạn sẽ được bảo hiểm thông qua một chương trình Ameritas có cung cấp phúc lợi thị lực, thính lực và LASIK sau khi đủ điều kiện hưởng phúc lợi thị lực + thính lực của Carewell SEIU 503. Để đủ điều kiện, bạn phải làm việc 40 giờ đủ điều kiện trở lên – còn được gọi là đơn vị thương lượng – trong 2 tháng liên tiếp. Sau đó, bạn cần chờ thêm 1 tháng để báo cáo số giờ làm việc lên Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi. Hãy đọc thêm về điều kiện hưởng phúc lợi trên trang Thị Lực + Thính Lực.

Tôi có thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả chi phí thị lực + thính lực không?

Không, bạn không thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả cho các chi phí liên quan đến chương trình hỗ trợ nhân viên, nha khoa, thị lực + thính lực.

Tôi có thể tìm ở đâu nếu một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc thị lực thuộc mạng lưới Lựa Chọn VSP?

Bạn có thể truy cập trang web của VSP tại địa chỉ vsp.com/eye-doctor hoặc gọi đến 1-800-877-7195.

Tôi có thời gian bao lâu để gửi yêu cầu hoàn trả chi phí?

Bạn phải gửi đơn yêu cầu hoàn trả chi phí trong vòng 90 ngày kể từ ngày sử dụng dịch vụ. Ví dụ: nếu mua kính mắt từ một nhà cung cấp ngoài mạng lưới, thì bạn sẽ có 90 ngày để gửi VSP Member Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Cho Thành Viên VSP). Gọi cho Ameritas theo số 1-800-255-4931 để tìm hiểu thêm về số tiền bạn sẽ được bồi hoàn nếu sử dụng một nhà cung cấp ngoài mạng lưới.

Tôi có thể thêm vợ/chồng hoặc các thành viên khác trong gia đình không?

Không. Các phúc lợi của Carewell SEIU 503 chỉ dành cho nhân viên chăm sóc tại nhà và nhân viên hỗ trợ cá nhân đủ điều kiện.

Tôi có thể chọn không hưởng các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực hoặc Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên không?

Có. Bạn có thể điền vào Waiver Form (Mẫu Đơn Khước Từ) rồi gửi cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi.

Benefits Waiver Form (Mẫu Đơn Khước Từ Phúc Lợi) (Định Dạng Kỹ Thuật Số)

Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên

Làm cách nào để được hưởng phúc lợi của chương trình hỗ trợ nhân viên?

Bạn sẽ được bảo hiểm thông qua Uprise Health sau khi đủ điều kiện hưởng các phúc lợi EAP của Carewell SEIU 503. Để đủ điều kiện, bạn phải làm việc 40 giờ đủ điều kiện trở lên – còn được gọi là đơn vị thương lượng – trong 2 tháng liên tiếp. Sau đó, bạn cần chờ thêm 1 tháng để báo cáo số giờ làm việc lên Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi. Hãy đọc thêm về điều kiện hưởng phúc lợi trên trang Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên.

Tôi có thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả cho các chi phí EAP không?

Không, bạn không thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả cho các chi phí liên quan đến Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực.

Làm cách nào để sử dụng các phúc lợi của Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, chẳng hạn như tư vấn và hoạch định tài chính?

Bạn có thể sử dụng các dịch vụ bằng cách truy cập vào uprisehealth.com hoặc gọi đến số 1-800-395-1616. Mã truy cập của bạn là: OHWBT.

Tôi có thể thêm vợ/chồng hoặc các thành viên khác trong gia đình không?

Không. Các phúc lợi của Carewell SEIU 503 chỉ dành cho nhân viên chăm sóc tại nhà và nhân viên hỗ trợ cá nhân đủ điều kiện.

Tôi có thể chọn không hưởng các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực hoặc Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên không?

Có. Bạn có thể điền vào Waiver Form (Mẫu Đơn Khước Từ) rồi gửi cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi.

Benefits Waiver Form (Mẫu Đơn Khước Từ Phúc Lợi) (Định Dạng Kỹ Thuật Số)

Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe

Đối với Chương Trình Được Phê Duyệt

Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt là gì và tôi có đủ điều kiện đăng ký trong thời gian này không?

Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt (“SEP”) cho phép bạn đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm y tế ngoài Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) thông thường (1/11 – 15/2). Bạn có thể đủ điều kiện đăng ký trong Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt nếu đã trải qua các thay đổi trong cuộc sống, chẳng hạn như bảo hiểm thất nghiệp, hoặc có sự thay đổi về thu nhập khiến bạn không còn đủ điều kiện tham gia bảo hiểm Medicaid nữa.

Nếu SEP của bạn được Marketplace phê duyệt, thì bạn có thể đăng ký tham gia Chương Trình trên Marketplace nhưng thời gian ghi danh thường chỉ kéo dài 60 ngày kể từ ngày xảy ra biến cố đủ điều kiện xem xét. Marketplace cũng sẽ cần bằng chứng cho thấy bạn đủ điều kiện đăng ký trong Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt, nên bạn sẽ cần thu thập thông tin đó sớm nhất có thể để hoàn thành đăng ký. Để được hỗ trợ, hãy gọi đến số 1-844-503-7348.

Các yêu cầu về điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe có ngoại lệ nào không?

Nếu bạn đủ điều kiện tham gia gói bảo hiểm y tế thông qua vợ/chồng của mình, nhưng lại chọn không đăng ký tham gia gói bảo hiểm đó, thì bạn có thể đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell SEIU 503. Hãy gọi đến số 1-844-503-7348 để biết thêm thông tin.

Tôi có thể sử dụng đại lý bảo hiểm riêng thay cho Valley Insurance Professionals không?

Được chứ. Tuy nhiên, bạn rất nên sử dụng các dịch vụ của Valley Insurance Professionals bởi hãng bảo hiểm này có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với chương trình phúc lợi của Carewell, hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đăng ký tham gia những chương trình được phê duyệt trên Marketplace và đảm bảo họ có thể tiếp cận phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. Nếu sử dụng đại lý bảo hiểm riêng thì bạn không phải điền vào bất kỳ mẫu đơn Agent of Record (Đại Lý trên Hồ Sơ) nào đi kèm với giấy tờ thường niên. Tuy nhiên, vui lòng gọi đến số 1-844-503-7348 để thông báo cho người đại diện của chúng tôi biết rằng bạn đang sử dụng đại lý bảo hiểm riêng và không điền vào mẫu đơn Agent of Record (Đại Lý trên Hồ Sơ).

Tôi có đủ điều kiện được hoàn trả phí bảo hiểm trung bình không?

Bạn có thể đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe nếu đủ điều kiện hưởng phúc lợi Carewell SEIU 503 sau khi hết Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) gần nhất và đã đăng ký tham gia một chương trình chưa được phê duyệt trên Healthcare Marketplace. Trong trường hợp đó, bạn sẽ nhận được một Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để thanh toán các khoản chi phí tự trả có trong danh mục bảo hiểm, và bạn sẽ đủ điều kiện được hoàn trả phí bảo hiểm, tối đa là dưới mức phí bảo hiểm thực tế hoặc số tiền phí bảo hiểm trung bình mà các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện nhận được theo phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. Để tiếp tục được hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe sau khi hết năm, bạn phải đăng ký tham gia một chương trình được phê duyệt càng sớm càng tốt và không được muộn hơn Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) (từ 1/11 đến 15/12). Nếu không, phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe sẽ chấm dứt vào cuối năm. Để kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện được hoàn trả phí bảo hiểm trung bình hay không, hãy gọi đến số 1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2.

Phí bảo hiểm y tế thuần là gì?

Phí bảo hiểm thuần là số tiền hằng tháng bạn phải trả cho hãng bảo hiểm để duy trì bảo hiểm của bạn. Ví dụ: nếu tổng phí bảo hiểm của bạn (toàn bộ phí bảo hiểm của hãng bảo hiểm) là $500 mỗi tháng và Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước hay APTC (sự hỗ trợ tài chính từ Chính Quyền Liên Bang) là $200 mỗi tháng, thì phí bảo hiểm thuần của bạn sẽ là $300 mỗi tháng.

Năm ngoái, tôi đã khiếu nại và được phép chọn một chương trình đã phê duyệt khác với chương trình dành cho khu vực của mình. Tôi phải làm gì nếu muốn tiếp tục nhận phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe?

Nếu chương trình bạn đăng ký vẫn là một chương trình được phê duyệt cho năm sau, thì quyết định dựa trên khiếu nại của bạn vẫn có hiệu lực. Bạn cần xem lại thông tin trên trang này nhằm đảm bảo mình đã thực hiện các bước phù hợp trong Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) để gia hạn gói bảo hiểm y tế của mình và tiếp tục nhận phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. Bạn cũng nên xem lại nội dung tóm tắt về chương trình mới và các mạng lưới nhà cung cấp để đảm bảo lựa chọn này vẫn phù hợp với bạn.

Tôi sống trong Khu Vực Dịch Vụ Kaiser của Quận Lane hoặc Quận Linn và đã tham gia chương trình Providence Được Phê Duyệt năm 2018, vậy tôi có cần thay đổi chương trình không?

Không, bạn không phải thay đổi chương trình. Bạn có thể thay đổi sang chương trình KP Silver 3500/40 được phê duyệt năm 2023 nếu muốn, hoặc bạn vẫn có thể duy trì chương trình Providence được phê duyệt. Sau khi chuyển đổi sang chương trình Kaiser được phê duyệt (sẽ là Chương Trình được phê duyệt cho thời gian còn lại của năm), bạn sẽ không thể nhận phúc lợi của Carewell SEIU 503 cho chương trình Providence nữa.

Tôi sống trong Khu Vực Dịch Vụ Kaiser của Quận Lane hoặc Quận Linn và lần đầu tiên đăng ký hưởng phúc lợi của Carewell SEIU 503, vậy tôi có thể đăng ký tham gia chương trình Providence Được Phê Duyệt không?

Không, nếu bạn sống ở Khu Vực Dịch Vụ Kaiser của Quận Lane hoặc Quận Linn và mới đăng ký hưởng phúc lợi của Carewell SEIU 503 cho năm 2023, thì Chương Trình được phê duyệt của bạn sẽ là chương trình Kaiser KP Silver 3500/40.

Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi

Tôi có thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả cho hạng mục nào?
 • Hóa đơn phí bảo hiểm thuần hằng tháng của bạn cho một chương trình được phê duyệt trên Marketplace.
 • Khoản khấu trừ áp dụng cho chương trình được phê duyệt của bạn trên Marketplace. Khoản khấu trừ là số tiền bạn phải trả cho các dịch vụ mà chương trình bảo hiểm của bạn bao trả trước khi hãng bảo hiểm bắt đầu thanh toán.
 • Khoản đồng thanh toán cho các dịch vụ y tế và đơn thuốc thuộc danh mục bảo hiểm của chương trình được phê duyệt trên Markeplace. Khoản đồng thanh toán (hoặc đồng chi trả) là số tiền cố định mà chương trình bảo hiểm của bạn có thể yêu cầu bạn phải chi trả và thường đến hạn tại thời điểm bạn nhận được dịch vụ hoặc đơn thuốc.
 • Khoản đồng bảo hiểm cho các dịch vụ y tế và đơn thuốc thuộc danh mục bảo hiểm của chương trình được phê duyệt trên Markeplace. Đồng bảo hiểm là phần trăm chi phí bạn phải thanh toán cho các dịch vụ mà chương trình bảo hiểm của bạn bao trả. Ví dụ: nếu chương trình bảo hiểm của bạn thỏa thuận đồng chi trả với tỷ lệ “80/20”, thì tức là sau khi bạn thanh toán mọi khoản khấu trừ, hãng bảo hiểm sẽ chi trả 80% chi phí y tế thuộc danh mục bảo hiểm và bạn phải trả 20% còn lại.
Làm cách nào để sử dụng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của tôi?

Thẻ của bạn hoạt động giống như một thẻ ghi nợ thông thường, nhưng có 2 điểm khác biệt quan trọng:

1. Thẻ của bạn có giới hạn sử dụng, tức là bạn chỉ có thể dùng thẻ này để thanh toán các chi phí được bao trả nêu trong phần “Tôi có thể dùng Thẻ để thanh toán cho những khoản phí nào?”

2. Bạn không thể dùng Thẻ tại cây ATM hoặc nhận tiền hoàn lại khi mua hàng.

Số tiền có trong Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi là bao nhiêu?

Có 2 “tài khoản” trên Thẻ của bạn. Một tài khoản được nạp sẵn số tiền hàng năm để thanh toán cho các khoản đồng chi trả y tế và đơn thuốc, các khoản khấu trừ và chi phí đồng bảo hiểm cho các dịch vụ và đơn thuốc được bao trả. Năm 2023, số tiền đó là $6.900, nhưng số tiền này có thể thay đổi hàng năm. Tài khoản khác được nạp sẵn số tiền cần có để chi trả phí bảo hiểm thuần hằng tháng của bạn: phần phí bảo hiểm y tế cá nhân mà chính sách trợ cấp tiền thuế liên bang (APTC) không bao trả.

Số dư còn lại của tôi có được cộng gộp vào số tiền của năm sau không?

Không. Số tiền tối đa bạn có thể được bồi hoàn cho các chi phí phát sinh trong mỗi năm và thuộc danh mục bảo hiểm sẽ là số tiền đã quy định cho năm đó. Bạn không thể sử dụng số tiền chưa dùng đến trong năm để thanh toán cho các chi phí phát sinh trong năm sau.

Khi nào Thẻ của tôi hết hạn?

Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn sẽ hết hạn vào ngày bạn không đủ điều kiện hưởng phúc lợi Carewell SEIU 503 dành cho HCA nữa hoặc vào tháng và năm in ở mặt trước của Thẻ, tùy theo ngày nào đến trước. Ameriflex sẽ gửi cho bạn một Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi trước một tháng tính từ ngày hết hạn in trên Thẻ hiện tại nếu bạn vẫn đủ điều kiện hưởng phúc lợi dành cho HCA vào thời điểm đó. Nếu có thắc mắc về vấn đề này, bạn có thể liên hệ với Ameriflex theo số 1-888-868-3539.

Tôi không thể trả phí bảo hiểm bằng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của mình. Tôi nên làm gì?

Kiểm tra số dư của bạn với Ameriflex, Nhân Viên Quản Lý Thẻ hoặc dùng Ứng Dụng Di Động MyAmeriflex hay tài khoản trực tuyến của Ameriflex hoặc gọi điện đến số 1-888-868-3539. Nếu thẻ có đủ tiền trả phí bảo hiểm, hãy yêu cầu hãng bảo hiểm thử lại. Nếu Thẻ không có đủ tiền trả phí bảo hiểm, vui lòng gọi đến số 1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2 ngay.

Tôi không thể thanh toán chi phí tự trả bằng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của mình. Tôi nên làm gì?

Hãy gọi điện cho Ameriflex, Nhân Viên Quản Lý Thẻ, theo số 1-888-868-3539. Bạn cần cho biết mình là Nhân Viên Chăm Sóc Tại Nhà và chuẩn bị sẵn những thứ sau đây khi gọi điện: Thẻ của bạn, ngày và loại dịch vụ mà bạn đang cố gắng thanh toán và thông tin mô tả về vấn đề gặp phải.

Tôi có các hóa đơn y tế từ năm ngoái. Tôi có thể chi trả các hóa đơn này bằng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi không?

Bạn chỉ có thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả cho các dịch vụ thuộc danh mục bảo hiểm nhận được trong cùng năm. Nếu nhận được yêu cầu thanh toán từ năm ngoái cho các chi phí tự trả liên quan đến dịch vụ được bao trả, thì bạn cần sử dụng quy trình yêu cầu hoàn trả chi phí.

Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước (APTC)

Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước (APTC) là gì?

Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước (APTC) là tín dụng thuế do chính quyền liên bang ban hành. Đây là tín dụng thuế mà bạn có thể dùng để giảm số tiền chi trả hằng tháng cho bảo hiểm (gọi là “phí bảo hiểm” của bạn) khi bạn đăng ký tham gia một chương trình thông qua Health Insurance Marketplace. Tín dụng thuế của bạn dựa trên thu nhập ước tính và thông tin về hộ gia đình mà bạn ghi trên đơn đăng ký gửi cho Marketplace. Nếu thu nhập ước tính của bạn nằm trong khoảng từ 100% đến 400% Ngưỡng Nghèo Của Liên Bang, thì bạn sẽ đủ điều kiện nhận được tín dụng thuế cho phí bảo hiểm.

APTC áp dụng cho phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe như thế nào?

Để đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe nhằm thanh toán cho phí bảo hiểm của chương trình được phê duyệt trên Marketplace và chi phí tự trả, bạn phải nộp đơn yêu cầu toàn bộ số tiền của bất kỳ khoản Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước (APTC) nào mà mình đủ điều kiện hưởng để thanh toán phí bảo hiểm của chương trình bạn tham gia. Nếu bạn ước tính thu nhập hàng năm của hộ gia đình mình dưới mức thực tế và nhận được APTC cao hơn mức đáng được hưởng và do đó, bạn nợ IRS một khoản phí hòa giải khi nộp thuế hàng năm, thì bạn có thể đủ điều kiện được hoàn trả phí hòa giải từ Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi.

APTC của tôi thay đổi như thế nào?

Khi bạn đăng ký tham gia bảo hiểm qua Health Insurance Marketplace, bạn sẽ biết mình có đủ điều kiện nhận được Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước dựa trên mức thu nhập bạn ước tính và quy mô gia đình hay không. Tuy nhiên, nếu thu nhập của bạn thay đổi hoặc nếu gia đình bạn có thêm hoặc mất đi thành viên, thì Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm của bạn cũng có thể thay đổi. Điều vô cùng quan trọng là bạn phải báo cáo với Marketplace về thay đổi thu nhập và thành viên gia đình trong thời gian sớm nhất có thể. Để được trợ giúp, hãy liên hệ với Valley Insurance Professionals theo số 1-503-974-8471.

Tôi đủ điều kiện tham gia Medicaid (hoặc bảo hiểm khác), vậy tôi có thể tiếp tục dùng chương trình trên Marketplace, APTC và phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của mình không?

Không. Nếu đủ điều kiện tham gia Medicaid, thì bạn không đủ điều kiện hưởng phúc lợi dành cho HCA của Carewell SEIU 503 cũng như không đủ điều kiện nhận được Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước hoặc Số Tiền Giảm Trừ Mức Chia Sẻ Chi Phí Của Marketplace. Nếu bạn đủ điều kiện tham gia Medicaid và hiện đang đăng ký tham gia một chương trình trên Marketplace, vui lòng gọi đến số 1-844-503-7348 sớm nhất có thể. Để biết thêm thông tin về Medicaid và một chương trình của Marketplace, hãy truy cập trang healthcare.gov/medicaid-chip/cancelling-marketplace-plan/. Ngoài ra, để biết thêm thông tin về gói bảo hiểm khác cũng như một chương trình trên Marketplace, hãy truy cập trang healthcare.gov/have-job-based-coverage/options/.

Tôi cần biết gì về APTC của mình khi nộp thuế?

Nếu bất kỳ ai trong hộ gia đình bạn đã tham gia một chương trình trên Marketplace, thì bạn sẽ nhận được Form 1095-A (Mẫu Đơn 1095-A), Bản Kê Khai Của Health Insurance Marketplace cho các khoản thuế của bạn. 1095 Form (Mẫu Đơn 1095) sẽ được gửi đi vào tháng 1-tháng 2 cho gói bảo hiểm của năm trước. Mẫu đơn này gồm thông tin về các chương trình trên Marketplace cho biết những người trong hộ gia đình bạn đã có bảo hiểm. Mẫu đơn này gửi từ Marketplace chứ không phải IRS. Bạn sẽ nhận được mẫu đơn qua thư hoặc trong tài khoản Marketplace trực tuyến của mình. Bạn hoặc người chuẩn bị tờ khai thuế của bạn sẽ cần 1095 Form (Mẫu Đơn 1095) để hoàn thành Form 8962 (Mẫu Đơn 8962) của IRS. Đây là mẫu đơn bạn cần nộp hàng năm cùng với các khoản thuế để điều chỉnh Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước của mình. Hãy tìm hiểu thêm về Form 1095 (Mẫu Đơn 1095) tại trang healthcare.gov/tax-form-1095/. Nếu không nhận được 1095-A, bạn có thể tải một bản sao xuống tài khoản Marketplace của bạn hoặc liên hệ trực tiếp với Health Insurance Marketplace theo số 1-800-318-2596.

Tôi ước tính thu nhập của mình cao hơn so với thực tế và nhận được quá ít APTC, tôi cần làm gì?

Hãy gọi cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi. Bạn sẽ cần gửi các bản sao biểu mẫu thuế 1040, 1095A và 8962 cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi, cùng với Premium Adjustment Reimbursement Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Điều Chỉnh Phí Bảo Hiểm).

Tôi ước tính thu nhập của mình thấp hơn so với thực tế và nhận được quá nhiều APTC, tôi cần làm gì?

Hãy gửi Premium Adjustment Reimbursement Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Điều Chỉnh Phí Bảo Hiểm) cùng với các biểu mẫu thuế 1040, 1095A và 8962 cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi để nhận khoản bồi hoàn cho toàn bộ hoặc một phần số tiền bạn nợ Chính Quyền Liên Bang.

Nếu tôi không còn đủ điều kiện nhận APTC nữa thì sao?

Nếu bạn không còn đủ điều kiện nhận APTC do Marketplace xác định rằng quy mô hộ gia đình và/hoặc thu nhập của bạn không đáp ứng điều kiện để bạn có thể nhận được tín dụng thuế, thì bạn sẽ vẫn đủ điều kiện hưởng phúc lợi dành cho HCA của Carewell SEIU 503 có liên quan đến chương trình được phê duyệt của bạn trên Marketplace. Tuy nhiên, nếu bạn không còn đủ điều kiện nhận APTC do không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin, hoặc không có biện pháp nào cần thiết để duy trì APTC đó, thì bạn sẽ chỉ đủ điều kiện hưởng phúc lợi hỗ trợ phí bảo hiểm mà lẽ ra phải trả nếu APTC của bạn chưa bị chấm dứt. Bạn sẽ chịu trách nhiệm về khoản phí bảo hiểm chênh lệch đó.

Làm thế nào để tiếp tục đủ điều kiện nhận APTC nếu tôi không còn đủ điều kiện do không phản hồi yêu cầu hoặc không có biện pháp duy trì APTC?

Nếu bạn không còn đủ điều kiện nhận APTC do không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin từ Marketplace hoặc không có biện pháp nào cần thiết để duy trì APTC đó, thì bạn cần gửi thông tin mà Marketplace yêu cầu và cố gắng khôi phục tín dụng thuế của mình hoặc cố gắng để được xác định lại tín dụng thuế. Bạn sẽ chịu trách nhiệm về khoản phí bảo hiểm chênh lệch cho đến khi Marketplace xác định lại loại APTC mà bạn đủ điều kiện nhận (nếu có). Hãy gọi đến số 1-844-503-7348 nếu có thắc mắc hoặc gọi cho Valley Insurance Professionals theo số 1-503-974-8471 để được hỗ trợ khôi phục APTC của bạn.

Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe

Đối với Medicare

Thông tin dành cho những người chuyển đổi sang Medicare

Nếu đã tham gia một chương trình trên Marketplace, bạn sẽ cần thực hiện các bước để kết thúc chương trình này trước ngày chương trình Medicare của bạn bắt đầu. Các nhân viên hỗ trợ tại Valley Insurance Professionals có thể giúp bạn điều đó – hãy gọi đến số 1-844-503-7348 để được hỗ trợ. Ngoài ra, nếu bạn đã có Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi, vui lòng giữ gìn Thẻ cẩn thận. Bạn sẽ tiếp tục dùng thẻ này cho các khoản đồng thanh toán, đồng bảo hiểm, khoản khấu trừ và đơn thuốc có trong danh mục bảo hiểm của Medicare miễn là bạn vẫn đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. Bạn không thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để trả phí bảo hiểm Medicare.

Tôi có thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả cho hạng mục nào?
 • Khoản khấu trừ áp dụng cho chương trình Medicare của bạn. Khoản khấu trừ là số tiền bạn phải chi trả cho các dịch vụ có trong danh mục bảo hiểm của chương trình Medicare trước khi Medicare bắt đầu thanh toán.
 • Các khoản đồng thanh toán cho các dịch vụ y tế và đơn thuốc có trong danh mục bảo hiểm của chương trình Medicare. Một khoản đồng thanh toán (hay còn gọi là đồng chi trả) là số tiền cố định mà chương trình Medicare có thể yêu cầu bạn chi trả, và thường đến hạn vào thời điểm bạn nhận được dịch vụ hoặc đơn thuốc.
 • Khoản đồng bảo hiểm cho các dịch vụ y tế và đơn thuốc có trong danh mục bảo hiểm của chương trình Medicare. Khoản đồng bảo hiểm là phần trăm chi phí bạn phải trả cho các dịch vụ có trong danh mục bảo hiểm của chương trình Medicare. Mức chia sẻ chi phí có thể từ 20% đến 50% dịch vụ được bao trả, tùy theo chương trình Medicare của bạn. Ví dụ: nếu chương trình Medicare của bạn thỏa thuận đồng chi trả với tỷ lệ “80/20”, thì tức là sau khi bạn thanh toán mọi khoản khấu trừ, chương trình Medicare sẽ chi trả 80% chi phí y tế thuộc danh mục bảo hiểm và bạn phải chi trả 20% còn lại.
Số tiền có trong thẻ của tôi là bao nhiêu?

Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi được nạp sẵn số tiền hằng năm để chi trả cho các khoản đồng thanh toán y tế và đơn thuốc, khoản khấu trừ và đồng bảo hiểm cho các đơn thuốc và dịch vụ được bao trả. Năm 2023, số tiền đó là $6.900, nhưng số tiền này có thể thay đổi hàng năm.

Số dư còn lại của tôi có được cộng gộp vào số tiền của năm sau không?

Không. Số tiền tối đa bạn có thể được bồi hoàn cho các chi phí phát sinh trong mỗi năm và thuộc danh mục bảo hiểm sẽ là số tiền đã quy định cho năm đó. Bạn không thể sử dụng số tiền chưa dùng đến trong năm để thanh toán cho các chi phí phát sinh trong năm sau.

Khi nào Thẻ của tôi hết hạn?

Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn sẽ hết hạn vào ngày bạn không đủ điều kiện hưởng phúc lợi của Carewell SEIU 503 nữa hoặc vào tháng và năm in ở mặt trước của Thẻ, tùy theo ngày nào đến trước. Ameriflex sẽ gửi cho bạn một Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi trước một tháng tính từ ngày hết hạn in trên Thẻ hiện tại nếu bạn vẫn đủ điều kiện hưởng phúc lợi dành cho HCA vào thời điểm đó. Nếu có thắc mắc về vấn đề này, bạn có thể liên hệ với Ameriflex theo số 1-888-868-3539.

Giờ Nghỉ Được Trả Lương

Phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương được tính như thế nào?

Chúng tôi sẽ xác định phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương của bạn theo mức lương bạn nhận được trong tháng đầu tiên đủ điều kiện. Đối với nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phúc lợi này là $17,77/giờ (mức cơ bản) kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.

Làm cách nào để biết số dư phúc lợi PTO của tôi?

Cứ mỗi tháng 2 và tháng 7, bạn sẽ nhận được thư từ Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi cùng với số tiền phúc lợi của bạn. Nếu yêu cầu một phần phúc lợi và không biết số dư còn lại của mình là bao nhiêu, bạn có thể gọi cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi theo số 1-844-507-7554, nhấn phím 3, rồi nhấn phím 2.

Tại sao tôi phải hoàn thành Designation of Beneficiary Form (Mẫu Đơn Chỉ Định Người Thụ Hưởng)?

Mẫu đơn này đảm bảo rằng trong trường hợp bạn qua đời, thì người mà bạn chọn sẽ được nhận số dư của phúc lợi PTO mà bạn đã có được. Nếu một trong các điều sau xảy ra, thì số dư PTO của bạn sẽ được thanh toán cho người thi hành di chúc phân chia tài sản của bạn:

 • Bạn không chọn người thụ hưởng;
 • Người mà bạn chọn làm người thụ hưởng qua đời trước bạn;
 • Không tìm được người mà bạn chọn làm người thụ hưởng.

Đây là liên kết tới bản PDF của Designation of Beneficiary Form (Mẫu Đơn Chỉ Định Người Thụ Hưởng).

Tại sao tôi phải trả phí cho séc đã hủy?

Ngân hàng tính phí hủy sau khi đã phát hành séc. Do đó, bạn nên chờ tối thiểu là 10 ngày làm việc sau khi ngân hàng phát hành séc rồi hãy yêu cầu một séc mới.

Tôi có nhận được Form 1099 (Mẫu Đơn 1099) liên quan đến phúc lợi PTO của mình không?

Phúc lợi Giờ Nghỉ Được Trả Lương là thu nhập bị tính thuế. Nếu nhận được phúc lợi $600 trở lên cho thời gian nghỉ được trả lương trong một năm, thì bạn sẽ nhận được Mẫu Đơn 1099 từ Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi. Phúc lợi này vẫn là thu nhập bị tính thuế ngay cả khi bạn không nhận được Form 1099 (Mẫu Đơn 1099).

Làm cách nào để tìm được một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dự phòng cho người sử dụng lao động của tôi trong thời gian tôi nghỉ làm?

Bạn không phải chịu trách nhiệm tìm người thay thế khi nghỉ phép có lương. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm chính về việc chọn và thuê nhà cung cấp dịch vụ cho họ. Việc nghỉ phép có lương phải được người sử dụng lao động cho phép trước, phải có người thay thế nếu cần và người sử dụng lao động phải thông báo cho cơ quan phù hợp để chỉ định số giờ làm việc cho nhân viên thay thế. Đôi khi, người sử dụng lao động sẽ cần nhân viên quản lý hồ sơ/đại lý cá nhân/điều phối viên dịch vụ hỗ trợ tìm một nhà cung cấp thay thế phù hợp.

Tôi có cần báo cáo cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi về số ngày hoặc số giờ sẽ nghỉ làm không?

Không, bạn không cần báo cáo số giờ nghỉ với Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng