Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe cho

Các Chương Trình Được Phê Duyệt

An tâm sống khỏe.

Tóm Tắt Phúc Lợi

Phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell SEIU 503 (giúp các nhân viên đủ điều kiện hưởng các chương trình được phê duyệt trên Health Insurance Marketplace) sẽ chi trả:

 • Chi phí thuần của phí bảo hiểm hằng tháng (xem phần Câu Hỏi Thường Gặp để biết định nghĩa).
 • Chi phí tự trả như các khoản khấu trừ, đồng thanh toán, đồng bảo hiểm và chi phí đơn thuốc cho các dịch vụ được bảo hiểm theo chương trình cá nhân được phê duyệt của bạn. Bao trả tối đa $7.165 chi phí tự trả trong năm 2024.

Phúc lợi này chỉ áp dụng nếu bạn đã đăng ký tham gia một chương trình được phê duyệt trên Marketplace:

r
Chương trình bạn tham gia chưa được phê duyệt?

Bạn có thể được hưởng các phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe nếu đủ điều kiện trong năm và đang tham gia một chương trình bảo hiểm y tế chưa được phê duyệt.

 1. Nếu bạn đủ điều kiện hưởng phúc lợi của Carewell SEIU 503 (chẳng hạn như Nha Khoa, Thị Lực và Thính Lực, Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên) sau thời điểm kết thúc giai đoạn Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) gần nhất,
 2. Bạn đã đăng ký tham gia một chương trình chưa được phê duyệt thông qua Health Insurance Marketplace, thì bạn có thể được nhận phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe (HCA) tạm thời nhằm giúp bạn chi trả phí bảo hiểm và chi phí tự trả cho chương trình bảo hiểm y tế hiện tại. Tuy nhiên, để duy trì trạng thái đủ điều kiện hưởng phúc lợi HCA, bạn phải đăng ký tham gia một chương trình đủ tiêu chuẩn được phê duyệt dành cho khu vực của mình ngay khi có cơ hội tiếp theo, thường là trong Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế).

Nếu bạn đã xem xét và xác minh rằng bạn chưa đăng ký tham gia một chương trình được phê duyệt cho năm 2024, hãy gọi điện cho chúng tôi theo số 1-844-503-7348, 8:00 sáng đến 6:00 chiều (theo giờ PST), Thứ Hai – Thứ Sáu hoặc gửi email theo địa chỉ CarewellSEIU503Benefits@RISEpartnership.com

Phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe chỉ dành cho nhân viên chăm sóc tại nhà, nhân viên chăm sóc cá nhân và nhân viên hỗ trợ cá nhân đủ điều kiện chứ không dành cho các thành viên gia đình. Nếu bạn bổ sung các thành viên gia đình vào hợp đồng bảo hiểm y tế của mình, thì phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe sẽ chỉ bao trả một phần phí bảo hiểm hằng tháng áp dụng cho bảo hiểm cá nhân của bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong phần Sử Dụng Phúc Lợi Này ở bên dưới. 

Nếu đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, bạn sẽ nhận được Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (một loại thẻ tín dụng Mastercard) để thanh toán cho phí bảo hiểm hằng tháng và các chi phí tự trả có trong danh mục bảo hiểm của bạn. Thẻ này do Ameriflex (Cơ Quan Quản Lý Tiện Ích Phúc Lợi) phát hành. Để biết thêm thông tin về Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi và cách sử dụng thẻ này, hãy nhấp vào đây.  

Những Điểm Quan Trọng Cần Lưu Ý
 • Phúc lợi này sẽ chi trả cho phí bảo hiểm thuần hằng tháng để đáp ứng điều kiện của các chương trình cá nhân đã mua qua Marketplace. Trong năm 2024, phúc lợi này cũng bao trả tối đa $7.165 chi phí y tế tự trả cho các yêu cầu bảo hiểm do chương trình cá nhân được phê duyệt của bạn bao trả. Phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell SEIU 503 không phải là bảo hiểm y tế theo nhóm hay bảo hiểm do chủ lao động mua cho nhân viên.
 • Khi bạn đăng ký, Health Insurance Marketplace sẽ cung cấp cho bạn một số chương trình để lựa chọn. Bạn có thể tùy ý lựa chọn bất kỳ chương trình nào, nhưng để được hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, thì bạn phải đăng ký tham gia chương trình được phê duyệt cho khu vực của bạn.
 • Ameriflex sẽ gửi cho bạn một Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi qua đường bưu điện. Bạn có thể dùng thẻ này để thanh toán phí bảo hiểm hằng tháng. Bạn cũng có thể dùng thẻ này để thanh toán cho các khoản đồng chi trả, đồng bảo hiểm và chi phí đơn thuốc đủ điều kiện.

Kiểm Tra Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi Của Bạn

Thông tin này dành cho những người đủ điều kiện và cần đăng ký một chương trình được phê duyệt trên Health Insurance Marketplace.

Để xem bạn có đủ điều kiện hay không, vui lòng hoàn tất bảng câu hỏi về điều kiện tham gia này.

Bảng câu hỏi về điều kiện hưởng phúc lợi của Carewell trên màn hình điện thoại di động

Đăng Ký

Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế)

Nếu đăng ký chương trình trên Marketplace lần đầu, bạn có nhiều khả năng phải đợi đến Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) để bắt đầu đăng ký. Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) thường bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 hằng năm cho bảo hiểm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm tiếp theo. Nếu bạn đăng ký trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 15 tháng 1, thì bảo hiểm của bạn sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2. Trong một số trường hợp đặc biệt, bạn có thể đăng ký ngoài khoảng thời gian này. Hãy xem phần Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin. 

Thời Gian Đăng Ký Đặc Biệt (SEP)

Ngoài Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế), trong một số trường hợp ngoại lệ, bạn có thể đăng ký trong Thời Gian Đăng Ký Đặc Biệt. Ví dụ: nếu bạn không được tham gia gói bảo hiểm của vợ/chồng hoặc của một chủ lao động khác nữa, hoặc nếu bạn không còn bảo hiểm Medicaid, thì bạn có thể đủ điều kiện đăng ký tham gia ngoài Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế). Thời Gian Đăng Ký Đặc Biệt chỉ kéo dài 60 ngày kể từ ngày xảy ra biến cố đủ điều kiện (chẳng hạn như chấm dứt bảo hiểm). Do đó, nếu bạn cho rằng mình có thể đủ điều kiện đăng ký trong SEP, hãy gọi ngay đến số 1-844-503-7348. Hãy xem phần Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin về Thời Gian Đăng Ký Đặc Biệt.

Xác Định Lại Điều Kiện Hưởng OHP Năm 2023

Trong tháng 4/2023, Cơ Quan Quản Lý Y Tế Oregon (OHA) bắt đầu xác định lại về điều kiện hưởng Chương Trình Y Tế Của Oregon (OHP). Thời điểm xác định lại là khi OHA xem xét thông tin của bạn để xem bạn có còn đủ điều kiện hưởng Chương Trình Y Tế Của Oregon hay không.  

Làm cách nào để biết tôi không còn đủ điều kiện hưởng OHP?

Nếu đang tham gia OHP, Apple Health (ở Washington) hay một chương trình Medicaid khác, bạn có thể nhận được một lá thư cho biết các phúc lợi y tế dành cho bạn sắp kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc về lá thư này, cách tốt nhất và nhanh nhất để yêu cầu trợ giúp là gọi đến số điện thoại nêu trong thư. 

Tôi không còn đủ điều kiện hưởng OHP. Tôi cần thực hiện những bước nào tiếp theo?

Hãy liên hệ với chúng tôi vì bạn có thể đủ điều kiện đăng ký trong Thời Gian Đăng Ký Đặc Biệt để nhận được bảo hiểm y tế. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn đăng ký tham gia một chương trình y tế đủ tiêu chuẩn được phê duyệt thông qua Health Insurance Marketplace (healthcare.gov). 

Nếu đủ điều kiện tham gia một chương trình y tế đủ tiêu chuẩn được phê duyệt, bạn cũng có thể đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe (HCA) thông qua chúng tôi. Với phúc lợi HCA, Carewell sẽ chi trả tiền để thanh toán phí bảo hiểm thuần hằng tháng cho bạn và tối đa $7.165 chi phí y tế tự trả. Để biết thêm thông tin về cách đăng ký nhận phúc lợi HCA, hãy cuộn xuống phần "Tôi đang đăng ký tham gia một chương trình được phê duyệt và tôi cần yêu cầu phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe" trên trang web này.

Các Bước Đăng Ký Năm 2024

Các Bước Đăng Ký Năm 2024

Phần này có những thông tin giúp bạn đăng ký nhận phúc lợi năm 2024 khi bạn:

 • Đủ điều kiện tham gia Thời Gian Đăng Ký Đặc Biệt (SEP), hoặc
 • Cần đăng ký phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe lần đầu tiên; hoặc
 • Cần cập nhật thông tin của bạn với chúng tôi, chẳng hạn như thu nhập của bạn​​

Chọn một trong các lựa chọn dưới đây mô tả chính xác nhất tình hình của bạn để biết các bước bạn cần thực hiện cho việc đăng ký trong năm 2024.

Lưu ý: Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) năm 2024 đã kết thúc vào ngày 16 tháng 1. Các chương trình bảo hiểm y tế trên Marketplace được gia hạn trong Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế). 

r
LƯU Ý QUAN TRỌNG

Với mức tăng lương vào năm 2024 do Nhóm Thương Lượng Cho Nhân Viên Chăm Sóc Tại Nhà Của SEIU 503 đàm phán, thu nhập của bạn có thể cao hơn. Nếu đúng như vậy, bạn có thể cần cập nhật thu nhập của mình trong đơn đăng ký trên Marketplace 2024.

Tôi đang đăng ký tham gia một chương trình được phê duyệt và CHƯA có cuộc hẹn nào trong Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) với Valley Insurance Professionals.

Sau đây là 2 cách bạn có thể đảm bảo rằng mình đang nhận đúng số tiền Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước (APTC) và nếu đủ điều kiện, hãy đăng ký nhận các phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe:

Bạn có thể yêu cầu đối tác bảo hiểm của chúng tôi là Valley Insurance Professionals (VIP) hỗ trợ.

Họ có thể cùng bạn xem xét đơn đăng ký của bạn trên Marketplace và đảm bảo rằng bạn nhận được đúng số tiền APTC. VIP cũng có thể hỗ trợ kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện hưởng các phúc lợi HCA hay không. Hãy gọi điện đến số 1-844-503-7348 để lên lịch hẹn.

Sử dụng mẫu đơn được nêu ở bên dưới.

Để nộp đơn đăng ký nhận phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe (HCA) nếu bạn đã cập nhật chương trình của mình trực tiếp với Marketplace hoặc bạn cần cập nhật thông tin về thu nhập ước tính bằng thông tin thu nhập thực tế của mình.

Mẫu Đơn Yêu Cầu Phúc Lợi HCA (Trực Tuyến)

Tôi có thể tìm thông tin cần thiết ở đâu để điền vào các mẫu đơn này?

Bạn có thể:

 • Đăng nhập vào đơn đăng ký của bạn trên Marketplace tại trang healthcare.gov, đồng thời tải xuống bản sao của Thông Báo Đủ Điều Kiện Tham Gia Chương Trình Trên Marketplace và trang My Plans and Programs (Chương Trình Của Tôi). Xem mẫu tại đây.
 • Kiểm tra thư bưu điện của bạn. Marketplace đã gửi cho bạn bản cứng của Thông Báo Đủ Điều Kiện Tham Gia Chương Trình Trên Marketplace và hãng bảo hiểm y tế đã gửi cho bạn một bản sao hóa đơn phí bảo hiểm của bạn.
 • Hỏi hãng bảo hiểm y tế của bạn (chẳng hạn như Kaiser hoặc Providence). Có thể họ đã gửi thông tin đó cho bạn qua đường bưu điện hoặc bạn có thể xem trên cổng thông tin trực tuyến. Bạn cũng có thể gọi điện – số điện thoại của các hãng bảo hiểm có tại đây.

Hãy xem các mẫu Thông Báo Đủ Điều Kiện Tham Gia Chương Trình Trên Marketplace, trang My Plans and Programs (Chương Trình Của Tôi) và các hóa đơn phí bảo hiểm tại đây.

Tôi cần đăng ký phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe lần đầu tiên

Kiểm tra điều kiện hưởng phúc lợi của bạn.

Nếu bạn đã làm việc 40 giờ/tháng trong 2 tháng liên tiếp và không nhận bảo hiểm y tế khác (ví dụ: thông qua chủ lao động khác hoặc thông qua bảo hiểm của vợ/chồng, người sống chung như vợ/chồng hoặc thành viên gia đình) hoặc bạn chưa đăng ký tham gia, hoặc đủ điều kiện đăng ký tham gia Oregon Health Plan, thì bạn có thể đủ điều kiện - hãy chuyển sang Bước 2!  (Hãy đọc Tài Liệu Hướng Dẫn về Chương Trình Đào Tạo và Phúc Lợi của Carewell SEIU 503 để biết đầy đủ các quy tắc về điều kiện tham gia).

Hoàn tất Giấy Tờ Thường Niên.

Giấy Tờ Thường Niên Cho Năm 2024 (Trực Tuyến)

Hoàn tất bưu kiện Giấy Tờ Thường Niên. Tại đây, chúng tôi có thể giúp bạn tìm bảo hiểm trên Marketplace nếu bạn đủ điều kiện đăng ký trong Thời Gian Đăng Ký Đặc Biệt và xem bạn có đủ điều kiện hưởng các phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe hay không. Hầu hết mọi người mất khoảng 15 phút để điền vào các mẫu đơn này.

Tìm một chương trình được phê duyệt cho khu vực của bạn trong danh sách chương trình rồi ghi tên và mã số của chương trình đó.

Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số 1-844-503-7348 nếu bạn cần đăng ký ngoài Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế).

Chúng tôi có thể giúp bạn lên lịch hẹn với đại lý bảo hiểm đối tác chúng tôi tại Valley Insurance Professionals (VIP) để đăng ký cho bạn tham gia một chương trình được phê duyệt trên Marketplace. Ngoài ra, chúng tôi có thể xem xét bạn có đủ điều kiện hưởng các phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe hay không.

Bạn cũng có thể sử dụng mẫu đơn được nêu ở bên dưới.  

Mẫu Đơn Yêu Cầu Phúc Lợi HCA (Trực Tuyến)

Thông Tin Cập Nhật về Các Yêu Cầu Đối Với Phúc Lợi HCA

Theo các quy tắc mới nhất của Quỹ Ủy Thác, bạn phải cung cấp bằng chứng về chương trình mà bạn tham gia trên Marketplace bằng cách gửi Thông Báo Đủ Điều Kiện Tham Gia Chương Trình Trên Marketplace và hóa đơn phí bảo hiểm hoặc trang My Plans and Programs (Chương Trình Của Tôi) từ đơn đăng ký năm 2024 của bạn trên Marketplace (Healthcare.gov). Nếu bạn không cung cấp các tài liệu hỗ trợ này sau tháng 1 năm 2024, Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn sẽ được chuyển sang trạng thái “tạm thời không hoạt động” cho đến khi bạn gửi các tài liệu cần thiết.

Nếu bạn đăng ký tham gia hoặc gia hạn một chương trình được phê duyệt, hay cập nhật thông tin thu nhập của mình với sự hỗ trợ của Valley Insurance Professionals, thì bạn không cần phải gửi bằng chứng về chương trình bạn tham gia trên Marketplace. VIP sẽ thay mặt bạn gửi hóa đơn phí bảo hiểm và Thông Báo Đủ Điều Kiện Tham Gia Chương Trình Trên Marketplace.

Tôi có thể tìm thông tin cần thiết ở đâu để điền vào các mẫu đơn này?

Bạn có thể:

 • Đăng nhập vào đơn đăng ký của bạn trên Marketplace tại trang healthcare.gov, đồng thời tải xuống bản sao của Thông Báo Đủ Điều Kiện Tham Gia Chương Trình Trên Marketplace và trang My Plans and Programs (Chương Trình Của Tôi). Xem mẫu tại đây.
 • Kiểm tra thư bưu điện của bạn.Marketplace đã gửi cho bạn bản cứng của Thông Báo Đủ Điều Kiện Tham Gia Chương Trình Trên Marketplace và hãng bảo hiểm y tế đã gửi cho bạn một bản sao hóa đơn phí bảo hiểm của bạn.  Hỏi hãng bảo hiểm y tế của bạn (chẳng hạn như Kaiser hoặc Providence). Có thể họ đã gửi thông tin đó cho bạn qua đường bưu điện hoặc bạn có thể xem trên cổng thông tin trực tuyến. Bạn cũng có thể gọi điện – số điện thoại của các hãng bảo hiểm có tại đây.

Hãy xem các mẫu Thông Báo Đủ Điều Kiện Tham Gia Chương Trình Trên Marketplace, trang My Plans and Programs (Chương Trình Của Tôi) và các hóa đơn phí bảo hiểm tại đây.

Thanh toán phí bảo hiểm của tháng đầu tiên cho hãng bảo hiểm của bạn trước ngày đến hạn.

Bạn sẽ phải thanh toán phí bảo hiểm đầu tiên bằng tiền túi của mình, sau đó bạn sẽ được bồi hoàn cho số tiền phí bảo hiểm thuần mà bạn đã thanh toán. Sau này, bạn sẽ nhận được một Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (BCC) cho các khoản thanh toán trong tương lai. Thiết lập phương thức thanh toán tự động với hãng bảo hiểm bằng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để tránh trường hợp quên thanh toán. Chương trình của bạn sẽ không được kích hoạt và bạn có thể sẽ không được bảo hiểm cho thời gian còn lại của năm nếu không thanh toán phí bảo hiểm của tháng đầu tiên đúng hạn.

Để được hoàn trả khoản phí bảo hiểm đầu tiên nhanh hơn:

Hãy tìm hiểu thêm về Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi.

Hãy nhớ đọc và trả lời yêu cầu cung cấp thông tin của Marketplace.

Nếu không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin của Marketplace, thì bạn có thể mất bảo hiểm, Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước, và/hoặc các phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe.
Bạn sẽ biết mình đã đăng ký nhận phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe khi nhận được séc hoàn trả cho khoản phí bảo hiểm đầu tiên, sau đó là BCC qua thư bưu điện. Kể từ ngày đăng ký, có thể mất tới 20 ngày làm việc thì bạn mới nhận được BCC qua thư bưu điện. Bạn cũng sẽ nhận được khoản hoàn trả phí bảo hiểm đầu tiên, qua séc hoặc qua phương thức ký thác trực tiếp, trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký.  Nếu bạn có thắc mắc về cách đăng ký hoặc sử dụng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, vui lòng gọi đến số 1-844-503-7348.

Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Năm 2024

Bạn có thể đăng ký tham gia bất kỳ chương trình bảo hiểm y tế nào mình muốn trên Marketplace. Tuy nhiên, nếu đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, thì bạn phải chọn một chương trình được phê duyệt để được Carewell SEIU 503 hỗ trợ khi thanh toán phí bảo hiểm của bạn và các chi phí y tế tự trả đủ điều kiện.

 

 

Oregon

Tải xuống bản PDF gồm các chương trình theo từng quận tại Oregon năm 2024

Washington

Tải xuống bản PDF gồm các chương trình theo từng quận tại Washington năm 2024

California

Anthem Silver 70 EPO
BlueShield of California Silver 70 PPO

Idaho​

PacificSource Navigator SILVER HSA 3500

 

Bạn có thể xem Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm của các chương trình được phê duyệt tại đây.

 

Tìm Quận Của Bạn, Tìm Chương Trình Của Bạn:

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Multnomah

2024 Chương Trình Kaiser Permanente Oregon Silver 3000/40, ID 71287OR0420011

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Asotin

2024 Chương Trình Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA), ID 23371WA1940002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Washington

2024 Chương Trình Kaiser Permanente Oregon Silver 3000/40, ID 71287OR0420011

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Lane (bên trong khu vực dịch vụ Kaiser)

2024 Chương Trình Kaiser Permanente Oregon Silver 3000/40, ID 71287OR0420011

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Lane (bên ngoài khu vực dịch vụ Kaiser)

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Baker

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Benton (bên trong khu vực dịch vụ Kaiser – OR)

2024 Chương Trình Kaiser Permanente Oregon Silver 3000/40, ID 71287OR0420011

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Benton (bên ngoài khu vực dịch vụ Kaiser – OR)

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Benton (WA)

2024 Chương Trình Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA), ID 23371WA1940002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Clackamas (bên trong khu vực dịch vụ Kaiser)

2024 Chương Trình Kaiser Permanente Oregon Silver 3000/40, ID 71287OR0420011

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Clackamas (bên ngoài khu vực dịch vụ Kaiser)

2024 Chương Trình PacificSource OR Standard Silver Plan NAV, ID 10091OR0750013

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Clark

2024 Chương Trình Kaiser Permanente Cascade Silver (WA), ID 87718WA2170014

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Clatsop

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Columbia

2024 Chương Trình Kaiser Permanente Oregon Silver 3000/40, ID 71287OR0420011

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Coos

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Moda Health Beacon Silver 3000 ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon) ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Cowlitz

2024 Chương Trình Kaiser Permanente Cascade Silver (WA), ID 87718WA2170014

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Crook

2024 Chương Trình PacificSource OR Standard Silver Plan NAV, ID 10091OR0750013

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Curry

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Moda Health Beacon Silver 3000 ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon) ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Deschutes

2024 Chương Trình PacificSource OR Standard Silver Plan NAV, ID 10091OR0750013

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Douglas

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Franklin

2024 Chương Trình Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA), ID 23371WA1940002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Gilliam

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Grant (OR)

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Grant (WA)

2024 Chương Trình Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA), ID 23371WA1940002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Harney

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Grays Harbor

2024 Chương Trình Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA), ID 23371WA1940002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Hood River (bên trong khu vực dịch vụ Kaiser)

2024 Chương Trình Kaiser Permanente Oregon Silver 3000/40, ID 71287OR0420011

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Hood River (bên ngoài khu vực dịch vụ Kaiser)

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Moda Health Beacon Silver 3000 ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon) ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Island

2024 Chương Trình Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA), ID 23371WA1940002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Jackson

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Moda Health Beacon Silver 3000 ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon) ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Jefferson

2024 Chương Trình PacificSource OR Standard Silver Plan NAV, ID 10091OR0750013

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Josephine

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Moda Health Beacon Silver 3000 ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon) ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận King

2024 Chương Trình Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA), ID 23371WA1940002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Kitsap

2024 Chương Trình Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA), ID 23371WA1940002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Klamath

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Klickitat

2024 Chương Trình Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA), ID 23371WA1940002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Lake

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Lewis

2024 Chương Trình Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA), ID 23371WA1940002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Lincoln

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Linn (bên trong khu vực dịch vụ Kaiser)

2024 Chương Trình Kaiser Permanente Oregon Silver 3000/40, ID 71287OR0420011

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Linn (bên ngoài khu vực dịch vụ Kaiser)

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Malheur

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Marion (bên trong khu vực dịch vụ Kaiser)

2024 Chương Trình Kaiser Permanente Oregon Silver 3000/40, ID 71287OR0420011

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Marion (bên ngoài khu vực dịch vụ Kaiser)

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Morrow

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Pierce

2024 Chương Trình Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA), ID 23371WA1940002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Pacific

2024 Chương Trình Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA), ID 23371WA1940002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Polk

2024 Chương Trình Kaiser Permanente Oregon Silver 3000/40, ID 71287OR0420011

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Sherman

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Skamania

2024 Chương Trình Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA), ID 23371WA1940002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Snohomish

2024 Chương Trình Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA), ID 23371WA1940002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Spokane

2024 Chương Trình Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA), ID 23371WA1940002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Thurston

2024 Chương Trình Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA), ID 23371WA1940002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Tillamook

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Moda Health Beacon Silver 3000 ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon) ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Umatilla

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Union

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Walla Walla

2024 Chương Trình Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA), ID 23371WA1940002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Wahkiakum

2024 Chương Trình Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA), ID 23371WA1940002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Wallowa

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Wasco

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Moda Health Beacon Silver 3000 ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon) ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Whatcom

2024 Chương Trình Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA), ID 23371WA1940002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Wheeler

2024 Chương Trình Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Yamhill

2024 Chương Trình Kaiser Permanente Oregon Silver 3000/40, ID 71287OR0420011

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm


Thông Tin Chi Tiết Về Phúc Lợi

Sử Dụng Phúc Lợi Này

Sử dụng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn để thanh toán:

 • Phí bảo hiểm y tế được bao trả
 • Chi phí tự trả (các khoản khấu trừ, đồng thanh toán, đồng bảo hiểm và chi phí đơn thuốc)

Bạn có thể được yêu cầu xuất trình bằng chứng về các chi phí đó. Vì vậy, hãy lưu giữ tờ Giải Thích Về Các Phúc Lợi (EOB) mà bạn nhận được từ hãng bảo hiểm và tất cả biên lai.

Bạn không thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để thanh toán cho:

 • dịch vụ chăm sóc nha khoa hoặc dịch vụ thị lực và thính lực;
 • các chi phí của vợ/chồng hoặc người phụ thuộc;
 • các chi phí cho những dịch vụ mà chương trình bảo hiểm y tế của bạn không bao trả;
 • các chi phí phải chịu khi bạn không đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe;
 • các phi phí y tế được bao trả từ năm ngoái. Hãy xem tab Hoàn Trả Chi Phí để biết thêm thông tin.

Nếu gia đình bạn có tên trong hợp đồng bảo hiểm y tế, thì bạn sẽ không thể sử dụng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để thanh toán phí bảo hiểm. Bạn cần thanh toán phí bảo hiểm bằng tiền túi, sau đó yêu cầu hoàn trả chi phí mỗi tháng. Xem tab Hoàn Trả Chi Phí để biết thêm thông tin.

Thiết lập chế độ thanh toán tự động với hãng bảo hiểm

Đảm bảo thanh toán đúng hạn phí bảo hiểm hằng tháng! Hãy liên hệ với hãng bảo hiểm để thiết lập phương thức thanh toán tự động từ Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn:

Đặt lịch hẹn

Trước khi đặt lịch hẹn với nhà cung cấp dịch vụ y tế, hãy đảm bảo họ thuộc mạng lưới nhà cung cấp của hãng bảo hiểm. Nếu nhận các dịch vụ của nhà cung cấp ngoài mạng lưới, bạn sẽ phải tự trả chi phí cao hơn nhiều.

Duy Trì Phúc Lợi Của Bạn

Để đảm bảo bạn tiếp tục nhận được phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, xin hãy nhớ:

 • Nộp bảng chấm công và/hoặc phiếu thanh toán tiền lương trong mỗi kỳ trả lương.
 • Tránh để xảy ra tình trạng số giờ làm việc bằng 0 trong 2 tháng liên tiếp. Nếu không làm việc trong 2 tháng liên tiếp, thì bạn có thể không được hưởng phúc lợi Carewell SEIU 503 nữa, bao gồm cả phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. Trong trường hợp đó, bạn vẫn còn chương trình bảo hiểm trên Marketplace nhưng sẽ phải bắt đầu tự thanh toán phí bảo hiểm hoặc tìm một gói bảo hiểm thay thế như Chương Trình Bảo Hiểm Oregon.
 • Luôn cập nhật thông tin cá nhân của bạn cho Carewell SEIU 503 và chủ lao động của bạn.
 • Gửi Healthcare Cost Assistance Benefits Request Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Phúc Lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe) mỗi năm bạn đủ điều kiện hưởng phúc lợi này.
 • Thanh toán đúng hạn phí bảo hiểm hằng tháng cho hãng bảo hiểm và theo dõi các khoản thanh toán phí bảo hiểm của bạn. Hãng bảo hiểm có thể chấm dứt chương trình bảo hiểm của bạn nếu bạn quên thanh toán.
 • Báo cáo cho Marketplace bất kỳ thay đổi nào về thông tin của bạn trong vòng 60 ngày. Chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp bạn về vấn đề này. Bạn chỉ cần gọi đến số 1-844-503-7348 để được hỗ trợ.
 • Cập nhật thông tin về tình trạng kê khai thuế của bạn.
Hoàn Trả Chi Phí

Cách nhanh nhất để được hoàn trả chi phí là hoàn thành các mẫu đơn sau đây qua mạng!

Medical Premium Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Phí Bảo Hiểm Y Tế)

Sử dụng Medical Premium Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Phí Bảo Hiểm Y Tế) cho:

 • Các khoản phí bảo hiểm cần hoàn trả nếu bạn đăng ký cho các thành viên gia đình tham gia chương trình của mình. Bạn chỉ có thể yêu cầu hoàn trả cho phần phí bảo hiểm tương đương với gói bảo hiểm cá nhân của bạn nếu bạn đăng ký tham gia một chương trình được phê duyệt trên Health Insurance Marketplace. Nếu bạn cần được trợ giúp tính toán số tiền phí bảo hiểm cá nhân của mình, hãy liên hệ với hãng bảo hiểm của bạn hoặc Valley Insurance Professionals (503-480-0499, nhấn phím 7). Vui lòng gửi mẫu đơn này và một bản sao hóa đơn phí bảo hiểm của bạn hằng tháng.
 • Bạn đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe tạm thời cho một chương trình chưa được phê duyệt trên Health Insurance Marketplace.

Ameriflex Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Ameriflex)

Ameriflex Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Ameriflex – Trực tuyến)

Sử dụng Ameriflex Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Ameriflex) để yêu cầu hoàn trả chi phí từ:

 • Chi phí Y Tế Tự Trả Thuộc Diện Được Bao Trả nếu bạn đã thanh toán bằng tiền túi của mình. Ví dụ: nếu bạn tự trả chi phí thuốc kê đơn do không mang theo Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi vào thời điểm đó.
 • Chi phí Medicare Tự Trả Thuộc Diện Được Bao Trả nếu bạn đã thanh toán bằng tiền túi của mình. Ví dụ: nếu bạn tự trả chi phí thuốc kê đơn do không mang theo Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi vào thời điểm đó.
 • Phí Bảo Hiểm Hằng Tháng – phí bảo hiểm thuần hằng tháng cho các chương trình cá nhân đủ điều kiện được mua qua Marketplace (không phải chương trình dành cho gia đình, không phải khoản hoàn trả phí bảo hiểm trung bình).
Không Còn Đủ Điều Kiện

Không còn được hưởng phúc lợi của Carewell SEIU 503 không có nghĩa là không còn được nhận bảo hiểm y tế! Nhưng vào cuối tháng ân hạn, Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (BCC) của bạn sẽ hết hiệu lực. Kể từ thời điểm đó, bạn phải trả phí bảo hiểm cũng như chi phí y tế tự trả của riêng mình.

Đừng vứt BCC!  Nếu tiếp tục đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, bạn sẽ có thể dùng lại thẻ này.

Lưu ý: Nếu thiết lập phương thức thanh toán tự động với hãng bảo hiểm y tế, bạn sẽ cần liên hệ với hãng đó để cập nhật thông tin thanh toán. Hãy xem bên dưới để biết thông tin liên hệ của các hãng bảo hiểm (chẳng hạn như Kaiser Permanente, Moda hoặc Providence).

Nếu bạn nhận bảo hiểm thông qua một chương trình trên Marketplace:

 • Hãy trả phí bảo hiểm đúng hạn, nếu không bạn có thể sẽ không còn được bảo hiểm do không thanh toán. Không còn được hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe không phải là Biến Cố Đủ Điều Kiện Xem Xét. Vì vậy, bạn có thể cần chờ đến Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) tiếp theo để đăng ký bảo hiểm y tế.
 • Hãy cập nhật ứng dụng Marketplace nếu thu nhập của bạn thay đổi.

Nếu thu nhập giảm đi do bạn bị mất số giờ làm việc, bạn có thể đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid. Vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, bạn có thể đăng ký:

 • Chương Trình Y Tế Của Oregon (OHP) ở Oregon – nhấp vào đây để truy cập trang web.
 • Apple Health ở Washington – nhấp vào đây để truy cập trang web.
Việc Cần Làm Khi Lại Đáp Ứng Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi Của Quỹ Ủy Thác Sau Khi Bị Mất Các Phúc Lợi Đó

Nếu bạn tham gia một chương trình trên Marketplace

Bạn sẽ phải điền vào Healthcare Cost Assistance Benefits Request Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Phúc Lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe) để cho chúng tôi biết về chương trình và phí bảo hiểm của bạn. Bạn cũng nên gọi điện đến số 1-844-503-7348 để đảm bảo mình tiếp tục được hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe (HCA) mà không bị chậm trễ.

Nếu bạn còn giữ Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (BCC)

Bạn vẫn có thể sử dụng thẻ của mình sau khi đã gửi Healthcare Cost Assistance Benefits Request Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Phúc Lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe) cùng với các tài liệu hỗ trợ và mẫu đơn này đã được phê duyệt, trừ khi đã quá ngày hết hạn ở mặt trước thẻ. Xin lưu ý rằng Bên Quản Lý BCC là Ameriflex đã phát hành thẻ mới vào tháng 7 năm 2022. Nếu bạn nhận được BCC trước thời điểm nêu trên thì thẻ đó không còn hợp lệ, bất kể ngày hết hạn.

Nếu bạn không có BCC hợp lệ, hãy gọi điện cho Carewell SEIU 503 theo số 1-844-503-7348 để đặt thẻ mới.

Nếu bạn chưa có bảo hiểm y tế

Bạn phải chờ đến Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) thì mới đăng ký được một chương trình bảo hiểm y tế trên Health Insurance Marketplace, trừ khi bạn đủ điều kiện đăng ký trong Thời Gian Đăng Ký Đặc Biệt. Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) thường bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 đối với bảo hiểm cho năm tiếp theo. Bạn chỉ có thể nhận được phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe khi đăng ký một chương trình được phê duyệt trên Marketplace.

Để đặt lịch hẹn với Valley Insurance Professionals, vui lòng gọi đến số 1-844-503-7348 hoặc gửi email theo địa chỉ carewellseiu503Benefits@RISEpartnership.com.

Bạn cũng có thể gọi số đó hoặc gửi email vì các lý do sau:

 • Cần trợ giúp xác định quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm y tế
 • Cần trợ giúp nộp đơn OHP
 • Cần trợ giúp cơ bản về các phúc lợi của Carewell SEIU 503
Valley Insurance Professionals

1-503-974-8471

hcwenroll@valleyinsurancepro.com

Lý do liên hệ với Valley Insurance Professionals:

 • Có thắc mắc về nền tảng đăng ký hoặc hỗ trợ qua điện thoại
 • Cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào sau đây với Marketplace:
  • Sửa bất kỳ thông tin cá nhân nào (tên, ngày sinh, thu nhập hoặc địa chỉ)
  • Thêm hoặc xóa người phụ thuộc do mang thai, sinh nở, nhận con nuôi, kết hôn, ly hôn hoặc qua đời
  • Thay đổi tình trạng của bạn (khuyết tật, nộp thuế, công dân, bộ lạc, ở tù)
  • Thay đổi bảo hiểm y tế (chẳng hạn như nếu bạn được cấp bảo hiểm qua công việc hoặc bạn đã bắt đầu tham gia Medicaid)
 • Để được trợ giúp về cách gửi tài liệu mà Marketplace yêu cầu

Lưu ý: Không gọi cho Valley Insurance Professionals để đặt lịch hẹn với họ. Thay vào đó, hãy gọi đến số 1-844-503-7348 hoặc gửi email theo địa chỉ carewellseiu503Benefits@RISEpartnership.com.

Marketplace Liên Bang

1-800-318-2596

healthcare.gov

Lý do liên hệ với Marketplace liên bang:

 • Tìm hiểu số tiền tín dụng thuế của phí bảo hiểm trả trước mà bạn có thể nhận được, cũng như phí bảo hiểm y tế thuần và cộng gộp của bạn
 • Yêu cầu cung cấp bản sao 1095 Form (Mẫu Đơn 1095) thường niên của bạn

Lưu ý: Nếu có thay đổi về nội dung đăng ký và thay đổi trong cuộc sống, bạn nên đăng ký và báo cáo những thay đổi trong cuộc sống thông qua Valley Insurance Professionals để đảm bảo thông tin của bạn cũng được báo cáo cho Carewell SEIU 503

Hãng Bảo Hiểm

Lý do liên hệ với hãng bảo hiểm của bạn:

 • Thiết lập phương thức thanh toán tự động
 • Lấy thẻ ID của bảo hiểm mới
 • Có thắc mắc về thanh toán
 • Xác minh xem bác sĩ của bạn hoặc một thủ tục cụ thể có được bao trả hay không

Dịch vụ khách hàng của Kaiser Permanente:
1-800-813-2000
kp.org

Dịch vụ khách hàng của MODA Medical:
1-877-605-3229
Thông tin liên hệ của Moda Health

Dịch vụ khách hàng của PacificSource (Oregon):
1-888-977-9299
pacificsource.com

Dịch vụ khách hàng của Providence:
1-888-816-1300
providence.org

Dịch Vụ Khách Hàng Của Regence
: 1-888-675-6570
regence.org

Ameriflex

1-888-868-3539

Khi gọi điện, vui lòng cho biết bạn là nhân viên chăm sóc tại nhà, nhân viên hỗ trợ cá nhân hoặc nhân viên chăm sóc cá nhân nhận phúc lợi Carewell SEIU 503, đồng thời chuẩn bị sẵn Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi.

Cổng thông tin trực tuyến của Ameriflex

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về ứng dụng di động Ameriflex

Lý do liên hệ với Ameriflex:

 • Kiểm tra số dư trên Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn, xem lại lịch sử thanh toán, yêu cầu cấp thẻ thay thế, v.v.
 • Nếu Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn bị từ chối và bạn không thể thanh toán
 • Các yêu cầu hoàn trả chi phí cho phí bảo hiểm y tế hoặc chi phí y tế đã được gửi đến Ameriflex

Câu Hỏi Thường Gặp

Đọc các câu hỏi thường gặp về phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell cho các chương trình được phê duyệt. Xem trang Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin.

Thời Gian Đăng Ký Đặc Biệt là gì và tôi có đủ điều kiện đăng ký trong thời gian này không?

Thời Gian Đăng Ký Đặc Biệt ("SEP") cho phép bạn đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm y tế ngoài Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) thông thường (1/11 – 15/12 đối với gói bảo hiểm năm 2024). Bạn có thể đủ điều kiện đăng ký trong Thời Gian Đăng Ký Đặc Biệt nếu đã trải qua một số thay đổi trong cuộc sống, chẳng hạn như bảo hiểm thất nghiệp, hoặc có sự thay đổi về thu nhập khiến bạn không còn đủ điều kiện tham gia bảo hiểm Medicaid nữa.

Nếu SEP của bạn được Marketplace phê duyệt, thì bạn có thể đăng ký tham gia một Chương Trình trên Marketplace nhưng thời gian đăng ký thường chỉ kéo dài 60 ngày kể từ ngày xảy ra biến cố đủ điều kiện xem xét. Marketplace cũng sẽ cần bằng chứng cho thấy bạn đủ điều kiện đăng ký trong Thời Gian Đăng Ký Đặc Biệt, nên bạn sẽ cần thu thập thông tin đó sớm nhất có thể để hoàn thành đăng ký. Để được hỗ trợ, hãy gọi đến số 1-844-503-7348.

Tôi có đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe tạm thời không?

Bạn có thể đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe tạm thời nếu bạn đủ điều kiện hưởng phúc lợi của Carewell SEIU 503 sau khi kết thúc Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) gần nhất và đã đăng ký tham gia một chương trình chưa được phê duyệt trên Health Insurance Marketplace. Trong trường hợp đó, bạn sẽ nhận được Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để thanh toán chi phí tự trả thuộc diện được bảo hiểm. Bạn cũng có thể đủ điều kiện để được hoàn trả tạm thời phí bảo hiểm.

Để tiếp tục được hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe sau khi hết năm, bạn phải đăng ký tham gia một chương trình được phê duyệt càng sớm càng tốt và không được muộn hơn Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) (từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12). Nếu không, phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe sẽ chấm dứt vào cuối năm.

Để kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe tạm thời hay không, hãy gọi điện đến số 1-844-503-7348.

Phí bảo hiểm y tế thuần là gì?

Phí bảo hiểm thuần là số tiền hằng tháng bạn phải trả cho hãng bảo hiểm để duy trì bảo hiểm của bạn. Ví dụ: nếu tổng phí bảo hiểm của bạn (toàn bộ phí bảo hiểm của hãng bảo hiểm) là $500/tháng và Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước hay APTC (hỗ trợ tài chính từ chính quyền liên bang) là $200/tháng, thì phí bảo hiểm thuần của bạn sẽ là $300/tháng.

Làm cách nào để sử dụng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của tôi?

Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi hoạt động giống như một thẻ tín dụng thông thường, nhưng có 2 điểm khác biệt quan trọng:

1. Thẻ của bạn có giới hạn sử dụng, tức là bạn chỉ có thể dùng thẻ này để thanh toán các chi phí được bao trả nêu trong phần “Tôi có thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để thanh toán cho những khoản phí nào?”

2. Bạn không thể dùng thẻ tại cây ATM hoặc nhận tiền hoàn lại khi mua hàng.

Số tiền có trong Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi là bao nhiêu?

Có 2 “tài khoản” trên Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn. Một tài khoản được nạp sẵn số tiền hàng năm để thanh toán cho các khoản đồng chi trả y tế và đơn thuốc, các khoản khấu trừ và chi phí đồng bảo hiểm cho các dịch vụ và đơn thuốc được bao trả. Năm 2024, số tiền đó là $7.165, nhưng số tiền này có thể thay đổi hàng năm. Tài khoản khác được nạp sẵn số tiền cần có để chi trả phí bảo hiểm thuần hằng tháng của bạn: phần phí bảo hiểm y tế cá nhân mà chính sách trợ cấp tín dụng thuế liên bang cho phí bảo hiểm trả trước (APTC) không bao trả.

Tôi có thể dùng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để chi trả cho hạng mục nào?
 • Hóa đơn phí bảo hiểm thuần hằng tháng của bạn cho một chương trình được phê duyệt trên Marketplace.
 • Khoản khấu trừ áp dụng cho chương trình mà bạn tham gia trên Marketplace. Khoản khấu trừ là số tiền bạn phải trả cho các dịch vụ mà chương trình bảo hiểm của bạn bao trả trước khi hãng bảo hiểm bắt đầu thanh toán. 
 • Khoản đồng thanh toán cho các dịch vụ y tế và đơn thuốc thuộc danh mục bảo hiểm của chương trình được phê duyệt trên Markeplace. Khoản đồng thanh toán (hoặc đồng chi trả) là số tiền cố định mà chương trình bảo hiểm của bạn có thể yêu cầu bạn phải chi trả và thường đến hạn tại thời điểm bạn nhận được dịch vụ hoặc đơn thuốc. 
 • Khoản đồng bảo hiểm cho các dịch vụ y tế và đơn thuốc thuộc danh mục bảo hiểm của chương trình được phê duyệt trên Markeplace. Đồng bảo hiểm là phần trăm chi phí bạn phải thanh toán cho các dịch vụ mà chương trình bảo hiểm của bạn bao trả. Mức chia sẻ chi phí có thể từ 20% đến 50% dịch vụ được bao trả, tùy theo chương trình bảo hiểm của bạn. Ví dụ: nếu chương trình bảo hiểm của bạn thỏa thuận đồng chi trả với tỷ lệ “80/20”, thì tức là sau khi bạn thanh toán mọi khoản khấu trừ, hãng bảo hiểm sẽ chi trả 80% chi phí y tế thuộc danh mục bảo hiểm và bạn phải trả 20% còn lại. 
Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước (APTC) là gì?

Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước (APTC) là tín dụng thuế do chính quyền liên bang ban hành. Đây là tín dụng thuế mà bạn có thể dùng để giảm số tiền chi trả hằng tháng cho bảo hiểm (gọi là "phí bảo hiểm" của bạn) khi bạn đăng ký tham gia một chương trình thông qua Health Insurance Marketplace. Tín dụng thuế của bạn dựa trên thu nhập ước tính và thông tin về hộ gia đình mà bạn ghi trên đơn đăng ký gửi cho Marketplace. Nếu thu nhập ước tính của bạn nằm trong khoảng từ 100% đến 400% Ngưỡng Nghèo Của Liên Bang, thì bạn sẽ đủ điều kiện nhận được tín dụng thuế cho phí bảo hiểm.

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng