Chúng tôi đã gia hạn khóa đào tạo bổ túc sang ngày 30 tháng 6. Hãy lên kế hoạch hoàn thành ngay hôm nay!

Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe cho

Các Chương Trình Được Phê Duyệt

An tâm sống khỏe.

Tóm Tắt Phúc Lợi

Phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell SEIU 503 (giúp các nhân viên đủ điều kiện hưởng các chương trình được phê duyệt trên Marketplace bảo hiểm y tế) sẽ chi trả:

 • Chi phí thuần của phí bảo hiểm hằng tháng (xem Câu Hỏi Thường Gặp để biết định nghĩa).
 • Chi phí tự trả như các khoản khấu trừ, đồng thanh toán, đồng bảo hiểm và chi phí đơn thuốc cho các dịch vụ được bảo hiểm theo chương trình cá nhân được phê duyệt của bạn. Bao trả tối đa $6.600 chi phí tự trả trong năm 2022.

Phúc lợi này chỉ áp dụng nếu bạn đã đăng ký tham gia một chương trình được phê duyệt trên Marketplace (xem danh sách các chương trình được phê duyệt).

Tuy nhiên, nếu

  1. bạn đủ điều kiện nhận phúc lợi của Carewell SEIU 503 (chẳng hạn như Nha Khoa, Thị Lực và Thính Lực, Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên) sau thời điểm kết thúc giai đoạn Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế),
  2. bạn đã đăng ký tham gia một chương trình chưa được phê duyệt thông qua một Marketplace bảo hiểm y tế,

thì bạn có thể được nhận phúc lợi tạm thời về Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe nhằm giúp bạn chi trả phí bảo hiểm và chi phí tự trả cho chương trình bảo hiểm y tế hiện tại. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong phần Câu Hỏi Thường Gặp này.

Phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe chỉ dành cho các nhân viên chăm sóc tại nhà và nhân viên hỗ trợ cá nhân đủ điều kiện chứ không dành cho các thành viên gia đình. Nếu bạn bổ sung các thành viên gia đình vào hợp đồng bảo hiểm y tế của mình, thì phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe sẽ chỉ bao trả một phần phí bảo hiểm hàng tháng áp dụng cho bảo hiểm cá nhân của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trong phần Sử Dụng Phúc Lợi này ở bên dưới.

Nếu đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, bạn sẽ nhận được Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (một loại thẻ ghi nợ Mastercard) để thanh toán cho phí bảo hiểm hàng tháng và các chi phí tự trả có trong danh mục bảo hiểm của bạn. Thẻ này do Ameriflex (Cơ Quan Quản Lý Tiện Ích Phúc Lợi) phát hành. Để biết thêm thông tin về Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi và cách sử dụng thẻ này, hãy nhấp vào đây.

Lưu ý: Bạn có thể tìm thông tin về việc gia hạn các phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe dành cho nhân viên chăm sóc tại nhà và nhân viên hỗ trợ cá nhân đã đăng ký các chương trình được phê duyệt trên Marketplace trong phần Đăng Ký ở bên dưới.

Những Điểm Quan Trọng Cần Lưu Ý
 • Phúc lợi này sẽ chi trả cho phí bảo hiểm thuần hàng tháng để đáp ứng điều kiện của các chương trình cá nhân đã mua qua Marketplace. Trong năm 2022, phúc lợi này cũng bao trả tối đa $6.600 chi phí y tế tự trả cho các yêu cầu bảo hiểm do chương trình cá nhân được phê duyệt của bạn bao trả. Phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell SEIU 503 không phải là bảo hiểm y tế theo nhóm hay bảo hiểm do chủ lao động mua cho nhân viên.
 • Khi bạn đăng ký, Health Insurance Marketplace sẽ cung cấp cho bạn một số chương trình để lựa chọn. Bạn có thể tùy ý lựa chọn bất kỳ chương trình nào, nhưng để được hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, thì bạn phải đăng ký tham gia chương trình được phê duyệt cho khu vực của bạn.
 • Ameriflex sẽ gửi cho bạn một Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi qua đường bưu điện. Bạn có thể dùng thẻ này để thanh toán phí bảo hiểm hằng tháng. Bạn cũng có thể dùng thẻ này để thanh toán cho các khoản đồng chi trả, đồng bảo hiểm và chi phí đơn thuốc đủ điều kiện.

Kiểm Tra Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi Của Bạn

Thông tin này dành cho những người đủ điều kiện và cần đăng ký một chương trình được phê duyệt trên Healthcare Marketplace.

Để xem bạn có đủ điều kiện hay không, vui lòng hoàn tất bảng câu hỏi về điều kiện tham gia này.

Bảng câu hỏi về điều kiện hưởng phúc lợi của Carewell trên màn hình điện thoại di động

Đăng Ký

Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế)

Nếu đăng ký chương trình trên Marketplace lần đầu, bạn có thể cần phải đợi đến Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) để bắt đầu đăng ký. Năm nay, Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) là từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến ngày 15 tháng 1 năm 2022. Để gói bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, bạn cần đăng ký trước ngày 15 tháng 12. Nếu bạn đăng ký trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 12 năm 2021 đến ngày 15 tháng 1 năm 2022, thì gói bảo hiểm của bạn sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2022. Trong một số trường hợp đặc biệt, bạn có thể đăng ký ngoài khoảng thời gian này, trong thời gian gọi là Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt (SEP).

Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt (SEP)

Ngoài Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế), trong một số trường hợp ngoại lệ, bạn có thể đăng ký trong Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt. Ví dụ: nếu bạn không được tham gia gói bảo hiểm của vợ/chồng hoặc của một chủ lao động khác nữa, hoặc nếu bạn không còn bảo hiểm Medicaid, thì bạn có thể đủ điều kiện đăng ký tham gia ngoài Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế). Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt chỉ kéo dài 60 ngày kể từ ngày bắt đầu sự kiện thẩm định (chẳng hạn như chấm dứt gói bảo hiểm). Do đó, nếu bạn cho rằng mình có thể đủ điều kiện đăng ký trong SEP, hãy gọi ngay đến số 1-844-503-7348. Xem phần Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin về Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt.

Đăng Ký

Nếu bạn đang đăng ký tham gia một chương trình được phê duyệt trên Marketplace và các phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe lần đầu tiên, vui lòng di chuyển xuống để xem Các Bước Gia Hạn bên dưới danh sách Các Bước Gia Hạn.

Các Bước Gia Hạn

Các chương trình bảo hiểm y tế được phê duyệt trên Marketplace được gia hạn trong Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế).

Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) năm 2022 đã kết thúc vào ngày 15 tháng 1.

Để tiếp tục được hưởng Phúc Lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell, bạn phải điền vào:
 1. Giấy tờ thường niên bắt buộc cho năm 2022 – thông qua những mẫu đơn này, đội ngũ Carewell SEIU 503 Benefits và các đối tác của họ có thể hỗ trợ bạn đăng ký và duy trì chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.
 2. Enrollment Information Form (EIF) (Mẫu Đơn Thông Tin Đăng Ký) giúp chúng tôi biết phí bảo hiểm và tín dụng thuế cho phí bảo hiểm trả trước (APTC) năm 2022 của bạn là bao nhiêu.
Bạn có thể tìm thông tin này ở đâu?
 • Hãy hỏi hãng bảo hiểm y tế (như Kaiser hay Providence) – có thể họ đã gửi thông tin đó cho bạn qua đường bưu điện hoặc bạn có thể xem trên cổng thông tin trực tuyến. Bạn cũng có thể gọi đến – số điện thoại của các hãng bảo hiểm có tại đây
 • Đăng nhập vào đơn đăng ký trên Marketplace tại trang healthcare.gov hoặc wahealthplanfinder.org ở Washington

Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đều được tăng lương kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, tức là bạn sẽ cần cập nhật thu nhập của mình trong đơn đăng ký trên Marketplace cho năm 2022. Chúng tôi có thể giúp bạn làm việc đó! Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-844-503-7348 để lên lịch hẹn với Valley Insurance Professionals và cập nhật thu nhập của bạn.

Các Bước Đăng Ký

r

Quan trọng

Bạn phải hoàn thành tất cả các bước được nêu để đăng ký nhận phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe.

Điền vào giấy tờ thường niên bắt buộc cho năm 2022

Giấy Tờ Thường Niên Cho Năm 2022 (Định Dạng Kỹ Thuật Số) (Oregon và Washington).

Thông qua những mẫu đơn này, đội ngũ Carewell SEIU 503 Benefits có thể hỗ trợ bạn đăng ký và duy trì bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Giấy tờ này không phải là đơn đăng ký tham gia bảo hiểm y tế.

Tìm một chương trình được phê duyệt cho khu vực của bạn trong danh sách các chương trình rồi ghi tên và mã số của chương trình

Để nhận được phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, bạn phải đăng ký tham gia chương trình được phê duyệt cho khu vực của bạn.

Để đăng ký tham gia một chương trình được phê duyệt trên Marketplace

Hãy gọi đến số 1-844-503-7348 để lên lịch hẹn đăng ký với đại lý bảo hiểm đối tác của chúng tôi, Valley Insurance Professionals.

Thanh toán phí bảo hiểm của tháng đầu tiên cho hãng bảo hiểm của bạn trước ngày đến hạn

Bạn sẽ phải thanh toán phí bảo hiểm đầu tiên bằng tiền túi của mình, sau đó bạn sẽ được bồi hoàn cho số tiền phí bảo hiểm thuần mà bạn đã thanh toán. Sau này, bạn sẽ nhận được một Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi cho các khoản thanh toán trong tương lai. Thiết lập phương thức thanh toán tự động với hãng bảo hiểm bằng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để tránh trường hợp quên thanh toán. Chương trình của bạn sẽ không được kích hoạt và bạn có thể sẽ không được bảo hiểm cho thời gian còn lại của năm nếu không thanh toán phí bảo hiểm của tháng đầu tiên đúng hạn.

Để được hoàn trả khoản phí bảo hiểm đầu tiên nhanh hơn, bạn có thể đăng ký phương thức ký thác trực tiếp.

Direct Deposit Form (Mẫu Đơn Ký Thác Trực tiếp) (Định Dạng Kỹ Thuật Số)

Hãy nhớ đọc và trả lời thư nhận được từ Marketplace

Nếu không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin của Marketplace, thì bạn có thể mất bảo hiểm, Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước và các phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. Vui lòng theo dõi thư và email của bạn để biết các thông báo từ Marketplace.

Bạn sẽ biết mình đã đăng ký thành công phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe khi nhận được Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (BCC) trong thư. Kể từ ngày đăng ký, có thể mất tới 20 ngày làm việc thì bạn mới nhận được BCC qua thư. Bạn cũng sẽ nhận được khoản hoàn trả phí bảo hiểm đầu tiên, qua séc hoặc qua phương thức ký thác trực tiếp, trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký.

Nếu bạn có thắc mắc về cách đăng ký và sử dụng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, vui lòng gọi đến số 1-844-503-7348.

Thông Tin Chi Tiết Về Phúc Lợi

Sử Dụng Phúc Lợi Này

Sử dụng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn để thanh toán:

 • Phí bảo hiểm y tế được bao trả
 • Chi phí tự trả (các khoản khấu trừ, đồng thanh toán, đồng bảo hiểm và chi phí đơn thuốc)

Bạn có thể được yêu cầu trình bằng chứng về các chi phí đó. Vì vậy, hãy lưu giữ tờ Giải Thích Về Các Phúc Lợi nhận được từ hãng bảo hiểm và tất cả biên lai.

Bạn không thể dùng Thẻ này để thanh toán cho:

 • dịch vụ chăm sóc nha khoa hoặc dịch vụ thị lực và thính lực;
 • các chi phí của vợ/chồng hoặc người phụ thuộc;
 • các chi phí cho những dịch vụ mà chương trình bảo hiểm y tế của bạn không bao trả;
 • các chi phí phải chịu khi bạn không đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe;
 • các phi phí y tế được bao trả từ năm ngoái. Hãy xem tab Hoàn Trả Chi Phí để biết thêm thông tin.

Nếu gia đình bạn có tên trong hợp đồng bảo hiểm y tế, thì bạn sẽ không thể sử dụng Thẻ này để thanh toán phí bảo hiểm. Bạn cần thanh toán phí bảo hiểm bằng tiền túi, sau đó yêu cầu hoàn trả chi phí mỗi tháng. Xem tab Hoàn Trả Chi Phí để biết thêm thông tin.

Thiết lập chế độ thanh toán tự động với hãng bảo hiểm

Đảm bảo thanh toán đúng hạn phí bảo hiểm hàng tháng! Hãy liên hệ với hãng bảo hiểm để thiết lập phương thức thanh toán tự động từ Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn:

Đặt lịch hẹn

Trước khi đặt lịch hẹn với nhà cung cấp dịch vụ y tế, hãy đảm bảo họ thuộc mạng lưới nhà cung cấp của hãng bảo hiểm. Nếu nhận các dịch vụ của nhà cung cấp ngoài mạng lưới, bạn sẽ phải tự trả chi phí cao hơn nhiều.

Duy Trì Phúc Lợi Của Bạn

Để đảm bảo bạn tiếp tục nhận được phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, xin hãy nhớ:

 • Thường xuyên nộp bảng chấm công và/hoặc phiếu thanh toán tiền lương.
 • Tránh để xảy ra tình trạng không có số giờ làm việc trong 2 tháng liên tiếp. Nếu không làm việc trong 2 tháng liên tiếp, thì bạn có thể không được hưởng phúc lợi Carewell SEIU 503 nữa, bao gồm cả phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. Trong trường hợp đó, bạn vẫn còn chương trình bảo hiểm trên Marketplace nhưng sẽ phải bắt đầu tự thanh toán phí bảo hiểm hoặc tìm một gói bảo hiểm thay thế như Chương Trình Bảo Hiểm Oregon.
 • Luôn cập nhật thông tin cá nhân của bạn cho Carewell SEIU 503 và chủ lao động của bạn.
 • Thanh toán đúng hạn phí bảo hiểm hàng tháng cho hãng bảo hiểm và theo dõi các khoản thanh toán phí bảo hiểm của bạn. Hãng bảo hiểm có thể chấm dứt chương trình bảo hiểm của bạn nếu bạn quên thanh toán.
 • Báo cáo cho Marketplace bất kỳ thay đổi nào về thông tin của bạn trong vòng 60 ngày. Chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp bạn về vấn đề này… hãy gọi đến số 1-844-503-7348 để được trợ giúp.
 • Cập nhật thông tin về tình trạng kê khai thuế của bạn.
Hoàn Trả Chi Phí

Cách nhanh nhất để được hoàn trả chi phí là hoàn thành các mẫu đơn sau đây qua mạng!

Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Y Tế

Medical Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Y Tế) (Định Dạng Kỹ Thuật Số)

Sử dụng Medical Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Y Tế) cho:

 • Các khoản phí bảo hiểm cần hoàn trả nếu bạn đăng ký cho các thành viên gia đình tham gia chương trình của mình. Bạn chỉ có thể yêu cầu hoàn trả cho phần phí bảo hiểm tương đương với gói bảo hiểm cá nhân của bạn. Nếu bạn cần được trợ giúp tính toán số tiền phí bảo hiểm cá nhân của mình, hãy liên hệ với Marketplace (1-800-318-2596), hãng bảo hiểm của bạn hoặc Valley Insurance Professionals (1-844-507-7554, nhấn phím 2). Vui lòng gửi đơn này và một bản sao hóa đơn phí bảo hiểm của bạn hàng tháng.
 • Yêu cầu hoàn trả chi phí sau ngày 31 tháng 3 cho các chi phí đủ điều kiện từ năm ngoái.

Ameriflex Reimbursement Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Của Ameriflex)

Ameriflex Reimbursement Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Của Ameriflex) (Định Dạng Kỹ Thuật Số)

Sử dụng Ameriflex Reimbursement Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Của Ameriflex) để yêu cầu hoàn trả chi phí:

 • Khi bạn đã thanh toán chi phí đủ điều kiện bằng tiền túi của mình thay vì bằng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi. Ví dụ: nếu bạn tự trả chi phí thuốc kê đơn do không mang theo Thẻ vào thời điểm đó.
 • Yêu cầu hoàn trả chi phí đến ngày 31 tháng 3 cho các chi phí đủ điều kiện từ năm ngoái.

Để đặt lịch hẹn với Valley Insurance Professionals, vui lòng gọi đến số 1-844-503-7348 hoặc gửi email theo địa chỉ carewellseiu503benefits@risepartnership.com.

Bạn cũng có thể gọi số đó hoặc gửi email vì các lý do sau:

 • Cần trợ giúp xác định quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm y tế
 • Cần trợ giúp nộp đơn OHP
 • Cần trợ giúp cơ bản về các phúc lợi của Carewell SEIU 503
Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi

1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2

ohcwt@vimly.com

Lý do liên hệ với Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi:

 • Xác minh bạn đủ điều kiện và đăng ký nhận phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell SEIU 503
 • Có thắc mắc về vấn đề hoàn trả chi phí
Valley Insurance Professionals

1-503-974-8471

hcwenroll@valleyinsurancepro.com

Lý do liên hệ với Valley Insurance Professionals:

 • Có thắc mắc về nền tảng đăng ký hoặc hỗ trợ qua điện thoại
 • Cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào sau đây với Marketplace:
  • Sửa bất kỳ thông tin cá nhân nào (tên, ngày sinh, thu nhập hoặc địa chỉ)
  • Thêm hoặc xóa người phụ thuộc do mang thai, sinh nở, nhận con nuôi, kết hôn, ly hôn hoặc qua đời
  • Thay đổi tình trạng của bạn (khuyết tật, nộp thuế, công dân, bộ lạc, ở tù)
  • Thay đổi bảo hiểm y tế (chẳng hạn như nếu bạn được cấp bảo hiểm qua công việc hoặc bạn đã bắt đầu tham gia Medicaid)
 • Để được trợ giúp về cách gửi tài liệu mà Marketplace yêu cầu

Lưu ý: Không gọi cho Valley Insurance Professionals để đặt lịch hẹn với họ. Thay vào đó, hãy gọi đến số 1-844-503-7348 hoặc gửi email theo địa chỉ carewellseiu503benefits@risepartnership.com.

Marketplace Liên Bang

1-800-318-2596

healthcare.gov

Lý do liên hệ với Marketplace liên bang:

 • Tìm hiểu số tiền tín dụng thuế của phí bảo hiểm trả trước mà bạn có thể nhận được, cũng như phí bảo hiểm y tế thuần và cộng gộp của bạn
 • Yêu cầu các bản sao mẫu đơn 1095 thường niên của bạn

Lưu ý: Nếu có thay đổi về nội dung đăng ký và thay đổi trong cuộc sống, bạn nên đăng ký và báo cáo những thay đổi trong cuộc sống thông qua Valley Insurance Professionals để đảm bảo thông tin của bạn cũng được báo cáo cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi

Hãng Bảo Hiểm

Lý do liên hệ với hãng bảo hiểm của bạn:

 • Thiết lập phương thức thanh toán tự động
 • Lấy thẻ ID của bảo hiểm mới
 • Có thắc mắc về thanh toán
 • Xác minh xem bác sĩ của bạn hoặc một thủ tục cụ thể có được bao trả hay không

Dịch vụ khách hàng của Kaiser Permanente:
1-800-813-2000
kp.org

Dịch vụ khách hàng của MODA Medical:
1-877-605-3229
Thông tin liên hệ của Moda Health

Dịch vụ khách hàng của PacificSource (Oregon):
1-888-977-9299
pacificsource.com

Dịch vụ khách hàng của Providence:
1-888-816-1300
providence.org

Ameriflex

1-888-868-3539

Khi gọi, vui lòng cho biết bạn là nhân viên hỗ trợ cá nhân hoặc nhân viên chăm sóc tại nhà nhận được phúc lợi Carewell SEIU 503, đồng thời chuẩn bị sẵn Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi.

Cổng thông tin trực tuyến của Ameriflex

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về ứng dụng di động Ameriflex

Lý do liên hệ với Ameriflex:

 • Kiểm tra số dư trên Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn, xem lại lịch sử thanh toán, yêu cầu cấp thẻ thay thế, v.v.
 • Nếu Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của bạn bị từ chối và bạn không thể thanh toán
 • Các yêu cầu hoàn trả chi phí cho phí bảo hiểm y tế hoặc chi phí y tế đã được gửi đến Ameriflex

Câu Hỏi Thường Gặp

Đọc các câu hỏi thường gặp về phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell cho các chương trình được phê duyệt. Xem trang Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin.

Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt là gì và tôi có đủ điều kiện đăng ký trong thời gian này không?

Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt (“SEP”) cho phép bạn đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm y tế ngoài Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) thông thường (1/11/2021 – 15/1/2022 đối với gói bảo hiểm năm 2022). Bạn có thể đủ điều kiện đăng ký trong Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt nếu đã trải qua các thay đổi trong cuộc sống, chẳng hạn như bảo hiểm thất nghiệp, hoặc có sự thay đổi về thu nhập khiến bạn không còn đủ điều kiện tham gia bảo hiểm Medicaid nữa.

Nếu SEP của bạn được Marketplace phê duyệt, thì bạn có thể đăng ký tham gia Chương Trình trên Marketplace nhưng thời gian ghi danh thường chỉ kéo dài 60 ngày kể từ ngày xảy ra biến cố đủ điều kiện xem xét. Marketplace cũng sẽ cần bằng chứng cho thấy bạn đủ điều kiện đăng ký trong Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt, nên bạn sẽ cần thu thập thông tin đó sớm nhất có thể để hoàn thành đăng ký. Để được hỗ trợ, hãy gọi đến số 1-844-503-7348.

Tôi có đủ điều kiện được hoàn trả phí bảo hiểm trung bình không?

Bạn có thể đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe nếu đủ điều kiện hưởng phúc lợi Carewell SEIU 503 sau khi hết Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) gần nhất đã đăng ký tham gia một chương trình chưa được phê duyệt trên Bảo hiểm y tế Marketplace. Trong trường hợp này, bạn sẽ nhận được Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi để thanh toán chi phí tự trả thuộc diện được bảo hiểm. Bạn cũng sẽ đủ điều kiện được bồi hoàn chi phí bảo hiểm, tối đa là

 • số tiền ít hơn phí bảo hiểm thực tế của bạn hoặc
 • số tiền phí bảo hiểm trung bình mà nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện nhận được thông qua phúc lợi Hỗ trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe.

Để tiếp tục được hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe sau khi hết năm, bạn phải đăng ký tham gia một chương trình được phê duyệt càng sớm càng tốt và không được muộn hơn Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) (từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến ngày 15 tháng 1 năm 2022 đối với gói bảo hiểm năm 2022). Nếu không, phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe sẽ chấm dứt vào cuối năm.

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin. Để kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện được hoàn trả phí bảo hiểm trung bình hay không, hãy gọi đến số 1-844-507-7554, nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2.

Phí bảo hiểm y tế thuần là gì?

Phí bảo hiểm thuần là số tiền hàng tháng bạn phải trả cho hãng bảo hiểm để duy trì bảo hiểm của bạn. Ví dụ: nếu tổng phí bảo hiểm của bạn (toàn bộ phí bảo hiểm của hãng bảo hiểm) là $500 mỗi tháng và Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước hay APTC (sự hỗ trợ tài chính từ Chính Quyền Liên Bang) là $200 mỗi tháng, thì phí bảo hiểm thuần của bạn sẽ là $300 mỗi tháng.

Làm cách nào để sử dụng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi của tôi?

Thẻ của bạn hoạt động giống như một thẻ ghi nợ thông thường, nhưng có 2 điểm khác biệt quan trọng:

1. Thẻ của bạn có giới hạn sử dụng, tức là bạn chỉ có thể dùng thẻ này để thanh toán các chi phí được bao trả nêu trong phần “Tôi có thể dùng Thẻ để thanh toán cho những khoản phí nào?”

2. Bạn không thể dùng Thẻ tại cây ATM hoặc nhận tiền hoàn lại khi mua hàng.

Số tiền có trong Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi là bao nhiêu?

Có 2 “tài khoản” trên Thẻ của bạn. Một tài khoản được nạp sẵn số tiền hàng năm để thanh toán cho các khoản đồng chi trả y tế và đơn thuốc, các khoản khấu trừ và chi phí đồng bảo hiểm cho các dịch vụ và đơn thuốc được bao trả. Năm 2022, số tiền đó là $6.600, nhưng số tiền này có thể thay đổi hàng năm. Tài khoản khác được nạp sẵn số tiền cần có để chi trả phí bảo hiểm thuần hàng tháng của bạn: phần phí bảo hiểm y tế cá nhân mà chính sách trợ cấp tiền thuế Liên Bang (APTC) không bao trả.

Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước (APTC) là gì?

Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước (APTC) là tín dụng thuế do chính quyền liên bang ban hành. Đây là tín dụng thuế mà bạn có thể dùng để giảm số tiền chi trả hàng tháng cho bảo hiểm (gọi là “phí bảo hiểm” của bạn) khi bạn đăng ký tham gia một chương trình thông qua Health Insurance Marketplace. Tín dụng thuế của bạn dựa trên thu nhập ước tính và thông tin về hộ gia đình mà bạn ghi trên đơn đăng ký gửi cho Marketplace. Nếu thu nhập ước tính của bạn nằm trong khoảng từ 100% đến 400% Ngưỡng Nghèo Của Liên Bang, thì bạn sẽ đủ điều kiện nhận được tín dụng thuế cho phí bảo hiểm.

Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Năm 2022

Bạn có thể đăng ký tham gia bất kỳ chương trình bảo hiểm y tế nào mình muốn trên Marketplace. Tuy nhiên, nếu đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, thì bạn phải chọn một chương trình được phê duyệt để được Carewell SEIU 503 hỗ trợ khi thanh toán phí bảo hiểm của bạn và các chi phí y tế tự trả đủ điều kiện.

MỚI: Kể từ tháng 5 năm 2022, Ban Giám Đốc đã phê duyệt một chương trình bảo hiểm y tế mới cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cư trú ở bên ngoài khu vực dịch vụ Kaiser. Chương trình mới này (được cung cấp cho các lượt đăng ký mới vào thời gian ghi danh đặc biệt) là Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network – EPO (ID chương trình: 77969OR5290001). Chương trình Regence này cũng sẽ được cung cấp trong Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) tiếp theo cho bảo hiểm năm 2023.

Sau khi được xác định, những chương trình được phê duyệt sẽ có tên trong danh sách ở đây. Ngày Cập Nhật Gần Đây Nhất: 23/05/2022.

Oregon

Tải xuống bản PDF gồm các chương trình theo từng quận tại Oregon năm 2022 (Định Dạng PDF)

Washington

Tải xuống bản PDF gồm các chương trình theo từng quận tại Washington năm 2022 (Định Dạng PDF)

California

Anthem Silver 70 EPO
BlueShield of California Silver 70 PPO

Idaho

PacificSource Navigator SILVER HSA 3500

Bạn có thể xem Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm của các chương trình được phê duyệt tại đây.

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Multnomah

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Asotin

LifeWise Health Plan of Washington Essential Silver Low Deductible Plan

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Washington

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Lane (bên trong khu vực dịch vụ Kaiser)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Lane (bên ngoài khu vực dịch vụ Kaiser)

Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Baker

Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Benton (bên trong khu vực dịch vụ Kaiser - OR)

Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Benton (bên ngoài khu vực dịch vụ Kaiser - OR)

Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Benton (WA)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Clackamas (bên trong khu vực dịch vụ Kaiser)

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Clackamas (bên ngoài khu vực dịch vụ Kaiser)

PacificSource HOẶC Standard Silver Plan NAV, ID Chương Trình 10091OR0750013

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Clark

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Clatsop

Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Columbia

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Coos

Moda Health Beacon Silver 3000, ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon), ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Cowlitz

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Crook

PacificSource HOẶC Standard Silver Plan NAV, ID Chương Trình 10091OR0750013

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Curry

Moda Health Beacon Silver 3000, ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon), ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Deschutes

PacificSource HOẶC Standard Silver Plan NAV, ID Chương Trình 10091OR0750013

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Douglas

Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Franklin

Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Gilliam

Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Grant (OR)

Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Grant (WA)

LifeWise Health Plan of Washington Essential Silver Low Deductible Plan

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Harney

Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Grays Harbor

Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Hood River (bên trong khu vực dịch vụ Kaiser)

Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Hood River (bên ngoài khu vực dịch vụ Kaiser)

Moda Health Beacon Silver 3000, ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon), ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Island

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Jackson

Moda Health Beacon Silver 3000, ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon), ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Jefferson

PacificSource HOẶC Standard Silver Plan NAV, ID Chương Trình 10091OR0750013

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Josephine

Moda Health Beacon Silver 3000, ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon), ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận King

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Kitsap

Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Klamath

Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Klickitat

Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Lake

Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Lewis

Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Lincoln

Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Linn (bên trong khu vực dịch vụ Kaiser)

Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Linn (bên ngoài khu vực dịch vụ Kaiser)

Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Malheur

Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Marion (bên trong khu vực dịch vụ Kaiser)

Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Marion (bên ngoài khu vực dịch vụ Kaiser)

Providence Oregon Standard Silver - Choice Network, ID 56707OR1330004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Morrow

Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Pierce

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Pacific

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Polk

Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Sherman

Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Skamania

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Snohomish

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Spokane

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Thurston

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Tillamook

Moda Health Beacon Silver 3000, ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon), ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Umatilla

Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Union

Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Walla Walla

Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Wahkiakum

Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Wallowa

Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Wasco

Moda Health Beacon Silver 3000, ID Chương Trình 39424OR1600002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon), ID Chương Trình 39424OR1610002

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Whatcom

Các Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Wheeler

Providence Oregon Standard Silver - Signature Network, ID 56707OR1360004

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, ID Chương Trình 77969OR5290001

Tải Xuống Bản Tóm Tắt Phúc Lợi và Gói Bảo Hiểm (Định Dạng PDF)


Chương Trình Được Phê Duyệt cho Quận Yamhill

Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Đóng