Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka

Ceymisyada La Ansaxiyay

Caafimaad qab, caymis hel.

Dheefta oo Kooban

Carewell SEIU 503 Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaadka waxay caawisaa shaqaalaha xaqa u leh ee ku jiran kuwa caymiska ee caafimaadka ee la ansixiyay ee qorshayaasha suuqa:

 • Kharashka saafiga ah ee khidmadaada caymiska bil’laha ah (ka eeg FAQ sharaaxada).
 • Kharashyada jeebkada laga bixiyo sida kuwa lagaa jarayo, khidmada ceymiska iyo lacagaha haraaga lacag jarista kadib iyo kharashyada daawada dhaktarku qoro ee adeegyada lagu dabaro qorshahaagaceymiska ee la oggolaaday. Ilaa iyo $7,165 oo ah kharashka qofka jaabkiisa ka bixiyo ayaa la dabaraa 2024.

Dheeftan waxay shaqaynaysaa oo kaliya haddii aad ka diiwaangashan tahay qorshaha caymiska Goob-suuqeedka ee la oggalyahay:

r
Ma haysatid qorshe caymis oo la oggolyahay?

Dheefta Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka ee ku meel gaarka ah ayaa la heli karaa haddii aad xaq yeelatay inta sanadka lagu jiray oo aad ku jirto qorshaha caymiska caafimaadka ee aan la ansaxinin.

 1. Haddii aad xaq u yeelatay dheefaha Carewell SEIU 503 (sida Ilkaha, Aragga + Maqalka, iyo Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha) ka dib markay dhamaatay Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee ugu danbaysay, OO
 2. Ka diiwaangashan tahay caymis aan la oggolayn oo aad ka heshay Goob-suuqeedka caymiska caafimaadka, waxaad heli kartaa Kaalmada Kharashka Daryeelka (HCA) oo ku meel gaar ah si ay kaaga caawiso kharashka khidmadahaaga caymska ee bil’laha ah iyo kharashyada jaabka laga bixiyo ee caymiskaaga caafimaadka ee hadda jira. Si aad xaq ugu sii lahaato dheefaha HCA, sikastaba ha ahaatee, waa inaad iska diiwaangeliso qorshaha caymiska caafimaadka xaqa leh ee la oggolyahay ee deegaankaaga fursada xigta ee aad ku hesho — guud ahaan inta lagu jiro Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka).

Haddii aad eegtay oo aad xaqiijisay inaadan ka diiwaangashaneen qorshaha caymiska la oggolaaday ee 2024, naga soo wac lambarka 1-844-503-7348, 8am ilaa 6pm (PST), Isniin-Jimce ama iimay inoogu soo dir CarewellSEIU503Benefits@RISEpartnership.com

Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaad waxaa kaliya oo heli kara shaqaalaha daryeelka guriga, bixiyeyaasha daryeelka shaqsiyadeed, iyo shaqaalaha taageerada shaqsiyeed, ma helaan xubnaha qoyska. Haddii qoyskaaga lagu daro siyaasaddaada caymiska caafimaadka, Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaadka waxa ay dabooli doontaa oo keliya qaybta khidmadaha bisha ee khuseeya caymiskaaga gaarka ah. Macluumaad intaas ka badan waxaa laga heli karaa qaybta Isticmaal Dheeftan ee hoose. 

Haddii aad u qalanto Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka, waxaad heli doontaa Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta (kiridhit kaarka Mastercard) si aad isaga bixiso khidmadahaaga bisha iyo kharashyada jeebka ka baxsan. Kaarku waxa uu ka iman doonaa Ameriflex (Maamulaha Habboon ee Faa’iidooyinka). Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta iyo sida loo isticmaalo, guji halkan.  

Waxyaabaha Muhiimka ah ee ay Tahay in la Ogaado
 • Dheefta waxay bixisaa khidmadaha saafiga ah ee bilaha ah ee u qalmida qorshayaasha shakhsi ahaaneed ee lagu soo gato Suuqa. Waxay kale oo ay ka dabooshaa ilaa $7,165 kharashaadka caafimaadka ee jeebka laga bixiyo ee sheegashooyinka uu daboolay qorshahaaga shaqsiga 2024 ee la ansixiyay. Carewell SEIU 503 Faa’iidooyinka Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaad maaha kuwo shaqalaha-kafaala qaaday ama kooxda caymiska caafimaadka.
 • Markaad isdiiwaangeliso, Suuqa Caymiska Caafimaadka ayaa ku siin doona qorshayaal dhowr ah oo aad ka doorato. Waxaad dooran kartaa qorshe kasta oo aad rabto, laakiin si aad u hesho dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka, waa inaad iska diiwaan gelisaa qorshaha la ansixiyay ee degaankaaga.
 • Ameriflex ayaa boostada kuugu soo diri doonta Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta oo aad u isticmaali karto inaad ku bixiso khidmadahaaga caymiska bil’laha ah. Waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa inaad ku bixiso kharashyadaada khidmadaha adegga ceymiska, kharashyada lacagaha haraaga lacag jarista kadib, iyo daawoyinka dhakhtarku qoro ee aad xaqa u leedahay.

Eeg Xaq u Yelashada

Macluumaadkan waxaa loogu talagalay dadka u qalma oo u baahan inay iska diiwaangeliyaan qorshe la oggolaaday oo ku saabsan Goob-Suuqeedka Caymiska Caafimaadka.

Si aad u aragto haddii aad u qalanto, fadlan buuxi su’aalahan u-qalmitaanka.

Xog-uruurinta xaq u yeelashada Carewell oo saaran shaashada taleefonka gacanta

Diiwaangelinta

Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Caymiska Caafimaadka)

Haddii aad iska diiwaangelinayso caymiska Goob-suuqeedka markii ugu horreysay, waxay u badan tahay inaad sugto ilaa inta Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka) si aad isku diwaangeliso. Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka) waxay inta badan u dhaxaysa Noofembar 1 iyo Diseembar 15 sanad walba caymiska bilaabanayo Janaayo 1-da soo socota. Haddii aad isdiiwaangeliso inta u dhaxaysa Diseembar 16 iyo Janaayo 15, caymiskaaga wuxuu bilaaban doonaa Febraayo 1. Waxaa jira duruufo gaar ah oo kuu ogolaanaya inaad isdiiwaangeliso muddo ka baxsan muddadan; eeg FAQs wixii macluumaad dheeraad ah. 

Muddada Isdiiwaangelinta Gaarka ah (SEP)

Diiwaangelinta Furan ee ka baxsan, waxaa jira waxyaabo ka reeban oo xaddidan oo kuu ogolaanaya inaad isdiiwaangeliso inta lagu jiro Muddada Diiwaangelinta Gaarka ah. Tusaale ahaan, haddii aad iska lumisay caymiskaaga qorshaha lammaanahaaga ama loo-shaqeeyaha kale, ama aad lumisay caymiska Medicaid, waxaa laga yaabaa inaad u qalanto inaad iska diwaangeliso meel ka baxsan Diiwaangelinta Furan. Xilliyada Isdiiwaangelinta Gaarka ah waxay ku eg tahay 60 maalmood oo keliya laga bilaabo taariikhda dhacdada u qalmidda (sida joojinta caymiska), markaa haddii aad aaminsan tahay inaad u qalanto SEP, wac 1-844-503-7348 isla markaaba. Fiiri Su’aalaha Badanaa La Isweydiiyo si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Xilliyada Diiwaangelinta Gaarka ah.

Dib u qiimaynta Xaq U Yeelashada OHP ee 2023

Bisha Abriil 2023, Maamulka Caafimaadka Oregon (OHA) wuxuu bilaabay inuu dib u qiimeeyo xaq u yeelashada Oregon Health Plan (OHP). Dib u qiimaynta waa marka OHA uu dib u eego macluumaadkaaga si loo ogaado haddii aad wali xaq u leedahay Oregon Health Plan.  

Sideen ku ogaan karaa haddii aanan xaq u sii lahayn OHP?

Haddii aad ku jirto OHP, Apple Health (ee Washington), ama qorshaha caymiska Medicaid ee kale, waxaa laga yaabaa in laguu soo diro warqad ku ogaysiinaysa in dheefahaaga caafimaadka ay soo af-jarmayaan. Haddii aad qabto wax su’aalo ah oo ku saabsan warqadaan, habka ugu degdegga badan uguna wanaagsan ee aad kaalmo ku heli karto waa inaad wacdo lambarka taeefonka ee ku qoran warqada. 

Xaq uma sii lihi OHP. Waa maxay tallaabooyinkayga xiga?

Nala soo xiriir maadaama laga yaabo inaad xaq u yeelato Muddada Diiwaangelinta Gaarka ah si aad u hesho caymiska caafimaadka. Waxaan lawoodi karnaa inaan kaa taageerno inaad iska diiwaangeliso ceymiska qualified health plan ee la ansixiyay ee laga helo Goob-suuqeedka Caymiska Caafimaadka (Healthcare.gov). 

Haddii aad xaq u leedahay ceymiska qualified health plan ee la ansixiyay, waxaad sidoo kale xaq u yeelan kartaa dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka (HCA) ee aan bixino. Markaad haysato dheefaha HCA, Carewell ayaa ku siin doonto lacagta aad ku bixin lahayd khidmadaada caymiska bil’alha ah ee saafiga ah iyo ilaa iyo $7,165 oo ah kharashyada jeebka laga bixiyo. Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida la iskaga diiwaangeliyo dheefaha HCA, hoos u bax ila iyo qaybta “Waxaan ka diiwaangashanahay qorshe caymis oo la oggolyahay waxaana u baahanahay inaan codsato dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka" ee websaydhkan.

Tallaabooyinka Diiwaangelinta ee 2024

Tallaabooyinka Diiwaangelinta ee 2024

Qaybtaan waxaa ku jira macluumaad lagaaga caawinayo inaad isku diiwaangeliso dheefaha 2024 markaad:

 • Xaq u yeelato Muddada Diiwaangelinta Gaarka ah; ama
 • Aad u baahan tahay inaad Codsato Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka marki ugu koowaad; ama
 • Aad u baahan tahay inaad naga cusbooneysiiso macluumaadkaaga, sida dakhligaaga​​

Dooro mid ka mid ah noocyada hoose ee sida saxda ah u sharaxaya xaaladaada si aad u ogaato tallaabooyinka aad u baahan tahay inaad u qaado diiwaangelinta sanadka 2024.

Ogoow: Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka) ee 2024 waxay dhamaatay Janaayo 16. Caymiska caafimaadka ee Goob-suuqeedka waxaa dib loo cusboonaysiiyaa inta lagu jiro Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka). 

r
MUHIIM AH

Iyada oo ay jirto mushahar kordhinta 2024 ee ay u gorgortameen Kooxdaada Gorgortanka ee Shaqaalaha Daryeelka Guriga ee SEIU 503, dakhligaaga waxaa laga yaabaa inuu bato. Haddii uu bato, waxaad u baahan kartaa inaad ka cusboonaysiiso dakhligaaga codsigaaga Goob-suuqeedka caymiska ee 2024.

Waxaan ka diiwaangashanahay qorshe caymis oo la oggolyahay MANA haysanin ballan inta ay socotay Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka) ee Valley Insurance Professionals.

Waa kuwan 2 qaab oo aad ku xaqiijin karto inaad hesho cadadka Canshuur Dhimista Khidmadaha ee Hormariska ah (APTC) ee saxda ah, iyo haddii aad xaq u leedahay, inaad u diiwaangashan tahay dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka:

Waxaad caawin ka heli kartaa la hawlgalaheena caymiska, Valley Insurance Professionals (VIP).

Waxay kula eegi karaan codsigaaga Goob-suuqeedka waxayna xaqiijin karaan inaad hesho cadadka APTC ee saxda ah. VIP sidoo kale waxay kaa caawin karaan inaad eegto xaq u yeelashadaada dheefaha HCA. Wac 1-844-503-7348 si aad ballan u qabsato.

Isticmaal foomka hoos ku qoran.

Si aad u codsato inaad hesho dheefta Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka (HCA) haddii aad si toos ah uga cusbooonysiisay qorshahaaga caymiska Goob-suuqeedka ama aad u baahan tahay inaad ku badesho dakhli la qiyaasay dakhligaaga dhabta ah.

Foomka Codsashada Dheefaha HCA (onleen)

Xageen ka heli karaa macluumaadka habboon ee lagu buuxinayo foomkan?

Waxaad:

 • Ka geli kartaa codsigaaga Goob-suuqeedka barta healthcare.gov waxaadna la soo degi kartaa nuqulka Ogaysiiskaaga Xaq U Yeelashada Goob-suuqeedka iyo bogga Qorshayaashayda Caymiska iyo Barnaamijyadeyda. Ka eeg muunadaha halkan.
 • Eegi kartaa boostadaada. Goob-suuqeedka caymiska wuxuu kuu soo diray nuqulka daabacan ee Ogaysiiskaaga Xaq U Yeelashada Goob-suuqeedka oo shirkada caymiska caafimaadkana waxay kuu soo dirtay nuqulka biilkaaga khidmada caymsika ee bil'laha ah.
 • Weydiin kartaa shirkadaada caymiska caafimaadka (sida Kaiser ama Providence). Waxaa laga yaabaa in macluumaadkaas ay kuugu soo direen boostada, ama waxaa laga yaabaa in laga heli karo boggaaga internetka. Sidoo kale waad wici kartaa — lambarada shirkaddaha waxaa laga heli karaa halkan.

Ka eeg muunadaha Ogaysiiska Xaq U Yeelashada Goob-suuqeedka, bogga Qorshayaashayda Caymiska iyo Barnaamijyadeyda, iyo biilka khidmada caymsika ee bil'laha ah halkaan.

Waxaan u baahanahay inaan isku diiwaangeliyo dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka marki ugu koowaad

Eeg xaq u yeelashadaada dheefta.

Haddii aad shaqaysay 40 saacadood bishi 2 bilood oo isku xiga, oo aadan helin caymis kale oo caafimaad (tusaale ahaan, oo laga helo loo-shaqeye kale, ama lagu helo xaaskaaga/seeygaaga, lamaanahaaga, ama caymiska xubin qoys), ama aadan ka diiwaangashaneen, ama aadan xaq u lahayn inaad iska diiwaangeliso, caymiska Oregon Health Plan — waxay u badan tahay inaad xaq u yeelato — aad Tallabada 2!  (Akhri Carewell SEIU 503 Guide to Training and Benefits (Hagaheena Tabbabarka iyo Dheefaha ee Carewell SEIU 503) si aad u hesho sharciyada xaq u yeelashada oo dhamaystiran.)

Buuxi Warqadaha Sannadlaha Ah.

Warqadaha Sannadlaha ah ee 2024 (Foomka Onleenka Ah)

Buuxi xirmada Warqadaha Sannadlaha ah ee onleenka ah kadina waxaan kaa caawin karnaa inaad hesho caymiska Goob-suuqeedka haddii aad xaq u leedahay Muddada Diiwaangelinta Gaarka ah iyo inaan dib u eegno xaq u yeelashadaada dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka. Warqadahaan waxay dadka badankood ku qaadataa qiyaas ahaan 15 daqiiqo inay ku biixiyaan foomamka.

Ka raadi qorshe la ansixiyay oo degaankaaga ah liiska qorshooyinka oo qor magaca qorshaha iyo lambarka.

Naga soo wac lambarka 1-844-503-7348 haddii aad xaq u yeelato inaad isdiiwaangeliso wakhti ka baxsan Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka).

Waxaan kaa caawin karnaa inaad ballan ka qabsato hay'addaha caymiska ee nala-hawlgalo ee Valley Insurance Professionals (VIP) si laguugu diiwaangeliyo qorsha caymiska Goob-suuqeedka ee la oggalyahay. Waxaana dib u eegi karnaa xaq u yeelashadaada dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka.

Ama isticmaal foomka hoos ku qoran.  

Foomka Codsashada Dheefaha HCA (onleen)

Waxa Ku Soo Kordhay Shuruudaha Dheefaha HCA

Sharciyada la cusboonaysiiyay ee hay'adda ayaa kaaga baahan inaad keento caddaynta qorshahaaga caymiska Goob-suuqeedka adiga oo soo gudbinaya Ogaysiiskaaga Xaq U Yeelashada Goob-suuqeedka iyo midkood biilkaaga khidmada caymiska ee bil'laha ah ama bogga Qorshayaashayda Caymiska iyo Barnaamijyadeyda ee codsigaaga Goob-suuqeedka caymiska (Healthcare.gov) ee 2024. Haddii aadan keenin dukumiintiyadan taageerada ah ka gadaal Janaayo 2024, Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta ayaa la gelin doonaa "xiritaanka ku-meel-gaarka ah" ilaa aad ka soo gudbiso dukumiintiyada loo baahan yahay.

Haddii aad isku diiwaangeliso ama aad cusboonaysiiso qorshaha ceymis ee la oggolyahay ama aad dakhligaaga cusboonaysiiso adiga oo taageera ka helaya Valley Insurance Professionals (VIP), lagaagama baahna inaad soo gudbiso caddaynta qorshahaaga caymiska Goob-suuqeedka. VIP ayaa gudbin doonta biilkaaga khidmada caymiska ee bil'laha ah iyo Ogaysiiskaaga Xaq U Yeelashada Goob-suuqeedka iyaga oo ku matalaya adiga.

Xageen ka heli karaa macluumaadka habboon ee lagu buuxinayo foomkan?

Waxaad:

 • Ka geli kartaa codsigaaga Goob-suuqeedka barta healthcare.gov waxaadna la soo degi kartaa nuqulka Ogaysiiskaaga Xaq U Yeelashada Goob-suuqeedka iyo bogga Qorshayaashayda Caymiska iyo Barnaamijyadeyda. Ka eeg muunadaha halkan.
 • Eegi kartaa boostadaada.Goob-suuqeedka caymiska wuxuu kuu soo diray nuqulka daabacan ee Ogaysiiskaaga Xaq U Yeelashada Goob-suuqeedka oo shirkadana waxay kuu soo dirtay nuqulka biilkaaga khidmada caymsika ee bil'laha ah.  Weydiin kartaa shirkadaada caymiska caafimaadka (sida Kaiser ama Providence). Waxaa laga yaabaa in macluumaadkaas ay kuugu soo direen boostada, ama waxaa laga yaabaa in laga heli karo boggaaga internetka. Sidoo kale waad wici kartaa — lambarada shirkaddaha waxaa laga heli karaa halkan.

Ka eeg muunadaha Ogaysiiska Xaq U Yeelashada Goob-suuqeedka, bogga Qorshayaashayda Caymiska iyo Barnaamijyadeyda, iyo biilka khidmada caymsika ee bil'laha ah halkaan.

Sii khidmadaada caymiska ee bil'laha ah ee ugu kowaad shirkadaada caymiska ka hor taariikhda kama dambaysta ah.

Waxaad u baahan doontaa inaad bixiso khidmadaha ugu horreeya ee lacagtaada, waxaana laguu soo celin doonaa qaddarka saafiga ah ee caymiska ee aad bixisay. Kadibna waxaad heli doontaa Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta (BCC) si aad ugu bixiso lacagaha mustaqbalka. U deji lacag-bixinno otomaatig ah sidahaaga caymiska adoo isticmaalaya Kaarka Dheefta ku habboon si aad uga fogaato lacagaha maqan. Qorshahaaga lama hawlgelin doono waxaana laga yaabaa inaad waayi doonto caymiska inta ka hadhay sanadka haddii aanad ku bixiniin lacagta bisha ugu horreysa waqtigii loogu talagalay.

Si aad dhaqso ugu soo celiso lacagta magdhow ah khidmadaha koowaad, waxaad isku qori kartaa deebaaji toos ah.
Foomka Lacag Wareejinta Elektrooniga ah (Onleen)

Wax badan ka ogoow Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta.

Hubso inaad akhriso oo aad ka jawaabto codsiyada xogta ee Goob-suuqeedka caymiska.

Haddii aadan ka jawaabin codsiga macluumaadka ee Goob-Suuqeedka, waxaad waayi kartaa caymiskaaga, Lacagaha Cashuurta cellinta Hormariska ah, iyo dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka.
Waxaad ogaan doontaa inaad isku diiwaangelisay dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka markaad hesho jeegga magdhawga ee khidmadaada caymiska ee bil'laha ah ee ugu koowaad, kadibna aad boostada ku hesho kaarka BCC. Laga bilaabo maalinta aad isdiiwaangelisay, waxay qaadan kartaa ilaa iyo 20 maalmood oo shaqo inaad boostada ku hesho BCC. Sidoo kale waa inaad hesho magdhawga khidmadaada caymiska ee bil'laha ah ee ugu koowaad, oo aad ku hesho midkood jeeg ama lacag wareejinta elektrooniga ah, qiyaas ahaan 20 maalmood oo shaqo gudahooda kadib markaad isdiiwaangeliso.  Haddii aad qabto su'aalo ku saabsan diiwaangelinta ama helidda dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka, fadlan wac 1-844-503-7348.

Qorshayaasha la ansixiyay ee 2024

Waxaad iska qori kartaa qorshe kasta oo caymis caafimaad oo aad ka jeclaato Goobta-suuqeedka. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u qalanto Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka, waa inaad doorataa qorshe la oggolaaday si aad caawimo uga hesho Carewell SEIU 503 bixinta khidmadahaaga caymiska iyo kharashka caafimaadka ee jeebka laga bixiyo.

 

 

Oregon

Soo dejiso PDF-ta caymisyada Oregon ee 2024 oo degmo ahaan ah

Washington

Soo dejiso PDF-ta caymisyada Washington ee 2024 oo degmo ahaan ah

California

Anthem Silver 70 EPO
BlueShield of California Silver 70 PPO

Idaho​

PacificSource Navigator SILVER HSA 3500

 

Waxaad ka heli kartaa Soo Koobida Dheefaha iyo Caymiska qorshayaasha la oggolaaday halkaan.

 

Raadi Degmadaada, Raadi Qorshahaaga Caymiska:

Qorshaha loo ansixiyay Multnomah County

2024 Kaiser Permanente Oregon Silver 3000/40 Aqoonsiga Qorshaha 71287OR0420011

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshaha Loo ansixiyay Asotin County

2024 Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA) Aqoonsiga Qorshaha 23371WA1940002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshaha Loo ansixiyay Washington County

2024 Kaiser Permanente Oregon Silver 3000/40 Aqoonsiga Qorshaha 71287OR0420011

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshaha loo ansixiyay Lane County (gudaha aagga adeegga Kaiser)

2024 Kaiser Permanente Oregon Silver 3000/40 Aqoonsiga Qorshaha 71287OR0420011

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshayaasha loo ansixiyay Lane County (dibada aagga adeegga Kaiser)

2024 Providence Oregon Standard Silver - Choice Network Aqoonsiga Qorshaha 56707OR1330004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshayaasha Loo ansixiyay Baker County

2024 Providence Oregon Standard Silver - Signature Network Aqoonsiga Qorshahas 56707OR1360004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshaha loo ansixiyay Benton County (gudaha aagga adeegga Kaiser – OR)

2024 Kaiser Permanente Oregon Silver 3000/40 Aqoonsiga Qorshaha 71287OR0420011

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshayaasha loo ansixiyay Benton County (dibada aagga adeegga Kaiser – OR)

2024 Providence Oregon Standard Silver - Choice Network Aqoonsiga Qorshaha 56707OR1330004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshaha Loo ansixiyay Benton County (WA)

2024 Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA) Aqoonsiga Qorshaha 23371WA1940002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshaha loo ansixiyay Clackamas County (gudaha aagga adeegga Kaiser)

2024 Kaiser Permanente Oregon Silver 3000/40 Aqoonsiga Qorshaha 71287OR0420011

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshayaasha loo ansixiyay Clackamas County (dibada aagga adeegga Kaiser)

2024 PacificSource OR Standard Silver Plan NAV Aqoonsiga Qorshaha 10091OR0750013

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshaha Loo ansixiyay Clark County

2024 Kaiser Permanente Cascade Silver (WA) Aqoonsiga Qorshaha 87718WA2170014

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshayaasha Loo ansixiyay Clatsop County

2024 Providence Oregon Standard Silver - Choice Network Aqoonsiga Qorshaha 56707OR1330004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshaha Loo ansixiyay Columbia County

2024 Kaiser Permanente Oregon Silver 3000/40 Aqoonsiga Qorshaha 71287OR0420011

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshaha Loo ansixiyay Coos County

2024 Moda Health Beacon Silver 3000 Aqoonsiga Qorshaha 39424OR1600002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon) Aqoonsiga Qorshaha 39424OR1610002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Providence Oregon Standard Silver - Signature Network Aqoonsiga Qorshahas 56707OR1360004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshaha Loo ansixiyay Cowlitz County

2024 Kaiser Permanente Cascade Silver (WA) Aqoonsiga Qorshaha 87718WA2170014

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshayaasha Loo ansixiyay Crook County

2024 PacificSource OR Standard Silver Plan NAV Aqoonsiga Qorshaha 10091OR0750013

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshaha Loo ansixiyay Curry County

2024 Moda Health Beacon Silver 3000 Aqoonsiga Qorshaha 39424OR1600002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon) Aqoonsiga Qorshaha 39424OR1610002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Providence Oregon Standard Silver - Signature Network Aqoonsiga Qorshahas 56707OR1360004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshayaasha Loo ansixiyay Deschutes County

2024 PacificSource OR Standard Silver Plan NAV Aqoonsiga Qorshaha 10091OR0750013

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshayaasha Loo ansixiyay Douglas County

2024 Providence Oregon Standard Silver - Choice Network Aqoonsiga Qorshaha 56707OR1330004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshaha Loo ansixiyay Franklin County

2024 Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA) Aqoonsiga Qorshaha 23371WA1940002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshayaasha Loo ansixiyay Gilliam County

2024 Providence Oregon Standard Silver - Signature Network Aqoonsiga Qorshahas 56707OR1360004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshayaasha Loo ansixiyay Grant County (OR)

2024 Providence Oregon Standard Silver - Signature Network Aqoonsiga Qorshahas 56707OR1360004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshaha Loo ansixiyay Grant County (WA)

2024 Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA) Aqoonsiga Qorshaha 23371WA1940002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshayaasha Loo ansixiyay Harney County

2024 Providence Oregon Standard Silver - Signature Network Aqoonsiga Qorshahas 56707OR1360004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshaha Loo ansixiyay Grays Harbor County

2024 Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA) Aqoonsiga Qorshaha 23371WA1940002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshaha loo ansixiyay Hood River County (gudaha aagga adeegga Kaiser)

2024 Kaiser Permanente Oregon Silver 3000/40 Aqoonsiga Qorshaha 71287OR0420011

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshaha loo ansixiyay Hood River County (dibada aagga adeegga Kaiser)

2024 Moda Health Beacon Silver 3000 Aqoonsiga Qorshaha 39424OR1600002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon) Aqoonsiga Qorshaha 39424OR1610002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Providence Oregon Standard Silver - Choice Network Aqoonsiga Qorshaha 56707OR1330004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshaha Loo ansixiyay Island County

2024 Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA) Aqoonsiga Qorshaha 23371WA1940002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshaha Loo ansixiyay Jackson County

2024 Moda Health Beacon Silver 3000 Aqoonsiga Qorshaha 39424OR1600002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon) Aqoonsiga Qorshaha 39424OR1610002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Providence Oregon Standard Silver - Choice Network Aqoonsiga Qorshaha 56707OR1330004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshayaasha Loo ansixiyay Jefferson County

2024 PacificSource OR Standard Silver Plan NAV Aqoonsiga Qorshaha 10091OR0750013

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshaha Loo ansixiyay Josephine County

2024 Moda Health Beacon Silver 3000 Aqoonsiga Qorshaha 39424OR1600002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon) Aqoonsiga Qorshaha 39424OR1610002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Providence Oregon Standard Silver - Signature Network Aqoonsiga Qorshahas 56707OR1360004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshaha Loo ansixiyay King County

2024 Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA) Aqoonsiga Qorshaha 23371WA1940002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshaha Loo ansixiyay Kitsap County

2024 Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA) Aqoonsiga Qorshaha 23371WA1940002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshayaasha Loo ansixiyay Klamath County

2024 Providence Oregon Standard Silver - Signature Network Aqoonsiga Qorshahas 56707OR1360004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshaha Loo ansixiyay Klickitat County

2024 Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA) Aqoonsiga Qorshaha 23371WA1940002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshayaasha Loo ansixiyay Lake County

2024 Providence Oregon Standard Silver - Signature Network Aqoonsiga Qorshahas 56707OR1360004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshaha Loo ansixiyay Lewis County

2024 Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA) Aqoonsiga Qorshaha 23371WA1940002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshayaasha La ansixiyay Lincoln County

2024 Providence Oregon Standard Silver - Choice Network Aqoonsiga Qorshaha 56707OR1330004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshaha Loo Ansixiyay Linn County (gudaha aagga adeegga Kaiser)

2024 Kaiser Permanente Oregon Silver 3000/40 Aqoonsiga Qorshaha 71287OR0420011

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshayaasha loo ansixiyay Linn County (dibada aagga adeegga Kaiser)

2024 Providence Oregon Standard Silver - Choice Network Aqoonsiga Qorshaha 56707OR1330004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshayaasha La ansixiyay Malheur County

2024 Providence Oregon Standard Silver - Signature Network Aqoonsiga Qorshahas 56707OR1360004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshaha Loo Ansixiyay Marion County (gudaha aagga adeegga Kaiser)

2024 Kaiser Permanente Oregon Silver 3000/40 Aqoonsiga Qorshaha 71287OR0420011

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshayaasha loo ansixiyay Marion County (dibada aagga adeegga Kaiser)

2024 Providence Oregon Standard Silver - Choice Network Aqoonsiga Qorshaha 56707OR1330004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshaha La ansixiyay Morrow County

2024 Providence Oregon Standard Silver - Signature Network Aqoonsiga Qorshahas 56707OR1360004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshaha La ansixiyay Pierce County

2024 Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA) Aqoonsiga Qorshaha 23371WA1940002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshaha La ansixiyay Pacific County

2024 Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA) Aqoonsiga Qorshaha 23371WA1940002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshaha La ansixiyay Polk County

2024 Kaiser Permanente Oregon Silver 3000/40 Aqoonsiga Qorshaha 71287OR0420011

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshayaasha La ansixiyay Sherman County

2024 Providence Oregon Standard Silver - Signature Network Aqoonsiga Qorshahas 56707OR1360004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshaha La ansixiyay Skamania County

2024 Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA) Aqoonsiga Qorshaha 23371WA1940002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshaha La ansixiyay Snohomish County

2024 Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA) Aqoonsiga Qorshaha 23371WA1940002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshaha La ansixiyay Spokane County

2024 Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA) Aqoonsiga Qorshaha 23371WA1940002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshaha La ansixiyay Thurston County

2024 Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA) Aqoonsiga Qorshaha 23371WA1940002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshaha Loo ansixiyay Tillamook County

2024 Moda Health Beacon Silver 3000 Aqoonsiga Qorshaha 39424OR1600002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon) Aqoonsiga Qorshaha 39424OR1610002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Providence Oregon Standard Silver - Signature Network Aqoonsiga Qorshahas 56707OR1360004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshayaasha Loo ansixiyay Umatilla County

2024 Providence Oregon Standard Silver - Signature Network Aqoonsiga Qorshahas 56707OR1360004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshayaasha Loo ansixiyay Union County

2024 Providence Oregon Standard Silver - Signature Network Aqoonsiga Qorshahas 56707OR1360004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshaha Loo ansixiyay Walla Walla County

2024 Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA) Aqoonsiga Qorshaha 23371WA1940002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshaha Loo ansixiyay Wahkiakum County

2024 Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA) Aqoonsiga Qorshaha 23371WA1940002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshayaasha Loo ansixiyay Wallowa County

2024 Providence Oregon Standard Silver - Signature Network Aqoonsiga Qorshahas 56707OR1360004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshaha Loo ansixiyay Wasco County

2024 Moda Health Beacon Silver 3000 Aqoonsiga Qorshaha 39424OR1600002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon) Aqoonsiga Qorshaha 39424OR1610002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Providence Oregon Standard Silver - Signature Network Aqoonsiga Qorshahas 56707OR1360004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshaha Loo ansixiyay Whatcom County

2024 Regence Cascade Silver Individual and Family Network (WA) Aqoonsiga Qorshaha 23371WA1940002

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Qorshayaasha Loo ansixiyay Wheeler County

2024 Providence Oregon Standard Silver - Signature Network Aqoonsiga Qorshahas 56707OR1360004

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


2024 Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001

Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)


Qorshaha Loo ansixiyay Yamhill County

2024 Kaiser Permanente Oregon Silver 3000/40 Aqoonsiga Qorshaha 71287OR0420011

Soo dejiso Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska


Faahfaahinta Dheefaha

Isticmaal Dheeftan

U isticmaali kartaa Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta inaad ku bixiso caymiskaaga:

 • Khidmadaha caafimaad
 • Kharashyada jeebka laga bixiyo ( lacagaha la jaro, khidmada ceymiska, lacagaha haraaga lacag jarista kadib iyo daawada dhaktarku qoro)

Waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo inaad muujiso caddaynta kharashyadaada, markaa hayso Dukumiintiga Sharaxaadaha Dheefaha (EOB) ee aad ka heshay shirkadda caymiskaaga iyo dhammaan rasiidhada.

Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta looma isticmaali karo:

 • daryeelka ilkaha ama adeegyada aragga iyo maqalka;
 • kharashka xaaskaaga/seeygaaga ama kuwa kugu tiirsan;
 • kharashyada adeegyada qorshahaaga caymiska caafimaad uusan dabarin;
 • kharashyada la galay inta aanad u qalmin Caawimada Kharashka Daryeelka Caafimaadka;
 • kharashyada daawaynta ee laga soo bilaabo kallandarka hore. Ka eeg qaybta Lacag-celinta wixii macluumaad dheeraad ah.

Haddii qoyskaagu uu ku jiro siyaasadda caymiskaaga caafimaadka, ma awoodi doontid inaad u isticmaasho Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta lacag-bixintaada khidmada caymiska ee bil’laha ah. Waxaad u baahan doontaa inaad bixiso lacagta caymiskaaga adigoo isticmaalaya lacagahaaga ka dibna aad codsato lacag celin bil kasta. Ka eeg tabka Lacag-celinta wixii macluumaad dheeraad ah.

Ka hagaajiso lacag bixintaada tooska ah shirkadaada caymiska

Hubi in lacagta caymiskaaga lagu bixiyo waqtigii loogu talagalay bil kasta! La xidhiidh shirkadaada caymiska si aad ugu hagaajiso lacag bixinta tooska ah ee Kaarkaaga Dukaamaysiga ee Dheefta:

Ballan qabso

Kahor intaadan ballan la qabsaneen bixiye caafimaad, hubi inay ku jiraan shabakada bixiyaha caymiskaaga. Haddii aad adeegyo ka hesho bixiyeyaasha shabakadaha ka baxsan, waxaad geli doontaa kharashyo jeebka ka baxsan oo aad uga sarreeya.

Xafidi Dheeftaada

Si loo hubiyo inaad sii wadato helitaanka Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaadka, fadlan xasuuso inaad:

 • Si joogta ah u soo gudbiso warqadahaaga saacadaha la shaqeeyay iyo/ama foojaradaada mushaharka xilli mushahareed walbo.
 • Iska ilaaliso inaad soo diiwaangeliso 0 saacadood oo ah kuwa shaqo 2 bilood oo isku xigta. Inaad 2 bilood oo isku xigta shaqo la’aan ahaato waxay kuu horseedi kartaa inaad lumiso dheefahaaga Carewell SEIU 503, oo ay ku jirto Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaadka. Xaaladdaan, waxaad weli sii haysan doontaa qorshahaaga caymiska Goob-Suuqeedka, laakiin waa inaad adigu bilowdaa inaad iska bixiso khidmadaha ama aad raadsato caymis kale sida Oregon Health Plan.
 • Ka dhigto tii ugu danbeeyay xogtaada khaaska ee ay hayaan Carewell SEIU 503 iyo loo-shaqeeyahaaga.
 • Gudbi Foomka Codsashada Dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka sanad walbo oo aad xaq u yeelato dheeftan.
 • Ku siiso khidmadahaaga caymiska bil’laha ah shirkada caymiska waqtigii loogu talagalay, oo aad la socoto lacagahaaga khidmada ceymiska ee bil’laha ah. Shirkadaada caymiska ayaa joojin karta qorshahaaga caymsika haddii lacagaha la bixin waayo.
 • Ugu soo gudbiso Goob-Suuqeedka Isbeddel kasta oo ku yimaadda macluumaadkaaga 60 maalmood gudahood. Waxaan diyaar u nahay inaan kaa caawino midaan. Wac oo kaliya 1-844-503-7348 si aad u hesho caawin.
 • Inaad la socoto xaraynta cashuurtaada.
Magdhawyo

Sida ugu dhakhsiyaha badan ee aad ku heli karto lacag celintaada waa adiga oo buuxiya foomamka soo socda onlayn!

Foomka Sheegashada Magdhawga Khidmada Caymiska Bil’laha ah ee Caafimaadka

Foomka Sheegashada Magdhawga Khidmada Caymiska Bil’laha ah ee Caafimaadka (Onleen)

U isticmaal Foomka Sheegashada Magdhawga Khidmada Caymiska Bil’laha ah ee Caafimaadka:

 • Magdhawga khidmadaha caymiska ee bil’laha ah haddii ay xubnaha qoyska kaala diiwaangashan yihiin qorshaha caymiskaaga. Waxaad kaliya sheegan kartaa qaybta khidmada caymiska bil’laha ah ee u dhiganta caymiskaaga gaarka ah haddii aad ka diiwaangashan tahay ceymiska la aqoonsan yahay ee Goob-suuqeedka Ceymiska Caafimaadka. Haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo xisaabinta qaddarka khidmadaada caymiska bil’laha ah ee gaarka ah, la xidhiidh shirkadaada caymiska ama Valley Insurance Professionals (503-480-0499 ext. 7). Fadlan soo gudbi foomkan iyo koobiga biilka khidmadaada caymiska ee bil kasta.
 • Haddii aad xaq u leedahay inaad heshomagdhawga khidmadaha ceymiska ee bil’laha ah ee celceliska ah (APR) ee ku meelgaarka ah ee loogu talagalay qorshaha aan la ansixinin ee Goob-Suuqeedka Caymiska Caafimaadka.

Foomka Codsashada Magdhawga Ameriflex

Foomka Codsashada Magdhawga Ameriflex (Online)

Isticmaal Foomka Codsashada Magdhawga Ameriflex si aad u dalbato lacag celinta:

 • Kharashyada caafimaadka ee jeebka laga bixiyo ee caymiska leh haddii aad ka bixisay jeebkaaga. Tusaale ahaan, haddii aad jaabkaaga ka bixisay daawada dhaktarku uu qoro adigaa oo aan wadanin Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta wakhtigaas.
 • Kharashyada Medicare ee jeebka laga bixiyo ee caymiska leh haddii aad ka bixisay jeebkaaga. Tusaale ahaan, haddii aad jaabkaaga ka bixisay daawada dhaktarku uu qoro adigaa oo aan wadanin Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta wakhtigaas.
 • Khidmada Caymiska Bil’laha ah ee Caafimaadka – khidmada caymiska bil’laha ah ee saafiga ah ee ceymiska gaarka ah ee la aqoonsan yahay ee laga soo gato Goob-Suuqeedka Caymiska (ma ahan qorshaha caymiska qoyska, ma ahan magdhawga khidmadaha ceymiska ee bil’laha ah ee celceliska ah).
Luminta Xaq Yeelashada

Inaad lumiso dheefaha Carewell SEIU 503 kama dhigno inaad luminayso ceymiskaaga caafimaadka! Balse dhamaadka bishaada muddo kordhinta, Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta (BCC) ayaa la xiri doonaa waxaadna bilaabi doontaa inaad iskaa u bixiso khidmadahaaga caymiska ee bil’laha iyo kharashyada caafimaadka ee jaabka laga bixiyo.

Ha tuurin kaarkaaga BCC!  Haddii aad xaq u yeelato Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka mar labaad, waxaad awoodi doontaa inaad mar kale isticmaasho kaarkaaga.

Xusuusnoow! Haddii aad ka hagaajisatay lacag bixinta tooska ah shirkadaada caymiska, waxaad u baahan doontaa inaad la xiriirto shirkadaada si aad u cusboonaysiiso macluumaadkaaga lacag bixinta. Hoos ka eeg macluumaadka meesha lagala xidhiidho shirkadaha caymiska (sida Kaiser Permanente, Moda, ama Providence).

Haddii aad caymis ka haysato caymiska Goob-Suuqeedka:

 • Ku bixi lacagaha khidmadaada caymiska bil’laha ah wakhtiga saxda ah, ama waxaad caymiska ku wayn kartaa inaadan lacagta bixinin. Luminta xaq yeelashada Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka ma ahan Dhacdo Nololeed Muteysi Leh, marka waxaad u baahan kartaa inaad sugto ilaa iyo laga gaaro Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka) ee xigta si aad iskaga diiwaangeliso caymiska caafimaadka.
 • Cusboonaysii codsigaaga Goob-suuqeedka haddii dakhligaaga uu isbaddelay.

Haddii dakhligaaga uu hooseeyo inaad lumisay saacado shaqo aawadeed, waxaad xaq u yeelan kartaa caymiska Goob-suuqeedka. Waxaad codsan kartaa wakhti walbo sanadka:

 • Oregon Health Plan (OHP) ee Oregon — guji halkan si aad u gasho websaydhka.
 • Apple Health in Washington — guji halkan si aad u gasho websaydhka.
Waxa Ay Tahay in La Sameeyo Markaad Dib U Kasbanayso Xaq U Yeelashada Hay'adda ee Dheefaha Kadib Markaad Lumiso

Haddii aad haysato caymiska Goob-Suuqeedka

Waxaad buuxin doontaa Foomka Codsashada Dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka si aad wax inoogu sheegto qorshahaaga caymiska iyo khidmadahaaga caymiska bil’laha ah. Waxaan sidoo kale kuu soo jeedinaynaa inaad wacdo 1-844-503-7348 si aad u xaqiijiso in dheefahaaga Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka (HCA) ay dib u bilowdaan habsan la’aan.

Haddii aad kaydsatay Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta (BCC)

Wali waa inaad awoodo inaad isticmaasho kaarkaaga markaad soo gudbiso foomka Codsashada Dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka iyo dukumiintiyada taageeraya oo la oggolaado, marka laga reebo in la dhaafay taariikhda dhicitaanka ee korka kaga qoran kaarkaaga. Fadlan ogoow in Ameriflex, Maamulaha BCC, ay qaybisay kaarar cusub Luuliyo 2022. Haddii aad heshay kaarkaaga BCC ka hor taariikhdaas, ma sii shaqaynayo, iyada oo aan loo eegaynin taariikhda ay dhacayso.

Haddii aadan haysanin kaarka BCC oo ansax ah, ka wac Carewell SEIU 503 lambarka 1-844-503-7348 si aad u dalbato kaar cusub.

Haddii aadan haysanin caymiska caafimaad

Ma awoodi doontid inaad isku diiwaangeliso qorshaha caymiska caafimaad ee ku jira Goob-suuqeedka Caymiska Caafimaadka ilaa iyo laga gaaro Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska), marka laga reebo inaad xaq u leedahay Muddada Diiwaangelinta Gaarka ah. Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka) waxay sida caadiga ah bilaabataa Noofeembar 1 ee caymiska sanadka soo socda. Ilaa iyo aad iska diiwaangeliso qorshaha caymis ee la oggolyahay ee Goob-Suuqeedka caymiska, ma awoodi doontid inaad hesho dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka.

Si aad ballan uga qabsato Valley Insurance Professionals, fadlan wac 1-844-503-7348, ama iimayl u dir carewellseiu503Benefits@risepartnership.com.

Waxaad sidoo kale wici kartaa lambarkaas ama wax u diri kartaa iimaylkaas sababaha soo socda awgood:

 • Kaalmada lagu go’aaminayo dariiqada la iskuugu diiwaangeliyo caymiska caafimaadka
 • Kaalmada codsiyada OHP
 • Caawimada aasaasiga ah ee dheefaha Carewell SEIU 503
Valley Insurance Professionals

1-503-974-8471

hcwenroll@valleyinsurancepro.com

Sababaha loola xidhiidho Valley Insurance Professionals:

 • Su’aalaha ku saabsan goobta isdiiwaangelinta ama kaalmada telefoonka
 • Si loo sameeyo mid ka mid ah isbeddellada soo socda ee Suuqa:
  • Sax wixii ah xogta shaqsiyadeed (magaca, taariikhda dhalashada, dakhliga, ama cinwaanka)
  • Ku dar ama ka saar kuwa kuugu tiirsan iyada oo ay sabab u tahay uurka, dhalashada, korsashada, guurka, furiinka ama dhimashada
  • Beddel heerkaaga (naafanimada, canshuur celinta, dhalashada, qabiilka, xabsiga)
  • Isbeddelka caymiska caafimaadka (tusaale ahaan, haddii caynsanaanta lagugu soo bandhigay shaqo ama aad ka bilawday Medicaid)
 • Kaalmada soo gudbinta dukumentiyada ay codsatay Marketplace

Ogoow: Ha wicin Valley Insurance Professionals si aad ballan ula sameysato. Taa beddelkeeda, fadlan wac 1-844-503-7348, ama iimayl u dir carewellseiu503Benefits@RISEpartnership.com.

Suuqa Federaalka

1-800-318-2596

healthcare.gov

Sababaha loola xiriiro Goob-Suuqeedka federaalka:

 • Soo hel qaddarka kiridhityada canshuurta ee laga yaabo inaad hesho, iyo sidoo kale guud iyo khidmadaha caymiska caafimaadka saafiga ah
 • Codso nuqullada foomkaaga 1095 ee sannadlaha ah

Ogoow: Isdiiwaan gelinta iyo isbeddelada nolosha, waxaanu kugula talinaynaa inaad is-diiwaangeliso oo aad soo wargeliso isbeddellada nolosha Valley Insurance Professionals si loo hubiyo in macluumaadkaaga sidoo kale loo gudbiyo Carewell SEIU 503.

Bixiyaha Caymiska

Sababaha loola xidhiidho bixiyaha caymiska:

 • Samee lacag bixin toos ah
 • Hel kaadhadhka aqoonsiga caymiska cusub
 • Su’aalaha ku saabsan biilasha
 • Xaqiiji haddii dhakhtarkaaga ama nidaam gaar ah la daboolay

Adeegga macaamiisha
Kaiser Permanente: 1-800-813-2000
kp.org

Adeegga macaamiisha
MODA Medical: 1-877-605-3229
Macluumaadka xiriirka ee Moda Health

Adeegga macaamiisha
PacificSource (Oregon): 1-888-977-9299
pacificsource.com

Adeegga macaamiisha
Providence: 1-888-816-1300
providence.org

Adeegga macaamiisha
Regence: 1-888-675-6570
regence.org

Ameriflex

1-888-868-3539

Markaad soo wacayso, fadlan isu sheeg inaad tahay shaqaalaha daryeelka guriga, shaqaalaha taageerada shaqsiyeed, ama bixiyaha daryeelka shaqsiyadeed ee helaya dheefaha Carewell SEIU 503, oo sidoo kale hayso Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta.

Bogga onlaynka ah ee Ameriflex

Halkan riix si aad waxbadan uga ogaato ablikeeshinka mobeelka ee Ameriflex

Sababaha loola xiriiri karo Ameriflex:

 • Hubi hadhaaga Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta, dib u eeg taariikhda lacag bixinta, dalbo kaadhka beddelka, iwm.
 • Haddii Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta la diiday oo aanad awoodin inaad lacag bixiso
 • Sheegashooyinka magdhawga caymiska caafimaadka ama kharashyada caafimaadka ee loo gudbiyay Ameriflex

Su’aalaha Inta Badan Laisweeydiiyo

Akhri su’aalaha caadiga ah ee ku saabsan dheefaha Caawimada Kharashka Daryeelka Caafimaadka Carewell ee qorshayaasha la ansixiyay. Arag Su’aalaha Badanaa La Isweydiiyo wixii macluumaad dheeraad ah.

Waa maxay Muddada Qorista Gaarka ah oo anigu miyaan u qalmaa mid?

Muddada Diiwaangelinta Gaarka ah ("SEP") ayaa kuu oggolaanaysa inaad iska qorto qorshe caymis caafimaad oo ka baxsan muddada Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka) (Nof. 1 – Dis. 15 ee caymiska 2024). Waxaa laga yaabaa inaad u qalanto SEP haddii aad la kulantay isbeddelo nololeed, sida inaad lumiso caymis ku salaysan shaqo, ama isbeddel dakhli oo kaa dhigaya inaadan u qalmin Medicaid.

Haddii SEP-gaaga uu ansixiyay Caymiska Goobta Suuqa, waxaad iskaqori kartaa Qorshaha Goobta Suuqa laakiin waxaad haysataa waqti xaddidan oo aad iskuqorto, badanaa 60 maalmood laga bilaabo taariikhda dhacdo nololeedkaaga muteysiga leh. Goobta suuqu waxay sidoo kale u baahan doontaa caddaynta inaad u qalanto Muddada Qorista Gaarka ah, markaa waxaad u baahan tahay inaad soo ururiso macluumaadkaas sida ugu dhakhsaha badan si aad u dhammaystirto qoritaankaada. Wixii kaalmo ah, wac 1-844-503-7348.

Miyaan xaq u leeyahay Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka ee ku-meel-gaadhka ah?

Waxaa laga yaabaa inaad xaq u yeelato Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka ee ku-meel-gaadhka ah haddii aad xaq u leedahay dheefaha Carewell SEIU 503 ka dib dhammaadka Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee u dambeysay oo aad iska qortay qorshaha aan la ansixinin ee Goob-Suuqeedka Caymiska Caafimaadka. Xaaladaan, waxaad heli doontaa Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta si aad ugu bixiso kharashyada jaabka aad ka bixiso ee caymiska leh. Waxaad sidoo kale xaq u yeelan kartaa magdhawga khidmadahaaga ceymiska bil’laha ah oo ku-meel-gaadh ah.

Si aad u sii wadato helitaanka Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka ka dib dhamaadka sanadka, waa inaad iska qortaa qorshe ceymis oo la oggolyahay sida ugu dhakhsaha badan ee aad awoodo oo aan ka danbaynin Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka) (inta u dhaxaysa Nofeembar 1 iyo Diseembar 15). Haddii kale, Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadku waxay joogsan doontaa dhammaadka sanadka.

Si aad u hubiso haddii aad xaq u leedahay dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka ee ku-meel-gaadhka ah, wac 1-844-503-7348.

Waa maxay khidmadaha caymiska caafimaadkayga saafiga ah?

Khidmada caymiskaaga saafiga ah waa qaddarka bishii ee ay tahay inaad siiso shirkaddaada caymiska si aad u ilaaliso caymiskaaga. Tusaale ahaan, haddii lacagta khidmada caymiska bil’laha ah ee guud (qiimaha dhamaystiran ee khidmada caymiska ee bil’laha ah ee shirkadaada) ay tahay $500 bishii iyo haddii Canshuur Celintaada Khidmadaha ee Hormariska ah ama APTC (gargaarka maaliyadeed ee ay bixiso dowldada federaalka ah) ay tahay $200 bishii, khidmadaada caymiska bil’laha ah ee saafiga ah ayaa noqon doona $300 bishii.

Sideen u isticmaalaa Kaarkayga Dukaameysiga ee Dheefta?

Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta wuxuu u shaqeeyaa sida kiridhit kaadhka caadiga ah, isaga oo leh 2 farqi oo muhiim ah:

1. Kaarkaagu isticmaalkiisu wuu xaddidan yahay, taasoo la macno ah inaad kaliya u isticmaali karto kharashyada la daboolay ee ku hoos qoran "Maxaan u isticmaali karaa Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta inaan ku bixiyo?"

2. Kaarkaga kuma isticmaali kartid ATM-ka ama inaad dib u hesho lacag caddaan ah markaad wax iibsanayso.

Immisa lacag ah ayaa ku jirta Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta?

Waxa ku jira labo akoon Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta. Hal akoon ayaa hore loogu sii shubay lacagta sannadlaha ah ee lagu bixinayo khidmadaha adegga ceymiska ee caafimaadka iyo daawooyinka dhakhtarku qoro, lacgaha la jaro, iyo kharashyada lacagaha haraaga lacag jarista kadib ee adeegyada caymiska leh iyo dawooyinka dhakhtarku qoray. Sanadka 2024, lacagtaasi waa $7,165, laakiin tani way isbedeli kartaa sanadba sanadka ka dambeeya. Akoonka kale waxa lagu sii shubay qaddarka lagama maarmaanka u ah in lagu bixiyo khidmadaha saafiga ah ee bilaha ah: qaybta khidamada ceymiska caafimaadkaaga gaarka ah ee aan lagu dabarin canshuur celintaada khidmadaha ee hormariska ah ee federaalka (APTC).

Maxaan u isticmaali karaa Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta in aan ku bixiyo?
 • Biilkaaga saafiga ah ee khidmadaha billaha ah ee qorshaha goobta Suuqa ee la ansixiyay.
 • Lacagta lagaa jarayo ee lagu dabaqi karo qorshahaaga caymiska Goob-suuqeedka. Lacagta laga jari karo waa cadadka ay tahay inaad ku bixiso adeegyada uu qorshahaaga caymisku daboolayo ka hor inta aanu caymisku bilaabin inuu bixiyo. 
 • Khidmada ceymiska ee adeegyada caafimaadka iyo daawoyinka uu daboolay qorshahaaga goobta Suuqa ee la ansixiyay. Khidmada ceymiska (ama qayb bixinta) waa qaddar go’an oo qorshahaaga caymisku kaaga baahan karo inaad bixiso, oo badanaa waxay ku beegan tahay wakhtiga aad hesho adeegga ama warqadda daawada. 
 • Caymiska adeegyada caafimaadka iyo daawoyinka uu daboolay qorshahaaga goobta Suuqa ee la ansixiyay. Lacagaha haraaga lacag jarista kadib waa boqolkiiba kharashyada ay tahay inaad bixiso adeegyada uu daboolo qorshahaaga caymiska. Wadaagista kharashku waxay u dhaxayn kartaa boqolkiiba 20% ilaa 50% ee adeega la daboolay, iyadoo ku xidhan qorshahaaga caymiska. Tusaale ahaan, haddii qorshahaaga caymisku leeyahay "80/20" qabanqaabada lacagaha haraaga lacag jarista kadib, tani waxay la macno tahay, ka dib markaad bixiso wax kasta oo laga jari karo, shirkaddaada caymisku waxay bixin doontaa 80% qiimaha kharashka caafimaadka ee la daboolay oo waa inaad bixiso 20% soo hadhay. 
Waa maxay Lacagta Cashuurta Hormariska ah (APTC)?

Lacagta Cashuurta Hormariska ah (APTC) waa canshuur celin ay bixiso dawlada dhexe oo aad isticmaali karto si aad hoos ugu dhigto bixinta caymiskaaga billaha ah (loo yaqaano "khidmad") markaad iskaqorto qorshaha goobta Suuqa Caymiska Caafimaadka. Canshuuur cellintaadu waxay ku salaysan tahay qiyaasta dakhliga iyo macluumaadka qoyska ee aad ku dhejisay codsigaaga goobta Suuqa. Haddii dakhligaaga lagu qiyaasay inuu u dhexeeyo boqolkiiba 100% iyo 400% ee Khadka Saboolnimada Federaalka, waxaad u qalantaa khidmada canshuur cellinta.

Markaad sii wado isticmaalka websaydhkan, waxaad oggolaatay isticmaalka cookies-ka. Macluumaad dheeraad ah

Hagaajinta cookies-ka ee websaydhkan waxaa loogu talagalay inay "oggolaadaan cookies-ka" si ay kuu siiyaan waayo-aragnimada sahminta ee ugu macquulsan. Haddii aad sii wado inaad isticmaasho websaydhkan adiga oo aan baddelin hagaajinta cookie-gaaga ama haddii aad gujiso "Accept" ("Aqbal") ee hoose markaas waxaad oggolaatay midan. Si aad wax badan uga barato siyaasadeena cookie-ga iyo sida aan u maareyno macluumaadka gaarka ah ee laga yaabo inaad ku soo gudbiso websaydhkan, fadlan arag Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.

Xir