Ma u baahan tahay inaad iska diiwaangeliso ama aad cusbooneysiiso ceymiskaaga caafimaadka ee 2022? Isdiiwaangeli ka hor Diseembar 15 si aad u hesho ceymis dhaqangal noqda Janaayo 1, 2022.

Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka

Ceymisyada La Ansaxiyay

Caafimaad qab, dabool na qado.

Dheefta oo Kooban

Carewell SEIU 503 Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaadka waxay caawisaa shaqaalaha xaqa u leh ee ku jiran kuwa caymiska ee caafimaadka ee la ansixiyay ee qorshayaasha suuqa:

 • Qiimaha saafiga ah ee lacagahabishii (eeg FAQ qeexayo).
 • Kharashyada jeebkada laga bixiyo sida kuwa lagaa jarayo, khidmada ceymiska iyo lacagaha haraaga lacag jarista kadib iyo kharashyada daawada dhaktarku qoro ee adeegyada lagu dabaro qorshahaaga ceymiska ee la oggolaaday. Ilaa $6,600 oo ah kharashyada jeebka ka baxsan ayaa la daboolay 2022.

Faa'iidadani waxay khusaysaa kaliya haddii aad diiwaan gashan tahay qorshaha Suuqa ee la ansixiyay. Si kastaba ha ahaateer, haddii aad u qalanto Carewell SEIU 503 faa'iidooyinka ka dib dhammaadka xilliga Is-diiwaangelinta Furan tahay ee ugu dambeysay, oo aad ku diiwaangashan tahay qorshe aan la ansixin iyada oo loo marayo Suuqa Caymiska ,waxaad u u qalmi kartaa celceliska kharash-celinta caymiska ee hoos yimaada Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka. Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa FAQ-yada.

Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaad waxa kaliya oo ay heli karaan shaqaalaha daryeelka guriga iyo taageerada shaqalaha shakhsiga, ee ma helaan xubnaha qoyska. Haddii qoyskaaga lagu daro siyaasaddaada caymiska caafimaadka, Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaadka waxa ay dabooli doontaa oo keliya qaybta khidmadaha bisha ee khuseeya caymiskaaga gaarka ah. Macluumaad intaas ka badan waxaa laga heli karaa qaybta Faa'iidadaIsticmaalka ee hoose.

Haddii aad u qalanto Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka, waxaad heli doontaa Kaarka Dheefta kuwu habboon (kaarka deynta Mastercard) si aad isaga bixiso khidmadahaaga bisha iyo kharashyada jeebka ka baxsan. Kaarku waxa uu ka iman doonaa Ameriflex (Maamulaha Habboon ee Faa'iidooyinka). Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Kaadhka Ku habboonaanta Dheefta iyo sida loo isticmaalo, guji.halkan.

Fiiro Gaar ah: Macluumaadka cusboonaysiinta ee dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka ee shaqaalaha daryeelka guriga iyo taageerada shaqsiyeed ee ka diiwaangashan qorshayaasha caymiska Goob-Suuqeedka ee la oggolaaday ayaa laga heli karaa qaybta hoose ee Diiwaangelinta

Waxyaabaha Muhiimka ah ee ay Tahay in la Ogaado
 • Faa'iidonka waxay bixisaa khidmadaha saafiga ah ee bilaha ah ee u qalmida qorshayaasha shakhsi ahaaneed ee lagu soo gato Suuqa. Waxay kale oo ay ka dabooshaa ilaa $6,600 kharashaadka caafimaadka ee jeebka laga bixiyo ee sheegashooyinka uu daboolay qorshahaaga shaqsiga 2022 ee la ansixiyay. Carewell SEIU 503 Faa'iidooyinka Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaad maaha kuwo shaqalaha-kafaala qaaday ama kooxda caymiska caafimaadka.
 • Markaad isdiiwaangeliso Suuqa CaymiskaCaafimaadka ayaa ku siin doona qorshayaal dhowr ah oo aad ka doorato. Waxaad dooran kartaa qorshe kasta oo aad rabto, laakiin si aad u hesho dheefaha, Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaad, waa inaad iska diiwaan gelisaa qorshaha la ansixiyay ee degaankaaga.
 • Ameriflex ayaa boostada kuugu soo diri doonta Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta oo aad u isticmaali karto inaad ku bixiso khidmadahaaga caymiska bil'laha ah. Waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa inaad ku bixiso kharashyadaada khidmadaha adegga ceymiska, kharashyada lacagaha haraaga lacag jarista kadib, iyo daawoyinka dhakhtarku qoro ee aad xaqa u leedahay.

Eeg Xaq u Yelashada

Macluumaadkan waxaa loogu talagalay dadka u qalma oo u baahan inay iska diiwaangeliyaan qorshe la oggolaaday oo ku saabsan Suuqa Daryeelka Caafimaadka.

Si aad u aragto haddii aad u qalanto, fadlan buuxi su'aalahan u-qalmitaanka.

Xog-uruurinta xaq u yeelashada Carewell oo saaran shaashada taleefonka gacanta

Diiwaangelinta

Diiwaangelinta Furan

Haddii aad iska diiwaangelinayso qorshaha caymiska Goob-suuqeedka markii ugu horreysay, waxaad u badan doonto inaad sugto ilaa inta Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah si aad isku diwaangeliso. Sanadkaan, Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah waxay u dhaxeysaa Nofeeembar1 iyo Janaayo 15. Caymiska bilaabanaya Janaayo 1, 2022, waxaad u baahan doontaa inaad isdiiwaangeliso ka hor Diseembar 15. Haddii aad isdiiwaangeliso Diseembar 16 iyo Janaayo 15, caymiskaaga wuxuu bilaaban doonaa Febraayo 1, 2022. Xaalado gaar ah ayaa kuu oggolaan kara inaad isdiiwaangeliso muddo ka baxsan wakhtigaan, inta lagu jiro waxa loo yaqaano Muddada Qoritsa Gaarka ah ("SEP") 

Muddada Isdiiwaangelinta Gaarka ah (SEP)

Diiwaangelinta Furan ee ka baxsan, waxaa jira waxyaabo ka reeban oo xaddidan oo kuu ogolaanaya inaad isdiiwaangeliso inta lagu jiro Muddada Diiwaangelinta Gaarka ah. Tusaale ahaan, haddii aad iska lumisay caymiskaaga qorshaha lammaanahaaga ama loo-shaqeeyaha kale, ama aad lumisay caymiska Medicaid, waxaa laga yaabaa inaad u qalanto inaad iska diwaangeliso meel ka baxsan Diiwaangelinta Furan. Xilliyada Isdiiwaangelinta Gaarka ah waxay ku eg tahay 60 maalmood oo keliya laga bilaabo taariikhda dhacdada u qalmidda (sida joojinta caymiska), markaa haddii aad aaminsan tahay inaad u qalanto SEP, wac 1-844-503-7348 isla markaaba. Fiiri Su'aalaha Badanaa La Isweydiiyo si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Xilliyada Diiwaangelinta Gaarka ah.

Diiwaangelinta

Haddii aad isku diiwaangelinayso ceymiska Goob-Suuqeedka la ansixiyay iyo dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka marki ugu horaysay, fadlan hoos u bax si aad u aragto Tallaabooyinka La Isku Diiwaangeliyo oo ka hooseysa liiska Talaabooyinka Cusboonaysiinta.

Talaabooyinka Cusboonaysiinta

 

Qaad tallaabooyinka soo socda ka hor Diseembar 15, 2021 si uu hakad kaaga galin caymiska caafimaadka! 

Buuxi waraaqaha loo baahan yahay ee 2022

Warqadaha Sannadlaha ah ee 2020 (Oregon iyo Washington).

Foomamkani waxay kooxda Dheefaha Carewell SEIU 503 ogolaanshaha u siinayaan inay kaa caawiyaan diiwaangelinta iyo ilaalinta caymiskaaga daryeelka caafimaadka. Warqadani ma aha codsi caymis caafimaad.

Cusbooneysii ceymiskaaga caafimaadka

Samee tijaabadan gaaban si aad u aragto nooca kuugu fiican waxa uu yahay ee cusboonaysiinta caymiskagaa 2022!

Waxaad u oggolaan kartaa in caymiskaaga uu si otomaatiga isku cusboonaysiiyo haddii aad kaga jawaabto haa dhammaan shanta su'aalood ee hoose: 

 • Wali maka diiwaangashan tahay qorshahaaga caymiska caafimaadka ee Goob-Suuqeedka? 
 • Mala socotaa lacag bixinta khidmadahaaga caymiska? 
 • Ma doonaysaa inaad cusboonaysiiso kaliya caymiskaaga gaarka ah, adiga oo aan rabin inaad wax ku darto ama ka baddesho caymiska xubnaha qoyska?  
 • Ma cusbooneysiisay maclumaadkaaga Goob-Suuqeedka caymiska labadi sano ee ugu danbaysay? 
 • Ma ka diiwaangashan tahay caymiska laga oggolaaday deegaankaaga? Waxaad ka heli kartaa liiska caymisyada laga oggolaaday Oregon halkaan, gobolada kalana, ka eeg hoos qaybta Caymisyada La Oggolaaday. 

MUHIIM AH: Xitaa haddii aad u oggolaatid in caymiskaaga uu si toos ah isku cusboonaysiiyo, waxaad wali u baahan tahay inaad buuxiso Foomka Diiwaangelinta Macluumadka si aad noo ogeysiiso khidmadahaaga cusub iyo canshuur celinta khidmadaha ee hormariska ah ee 2022. Shirkadaha caymiska sida Kaiser Permanente, Providence, ama Moda guud ahaan waxay ku soo diraan macluumaadkaas boostada Oktoobar ama Nofeembar. Fadlan la soco warqadaas! 

Haddii aad kaga jawaabtay maya ama ma hubo mid ka mid ah su'aalahan kore, waxaad leedahay labo dookh:  

Dookha ugu degdeg badan, haddii aad ku qanacsan tahay inaad caymiskaaga onleen ahaan ku cusboonaysiiso, waa inaad isticmaasho Goobta Isdiiwaangelinta, oo ay maamusho Valley Insurance Professionals, hay'adda caymiska ee nala-hawlgasho . Fadlan ogoow Goobta Isdiiwaangelinta waxaa kaliya lagu heli karaa Ingiriis iyo Isbaanish, oo kaliya dadka rer Oregon ayaa isticmaali kara goobtan.

    • Guji halkan si aad u aragto hagge gaabaan oo kaa caawiya inaad caymiskaaga ka cusboonaysiiso Goobta Isdiiwaangelinta.  
    • Guji halkan si aad u isticmaasho Goobta Isdiiwaangelinta.

   Haddii aad jeclaan lahayd inaad wakiil la hadasho si uu kuu caawiyo, na soo wac si aad ballan uga qabsato Valley Insurance Professionals lambarka 1-844-503-7348. Tusaale ahaan, na soo wac haddii aadan isticmaali karin Goobta Isdiiwaangelinta sabab kasta aawadeed (caqabad luqadeed, arrin farsamo, ama inaad ku nooshahay gobal aan Oregon ahayn aawadeed….) Ogoow: waxaad marka hore u baahan tahay inaad gudbiso warqadaha sannadlaha ah ee 2022, misa Valley Insurance Professionals ma awoodi doonaan inay ku caawiyaan.

Waa qasab inaad bixiso khidmadaada caymiska ka hor inta la cusboonaysiin caymiskaaga.

Waxaad u isticmaali kartaa Kaarkayga Dukaameysiga ee Dheefta inaad ku sii bixiso khidmadahaaga caymiska. Sikastaba, haddii aad ka diiwaangashan tahay caymiska qoyska, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho hannaanka Magdhawga. Xusuusnoow inaad cusboonaysiiso macluumaadkaaga bixinta lacagta ee shirkaddaada caymiska! Fiiri Set up automatic payments (Furo Lacag Bixinta Tooska ah) ee shirkadda caymiskaaga oo ka hooseysa Benefit Details (Faahfaahinta Dheefta). 

Ugu danbayn, fadlan xaqiiji inaad akhriso oo aad ka jawaabto boostada kaaga imaanaysa Goob-Suuqeedka.Haddii aadan ka jawaabin codsiga macluumaadka ee Goob-Suuqeedka, waxaad waayi kartaa caymiskaaga, Lacagaha Cashuurta cellinta Hormariska ah, iyo dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka. Fadlan kala soco boostadaada iyo iimaylkaaga ogeysiisyada Suuqa.

Talaabooyinka diwaangelinta

 

r

Muhiim

Dhammaan tillaabooyinka liiska ku qoran waa in la dhammaystiro si aad isu diiwaan geliso Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka.

Buuxi waraaqaha loo baahan yahay ee 2022

Warqadaha Sannadlaha ah ee 2020 (Oregon iyo Washington).

Foomamkani waxay kooxda Dheefaha Carewell SEIU 503 ogolaanshaha u siinayaan inay kaa caawiyaan diiwaangelinta iyo ilaalinta caymiskaaga daryeelka caafimaadka. Warqadani ma aha codsi caymis caafimaad.

Ka raadi qorshe la ansixiyay oo degaankaaga ah liiska qorshooyinka oo qor magaca qorshaha iyo lambarka

Si aad u hesho dheefaha Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaadka, waa inaad iska diiwaan gelisaa qorshaha la ansixiyay ee degaankaaga.

Si aad iskaga diiwaangeliso qorshaha ceymiska Goob-Suuqeedka ee ee la oggolyahay

Naga soo wac 1-844-503-7348 si aad ballanta isdiiwaangelinta uga qabsato, hay'adda caymiska ee nala-hawlgasho, Valley Insurance Professionals.

Bixi khidmadaha bisha ugu horreysa shirkaddaada caymiska ka hor taariikhda kama dambaysta ah

Waxaad u baahan doontaa inaad bixiso khidmadaha ugu horreeya ee lacagtaada, waxaana laguu soo celin doonaa qaddarka saafiga ah ee caymiska ee aad bixisay. Waxaad markaas heli doontaa kaadhka waxtarka leh ee lacagaha mustaqbalka. U deji lacag-bixinno otomaatig ah sidahaaga caymiska adoo isticmaalaya Kaarka Dheefta ku habboon si aad uga fogaato lacagaha maqan. Qorshahaaga lama hawlgelin doono waxaana laga yaabaa inaad waayi doonto caymiska inta ka hadhay sanadka haddii aanad ku bixiniin lacagta bisha ugu horreysa waqtigii loogu talagalay.

Si aad dhaqso ugu soo celiso lacagta magdhow ah khidmadaha koowaad, waxaad isku qori kartaa deebaaji toos ah.

Foomka Lacag Dhigashada Tooska ah (Dijital

Hubi inaad akhrido oo aad ka jawaabto boostadaada Suuqa

Haddii aadan ka jawaabin codsiga goobta Suuqa ee macluumaadka, waxaa laga yaabaa inaad lumiso caymiskaaga, Dhibcaha Canshuurta Lacagta Hormarka, iyo Gargaarka Kharashka Daryeelka Caafimaadka. Fadlan kala soco boostadaada iyo iimaylkaaga ogeysiisyada Suuqa.

Waxaad ogaan doontaa inaad ka diiwaangashan tahay Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka marka aad ka hesho Kaarkayga Dukaameysiga ee Dheefta (BCC) boostada. Laga bilaabo maalinta isdiiwaangelinta, waxay qaadan kartaa ilaa iyo 20 maalmood oo shaqo inaad boostada ku hesho BCC. Sidoo kale waa inaad hesho magdhawga khidmadaada ugu horeysa, oo aad ku hesho jeeg ama lacag wareejinta elektrooniga ah midkood, 20 maalmood oo shaqo gudahooda markaad isdiiwaangeliso.

Haddii aad qabto su'aalo ku saabsan diiwaangelinta iyo gelitaanka Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka, fadlan wac 1-844-503-7348.

Faahfaahinta Dheefaha

Isticmaal Dheeftan

Isticmaal kaadhkaaga waxtarka leh si aad ugu bixiso caymiskaaga:

 • Khidmadaha caafimaad
 • Kharashyada jeebka laga bixiyo ( lacagaha la jaro, khidmada ceymiska, lacagaha haraaga lacag jarista kadib iyo daawada dhaktarku qoro)

Waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo wa inaad muujiso caddaynta kharashyadaada, markaa hayso Sharaxaadda Faa'iidooyinka aad ka heshay side caymiskaaga iyo dhammaan rasiidhada.

Kaarka looma isticmaali karo:

 • daryeelka ilkaha ama adeegyada aragga iyo maqalka;
 • kharashka xaaskaaga ama kuwa kugu tiirsan;
 • kharashyada adeegyada qorshahaaga caymiska caafimaad uusan dabarin;
 • kharashyada la galay inta aanad u qalmin Caawimada Kharashka Daryeelka Caafimaadka;
 • kharashyada daawaynta ee laga soo bilaabo kallandarka hore. Ka eeg tabkan Lacag-celinta wixii macluumaad dheeraad ah.

Haddii qoyskaagu uu ku jiro siyaasadda caymiskaaga caafimaadka, ma awoodi doontid inaad u isticmaasho Kaarka lacag-bixintaada caymiska. Waxaad u baahan doontaa inaad bixiso lacagta caymiskaaga adigoo isticmaalaya lacagahaaga ka dibna aad codsato lacag celin bil kasta. Ka eeg tabka Lacag-celinta wixii macluumaad dheeraad ah.

U deji lacag-bixin toos ah sidahaaga caymiska

Hubi in lacagta caymiskaaga lagu bixiyo waqtigii loogu talagalay bil kasta! La xidhiidh sidahaaga caymiska si aad u dejiso lacag-bixino toos ah oo kaadhkaaga Faa'iidada ku ah:

Ballan qabso

Kahor intaadan ballan la qabsaneen bixiye caafimaad, hubi inay ku jiraan shabakada bixiyaha caymiskaaga. Haddii aad adeegyo ka hesho bixiyeyaasha shabakadaha ka baxsan, waxaad geli doontaa kharashyo jeebka ka baxsan oo aad uga sarreeya.

Xafidi Dheeftaada

Si loo hubiyo inaad sii wadato helitaanka Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaadka, fadlan xasuuso inaad:

 • U soo rog xaashida wakhtiga iyo/ama foojarada mushahar bixinta si joogto ah.
 • Iska ilaali inaad duubto saacadaha eber shaqada laba bilood oo isku xigta. Laba bilood oo isku xigta oo aan shaqo lahayn waxay kuu horseedi kartaa inaad lumiso dheefaha Carewell SEIU 503, oo ay ku jirto Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaadka. Xaaladdaan, waxaad weli sii haysan doontaa qorshahaaga caymiska Goob-Suuqeedka laakiin waa inaad adigu bilowdaa inaad iska bixiso khidmadaha ama aad raadsato caymis kale sida Oregon Health Plan.
 • Xogtaada gaarka ha ahaato midii ugu danbaysay ayna hayso Carewell SEIU 503 iyo cida aad u shaqayso.
 • Ku bixi khidmadahaaga billaha ah sidahaaga caymiska waqtigii loogu talagalay, oo la soco lacagahaaga caymiska. Sidahaagu waxa laga yaabaa inuu joojiyo qorshahaaga caymiska haddii lacag bixinta la waayo.
 • U soo sheeg Suuqa isbeddel kasta oo ku yimaadda macluumaadkaaga 60 maalmood gudahood. Waxaan halkaan u joognaa inaan ku caawino tan… wac 1-844-503-7348 wixii gargaar ah.
 • La soco xaraynta cashuurtaada.
Magdhawyo

Sida ugu dhakhsiyaha badan ee aad ku heli karto lacag celintaada waa adiga oo buuxiya foomamka soo socda onlayn!

Foomka Sheegashada Lacag-celinta Caafimaadka

Foomka Sheegashada Magdhawga Caafimaadka (Digital)

U isticmaal Foomka Sheegashada Lacag-celinta Caafimaadka ee:

 • Lacag-celinta qaddarka ah haddii aad ka diiwaangashan tahay xubnaha qoyska ee qorshahaaga. Waxa kaliya oo aad sheegan kartaa qaybta lacagta caymiska ee u dhiganta caymiskaaga gaarka ah. Haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo xisaabinta qaddarka khidmadaha gaarka ah, la xidhiidh Suuqa (1-800-318-2596), sidahaaga caymiska, ama Xirfadlayaasha Caymiska Dooxada (1-844-507-7554, doorashada 2). Fadlan soo gudbi foomkan iyo koobiga lacagta caymiska bil kasta.
 • Dalbashada lacag celinta wixii ka dambeeya Maarso 31 ee kharashaadka u qalma laga soo bilaabo taariikhdii hore.

Foomka Lacag-celinta ee Ameriflex

Foomka Lacag-celinta Ameriflex (Digital)

Isticmaal Foomka Lacag-celinta Ameriflex si aad u dalbato lacag celin:

 • Marka aad jaabkaaga ka bixiso kharash xaq leh baddelki aad isticmaali lahayd Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta. Tusaale ahaan, haddii aad jaabkaaga ka bixisay daawada dhaktarku uu qoro adigaa oo aan wadanin Kaarkaaga wakhtigaas.
 • Dalbashada lacag celinta ilaa iyo 31-ka Maarso ee kharashaadka u qalma laga soo bilaabo sanad dugsiyeedkii hore.

Si aad ballan uga qabsato Valley Insurance Professionals, fadlan wac 1-844-503-7348, ama iimayl u dir carewellseiu503benefits@risepartnership.com.

Waxaad sidoo kale wici kartaa lambarkaas ama wax u diri kartaa iimaylkaas sababaha soo socda awgood:

 • Kaalmada lagu go'aaminayo dariiqa lagu diiwaan geliyo caymiska caafimaadka
 • Kaalmada codsiyada OHP
 • Caawimada aasaasiga ah ee dheefaha Carewell SEIU 503
Dheefaha Xafiiska Maamulka

1-844-507-7554, xulashada 3, kadib xulashada 2

ohcwt@vimly.com

Sababaha aad ula xiriiri karto Xafiiska Maamulka Dheefaha:

 • Xaqiiji u-qalmitaankaaga iyo diiwaangelinta Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaadka ee Carewell SEIU 503
 • Su'aalaha ku saabsan lacag celinta
Valley Insurance Professionals

1-503-974-8471

hcwenroll@valleyinsurancepro.com

Sababaha loola xidhiidho Xirfadlayaasha Caymiska Dooxada:

 • Su'aalaha ku saabsan goobta isdiiwaangelinta ama kaalmada telefoonka
 • Si loo sameeyo mid ka mid ah isbeddellada soo socda ee Suuqa:
  • Sax wixii macluumaad shakhsi ahaaneed (magaca, taariikhda dhalashada, dakhliga ama ciwaanka)
  • Ku dar ama ka saar kuwa kuugu tiirsan iyada oo ay sabab u tahay uurka, dhalashada, korsashada, guurka, furiinka ama dhimashada
  • Beddel heerkaaga (naafanimada, canshuur celinta, dhalashada, qabiilka, xabsiga)
  • Isbeddelka caymiska caafimaadka (tusaale ahaan, haddii caynsanaanta lagugu soo bandhigay shaqo ama aad ka bilawday Medicaid)
 • Kaalmada soo gudbinta dukumentiyada ay codsatay Marketplace

Xasuus: Ha wicin Valley Insurance Professionals si aad ballan ula sameysato. Taa beddelkeeda, fadlan wac 1-844-503-7348, ama iimayl u dir carewellseiu503benefits@risepartnership.com.

Suuqa Federaalka

1-800-318-2596

healthcare.gov

Sababaha loola xiriiro Goob-Suuqeedka federaalka:

 • Soo hel qaddarka kiridhityada canshuurta ee laga yaabo inaad hesho, iyo sidoo kale guud iyo khidmadaha caymiska caafimaadka saafiga ah
 • Codso nuqullada foomkaaga 1095 ee sannadlaha ah

Xasuus: Isdiiwaan gelinta iyo isbeddelada nolosha, waxaanu kugula talinaynaa inaad is-diiwaangeliso oo aad soo wargeliso isbeddellada nolosha Valley Insurance Professionals si loo hubiyo in macluumaadkaaga sidoo kale loo gudbiyo Xafiiska Maamulka Dheefaha

Bixiyaha Caymiska

Sababaha loola xidhiidho bixiyaha caymiska:

 • Samee lacag bixin toos ah
 • Hel kaadhadhka aqoonsiga caymiska cusub
 • Su'aalaha ku saabsan biilasha
 • Xaqiiji haddii dhakhtarkaaga ama nidaam gaar ah la daboolay

Adeegga macaamiisha
Kaiser Permanente: 1-800-813-2000
kp.org

Adeegga macaamiisha
MODA Medical: 1-877-605-3229
Macluumaadka xiriirka ee Moda Health

Adeegga macaamiisha
PacificSource (Oregon): 1-888-977-9299
pacificsource.com

Adeegga macaamiisha
Providence: 1-888-816-1300
providence.org

Ameriflex

1-888-868-3539

Markaad soo wacayso, fadlan isu sheeg inaad tahay shaqaalaha daryeelka guriga iyo taageerada shaqsiyeed ee helaya dheefaha Carewell SEIU 503, oo sidoo kale hayso Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta.

Bogga onlaynka ah ee Ameriflex

Halkan riix si aad waxbadan uga ogaato ablikeeshinka mobeelka ee Ameriflex

Sababaha loola xiriiri karo Ameriflex:

 • Hubi hadhaaga kaadhkaaga Dheefta, dib u eeg taariikhda lacag bixinta, dalbo kaadhka beddelka, iwm.
 • Haddii kaadhkaagii ku haboona ee dheefaha la diiday oo aanad awoodin inaad lacag bixiso
 • Sheegashooyinka magdhawga caymiska caafimaadka ama kharashyada caafimaadka ee loo gudbiyay Ameriflex

Su'aalaha Inta Badan Laisweeydiiyo

Akhri su'aalaha caadiga ah ee ku saabsan dheefaha Caawimada Kharashka Daryeelka Caafimaadka Carewell ee qorshayaasha la ansixiyay. Arag Su'aalaha Badanaa La Isweydiiyo wixii macluumaad dheeraad ah.

Waa maxay Muddada Qorista Gaarka ah oo anigu miyaan u qalmaa mid?

Muddada Qoritsa Gaarka ah ("SEP") ayaa kuu oggolaanaysa inaad iskaqorto qorshe caymis caafimaad oo ka baxsan Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee caadiga ah (Nof. 1 – Jan. 15 ee caymiska 2022). Waxaa laga yaabaa inaad u qalanto SEP haddii aad la kulantay isbeddelo nololeed, sida inaad lumiso caymis ku salaysan shaqo, ama isbeddel dakhli oo kaa dhigaya inaadan u qalmin Medicaid.

Haddii SEP gaaga lagu ansixiyo Goobta Suuqa, waxaad iskaqori kartaa Qorshaha Goobta Suuqa laakiin waxaad haysataa waqti xaddidan oo aad iskuqorto, badanaa 60 maalmood laga bilaabo taariikhda dhacdada noloshaada u qalmitaanka. Goobta suuqu waxay sidoo kale u baahan doontaa caddaynta inaad u qalanto Muddada Qorista Gaarka ah, markaa waxaad u baahan tahay inaad soo ururiso macluumaadkaas sida ugu dhakhsaha badan si aad u dhammaystirto qoritaankaada. Wixii kaalmo ah, wac 1-844-503-7348.

Miyaan u qalmaa celceliska magdhawga khidmadaha caymiska?

Waxaa laga yaabaa inaad u qalanto Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka haddii aad xaq u leedahay dheefaha Carewell SEIU 503 ka dib dhammaadka Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee u dambeysay oo aad iska qortay qorshaha aan la ansixinin ee Goob-Suuqeedka caymiska caafimaadka. Xaaladan, waxaad heli doontaa Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta si aad ugu bixiso kharashkyada jaabka aad ka bixiso ee caymiska leh. Waxaad sidoo kale xaq u yeelan doontaa magdhawga kharashyada khidmadaada caymiska ee ilaa iyo midkood

 • midka yar khidmadahaaga caymiska dhabta ah, ama
 • lacagta khidmada celceliska ah ee ay heleen adeeg bixiyeyaasha u qalma iyada oo loo marayo Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka.

Si aad u sii wadato helitaanka Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka ka dib dhamaadka sanadka, waa inaad iska qortaa qorshe ceymis oo la oggolyahay sida ugu dhakhsaha badan ee suuragalka ah oo aan ka danbaynin Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah (inta u dhaxaysa Nofeembar 1 and Janaayo 15 ee caymiska 2022). Haddii kale, Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadku waxay joogsan doontaa dhammaadka sanadka. Si aad u hubiso haddii aad u qalanto celceliska bixinta magdhawga caymiska, wac 1-844-507-7554, ikhtiyaar 3, ikhtiyaar 2.

Waa maxay khidmadaha caymiska caafimaadkayga saafiga ah?

Khidmada caymiskaaga saafiga ah waa qaddarka bishii ee ay tahay inaad siiso shirkaddaada caymiska si aad u ilaaliso caymiskaaga. Tusaale ahaan, haddii lacagta caymiska guud (qiimaha buuxa ee khidmadaha caymis sidahaaga) ay tahay $500 bishii iyo Caymiskaaga canshuurta daynta ee hore ama APTC (gargaarka maaliyadeed ee Dowladda Federaalka) ay tahay $200 bishii, khidmadahaaga saafiga ah ayaa noqon doona $300 bishii.

Sideen u isticmaalaa Kaarkayga Dukaameysiga ee Dheefta?

Kaadhkaagu wuxuu u shaqeeyaa sida kaadhka deynta caadiga ah, oo leh laba farqi oo muhiim ah:

1. Kaarkaagu isticmaalkiisu wuu xaddidan yahay, taasoo la macno ah inaad kaliya u isticmaali karto kharashyada la daboolay ee ku hoos qoran "Maxaan u isticmaali karaa Kaarka si aan u bixiyo?"

2. Kaarkaga kuma isticmaali kartid ATMka ama inaad dib u hesho lacag caddaan ah markaad wax iibsanayso.

Immisa lacag ah ayaa ku jirta Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta?

Waxa kaadhkaaga ku jira laba “akoon”. Hal akoon ayaa hore loogu shubay iyadoo ay la socoto qaddarka sanadlaha ah ee lagu bixinayo kharashyada caafimaadka iyo warqada dhakhtarku qoray, kuwa lagaa jarayo iyo kharashyada ceymiska ee adeegyada la daboolay iyo warqadaha daawoyinka. Sanadka 2022, lacagtaasi waa $6,600, laakiin tani way isbedeli kartaa sanadba sanadka ka dambeeya. Akoonka kale waxa lagu sii shubay qaddarka lagama maarmaanka u ah in lagu bixiyo khidmadaha saafiga ah ee bilaha ah: qaybta ceymiska caafimaadkaaga gaarka ah ee aan lagu daboolin cashuurta federaalka (APTC).

Waa maxay Lacagta Cashuurta Hormariska ah (APTC)?

Lacagta Cashuurta Hormariska ah (APTC) waa canshuur celin ay bixiso dawlada dhexe oo aad isticmaali karto si aad hoos ugu dhigto bixinta caymiskaaga billaha ah (loo yaqaano "khidmad") markaad iskaqorto qorshaha goobta Suuqa Caymiska Caafimaadka. Canshuuur cellintaadu waxay ku salaysan tahay qiyaasta dakhliga iyo macluumaadka qoyska ee aad ku dhejisay codsigaaga goobta Suuqa. Haddii dakhligaaga lagu qiyaasay inuu u dhexeeyo boqolkiiba 100% iyo 400% ee Khadka Saboolnimada Federaalka, waxaad u qalantaa khidmada canshuur cellinta.

Qorshayaasha la ansixiyay ee 2022

Waxaad iska qori kartaa qorshe kasta oo caymis caafimaad oo aad ka rabto Goobta Suuqa. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u qalanto Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka, waa inaad doorataa qorshe la oggolaaday si aad caawimo uga hesho Carewell SEIU 503 bixinta khidmadahaaga caymiska iyo kharashka caafimaadka ee jeebka laga bixiyo.

Sida qorshayaasha la ansixiyay loo go'aamiyo, halkan ayaa lagu qori doonaa. La cusbooneysiiyay: Oktoobar 20, 2021.

 

Oregon

Soo dehjiso PDF-ta caymisyada Oregon ee 2022 oo degmo ahaan ah (PDF)

Washington

Soo dehjiso PDF-ta caymisyada Washington ee 2022 oo degmo ahaan ah (PDF)

California

Anthem Silver 70 EPO
BlueShield of California Silver 70 PPO

Idaho

PacificSource Navigator SILVER HSA 3500

Waxaad ka heli kartaa Soo Koobida Dheefaha iyo Caymiska qorshayaasha la oggolaaday halkaan.

Markaad sii wado isticmaalka websaydhkan, waxaad oggolaatay isticmaalka cookies-ka. Macluumaad dheeraad ah

Hagaajinta cookies-ka ee websaydhkan waxaa loogu talagalay inay "oggolaadaan cookies-ka" si ay kuu siiyaan waayo-aragnimada sahminta ee ugu macquulsan. Haddii aad sii wado inaad isticmaasho websaydhkan adiga oo aan baddelin hagaajinta cookie-gaaga ama haddii aad gujiso "Accept" ("Aqbal") ee hoose markaas waxaad oggolaatay midan. Si aad wax badan uga barato siyaasadeena cookie-ga iyo sida aan u maareyno macluumaadka gaarka ah ee laga yaabo inaad ku soo gudbiso websaydhkan, fadlan arag Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.

Xir