Xiriirada Dheeraadka ah

Fadlan eeg liiskeena faahfaahsan ee xidhiidhada si aad si dhakhso ah ula xidhiidho ilaha saxda ah.

Xiriirada Sida Joogtada ah Loo isticmaalo

Carewell SEIU 503 (Tabbabarka iyo Dheefaha)

Wixii ku saabsan su’aalaha Xaq U Yeelashada, Ilkaha, Aragga + Maqalka, dheefaha Barnaamijka Kaalmada Shaqaalaha, ama Wakhtiga Fasaxa Lacagta leh (PTO) iyo lacag-celinta:

Taleefonka: 1-844-503-7348 (SEIU),

Iiimaylka tabbabarka:CarewellSEIU503Training@RISEpartnership.com

Iimaylka dheefaha: CarewellSEIU503Benefits@RISEpartnership.com

Fakiska dheefaha: 1-503-765-5543

Cinwaanada Boostada ee Dheefaha: 

  • Dhammaan foomamka aysan la soconin macluumaadka bangiga iyo canshuurta:

Carewell SEIU 503
PO Box 94253
Seattle, WA 98124-6553

  • Dhammaan foomamka ay la socdaan macluumaadka bangiga iyo canshuurta:

CAREWELL SEIU 503
PO Box 84785
Seattle, WA 98124-6085

Valley Insurance Professionals

Haddii aad hore u gudbisay codsigaaga caymiska caafimaadka laakiin aad u baahan tahay inaad wax ka beddesho ama aad rabto in aad xaalad cusboonaysiiso oo aad ka diiwaangashan tahay Qorshaha La Ansixiyey ee Oregon ama Washington, ama aad u baahan tahay inaad kala hadasho wakiilkaaga Valley Insurance Professionals, fadlan la xidhiidh:

Taleefonka: 503-974-8471
Fakiska: 1-503-420-8665

Iimaylka: HCWenroll@valleyinsurancepro.com

 

SEIU Local 503

Haddii aad qabtid su’aalo ku saabsan tabbabarka, lacagaha ururka, ama arrimo kale oo ururka quseeya, fadlan la xidhiidh:

Taleefonka: 1-844-507-7554, xulashada 5

Haddii aad qabtid wax su’aalo ah oo ku saabsan dheefaha xubinta sida caymiska nolosha:

Taleefonka: 1-844-503-SEIU (7348)
Websaydhka: seiu503.org/members/member-rewards

 

Xiriirada Kale

 

211info (Khayraadka Bulshada Deegaanka)

Taleefonka: 211
Websaydhka: 211info.org

Ameriflex

1-888-868-3539

Markaad soo wacayso, fadlan isu sheeg inaad tahay Shaqaalaha Daryeelka Guriga iyo Taageerada Shaqsiyeed ee helaya dheefaha Carewell SEIU 503, oo sidoo kale hayso Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta.

Bogga onlaynka ah ee Ameriflex

Halkan riix si aad waxbadan uga ogaato ablikeeshinka mobeelka ee Ameriflex

Ameritas Vision

Taleefonka: 1-800-255-4931

Anthem Blue Cross Medical

Adeegyada Dadka Xubinka la siiyo: 1-800-333-0912
taleefoonka lacagta lagaliyo: 1-855-634-3381
boosta ku bixinta lacagta: PO Box 9041, Oxnard, CA 93031-9041

Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta (Ameriflex)

Taleefonka: 1-844-507-7554, xulashada 3, kadib xulashada 3, ama 1-888-868-FLEX (3539)
Websaydhka: mywealthcareonline.com/ameriflex
Xusuusin: Aqoonsiga shaqaaluhu waa Lambarka Soshiyaal Sekuyuuritiga ee ka-qaybqaataha

BlueShield (California)

Adeegyada Dadka Xubinka la siiyo: 1-855-836-9705
taleefoonka lacagta lagaliyo: 1-888-256-3650
boosta ku bixinta lacagta: PO Box 60514, City of Industry, CA 91716
Websaydh: blueshieldca.com

Bridgespan Medical

Adeegga Macmiilka: 1-888-675-6570, 6:00 am ilaa 6:00 pm, Isniin – Jimce
Adeegga Macmiilka ee Isbaanishka: 1-877-280-3975
Luuqadda aan ahayn Ingiriis iyo Isbaanish: 1-888-675-6570
Lacag bixinta Bilaashka ah Otomaatiga ah: 1-888-431-2063
si aad ugu bixiso biilkaada boosto ahaan: [Qor magaca qorshahaaga], Attn: Individual Premium Payments, PO Box 35022, Seattle, WA 98124-3500
Websaydhka: bridgespanhealth.com

Covered California

Taleefonka: 1-800-300-1506
Websaydhka: coveredca.com
Medicaid: coveredca.com/medi-cal

Healthcare.gov (Goob-suuqeedka Ceymiska Caafimaadka ama federaalka)

Haddii aad hore u gudbisay codsigaaga caymiska caafimaadka laakiin aad u baahan tahay inaad wax ka beddesho, aad u baahan tahay koobiga 1095-kaaga, ama aad rabto cusboonaysiinta xaaladda, aad u baahan tahay nuqulka ogaysiiska xaq u yeelashadaada, ama bogga Qorshayaashayda Caymiska & Barnaamijyadeyda fadlan la xidhiidh:
Taleefanka: 1-800-318-2596
Websaydhka: healthcare.gov

Healthy Kids

Haddii aad u baahan tahay inaad la xidhiidho Kid Healthy, fadlan la xidhiidh:
Adeegyada Dadka Xubinka la siiyo: 1-877-314-5678

Kaiser Dental

Gudaha aagga adeegga (HMO): 1-800-813-2000
Ka baxsan aagga adeegga (PPO): 1-866-653-0338
Adeegyadda luuqadda: 1-800-324-8010
Websaydhka: kp.org/dental/nw

Kaiser Medical

Haddii aad u baahan tahay inaad la hadasho Adeegyada Xubinka ee Kaiser, fadlan la xidhiidh:
Adeegga Macmiilka: 1-800-813-2000
Adeegyadda Luuqadda: 1-800-324-8010
Adeegga Macmiilka ee Biilasha: 1-844-524-7370, laga bilaabo 8 am ilaa 5 pm, Isniinta – Jimcaha
Si aad ugu bixiso biilkaaga boosto ahaan: Kaiser Foundation Health Plan, PO Box 60508. City of Industry, CA 91716-0508
Websaydhka: kp.org

Local APD, ODDS, iyo Xafiisyada Dallaalka

Si aad u hubiso xaalada lambarka adeeg bixiyahaaga ama shuruudaha shaqada ka hor, fadlan la xidhiidh xafiiska deegaankaaga. Liistada macluumaadka xiriirka ee mid kasta oo ka mid ah APD, ODDS, iyo xafiisyada dallaalka ayaa laga heli karaa xiriiradan:
Xafisyada APD
Xafiisyada ODDS
Dillaaliinta Adeegga Taageerada

Medicare

Haddii aad u baahan tahay inaad iska diiwaangeliso Medicare ama aad u baahan tahay in lagaa caawiyo caymiskaaga Medicare, fadlan la xidhiidh:
Taleefonka: 1-800-MEDICARE ama 1-800-633-4227
Websaydhka: medicare.gov

MODA Medical

Haddii aad u baahan tahay inaad la xiriirto Adeegyada Xubinka ee MODA, fadlan la xidhiidh:
Taleefonka: 1-877-605-3229
Adeegga Macmiilka ee Biilasha: 1-877-605-3229, isu sheeg inaad tahay shaqaale bixiya daryeel guri
si aad ugu bixiso biilkaada boosto ahaan: Moda Health Plan, PO Box 4220, Portland, OR 97208-4220
imayl: medical@modahealth.com
Websaydhka: Macluumaadka Lagala xiriiro Moda

Qorshaha Caafimaadka Oregon (Medicaid)

Haddii aad u baahan tahay inaad la xidhiidho Qorshaha Caafimaadka Oregon, fadlan kala xidhiidh Waaxda Adeegyada Macmiilka ee OHP (CSU) 1-800-273-0557 ama 711 (TTY), laga bilaabo 8 am ilaa 5 pm, Isniin – Jimco. CSU way xiran tahay ciidaha.
Kadib saacadaha shaqada ee la bixiyo kaalmada caafimaadka: 1-800-562-4620
Heerka codsiga, cusbooneysiinta ama waraaqaha cusboonaysiinta: 1-800-699-9075​
Websaydhka:
OregonHealthCare.gov
Macluumaadka Lagala xiriiro Qorshaha Caafimaadka Oregon
Ururada Daryeelka ee Isku xidhan (CCO)

Guddiga Daryeelka Guriga ee Oregon

Wixii macluumaad ah oo ku saabsan tabbabbarka aysan maamulin Carewell, sida shahaado CPR ama mid ka mid ah shahaadooyinkan soo socda oo kaa reebaya shuruudaha tabbabarka sida:

  • Professional Development Certification (PDC)
  • Enhanced Homecare or Personal Support Worker
  • Exceptional Personal Support Worker
  • Ventilator Dependent Quadriplegia (VDQ), when available
  • Traditional Health Worker

Taleefonka: 1-877-867-0077
Websaydhka: Guddiga Daryeelka Guriga ee Oregon

PacificSource (Idaho)

Taleefonka: 1-888-977-9299 laga bilaabo 8 am ilaa 5 pm MST, Isniinta – Jimcaha
Websaydhka: pacificsource.com

PacificSource (Oregon)

Adeegga Macmiilka: 1-888-977-9299
Adeegyadda Macmiilka ee ku baxa Afka Isbaanishka: 1-541-684-5456
Adeegga Macmiilka ee Biilasha: 1-800-591-6579, laga bilaabo 8 am ilaa 5 pm PST, Isniinta – Jimcaha
Si aad ugu bixiso biilkaaga boosto ahaan: Qorshaha Caafimaadka PacificSource – Attn: Premium Billing Dept, PO Box 7068, Springfield, OR 97475
Websaydhka: pacificsource.com

Providence Medical

Adeegga Macmiilka: 1-888-816-1300 laga bilaabo 8 am ilaa 5 pm MST, Isniinta – Jimcaha
Aagga Portland: 1–503-574-5791
Ku Bixi Taleefonka: 1-888-821-20977, oo la heli karo 24 saacadood maalintii, 7 maalmood usbuucii (waxay u baahan tahay aqoonsiga macmiilka ee ah sagaalka xaraf ee ku qoran qaansheegtaada)
Si aad biilkaaga ugu bixiso boostada: Providence Health Plan, PO Box 5728, Portland, OR 97228
Biilka ku bixi websaydhka: providence.org/obp/or
Websaydhka: providence.org

Regence

Adeegga Macmiilka: 1-888-675-6570 laga bilaabo 5 am ilaa iyo 8 pm, PT Isniin – Jimce laga bilaabo 8 am ilaa 4:30 pm PT Sabtida
Websaydhka
Websaydhka marka koowaad/furo akoonka 
Si aad ugu bixiso biilkaaga boostada: Regence — Attn: Lacag bixinta khidmadaha caymiska ee bil’laha ah, PO Box 2597, Portland, OR 97208

Senior Health Insurance Benefits Assistance Program (Barnaamijka Caawinta Caymiska Caafimaadka ee Waayeelka, SHIBA)

Taleefonka: 1-800-722-4134
Websaydhka: SHIBA

SoundCare 

Wixii su’aalo ah ee ku saabsan dheefaha maqalka, fadlan kala xiriir: 
Taleefonka: 1-800-487-5553 

Adeegga Macmiilka United Healthcare Medical

Adeegga Macmiilka: 1-800-957-6053, 8:00 am ilaa 8:00 pm, Isniinta – Jimcaha
Biilka Adeegga Macmiilka: 1-800-708-2848
si aad ugu bixiso biilkaada boosto ahaan: United Healthcare, PO Box 713819, Cincinnati, OH 45271
Websaydhka: uhcexchangebilling.com

Uprise Health

Taleefonka: 1-800-395-1616
Websaydhka: uprisehealth.com
Lambarka: OHWBT

VSP

Taleefonka: 1-800-877-7195
Websaydhka: vsp.com Kadibna guji Gal / Furo Akoon oo jirta dhinaca midig ee kore si aad u isticmaasho bogga intarnetka ee VSP.

Washington Apple Health (Medicaid)

Taleefoon (Ceymis, Sheegashooyin & Biil): 1-800-562-3022

Washington Health Plan Finder

Taleefonka: 1-855-923-4633, laga bilaabo 8 am ilaa iyo 5:30 pm, Isniin – Jimce
Websaydhka: wahealthplanfinder.org

Your Health Idaho

Taleefonka: 1-855-944-3246, laga bilaabo 8 am ilaa 5 pm MST, Isniinta – Jimcaha
Medicaid, Waaxda Caafimaadka iyo Daryeelka: 1-877-456-1233
Websaydhka: yourhealthidaho.org

Markaad sii wado isticmaalka websaydhkan, waxaad oggolaatay isticmaalka cookies-ka. Macluumaad dheeraad ah

Hagaajinta cookies-ka ee websaydhkan waxaa loogu talagalay inay "oggolaadaan cookies-ka" si ay kuu siiyaan waayo-aragnimada sahminta ee ugu macquulsan. Haddii aad sii wado inaad isticmaasho websaydhkan adiga oo aan baddelin hagaajinta cookie-gaaga ama haddii aad gujiso "Accept" ("Aqbal") ee hoose markaas waxaad oggolaatay midan. Si aad wax badan uga barato siyaasadeena cookie-ga iyo sida aan u maareyno macluumaadka gaarka ah ee laga yaabo inaad ku soo gudbiso websaydhkan, fadlan arag Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.

Xir