Foomamka

Hoos waxaa ku taxan dhammaan foomamka loo baahan yahay si aad isu diiwaan geliso ama aad u cusboonaysiiso dheefahaaga Carewell. Foomamka waxaa lagu habeeyaa dheef ama qayb ahaan.

Dooro dheef ama qayb si aad u aragto foomamka

Ilkaha
Araga + Maqalka
Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha
Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka

Wixii ah Qorshooyinka Loo ansixiyay
Medicare

Wakhtiiga Fasaxa Lacagta leh

Muhiim – Xogtaada mar kasta ha ahaato mida saxda ah

Si aad xaq ugu yeelato dheefaha Carewell, Xafiiska Maamulka Dheefta waa inuu fayl ku hayo magacaaga, jinsigaaga, Lambarkaaga Soshiyaal Sekuyuritiga, taariikhda dhalashada iyo ciwaankaaga hadda. Waa inaad sidoo kale xaqiijiso in macluumaadkaaga gobalka uu hayo uu yahay kii ugu danbeeyay. Fiiro Gaar ah: Soo gudbinta macluumaadkan waxay awood u siinaysaa Xafiiska Maamulka Dheefaha inuu kaa diiwaangeliyo dheefaha Ilkaha, Aragga + Maqalka, iyo Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha ee Carewell SEIU 503 haddii aad u qalanto. 

 1. Soo gudbi foomka kore si aad macluumaadkaaga ugu cusboonaysiiso Xafiiska Maamulka Gunnooyinka
 2. Raac tilmaamaha hoose si aad u cusbooneysiiso macluumaadkaaga shakhsiyeed ee Gobolka iyadoo ku xiran nooca shaqaale ee aad tahay.

  Shaqaalaha Daryeelka Guriga (HCW)

  Cusbooneysii cinwaankaaga xafiiska goobta APD/AAA ee deegaanka. Iskuduwaha/karraaniga HCW ee deegaanka ayaa ah qofka ku haboon in lala xidhiidho.

   Shaqaalaha Taageerada Shaqsiyeed ee ODDS

   Buuxi Foomkan Beddelida Macluumaadka (PDF) si aad u hubiso in DHS ay ku hayso macluumaadkaaga hadda jira faylka.

    Shaqaalaha Taageerada Shaqsiyeed ee OHA

    Buuxi Foomkan Cusboonaysiinta Macluumaadka Bixiyaha (PDF) si aad u hubiyo in OHA ay ku hayso macluumaadkaaga hadda jira faylka. Ku buuxi dhammaan qaybaha foomka marka laga reebo kuwan:

    • “Complete this section for an organization, group or agency (U buuxi qaybtan urur, koox ama wakaalad)”
    • “Taxonomy code changes (Koodhka Taxonomy wuu isbedelaa)”

    Foomamkeena dijitaalka ah waxaa inta badan lagu helaa luuqadaha Isbaanish, Ruush, Fiyatnaamiis iyo Simplified Chinese. Si aad foomka ugu buuxisid luuqadda aad doorbideyso, guji calanka Maraykanka ee jira dhinaca midifg ee kore ee foomka, ka dibna dooro luuqadda aad doorbideyso.

    Ilkaha

    Foomka Ka dhaafitaanka Dheefaha

    Foom Dijitool ah

    Foomka Racfaanka U-qalmitaanka iyo Lacag-celinta

    Foom Dijitool ah

    Waa in la raaciyaa marka la gudbiyo warqad sharaxaysa sababta aad u codsanayso racfaan.

    Foomka Diiwaangelinta ee Lacag-Celinta Lacagaha Jaabka Laga Bixiyo ee Ceymiska Ilkaha ee Ku-Meel-Gaadhka ah

    Foom Dijitool ah

    Araga + Maqalka

    Foomka Sheegashada Lacag Celinta Aragga Ameritas (kaliya LASIK)

    Foom PDF ah

    Foomka Sheegashada Lacag Celinta Maqalka ee Ameritas

    Foom PDF ah

    Foomka Ka dhaafitaanka Dheefaha

    Foom Dijitool ah

    Foomka Racfaanka U-qalmitaanka iyo Lacag-celinta

    Foom Dijitool ah

    Waa in la raaciyaa marka la gudbiyo warqad sharaxaysa sababta aad u codsanayso racfaan.

    Foomka Lacag-celinta Xubinta VSP

    Ku dalbo magdhawyada elektaroonig ahaan adiga oo ka dalbanaya bogga VSP ee barta vsp.com. Waa inaad akoon ka samaysato marka hore. 

    Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha

    Foomka Ka dhaafitaanka Dheefaha

    Foom Dijitool ah

    Foomka Racfaanka U-qalmitaanka iyo Lacag-celinta

    Foom Dijitool ah

    Waa in la raaciyaa marka la gudbiyo warqad sharaxaysa sababta aad u codsanayso racfaan.

    Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka

    Wixii ah Qorshayaasha La ansixiyay

    Xog-uruurinta cusboonaysiinta ee 2023

    Foom Dijitool ah

    Warqadaha Sannadlaha ah ee 2023

    Foom Dijitool ah

    Foomamkani waxay kooxda Dheefaha Carewell SEIU 503 ogolaanshaha u siinayaan inay kaa caawiyaan diiwaangelinta iyo ilaalinta caymiskaaga daryeelka caafimaadka. Warqadani ma aha codsi caymis caafimaad.

    Warqadaha Sannadlaha ah ee 2022

    Foom Dijitool ah

    Foomamkani waxay kooxda Dheefaha Carewell SEIU 503 ogolaanshaha u siinayaan inay kaa caawiyaan diiwaangelinta iyo ilaalinta caymiskaaga daryeelka caafimaadka. Warqadani ma aha codsi caymis caafimaad.

    Oggolaanshaha HIPAA

    Foom Dijitool ah

    Bayaanka Is Af-Garashada

    Foom Dijitool ah

    Oggolaanshaha Siideynta Foomka Macluumaadka

    Foom Dijitool ah

    Buuxi tan haddii aad u baahan tahay inaad u ogolaato xubin qoyskaaga ka tirsan ama saaxiib aad aaminsan tahay inuu su’aalo kuu weeydiiyo, balamo qabto ama xaqiijiyo macluumaad adiga oo ku matalayo.

    Wakiilka VIP ah ee Foomka Diiwaanka

    Foom Dijitool ah

    Warqadaha Sannadlaha ah ee 2021

    Foom Dijitool ah

    Foomamkani waxay siinayaan kooxda Dheefaha Carewell SEIU 503 ogolaanshaha inay kaa caawiyaan diiwaangelinta iyo ilaalinta caymiskaaga daryeelka caafimaadka. Warqadani ma aha codsi caymis caafimaad.

    Foomka Macluumaadka Diiwaangelinta

    Foom Dijitool ah

    Foomka Lacag Wareejinta Elektrooniga ah

    Foom Dijitool ah

    Waa in la soo raaciyaa marka lasoo gudbinayo koobi ah jeeg maran.

    Foomka Sheegashada Lacag-celinta Caafimaadka

    Foom Dijitool ah

    Waa in la soo raaciyaa marka lasoo gudbinayo koobi Dukumiintiga Sharaxaada Dheefahaaga ama biilkaaga.

    Foomka Lacag-celinta ee Ameriflex

    Foom Dijitool ah

     Foomka Kharashka Dib-u-habaynta Lacag-celinta Sare

    Foom Dijitool ah

    Waa in la raaciyaa marka la gudbinayo dukumentiyada canshuurta.

    Foomka Racfaanka U-qalmitaanka iyo Lacag-celinta

    Foom Dijitool ah

    Waa in la raaciyaa marka la gudbiyo warqad sharaxaysa sababta aad u codsanayso racfaan.

    Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka

    Wixii ah Medicare

    Foomka Lacag-celinta ee Ameriflex

    Foom Dijitool ah

    Warqadaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka ee Medicare

    Foom Dijitool ah

    Oggolaanshaha Siideynta Foomka Macluumaadka

    Foom Dijitaal ah
    Buuxi tan haddii aad u baahan tahay inaad u ogolaato xubin qoyskaaga ka tirsan ama saaxiib aad aaminsan tahay inuu su’aalo kuu weeydiiyo, balamo qabto ama xaqiijiyo macluumaad adiga oo uu ku matalayo.

    Foomka Lacag Wareejinta Elektrooniga ah

    Foom Dijitool ah

    Waa in la soo raaciyaa marka lasoo gudbinayo koobi ah jeeg maran.

    Foomka Sheegashada Lacag-celinta Medicare

    Foom Dijitool ah

    Waa in la soo raaciyaa marka lasoo gudbinayo koobi ah biilkaaga sare.

    Foomka Racfaanka U-qalmitaanka iyo Lacag-celinta

    Foom Dijitool ah

    Waa in la raaciyaa marka la gudbiyo warqad sharaxaysa sababta aad u codsanayso racfaan.

    Wakhtiiga Fasaxa Lacagta leh 

    Xirmada Codsiga Dheefta PTO

    Foom Dijitool ah

    Foomka Lacag Wareejinta Elektrooniga ah

    Foom Dijitool ah

    Waa in la soo raaciyaa marka lasoo gudbinayo koobi ah jeeg maran.

    Markaad sii wado isticmaalka websaydhkan, waxaad oggolaatay isticmaalka cookies-ka. Macluumaad dheeraad ah

    Hagaajinta cookies-ka ee websaydhkan waxaa loogu talagalay inay "oggolaadaan cookies-ka" si ay kuu siiyaan waayo-aragnimada sahminta ee ugu macquulsan. Haddii aad sii wado inaad isticmaasho websaydhkan adiga oo aan baddelin hagaajinta cookie-gaaga ama haddii aad gujiso "Accept" ("Aqbal") ee hoose markaas waxaad oggolaatay midan. Si aad wax badan uga barato siyaasadeena cookie-ga iyo sida aan u maareyno macluumaadka gaarka ah ee laga yaabo inaad ku soo gudbiso websaydhkan, fadlan arag Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.

    Xir