Foomamka

Hoos waxaa ku taxan dhammaan foomamka loo baahan yahay si aad isu diiwaan geliso ama aad u cusboonaysiiso dheefahaaga Carewell. Foomamka waxaa lagu habeeyaa dheef ama qayb ahaan.

Dooro dheef ama qayb si aad u aragto foomamka

Ilkaha
Araga + Maqalka
Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha
Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka

Wixii ah Qorshooyinka Loo ansixiyay
Medicare

Wakhtiga Fasaxa Lacagta leh

Muhiim – Xogtaada mar kasta ha ahaato mida saxda ah

Si aad xaq ugu yeelato dheefaha Carewell, Carewell SEIU 503 waa inay fayl ku hayso magacaaga, jinsigaaga, Lambarkaaga Soshiyaal Sekuyuritiga, taariikhdaada dhalashada iyo ciwaankaaga guri ee haddadan. Waa inaad sidoo kale xaqiijiso in macluumaadkaaga gobalka uu hayo uu yahay kii ugu danbeeyay. Ogoow: Soo gudbinta macluumaadkan wuxuu awood u siin doonaa Carewell SEIU 503 inay kaa diiwaangeliso dheefaha Ilkaha, Aragga + Maqalka, iyo Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha ee Carewell SEIU 503 haddii aad xaq u ledahay.

 

 1. Soo gudbi foomka kore si aad macluumaadkaaga ugu cusboonaysiiso Carewell SEIU 503.
 2. Raac tilmaamaha hoose si aad u cusbooneysiiso macluumaadkaaga shakhsiyeed ee Gobolka iyadoo ku xiran nooca shaqaale ee aad tahay.

Shaqaalaha Daryeelka Guriga (HCW)

Cusbooneysii cinwaankaaga xafiiska goobta APD/AAA ee deegaanka. Iskuduwaha/karraaniga HCW ee deegaanka ayaa ah qofka ku haboon in lala xidhiidho.

  Shaqaalaha Taageerada Shaqsiyeed ee ODDS

  Buuxi Foomkan Beddelida Macluumaadka (PDF) si aad u hubiso in DHS ay ku hayso macluumaadkaaga hadda jira faylka.

   Shaqaalaha Taageerada Shaqsiyeed ee OHA

   Buuxi Foomkan Cusboonaysiinta Macluumaadka Bixiyaha (PDF) si aad u hubiyo in OHA ay ku hayso macluumaadkaaga hadda jira faylka. Ku buuxi dhammaan qaybaha foomka marka laga reebo kuwan:

   • “Complete this section for an organization, group or agency (U buuxi qaybtan urur, koox ama wakaalad)”
   • “Taxonomy code changes (Koodhka Taxonomy wuu isbedelaa)”

   Foomamkeena dijitaalka ah waxaa inta badan lagu helaa luuqadaha Isbaanish, Ruush, Fiyatnaamiis iyo Simplified Chinese. Si aad foomka ugu buuxisid luuqadda aad doorbideyso, guji calanka Maraykanka ee jira dhinaca midifg ee kore ee foomka, ka dibna dooro luuqadda aad doorbideyso.

   Ilkaha

   Benefits Waiver Form

   Digital Form

   Foomka Racfaanka U-qalmitaanka iyo Lacag-celinta

   Foom Dijitool ah

   Waa in la raaciyaa marka la gudbiyo warqad sharaxaysa sababta aad u codsanayso racfaan.

   Araga + Maqalka

   Foomka Sheegashada Lacag Celinta Aragga Ameritas (kaliya LASIK)

   Foom PDF ah

   Foomka Sheegashada Lacag Celinta Maqalka ee Ameritas

   Foom PDF ah

   Foomka Ka dhaafitaanka Dheefaha

   Foom Dijitool ah

   Foomka Racfaanka U-qalmitaanka iyo Lacag-celinta

   Foom Dijitool ah

   Waa in la raaciyaa marka la gudbiyo warqad sharaxaysa sababta aad u codsanayso racfaan.

   Foomka Lacag-celinta Xubinta VSP

   Ku dalbo magdhawyada elektaroonig ahaan adiga oo ka dalbanaya bogga VSP ee barta vsp.com. Waa inaad akoon ka samaysato marka hore. 

   Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha

   Foomka Ka dhaafitaanka Dheefaha

   Foom Dijitool ah

   Foomka Racfaanka U-qalmitaanka iyo Lacag-celinta

   Foom Dijitool ah

   Waa in la raaciyaa marka la gudbiyo warqad sharaxaysa sababta aad u codsanayso racfaan.

   Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka

   Wixii ah Qorshayaasha La ansixiyay

   Xog-uruurinta cusboonaysiinta ee 2023

   Foom Dijitool ah

   Warqadaha Sannadlaha ah ee 2023

   Foom Dijitool ah

   Foomamkani waxay kooxda Dheefaha Carewell SEIU 503 ogolaanshaha u siinayaan inay kaa caawiyaan diiwaangelinta iyo ilaalinta caymiskaaga daryeelka caafimaadka. Warqadani ma aha codsi caymis caafimaad.

   Oggolaanshaha HIPAA

   Foom Dijitool ah

   Bayaanka Is Af-Garashada

   Foom Dijitool ah

   Oggolaanshaha Siideynta Foomka Macluumaadka

   Foom Dijitool ah

   Buuxi tan haddii aad u baahan tahay inaad u ogolaato xubin qoyskaaga ka tirsan ama saaxiib aad aaminsan tahay inuu su'aalo kuu weeydiiyo, balamo qabto ama xaqiijiyo macluumaad adiga oo ku matalayo.

   Wakiilka VIP ah ee Foomka Diiwaanka

   Foom Dijitool ah

   Foomka Oggolaanshaha Iskaashiga Bulshada ee OHA

   Foom Dijitool ah

   2023 warqadaha sannadlaha ah ee AoR ee aan VIP-ahayn

   Foom Dijitool ah

   Foomka Macluumaadka Diiwaangelinta

   Foom Dijitool ah

   Foomka Lacag Wareejinta Elektrooniga ah

   Foom Dijitool ah

   Waa in la soo raaciyaa marka lasoo gudbinayo koobi ah jeeg maran.

   Foomka Sheegashada Lacag-celinta Caafimaadka

   Foom Dijitool ah

   Waa in la soo raaciyaa marka lasoo gudbinayo koobi Dukumiintiga Sharaxaada Dheefahaaga ama biilkaaga.

   Foomka Lacag-celinta ee Ameriflex

   Foom Dijitool ah

    Foomka Kharashka Dib-u-habaynta Lacag-celinta Sare

   Foom Dijitool ah

   Waa in la raaciyaa marka la gudbinayo dukumentiyada canshuurta.

   Foomka Racfaanka U-qalmitaanka iyo Lacag-celinta

   Foom Dijitool ah

   Waa in la raaciyaa marka la gudbiyo warqad sharaxaysa sababta aad u codsanayso racfaan.

   Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka

   Wixii ah Medicare

   Foomka Lacag-celinta ee Ameriflex

   Foom Dijitool ah

   Warqadaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka ee Medicare

   Foom Dijitool ah

   Oggolaanshaha Siideynta Foomka Macluumaadka

   Foom Dijitaal ah
   Buuxi tan haddii aad u baahan tahay inaad u ogolaato xubin qoyskaaga ka tirsan ama saaxiib aad aaminsan tahay inuu su'aalo kuu weeydiiyo, balamo qabto ama xaqiijiyo macluumaad adiga oo uu ku matalayo.

   Foomka Lacag Wareejinta Elektrooniga ah

   Foom Dijitool ah

   Waa in la soo raaciyaa marka lasoo gudbinayo koobi ah jeeg maran.

   Foomka Sheegashada Lacag-celinta Medicare

   Foom Dijitool ah

   Waa in la soo raaciyaa marka lasoo gudbinayo koobi ah biilkaaga sare.

   Foomka Racfaanka U-qalmitaanka iyo Lacag-celinta

   Foom Dijitool ah

   Waa in la raaciyaa marka la gudbiyo warqad sharaxaysa sababta aad u codsanayso racfaan.

   Wakhtiga Fasaxa Lacagta leh 

   Xirmada Codsiga Dheefta PTO

   Foom Dijitool ah

   Foomka Lacag Wareejinta Elektrooniga ah

   Foom Dijitool ah

   Waa in la soo raaciyaa marka lasoo gudbinayo koobi ah jeeg maran.

   Foomka Magacaabista Ka-faa'iidaystaha

   Foom Dijitool ah

   Dheefahan, waxaanu kugu boorinaynaa inaad buuxiso Foomka Magacaabista Ka-faa'iidaystaha si qofka aad doorato u helo lacagtaada PTO ee aadan sheegan haddii ay dhacdo geeridaada.

   Markaad sii wado isticmaalka websaydhkan, waxaad oggolaatay isticmaalka cookies-ka. Macluumaad dheeraad ah

   Hagaajinta cookies-ka ee websaydhkan waxaa loogu talagalay inay "oggolaadaan cookies-ka" si ay kuu siiyaan waayo-aragnimada sahminta ee ugu macquulsan. Haddii aad sii wado inaad isticmaasho websaydhkan adiga oo aan baddelin hagaajinta cookie-gaaga ama haddii aad gujiso "Accept" ("Aqbal") ee hoose markaas waxaad oggolaatay midan. Si aad wax badan uga barato siyaasadeena cookie-ga iyo sida aan u maareyno macluumaadka gaarka ah ee laga yaabo inaad ku soo gudbiso websaydhkan, fadlan arag Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.

   Xir