Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha

Dhawr noolashaada inay si wanaagsan u socoto.

Dheefta oo Kooban

Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha (EAP) ee Carewell SEIU 503 wuxuu ku siinayaa kheyraad si lagaaga caawiyo noloshaada shakhsi ahaaneed, sida helitaanka adeegyo sharci oo qiiima dhimis leh iyo talobixinta ama wax uga sheegida maaliyadda qoyska.

Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha (EAP) ee Carewell SEIU 503 waxaa bixiyaa Uprise Health. La-taliyayaasha Uprise waxay kaa caawin karaan inaad si gaar ah u xalliso dhibaatooyinka saameynaya shaqadaada, qoyskaaga, iyo noolashaada guud ahaan. Adeegyada EAP waxay kuu yihiin bilaash waxaana kamid ah:

 • 24-saac oo caawimaada dhibaatooyinka ah
 • Illaa iyo shan kulamo latalin oo qof loo imanayo 12kii biloodba mar
 • La-talinta caafimaadka dhimirka ee khadka tooska ah
 • Iyo waxyaaba kaloo badan
Waxyaabaha Muhiimka ah ee ay Tahay in la Ogaado
 • Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha ee Carewell SEIU 503 waa lacag la’aan — ma jirto wax biil bille ah oo aad bixin karto.
 • Marka aad xaq u yeelato, waxaad caymis ka heli doontaa Uprise Health.
 • Xubnaha qoyska laguma dari karo qorshahan.
 • Ma isticmaali kartid Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta si aad ugu bixiso kharash kasta oo la xidhiidha dheefaha Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha.

Xaq u yeelashada

Si aad isla markiiba u ogaato xaq u yeelashadaada, ka jawaab dhawr su’aalood oo ku saabsan xog uruurinteena u qalmitaankayaga. 

Shuruudaha Xaq U Yeelashada

Si aad xaq ugu yeelato dheefaha Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha ee Carewell SEIU 503 waxaa qasab ah:

N

Waa inaad ka shaqeysaa ugu yaraan 40 saacadood oo ah saacado shaqo oo xaq leh 2 bilood oo isku xiga si aad xaq ugu yeelato dheefahan. Marka aad ka soo baxdo shuruudan, waxaa jiri doonta muddo 1 bil oo sugitaan ah ka dib marka aad soo gudbiso warqadahaaga saacadaha la shaqeeyay iyo/ama foojarada mushhaharka. Inta lagu jiro muddadan sugitaanka, Gobalka, Acumen ama PPL ayaa u soo gudbin doona saacadahaaga shaqada Carewell SEIU 503.

Representación gráfica del cronograma de elegibilidad y del período de espera de un mes
N

Si joogta ah u soo gudbiso warqadahaaga saacadaha la shaqeeyay iyo/ama foojarada mushaharka.

N

Hakaaga fayl gareysnaadaan magacaaga, jinsigaaga, lambarkaaga Soshiyaal Sekuyuritiga, taariikhdaada dhalashada iyo ciwaankaaga guriga ee haddadan Carewell SEIU 503. Guji halkan si aad u cusbooneysiiso macluumaadkaaga haddadan.

Shuruudahan xaq u yeelashada waa iskuugu mid dheefaha Ilkaha, Aragga + Maqalka, iyo Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha (DVE). 

* Saacadaha shaqada ee xaq yeelashada

Tirada saacadaha shaqada ee aad u baahan tahay si aad ugu qalanto dheefaha Carewell waa saacadaha shaqada ee ay bixiyaan Acumen, DHS, iyo/ama PPL iyaga oo matalaya macaamiishaada.

 

Luminta xaq yeelashada

Waxaad lumin kartaa xaq yeelashada dheefaha Carewell SEIU 503 (Ilkaha, Aragga + Maqalka, EAP, iyo Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka) haddii aad yeelato 2 bilood oo isku xigta oo aad 0 saacadood shaqaysay. Ka dib 2-daas bilood, waxaa lagu siin doonaa muddo kordhin 1 bil ah ka hor inta aysan dhamaanin dheefahaaga.

Warqado ayaa boostada loogu diiri doonaa daryeel bixiyeyaasha iyada oo loo sheegayo inay lumin karaan dheefahooda. Ogaysiisyadan waxaa sidoo kale ku jiro macluumaad ku saabsan sii wadashada caymisyada Ilkaha, Aragga Iyo Maqalka, iyo EAP ee laga helo COBRA.

Haddii aad go’aansato inaad ku sii jirto dheefaha DVE ee laga helo COBRA, tani waxay ka dhigan tahay inaad hadda bixin doonto khidmadaha caymiska ee bil’laha ah adiga oo ku diraya lacagta Maamulaheena COBRA, Ameriflex.

Waxaad sidoo kale dib ugu heli kartaa xaq u yeelashada inaad buuxiso shuruudaha kor ku qoran.

Diiwaangelinta

Dheefaha Ilkaha, Arragga + Maqal, iyo Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha waxaa laguugu hagaajin doonaa si otomaatiga ah marka aad adiga:

 • buuxiso Shuruudaha Xaq U Yeelashada ee kor lagu sharaxay;
 • ka cusboonaysiiso Carewell SEIU 503 iyo Gobolka magacaaga, jinsigaaga, lambarkaaga Soshiyaal Sekuyuritiga iyo ciwaankaaga guriga ee haddadan. 

Xaqiijinta Diiwaangelinta

Uma heli doontid kaar dheefaha Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha, laakiin waxaad boostada ku heli doontaa macluumaadka ku saabsan dheeftan oo kaaga imaanaya Carewell SEIU 503. Ogsoonow maadaama shuruudaha xaq u yeelashada ay isku mid u yihiin dheefaha Ilkaha, Aragga + Maqalka, iyo Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha ​waxaad ogaan doontaa inaad xaq u leedahay EAP marka aad hesho kaadhkaaga Ilkaha iyo Aragga + Maqalka.

Faahfaahinta Dheefaha

Isticmaal Dheeftan
Isticmaal adeegyadaada EAP

Si aad onlayn ugu isticmaasho:

 • Tag uprisehealth.com
 • Guji "Member Login" (Gelidda Xubinta")
 • Isticmaal lambarka gelitaanka: OHWBT

Si aad telefoon ugu gasho:

 • Wac 1-800-395-1616
 • Isticmaal lambarka gelitaanka: OHWBT
Xusuusin

Haddii ay jiraan wax kharashyo ah oo la xidhiidha adeegyada aad ku isticmaasho Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha, laguuma siin doono magdhaw. Dib uga eeg guudmarka dheefaha wixii macluumaad dheeraad ah.

 

Dhawr Dheeftan

‎‏Uma baahnid inaad dib u codsatid ama dib isku diiwaangelisid ilaa iyo inta aysan kugu dhaafin 2 bilood oo isku xigta adigoon shaqaynin saacado shaqo oo xaq leh — ama haddii saacado shaqo oo 0 ah la soo gudbiyo, waxaad xaq u sii lahaan doontaa dheefaha Ilkaha, Aragga + Maqalka, iyo Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha.

Eeg qaybta Xaq U Yeelashada ee kore si aad u ogaato tallaabooyinka aad u baahan tahay inaad qaado haddii aad weydo xaq u yeelashada. 

Ka Bax

Haddii aad rabto inaad ka baxdo dheefaha Ilkaha, Aragga + Maqalka, iyo Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha waxaad buuxin kartaa foomka ka dhaafitaanka.

Foomka Ka-dhaafitaanka Dheefaha (onleen)

Carewell SEIU 503

1-844-503-7348

Sababaha lola xiriiro Carewell SEIU 503:

 • Su’aalaha ku saabsan xaq u yeelashada dheefaha Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha
Uprise Health

Wac 800-395-1616

Sababaha aad ula xiriiri karto Uprise Health:

 • Qabso ballan la-talin
 • Hel macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan adeegyada sharciga ee laga heli karo Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha

Su’aalaha Inta Badan Laisweeydiiyo

Akhri su’aalaha caadiga ah ee ku saabsan dheefaha Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha ee Carewell. Arag Su’aalaha Badanaa La Isweydiiyo wixii macluumaad dheeraad ah.

Sideen u isticmaalaa dheefaha barnaamijka caawimaadda shaqaalaha, sida latalinta iyo qorsheynta maaliyadeed?

Waxaad ku heli kartaa adeegyada inaad booqato uprisehealth.com ama aad wacdo 1-800-395-1616. Koodhka gelitaankaagu waa: OHWBT.

Miyaan ku darsan karaa xaaskeyga/seygeyga ama xubnaha kale ee qoyska?

Maya. dheefaha Carewell SEIU 503 waxaa heli karo kaliya shaqaalaha daryeelka guriga iyo taageerada shaqsiyeed iyo bixiyeyaasha daryeelka shaqsiyadeed ee xaqa u leh.

Markaad sii wado isticmaalka websaydhkan, waxaad oggolaatay isticmaalka cookies-ka. Macluumaad dheeraad ah

Hagaajinta cookies-ka ee websaydhkan waxaa loogu talagalay inay "oggolaadaan cookies-ka" si ay kuu siiyaan waayo-aragnimada sahminta ee ugu macquulsan. Haddii aad sii wado inaad isticmaasho websaydhkan adiga oo aan baddelin hagaajinta cookie-gaaga ama haddii aad gujiso "Accept" ("Aqbal") ee hoose markaas waxaad oggolaatay midan. Si aad wax badan uga barato siyaasadeena cookie-ga iyo sida aan u maareyno macluumaadka gaarka ah ee laga yaabo inaad ku soo gudbiso websaydhkan, fadlan arag Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.

Xir