Ilkaha

Kalsooni ku dhoola cadey!

Dheefta oo Kooban

Dheefta Ilkaha ee Carewell SEIU 503 waxay bixisaa ceymis kaas oo bixiya adeegyada ilakaha ee aasaasiga ah oo bilaash kuu ah wuxuu sidoo kalana bixiyaa qayb ka mid ah adeegyada kale ilkaha ee adag.

Dheefta Ilkaha ee Carewell SEIU 503 waxaa ceymiyo Kaiser Permanente.

Kharashyada Khidmada Adeegga Ceymiska ee Xubinta 

Baaritaannada afka, raajooyinka, nadiifinta ilkaha, buuxinta joogtada ah, soo saarista fudud   $0 
Daweeynta xidid dilidda, qalliinka soo saaridda iliga  10% lacagaha haraaga lacag jarista kadib 
Lafaha iliga laga dul galiyo, lafaha ilkaha xiriiriya, ilkaha macmalka ah, bir gelinta iliga  30% lacagaha haraaga lacag jarista kadib 

Wixii faahfaahin dheeraad ah ee ku saabsan waxa lagu dabaro ceymiskaaga ilkaha 2022 ee Kaiser, eeg soo koobida dheefaha ilkaha: 

Waxyaabaha Muhiimka ah ee ay Tahay in la Ogaado
 • Dabaridan waxaa loogu talagalay kaliya ceymiska ilkaha, ma ahan ceymiska caafimaadka.
 • Marka aad xaq u yeelato, waxaad ceymis ku heli doontaa ceymiska ilkaha ee Kaiser Permanente. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad ka cusbooneysiiso Xafiiska Maamulka Dheefaha iyo Gobolka magacaaga, jinsigaaga, Lambarkaaga Soshiyaal Sekuyuritiga iyo ciwaankaaga hadda.
 • Dheefta Ilkaha ee Carewell SEIU 503 waa khidmo la’aan — ma jirto wax biil bille ah oo aad bixin doonto.
 • Ma isticmaali kartid Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta si aad ugu bixiso kharash kasta oo la xidhiidha ceymiskaaga ilkaha.

Hubi Xaq U Yeelashadaada Dheefaha Ilkaha

Si aad isla markiiba u ogaato u qalmitaankaaga, ka jawaab dhawr su’aalood oo ku saabsan su’aalo weydiimaha u qalmitaanka. 

Shuruudaha u-qalmitaanka

Si aad ugu qalanto dheefaha Ilkaha, Aragga + Maqalka, iyo Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha ee Carewell SEIU 503 waa inaad:

N

Waa inaad ka shaqeyso 40 saacadood ama ka badan bishiiba saacadaha shaqada xaqa leh — sidoo kale loo yaqaano saacadaha kooxda gorgortanka — labo bilood oo xiriir ah. Ka dibna waxaa jirta hal bil oo muddo sugitaan ah inta saacadahaaga loo gudbinayo Xafiiska Maamulka Dheefaha.

Representación gráfica del cronograma de elegibilidad y del período de espera de un mes
N

Si joogto ah u keen xaashida wakhtiga iyo/ama foojarada mushahar bixinta

N

Haku jiro faylka Xafiiska Maamulka Dheefaha magacaaga, jinsigaaga, Soshiyaal Sekiyuuritiga, taariikhda dhalashada iyo ciwaanka hadda jira. Riix halkan si aad u cusboonaysiiso macluumaadkaaga hadda jira.

Saacadaha u qalmida

Tiradasaacadahashaqada shaqada xaqa leh ee aad u baahan tahay si aad xaq ugu yeelato dheefaha Carewell waa saacadaha shaqada ee ay bixiyaan Acumen, DHS ityo/ama PPL iyada oo matalayo macmiilkaaga.

Luminta u qalmida

Haddii ay ku moodo laba bilood oo xidhiidh ah adiga oo aan shaqayn (ama haddii lasoo sheego saacadaha eber), muddada nimcada ee hal bil ka dib uma qalmi doontid dheefaha Ilkaha, Aragga + Maqalka, iyo Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha ilaa aad haysato mooyaane. dib u helay xaq u yeelashadaada. Si aad dib ugu hesho u qalmitaankaaga dheefaha Carewell SEIU 503, waa inaad dhamaystirtaa tillaabooyinka kore.

Haddii aad qabtid su’aalo ku saabsan u-qalmitaankaaga fadlan wac Xafiiska Maamulka Dheefaha 1-844-507-7554, doorashada 3, doorashada 2

Diiwaangelinta

Dheefaha Ilkaha, Arragga + Maqal, iyo Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha waxaa loogu samayn doonaaotomaatik ah adiga aad:

 • buuxiso Shuruudaha U-qalmitaanka ee kor lagu sharaxay;
 • ka cusboonaysiiso Xafiiska Maamulka Dheefaha iyo Gobolka magacaaga, jinsigaaga, Lambarkaaga Soshiyaal Sekuyuritiga, iyo ciwaankaaga hadda.

Xaqiijinta Diiwaangelinta

Haddi ceymiska caafimaadkaaga lagu bixiyo Kaiser

Ma heli doontid kaarka ilkaha Kaiser Permanente oo gaar ah haddii aad ku nooshahay aagga shaqada ee Kaiser oo haddadan aad leedahay ceymiska caafimaadka ee Kaiser Permanente. Waxaad u heli doontaa hal kaar ceymiska caafimaadka iyo ilkaha labaduba.

Kaarka caafimaadka iyo ilkaha ee Kaiser Permanente
Agga adeegga Kaiser dhexdiisa (HMO plan)

Haddi ceymiskaga caafimaadka aan lagaa siinin Kaiser

Waxaad ku heli doontaa kaarka ilkaha ee Kaiser Permanente boostada haddii aadan haysanin ceymiska caafimaadka ee Kaiser Ogsoonoow kaarkan waxaa loogu talagalay oo kaliya ceymiska ilkaha loogumana talagalin dheef kale. 

Kaarka ceymiska ilkaha ee loogu talagalay dadka ka baxsan aagga adeegga Kaiser
Ka baxsan Agga adeegga Kaiser (PPO plan)

Haddii aad qabtid wax su’aalo ah oo ku saabsan dheefahaaga ilkaha, waxaad ka waci kartaa Adeegyada Xubnaha ee Kaiser Permanente lambarka 1-800-813-2000.

CUSUB! Waxaad hadda fursad u haysataa in macluumaadka dheefta ilkaha ee gaarka ah laguugu soo diro fariinta qoraalka ah. Halkan guji si aad u hesho faahfaahin.

Faahfaahinta Dheefaha

Isticmaal Dheeftan

Ballan qabso

Hubso inaad xaqiijiso in adeeg bixiyahaaga uu la shaqeeyo shirkadda ka hor inta aadan adeeg ka raadsanin oo si taxadar leh dib u eeg dukumiintiga soo koobida dheefta si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kharashyada jaabka laga bixiyo ee suuragalka ah sida haraaga lacag jarista ka dib iyo khidmada adeegga ceymiska. Carewell SEIU 503 kuuma magdhaweyso kharashyada dheeraadka ah umana isticmaali kartid Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta kharashyada ilkaha, marka ka ogoow adeeg bixiyahaaga habraacyada aan si buuxdo loo dhameystirin.

Raadi dhakhtarka ilkaha

Agga adeegga Kaiser dhexdiisa

Si aad dhakhtarka ilkaha uga hesho aagga adeegga ee Kaiser booqo websaydhka Kaiser Permanente kaiserpermanentedentalnw.org/choose/by-area/ ama wac 1-800-813-2000.

Ka baxsan Agga adeegga Kaiser

Si aad u hesho dhakhtarka ilkaha ee ka qayqaato, tag kaiserpermanentedentalnw.org/choose/search-dental-choice-ppo-network/ ama wac 1-800-813-2000.

Dhawr Dheeftan

‎‏Uma baahnid inaad dib u codsatid ama dib iskuugu diiwaangelisid — ilaa iyo inta aadan ahaanaynin shaqo la’aan laba bilood oo isku xigta (ama aadan yeelanaynin saacado shaqo oo eber ah) waxaad xaq u sii lahaan doontaa dheefaha Ilkaha, Aragga + Maqalka, iyo Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha. Ma heli doontid kaar cusub sanad walba.

Luminta u qalmida

Haddii ay ku moodo laba bilood oo xidhiidh ah adiga oo aan shaqayn saacado shaqo oo xaq leh (ama haddii soo sheego saacadaha shaqada oo eber ah), ka dib muddo kordhin hal bil ah uma xaq uma sii lahaan doontid dheefaha Ilkaha, Aragga + Maqalka, iyo Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha. 

Haddii aad lumiso u qalmitaanka, waxaad iska qori kartaa caymiska sii wadida COBRA. Wixii macluumaad dheeraad ah kala xidhiidh Xafiiska Maamulka Dheefaha

Ka bax

Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka baxdo dheefaha Ilkaha, Aragtida + Maqalka, iyo Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha waxaad buuxin kartaa foomka ka dhaafista.

Foomka Ka-dhaafitaanka Dheefaha (Dijital)

Xafiiska Maamulka Dheefaha

1-844-507-7554, xulashada 3, kadib xulashada 2

Sababaha aad ula xiriiri karto Xafiiska Maamulka Dheefaha:

 • Su’aalaha ku saabsan xaq u yeeleshada dheeftan
 • Waxaad heli wayday kaarkaaga ilkaha
 • Kaiser ayaa kaa wayday nidaamkeeda
 • Si aad u ogaato haddii aad ku jirto ama aad ka baxsan tahay aagga adeegga ee Kaiser
Adeegga Macaamiisha ee Kaiser Permanente Dental

1-800-813-2000

Sababaha loola xiriiro Adeegga Macaamiisha ee Kaiser Permanente Dental

 • Su’aalaha ku saabsan dhakhtarka ilkaha ee aad tagi karto
 • Su’aalaha ku saabsan kharashyada adeegyada ilkaha
 • Waxaad u baahan tahay kaarka ilkaha oo cusub
 • Qabso ballanta ilkaha

Su’aalaha Inta Badan Laisweeydiiyo

Akhri su’aalaha inta badan la isweydiiyo ee ku saabsan dheefta Ilkaha ee Carewell Arag Su’aalaha Badanaa La Isweydiiyo wixii macluumaad dheeraad ah.

Miyaan haystaa ikhtiyaaro aan ahayn Kaiser Permanente Dental?

Carewell SEIU 503 kuma bixiso ikhtiyaaro kale caymiskaaga ilkaha. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad degan tahay meel ka baxsan Aagga Adeegga Kaiser, waxaa lagugu qori doonaa Qorshaha Xullashada Ilkaha ee Kaiser Permanente. Sida ku cad xullashada Ilkaha PPO ee KP waxaad awoodi doontaa inaad booqato dhakhtar ilkeed oo ruqsad haysta. Si kastaba ha ahaatee, waxaad bixin doontaa wax yar haddii aad booqato dhakhtarka ilkaha ee ka qaybqaata shabakada Kaiser’s PPO. Si aad u xaqiijiso inaad degan tahay gudaha ama ka baxsan Aagga Adeegga Kaiser, kala xiriir Xafiiska Maamulka Dheefaha 1-844-507-7554, ikhtiyaar 3 ka dib ikhtiyaar 2.

Waxaan horey u lahaa qorshe ilkeed. Laba ma heli karaa?

Wixii su’aalo ah ee khuseeya iskuduwidda dheefaha, fadlan la xiriir Adeegga Macmiilka ee Kaiser Permanente.

Waxaan horay u lahaa dhakhtarka ilkaha kaas oo aan jeclahay. Miyaan sii wadi karaa inaan utago dhakhtarkan ilkaha?

Haddii aad degan tahay meel ka baxsan aagga adeegga Kaiser oo aad leedahay bixiye gaar ah oo aan ku jirin shabakadda, waxaad waydiin kartaa dhakhtarkaaga ilkaha haddii ay rajaynayaan in lagu aqoonsado Kaiser Permanente si ay qayb uga noqdaan shabakadda.

Haddii aad deggan tahay gudaha aagga adeegga Kaiser ma heli doontid caymis kasta oo uu sameeyo dhakhtarka ilkaha ee ka baxsan shabakadda.

Miyaan ku darsan karaa xaaskeyga/seygeyga ama xubnaha kale ee qoyska?

Maya. Dheefaaha Carewell SEIU 503 waxaa heli kara oo keliya kuwa bixiya daryeelka guriga iyo shaqaalaha taageerada gaarka ah ee u qalma iyo adeegayaasha daryeelka gaarka ah.

Markaad sii wado isticmaalka websaydhkan, waxaad oggolaatay isticmaalka cookies-ka. Macluumaad dheeraad ah

Hagaajinta cookies-ka ee websaydhkan waxaa loogu talagalay inay "oggolaadaan cookies-ka" si ay kuu siiyaan waayo-aragnimada sahminta ee ugu macquulsan. Haddii aad sii wado inaad isticmaasho websaydhkan adiga oo aan baddelin hagaajinta cookie-gaaga ama haddii aad gujiso "Accept" ("Aqbal") ee hoose markaas waxaad oggolaatay midan. Si aad wax badan uga barato siyaasadeena cookie-ga iyo sida aan u maareyno macluumaadka gaarka ah ee laga yaabo inaad ku soo gudbiso websaydhkan, fadlan arag Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.

Xir