Isticmaalka Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta

Dulmarka

Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta (BCC) waa kiridhit kaarka Mastercard, kaas oo ay kuu soo diraan ayna maamulaan Ameriflex.

Kaarkaaga BCC wuxuu u shaqeeyaa sida kiridhit kaarka caadiga ah, marka laag reebo in:

 • Isticmaalka kaarkaaga uu xadiddan yahay, taas oo ka dhigan inaad kaliya u isticmaali karto kharashyada la dabaro ee hoos ku qoran. Fadlan la soco inaadan u isticmaali karin BBC kharashka qofka jaabkiisa laga bixiyo ee ceymiska ilkaha, aragga, iyo/ama adeedyada maqalka.  
 • Kuma isticmaali kartid kaarkaaga ATM ama inaad baaqi ku soo ceshato marka aad wax iibsaneyso. 

Waxaad u isticmaali kartaa kaarkaaga inaad ku xirto lacag bixinta tooska ah oo aad xaqiijiso in khidmadaada caymiska ee bil’laha ah aad bixiso wakhtiga saxda ah bil walbo.

La xidhiidh shirkadaada caymiska si aad ugu hagaajiso lacag bixinta tooska ah Kaarkaaga Dukaamaysiga ee Dheefta: 

 

Maxaad u isticmaali kartaa Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta?

Khidmada ceymiska ee bil’laha ah
Kharashka uu qofka jaabkiisa ka bixiyo

Ceymiska Suuqa Iibsiga Ceymisyada ee La Oggalyahay

Khidmada ceymiska ee bil’laha ah

HAA! [Waxyaabo ayaa ka reebanaan karo, hoos eeg]

La xiriir shirakadaada ceymiska si aad u diyaariso kaarkaaga oo aad u sameyso bixinta khidmada ceymiska ee tooska ah.

Kharashka uu qofka jaabkiisa ka bixiyo

HAA! Kharashyada caafimaadka ee la dabaro (ilaa iyo gunnada BCC ee sanadlaha ah):

– Lacag jaristaada ceymiska Suuqa Iibsiga Ceymisyada ee la oggalyahay 

– Khidmada ceymiska iyo lacagaha haraaga lacag jarista kadib, oo ay ku jiraan daawada dhakhtarka uu qoro ee ceymsika leh

Medicare

Khidmada ceymiska ee bil’laha ah

MAYA. Waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho hannaanka magdhawga ee khidmadahaaga ceymiska ee Medicare.

Guji halkan si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah. 

Kharashka uu qofka jaabkiisa ka bixiyo

HAA! Kharashyada caafimaadka ee la dabaro (ilaa iyo gunnada BCC ee sanadlaha ah):

– Lacag jarista ceymiskaaaga Medicare 

– Khidmada ceymiska iyo lacagaha haraaga lacag jarista kadib, oo ay ku jiraan daawada dhakhtarka uu qoro ee ceymsika leh

Waxa ka reeban
 • Haddii qoyskaagu uu ku jiro siyaasadaada ceymiska caafimaadka, ama
 • Haddii aad hesho dheefta Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka

Labada xaaladoodba, waxaad wali BCC u isticmaali kartaa kharashyada jaabka laga bixiyo ee ceymiska leh. Sikastaba ha ahaatee, waa inaad si toos ah u siiso khidmadaada caymiska ee bil’laha ah shirkadaada ceymiska adiga oo isticmaalayo lacagahaaga gaarka ah kadibna aad Carewell SEIU 503 u gudbsio Foomka Sheegashada Magdhawga Khidmada Caymiska Bil’laha ah ee Caafimaadka.. Marka laga shaqeeyo codsigaaga magdhawga, waxaa laguu soo diri doonaa jeeg wata cadadka khidmadaada caymiska ee bil’laha ah.

Waxaa lagaa dalban karaa inaad keento cadeynta kharashyada jaabka laga bixiyo ee la dabaro, marka hubso inaad heysato dhammaan Dukumiintigaaga Sharaxaadaha Dheefaha (EOB) iyo rasiidhyada (gaar ahaan rasiidhyadaada qoraalka daawada, maadaama kharashyada daawada dhakhtarku qoro aysan ka muuqanin EOB-yada uu bixiyo shrikadaada ceymiska.

Meeqo ayaa ku jirto BCC?

Waxa ku jira labo akoon oo kala gaar ah BCC-gaaga: mid lagu bixinayo khidmadahaaga ceymiska (haddii ay jiraan), iyo mid kale oo loogu talagalay kharashka uu qofka jaabkiisa ka bixiyo ee la dabaro.

Shaxdan waxay muujineysaa lacagta loo heli karo gunnada BCC (annual BCC allowance) ee sanadlaha ah ee kharashka uu qofka jaabkiisa ka bixiyo ee la dabaro ilaa iyo bilowga barnaamijkan.

 

U soo gudbi codsi magdhaw ah Ameriflex (Maamulaha BCC)

U soo gudbi codsi magdhaw ah Ameriflex: 

  • Kharashyada caafimaadka ee jeebka laga bixiyo ee caymiska leh haddii aad ka bixisay jeebkaaga.
  • Kharashyada Medicare ee jeebka laga bixiyo ee caymiska leh haddii aad ka bixisay jeebkaaga.
  • Khidmada Caymiska Bil’laha ah ee Caafimaadka – khidmada caymiska bil’laha ah ee saafiga ah ee ceymiska gaarka ah ee la aqoonsan yahay ee laga soo gato Goob-Suuqeedka Caymiska (ma ahan qorshaha caymiska qoyska, ma ahan magdhawga khidmadaha ceymiska ee bil’laha ah ee celceliska ah).
  • Wixii ah magdhawga adeegyo aad qaadatay sanad hore, u gudbi foomka magdhawga Ameriflex adeegyada aad heshay ilaa iyo 12 bilood ee la soo dhaafay, haddii aad xaq u lahayd dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka.
  • Wixii kharashyo ah ee ka badan $80, waxaa lagaaga baahan doonaa inaad caddayn soo gudbiso. Fadlan kaydso dhammaan Dukumiintigaaga Sharaxaadaha Dheefaha (EOB) iyo dhammaan rasiidhyada (gaar ahaan rasiidhyadaada qoraalka daawada maadaama kharashyada daawada dhakhtarku qoro aysan ka muuqanin EOB-yada ay bixiso shirkadaada ceymiska).

Ku xirnoow Ameriflex!

Maareynta Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta ee ay bixisay Carewell SEIU 503 ayaa hadda fududaatay! Dhammaan adeeg kala baddelashadaada Ameriflex, waxaan aad ugu talinaa inaad akoon ka furato bogga Ameriflex. Waxaad isticmaali kartaa bogga intarnetka Ameriflex ee barta ameriflex.wealthcareportal.com si aad: 

  • u eegto haraaga ku jira Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta (BCC)
  • u eegto taariikhdaada lacag bixinta 
  • ugu dirto sheegashooyinka onleen ahaan
  • u aragto xaalada magdhawga 
  • u dalbato kaar baddel ah

3 tallaabo oo lagu fududeeyo maaraynta lacag bixinta BCC-gaaga

Furo Akoon

Ka furo akoonkaaga barta ameriflex.wealthcareportal.com.

Hagaajiso oo isticmaal MyPlanConnect.

Haddii aad isticmaasho BCC-gaaga MyPlanConnect ayaa si toos ah u soo qaban doonta Dukumiintiga Sharaxaadaha Dheefaha (EOB) ee adeeg kala baddelashadaada, mana u baahan doontid inaa dukumiinti dheeraad ah dirto.

Ka eeg faahfaahin iyo tilmaamo barta https://myameriflex.crunch.help/participants/Setting-Up-and-Using-MyPlanConnect.

Soo Dejiso App-ka

Marka aad hagaajisato akoonkaaga, kala soo deg app-ka MyAmeriflex barta myameriflex.com/participants/the-ameriflex-difference/mobile-app. App-ka Ameriflex wuxuu kuu oggolaanayaa inaad isticmaasho oo aad maamusho akoonkaaga isla markaasba!

Khayraadka Ameriflex

Isticmaalka App-ka Taleefobnka ee Ameriflex
La xiriir Ameriflex

Wakiilada Ameriflex ayaa sidoo kale diyaar u ah inay kaa caawiyaan wicitaanka telefoonka Isniinta ilaa iyo Jimcaha 5am ilaa 6pm, iyo Sabtida 7am ilaa iyo 11am (PST) 1-888-868-3539.

Markaad sii wado isticmaalka websaydhkan, waxaad oggolaatay isticmaalka cookies-ka. Macluumaad dheeraad ah

Hagaajinta cookies-ka ee websaydhkan waxaa loogu talagalay inay "oggolaadaan cookies-ka" si ay kuu siiyaan waayo-aragnimada sahminta ee ugu macquulsan. Haddii aad sii wado inaad isticmaasho websaydhkan adiga oo aan baddelin hagaajinta cookie-gaaga ama haddii aad gujiso "Accept" ("Aqbal") ee hoose markaas waxaad oggolaatay midan. Si aad wax badan uga barato siyaasadeena cookie-ga iyo sida aan u maareyno macluumaadka gaarka ah ee laga yaabo inaad ku soo gudbiso websaydhkan, fadlan arag Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.

Xir