Isticmaalka Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta

Dulmarka

Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta (CBB) waa kaarka dukameysiga ee Mastercard, kaas oo ay kuu soo diraan ayna maamumlaan Ameriflex.

Kaarkaaga CBB wuxuu u shaqeeyaa sida kaarka dukaameysiga caadiga ah, marka laag reebo in:

 • Isticmaalka kaarkaaga uu xadiddan yahay, taas oo ka dhigan inaad kaliya u isticmaali karto kharashyada la dabaro ee hoos ku qoran. Fadlan la soco inaadan u isticmaali karin BBC kharashka qofka jaabkiisa laga bixiyo ee ceymiska ilkaha,aragga, iyo/ama adeedyada maqalka.  
 • Kuma isticmaali kartid kaarkaaga ATM ama baaqa aad ku soo ceshato marka aad wax iibsaneyso. 

Maxaad u isticmaali kartaa Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta?

Khidmada ceymiska ee bil'laha ah
Kharashka uu qofka jaabkiisa ka bixiyo

Ceymiska Suuqa Iibsiga Ceymisyada ee La Oggalyahay

Khidmada ceymiska ee bil'laha ah

HAA! [Waxyaabo ayaa ka reebanaan karo, hoos eeg]

La xiriir shirakadaada ceymiska si aad u diyaariso kaarkaaga oo aad u sameyso bixinta khidmada ceymiska ee tooska ah.

Kharashka uu qofka jaabkiisa ka bixiyo

HAA! Kharashyada caafimaadka ee la dabaro (ilaa iyo gunnada BCC ee sanadlahaa h)

– Lacag jaristaada ceymiska Suuqa Iibsiga Ceymisyada ee la oggalyahay 

– Khidmada ceymiska iyo lacagaha haraaga lacag jarista kadib, oo ay ku jiraan daawada dhakhtarka uu qoro ee ceymsika leh

Medicare

Khidmada ceymiska ee bil'laha ah

MAYA. Waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho hannaanka magdhawga ee khidmadahaaga ceymiska ee Medicare.

Guji halkan si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah. 

Kharashka uu qofka jaabkiisa ka bixiyo

HAA! Kharashyada caafimaadka ee la dabaro (ilaa iyo gunnada BCC ee sanadlahaa h)

– Lacag jarista ceymiskaaaga Medicare 

– Khidmada ceymiska iyo lacagaha haraaga lacag jarista kadib, oo ay ku jiraan daawada dhakhtarka uu qoro ee ceymsika leh

Waxa ka reeban
 • Haddii qoyskaagu uu ku jiro siyaasadaada ceymiska caafimaadka, ama
 • Haddii aad hesho magdhawga khidmada ceymiska ee celcleiska ah

Labada xaaladoodba, waxaad wali BCC u isticmaali kartaa kharashyada jaabka laga bixiyo ee ceymiska leh. Sikastaba ha ahaatee, waa inaad si toos ah u siisaa khidmadaada shirkadaada ceymiska adiga oo isticmaalayao lacagahaada gaarka ah kadibna u gudbinaya foomka magdhawga Administrative Office (Xafiiska Maamulka Dheefaha)..

Waxaa lagaa dalban karaa inaad keento cadeynta kharashyada jaabka laga bixiyo ee la dabaro, marka hubso inaad heysato dhammaan Dukumiintigaaga Sharaxaadaha Dheefaha (EOB) iyo rasiidhyada (gaas ahaan rasiidhyadaada qoraalka daawada, maadaama kharashyada daawada dhakhtarku qoro aysan ka muuqanin EOB-yada uu bixiyo shrikadaada ceymiska.

Meeqo ayaa ku jirto BCC?

Waxa ku jira labo akoon oo kala gaar ah BCC-gaaga: mid lagu bixinayo khidmadahaaga ceymiska (haddii ay jiraan), iyo mid kale oo loogu talagalay kharashka uu qofka jaabkiisa ka bixiyo ee la dabaro.

Shaxdan waxay muujineysaa lacagta loo heli karo gunnada BCC ee sanadlaha ah ee kharashka uu qofka jaabkiisa ka bixiyo ee la dabaro ilaa iyo bilowga barnaamijkan.

 

U soo gudbi codsi magdhaw ah Ameriflex (Maamulaha BCC)

U soo gudbi codsi magdhaw ah Ameriflex: 

  • Haddii aad bixisay wax kharashka uu qofka jaabkiisa ka bixiyo oo la dabaro ah adiga oo isticmaalaya lacagtaada oo aan isticmaaleynin BCC (tusaale ahaan haddii aad ku ilowday BCC-gaaga farmashiga ama xafiiska dhakhtarka.)
  • Haddii aad codsaneyso magdhawga adeegyo aad qaadatay sanad hore, waxaad foom magdhaw u gudbin kartaa Ameriflex ilaa iyyo Maarso 31. (Ka dib Maarso 31, waa inaad gudbiso foomka Sheegashada Magdhawga Caymiska Caafimaadka Administrative Office (Xafiiska Maamulka Dheefaha).)

Ku xirnoow Ameriflex!

Maareynta Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta ee ay bixisay Carewell SEIU 503 ayaa hadda fududaatay! Dhammaan adeeg kala baddelashadaada Ameriflex, waxaan aad ugu talinaa inaan akoon ka furato bogga Ameriflex. Waxaad isticmaali kartaa bogga intarnetka Ameriflex ee barta ameriflex.wealthcareportal.com si aad: 

  • u eegto haraaga ku jira Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta (CBB)
  • u eegto taariikhdaada lacag bixinta 
  • ugu diro sheegashooyinka onleen ahaan
  • aragto xaalada magdhawga 
  • u dalbato kaar baddel ah

3 tallaabo oo lagu fududeeyo lacag bixinta CBB-gaaga

Furo Akoon

Ka furo akoonkaaga barta ameriflex.wealthcareportal.com

Hagaajiso oo isticmaal MyPlanConnect.

Haddii aad isticmaasho BCC-gaaga MyPlanConnect ayaa si toos ah u soo qaban doonta Dukumiintigaaga Sharaxaadaha Dheefaha (EOB) ee adeeg kala baddelashadaada, mana u baahan doontid inaa dukumiinti dheeraad ah dirto. Ka eeg faahfaahin iyo tilmaamo barta https://myameriflex.crunch.help/participants/enroll-in-my-plan-connect.

Soo Dejiso App-ka

Marka aad hagaajisato akoonkaaga, kala soo deg app-ka MyAmeriflex barta myameriflex.com/participants/the-ameriflex-difference/mobile-app. App-ka Ameriflex wuxuu kuu oggolaanayaa inaad isticmaasho oo aad maamusho akoonkaaga isla markaasba!

Khayraadka Ameriflex

Isticmaalka App-ka Taleefobnka ee Ameriflex
La xiriir Ameriflex

Wakiilada Ameriflex ayaa sidoo kale diyaar u ah inay kaa caawiyaan wicitaanka telefoonka Isniinta ilaa iyo Jimcaha 5am ilaa 6pm, iyo Sabtida 7am ilaa iyo 11am (PST) 1-888-868-3539.

Markaad sii wado isticmaalka websaydhkan, waxaad oggolaatay isticmaalka cookies-ka. Macluumaad dheeraad ah

Hagaajinta cookies-ka ee websaydhkan waxaa loogu talagalay inay "oggolaadaan cookies-ka" si ay kuu siiyaan waayo-aragnimada sahminta ee ugu macquulsan. Haddii aad sii wado inaad isticmaasho websaydhkan adiga oo aan baddelin hagaajinta cookie-gaaga ama haddii aad gujiso "Accept" ("Aqbal") ee hoose markaas waxaad oggolaatay midan. Si aad wax badan uga barato siyaasadeena cookie-ga iyo sida aan u maareyno macluumaadka gaarka ah ee laga yaabo inaad ku soo gudbiso websaydhkan, fadlan arag Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.

Xir