Mẫu Đơn

Danh sách bên dưới bao gồm các mẫu đơn mà bạn phải điền để đăng ký tham gia hoặc gia hạn các phúc lợi Carewell của mình. Các mẫu đơn được sắp xếp theo phúc lợi hoặc theo loại.

Chọn một phúc lợi hoặc loại để xem mẫu đơn

Nha Khoa
Thị Lực + Thính Lực
Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên
Giờ Nghỉ Được Trả Lương

Lưu ý quan trọng - Hãy luôn cập nhật thông tin của bạn

Để đủ điều kiện hưởng các phúc lợi của Carewell, bạn phải gửi cho Carewell SEIU 503 những thông tin như tên, giới tính, Số An Sinh Xã Hội, ngày sinh và địa chỉ hiện tại của bạn để lưu hồ sơ. Bạn cũng cần đảm bảo với Tiểu Bang rằng thông tin của mình là thông tin mới nhất. Lưu ý: Nếu bạn gửi thông tin này, Carewell SEIU 503 sẽ có thể giúp bạn đăng ký nhận các phúc lợi Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực và Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên của Carewell SEIU 503 nếu bạn đủ điều kiện.

 • Cập nhật thông tin của bạn bằng nút bên dưới.
 • Làm theo hướng dẫn bên dưới để cập nhật thông tin cá nhân của bạn với Tiểu Bang, tùy theo loại hình công việc của bạn.

Nhân Viên Chăm Sóc Tại Nhà (HCW)

Cập nhật địa chỉ của bạn với văn phòng APD/AAA tại địa phương. Bạn nên liên hệ với Nhân Viên/Điều Phối Viên HCW tại địa phương mình.

  Nhân Viên Hỗ Trợ Cá Nhân (PSW) của ODDS

  Điền vào Change of Information Form (Mẫu Đơn Thay Đổi Thông Tin) này (Định Dạng PDF) để DHS có thông tin hiện tại của bạn trên hồ sơ.

   Nhân Viên Hỗ Trợ Cá Nhân (PSW) của OHA

   Điền vào Provider Information Update Form (Mẫu Đơn Cập Nhật Thông Tin Nhà Cung Cấp) này (Định Dạng PDF) để đảm bảo OHA có thông tin hiện tại của bạn trên hồ sơ. Điền vào tất cả các phần trên đơn này ngoại trừ những phần sau:

   • “Complete this section for an organization, group or agency” (Hoàn thành phần này cho một tổ chức, nhóm hoặc cơ quan)
   • “Taxonomy code changes” (Thay đổi về mã phân loại)

   Nha Khoa

   Benefits Waiver Form (Mẫu Đơn Khước Từ Phúc Lợi)

   Sử dụng mẫu đơn này để xác nhận rằng bạn đã được đề xuất bảo hiểm Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực cũng như Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên (EAP) của Carewell SEIU 503 và đang từ chối bảo hiểm này.

   Eligibility and Reimbursement Appeal Form (Mẫu Đơn Kháng Cáo Về Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi Và Vấn Đề Hoàn Trả)

   Sử dụng mẫu đơn này và điền vào trường giải thích lý do bạn yêu cầu kháng cáo hoặc tải thư giải thích lên. Bạn phải gửi đơn kháng cáo về vấn đề bồi hoàn cùng với tài liệu hỗ trợ như tờ Giải Thích về Phúc Lợi (EOB) hoặc bằng chứng thanh toán.

   Truy Cập Mẫu Đơn

   Thị Lực + Thính Lực

   Ameritas Vision (LASIK only) Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Cho Dịch Vụ Thị Lực (chỉ LASIK) Của Ameritas)

   Mẫu Đơn Định Dạng PDF

   Ameritas Hearing Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Chăm Sóc Thính Lực Của Ameritas)

   Mẫu Đơn Định Dạng PDF

   Benefits Waiver Form (Mẫu Đơn Khước Từ Phúc Lợi)

   Sử dụng mẫu đơn này để xác nhận rằng bạn đã được đề xuất bảo hiểm Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực cũng như Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên (EAP) của Carewell SEIU 503 và đang từ chối bảo hiểm này.

   Eligibility and Reimbursement Appeal Form (Mẫu Đơn Kháng Cáo Về Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi Và Vấn Đề Hoàn Trả)

   Sử dụng mẫu đơn này và điền vào trường giải thích lý do bạn yêu cầu kháng cáo hoặc tải thư giải thích lên. Bạn phải gửi đơn kháng cáo về vấn đề bồi hoàn cùng với tài liệu hỗ trợ như tờ Giải Thích về Phúc Lợi (EOB) hoặc bằng chứng thanh toán.

   Truy Cập Mẫu Đơn

   VSP Member Reimbursement Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Cho Thành Viên VSP)

   Hãy gửi yêu cầu hoàn trả chi phí trực tuyến qua cổng VSP tại vsp.com. Trước tiên, bạn cần tạo một tài khoản. Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với VSP theo số 1-800-877-7195.

   Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên

   Benefits Waiver Form (Mẫu Đơn Khước Từ Phúc Lợi)

   Sử dụng mẫu đơn này để xác nhận rằng bạn đã được đề xuất bảo hiểm Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực của Carewell SEIU 503 cũng như bảo hiểm của Chương Trình Trợ Giúp Nhân Viên (EAP) và đang từ chối bảo hiểm này.

   Eligibility and Reimbursement Appeal Form (Mẫu Đơn Kháng Cáo Về Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi Và Vấn Đề Hoàn Trả)

   Sử dụng mẫu đơn này và điền vào trường giải thích lý do bạn yêu cầu kháng cáo hoặc tải thư giải thích lên. Bạn phải gửi đơn kháng cáo về vấn đề bồi hoàn cùng với tài liệu hỗ trợ như tờ Giải Thích về Phúc Lợi (EOB) hoặc bằng chứng thanh toán.

   Truy Cập Mẫu Đơn

   Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe

   Đối với Chương Trình Được Phê Duyệt

   Giấy Tờ Thường Niên Cho Năm 2024

   Việc hoàn thành các giấy tờ thường niên xác nhận rằng bạn hiểu và đồng ý với các quy tắc của chương trình cũng như chịu sự chi phối của các quy tắc do Quỹ Ủy Thác đặt ra. Thông qua những mẫu đơn này, đội ngũ Carewell SEIU 503 Benefits có thể hỗ trợ bạn đăng ký và duy trì bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Giấy tờ này không phải là đơn đăng ký tham gia bảo hiểm y tế.

   Truy Cập Mẫu Đơn

   HIPAA Authorization (Ủy Quyền Theo HIPAA)

   Thông báo này cho bạn biết cách Carewell SEIU 503 có thể sử dụng và chia sẻ thông tin sức khỏe của bạn. Thông báo này cũng bao gồm thông tin liên quan đến quyền riêng tư về sức khỏe của bạn.

   Truy Cập Mẫu Đơn

   Tuyên Bố về Sự Hiểu Biết

   Thông báo này dành cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để xác nhận trách nhiệm của họ khi nhận phúc lợi của Carewell SEIU 503.

   Truy Cập Mẫu Đơn

   Consent to Release Information Form (Mẫu Đơn Đồng Ý Tiết Lộ Thông Tin)

   Điền vào mẫu đơn này nếu bạn cần cho phép một người bạn hoặc thành viên gia đình đáng tin cậy đặt câu hỏi, lên lịch hẹn hoặc xác nhận thông tin thay mặt bạn.

   Truy Cập Mẫu Đơn

   Agent of Record Form (Mẫu Đơn Đại Diện trên Hồ Sơ) của Valley Insurance Professionals

   Điền vào mẫu đơn này để chỉ định VIP làm đại diện trên hồ sơ của bạn. Họ sẽ thay mặt bạn và giúp bạn quản lý bảo hiểm của mình.

   Truy Cập Mẫu Đơn

   Giấy Tờ Thường Niên Năm 2024 Dành Cho Đối Tượng Không Phải Là VIP

   Sử dụng mẫu đơn này khi Đại Lý Trên Hồ Sơ của bạn KHÔNG PHẢI LÀ Valley Insurance Professional (VIP).

   Truy Cập Mẫu Đơn

   Healthcare Cost Assistance Benefits Request Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Phúc Lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe)

   Điền vào mẫu đơn này để yêu cầu cung cấp phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe. Bạn phải gửi kèm cả Thông Báo Đủ Điều Kiện Tham Gia Chương Trình Trên Marketplace và hóa đơn phí bảo hiểm hoặc trang My Plans and Programs (Chương Trình Của Tôi) từ tài khoản healthcare.gov của bạn để đủ điều kiện hưởng phúc lợi này. Nếu đăng ký tham gia một chương trình được phê duyệt thông qua Valley Insurance Professionals, thì bạn không cần phải gửi mẫu đơn này.

   Truy Cập Mẫu Đơn

   Direct Deposit Form (Mẫu Đơn Ký Thác Trực Tiếp)

   Đăng ký để nhận khoản hoàn trả phí bảo hiểm thông qua phương thức ký thác trực tiếp. Đây là cách nhanh chóng và an toàn nhất để bạn nhận được khoản thanh toán. Bạn phải gửi kèm bản sao của tờ séc đã hủy, thư của ngân hàng hoặc bản sao kê của ngân hàng.

   Medical Premium Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Phí Bảo Hiểm Y Tế)

   Sử dụng mẫu đơn này để yêu cầu hoàn trả phí bảo hiểm nếu bạn đăng ký cho các thành viên gia đình tham gia chương trình của mình và/hoặc bạn đủ điều kiện nhận khoản hoàn trả phí bảo hiểm trung bình (APR) tạm thời cho một chương trình chưa được phê duyệt. Bạn phải gửi mẫu đơn này kèm theo bằng chứng về bảo hiểm cá nhân.

   Ameriflex Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Ameriflex)

   Sử dụng mẫu đơn này để yêu cầu bồi hoàn khi bạn đã thanh toán chi phí đủ điều kiện bằng tiền túi của mình thay vì bằng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (BCC). Bạn cũng có thể sử dụng mẫu đơn này nếu cần yêu cầu khoản hoàn trả phí bảo hiểm thuần hằng tháng cho các chương trình cá nhân đủ điều kiện được mua qua Marketplace. Vui lòng làm theo hướng dẫn trên mẫu đơn trực tuyến.

   Truy Cập Mẫu Đơn

   Advance Premium Tax Credit Adjustment Form (Mẫu Đơn Điều Chỉnh Tín Dụng Thuế Cho Phí Bảo Hiểm Trả Trước)

   Sử dụng mẫu đơn này nếu thu nhập của bạn khác với mức thu nhập bạn đã báo cáo với IRS trên đơn đăng ký với Marketplace. Chúng tôi sẽ sử dụng mẫu đơn này để xác định xem chúng tôi có thể hỗ trợ bạn chi trả số tiền mà bạn chưa thanh toán hay không hoặc liệu bạn có nhận được khoản chi trả vượt mức tín dụng thuế không. Bạn phải gửi mẫu đơn này cùng tài liệu hỗ trợ về thuế.

   Eligibility and Reimbursement Appeal Form (Mẫu Đơn Kháng Cáo Về Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi Và Vấn Đề Hoàn Trả)

   Sử dụng mẫu đơn này và điền vào trường giải thích lý do bạn yêu cầu kháng cáo hoặc tải thư giải thích lên. Bạn phải gửi đơn kháng cáo về vấn đề bồi hoàn cùng với tài liệu hỗ trợ như tờ Giải Thích về Phúc Lợi (EOB) hoặc bằng chứng thanh toán.

   Truy Cập Mẫu Đơn

   Overpayment Notice Appeal Form (Mẫu Đơn Khiếu Nại Thông Báo Về Khoản Chi Trả Vượt Mức)

   Sử dụng mẫu đơn này để khiếu nại Thông Báo Về Khoản Chi Trả Vượt Mức từ Carewell SEIU 503.

   Truy Cập Mẫu Đơn

   Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe

   Đối với Medicare

   Ameriflex Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Ameriflex)

   Sử dụng mẫu đơn này để yêu cầu bồi hoàn khi bạn đã thanh toán chi phí đủ điều kiện bằng tiền túi của mình thay vì bằng Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (BCC). Bạn cũng có thể sử dụng mẫu đơn này nếu cần yêu cầu khoản hoàn trả phí bảo hiểm thuần hằng tháng cho các chương trình cá nhân đủ điều kiện được mua qua Marketplace. Vui lòng làm theo hướng dẫn trên mẫu đơn trực tuyến.

   Truy Cập Mẫu Đơn

   Giấy Tờ Về Medicare Của Carewell

   Điền vào giấy tờ này khi bạn lần đầu chuyển sang bảo hiểm Medicare để xem bạn có đủ điều kiện hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe hay không. Việc hoàn thành các giấy tờ này xác nhận rằng bạn hiểu và đồng ý với các quy tắc của chương trình cũng như chịu sự chi phối của các quy tắc do Quỹ Ủy Thác đặt ra. Xin lưu ý: bạn cần điền lại mẫu đơn này bất cứ khi nào có sự thay đổi trong các chương trình.

   Truy Cập Mẫu Đơn

   Consent to Release Information Form (Mẫu Đơn Đồng Ý Tiết Lộ Thông Tin)

   Điền vào mẫu đơn này nếu bạn cần cho phép một người bạn hoặc thành viên gia đình đáng tin cậy đặt câu hỏi, lên lịch hẹn hoặc xác nhận thông tin thay mặt bạn.

   Truy Cập Mẫu Đơn

   Direct Deposit Form (Mẫu Đơn Ký Thác Trực Tiếp)

   Đăng ký để nhận khoản hoàn trả phí bảo hiểm thông qua phương thức ký thác trực tiếp. Đây là cách nhanh chóng và an toàn nhất để bạn nhận được khoản thanh toán. Bạn phải gửi kèm bản sao tờ séc đã hủy, thư của ngân hàng hoặc bảng sao kê của ngân hàng.

   Medicare Premium Reimbursement Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Phí Bảo Hiểm Medicare)

   Sử dụng mẫu đơn này để yêu cầu hoàn trả phí bảo hiểm Medicare, ví dụ như phí bảo hiểm hằng tháng cho các chương trình Medicare Part B, Medicare Part D, Supplement hoặc Advantage.

   Eligibility and Reimbursement Appeal Form (Mẫu Đơn Kháng Cáo Về Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi Và Vấn Đề Hoàn Trả)

   Sử dụng mẫu đơn này và điền vào trường giải thích lý do bạn yêu cầu kháng cáo hoặc tải thư giải thích lên. Bạn phải gửi đơn kháng cáo về vấn đề bồi hoàn cùng với tài liệu hỗ trợ như tờ Giải Thích về Phúc Lợi (EOB) hoặc bằng chứng thanh toán.

   Truy Cập Mẫu Đơn

   Overpayment Notice Appeal Form (Mẫu Đơn Khiếu Nại Thông Báo Về Khoản Chi Trả Vượt Mức)

   Sử dụng mẫu đơn này để khiếu nại Thông Báo Về Khoản Chi Trả Vượt Mức từ Carewell SEIU 503.

   Truy Cập Mẫu Đơn

   Giờ Nghỉ Được Trả Lương 

   Bưu Kiện Yêu Cầu Phúc Lợi PTO

   Nếu bạn có 8 giờ PTO tích lũy trở lên, hãy sử dụng mẫu đơn này để yêu cầu thanh toán cho các phúc lợi PTO của bạn.

   Form W-9 (Mẫu Đơn W-9)

   Để đủ điều kiện hưởng phúc lợi PTO, bạn phải gửi cho chúng tôi Form W-9 (Mẫu Đơn W-9) đã hoàn thành và có chữ ký nếu bạn chưa làm vậy. Xin lưu ý: Phúc lợi PTO là khoản thu nhập chịu thuế.

   Direct Deposit Form (Mẫu Đơn Ký Thác Trực Tiếp)

   Đăng ký để nhận khoản hoàn trả và phúc lợi PTO thông qua phương thức ký thác trực tiếp. Đây là cách nhanh chóng và an toàn nhất để bạn nhận được khoản thanh toán. Bạn phải gửi kèm bản sao tờ séc đã hủy, thư của ngân hàng hoặc bảng sao kê của ngân hàng.

   Designation of Beneficiary Form (Mẫu Đơn Chỉ Định Người Thụ Hưởng)

   Hãy hoàn thành mẫu đơn này nếu bạn muốn chỉ định người nhận phúc lợi PTO chưa yêu cầu thanh toán của bạn trong trường hợp bạn qua đời.

   Overpayment Notice Appeal Form (Mẫu Đơn Khiếu Nại Thông Báo Về Khoản Chi Trả Vượt Mức)

   Sử dụng mẫu đơn này để khiếu nại Thông Báo Về Khoản Chi Trả Vượt Mức từ Carewell SEIU 503.

   Truy Cập Mẫu Đơn

   Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

   Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie hoặc nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" bên dưới thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

   Đóng