Mẫu Đơn

Danh sách bên dưới bao gồm các mẫu đơn mà bạn phải điền để đăng ký tham gia hoặc gia hạn các phúc lợi Carewell của mình. Các mẫu đơn được sắp xếp theo phúc lợi hoặc theo loại.

Chọn một phúc lợi hoặc loại để xem mẫu đơn

Nha Khoa
Thị Lực + Thính Lực
Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên
Giờ Nghỉ Được Trả Lương
Các Nguồn Trợ Giúp về COVID-19

Quan trọng - Hãy luôn cập nhật thông tin của bạn

Cập Nhật Thông Tin Của Bạn

Bươc 1 / 5

 • Tên
 • Tên Đệm
 • Họ

Để đủ điều kiện hưởng các phúc lợi của Carewell, bạn phải gửi cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi những thông tin như tên, giới tính, Số An Sinh Xã Hội, ngày sinh và địa chỉ hiện tại của bạn để lưu hồ sơ. Bạn cũng cần đảm bảo với Tiểu Bang rằng thông tin của mình là thông tin mới nhất. Lưu ý: Nếu bạn gửi thông tin này, Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi sẽ có thể giúp bạn đăng ký hưởng phúc lợi của Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên, Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực của Carewell SEIU 503 nếu bạn đủ điều kiện. 

 1. Gửi mẫu đơn trên để cập nhật thông tin của bạn với Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi
 2. Làm theo hướng dẫn bên dưới để cập nhật thông tin cá nhân của bạn với Tiểu Bang, tùy thuộc loại hình công việc của bạn.

  Nhân Viên Chăm Sóc Tại Nhà (HCW)

  Cập nhật địa chỉ của bạn với văn phòng APD/AAA tại địa phương. Bạn nên liên hệ với Nhân viên/Điều phối viên HCW tại địa phương mình.

   Nhân Viên Hỗ Trợ Cá Nhân (PSW) của ODDS

   Điền vào đơn Thay Đổi Thông Tin này (Định Dạng PDF) để DHS có thông tin hiện tại của bạn trên hồ sơ.

    Nhân Viên Hỗ Trợ Cá Nhân (PSW) của OHA

    Điền vào Đơn Cập Nhật Thông Tin Nhà Cung Cấp này (Định Dạng PDF) để đảm bảo OHA có thông tin hiện tại của bạn trên hồ sơ. Điền vào tất cả các phần trên đơn này ngoại trừ những phần sau:

    • "Complete this section for an organization, group or agency" (Hoàn thành phần này cho một tổ chức, nhóm hoặc cơ quan)
    • "Taxonomy code changes" (Mã phân loại thuế thay đổi)

    Hỗ Trợ Về DocuSign

    Bạn chưa nắm rõ cách sử dụng DocuSign?

    Hãy xem video ngắn này và tham khảo các nguồn trợ giúp khác trên trang này.

    Nha Khoa

    Mẫu Đơn Khước Từ Phúc Lợi

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số A

    Mẫu Đơn Xem Xét và Kháng Cáo

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số B

    Phải gửi kèm một lá thư giải thích lý do bạn yêu cầu kháng cáo.

    Thị Lực + Thính Lực

    Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Chăm Sóc Thị Lực (chỉ LASIK) của Ameritas (chỉ có tiếng Anh)

    Mẫu Đơn Dịnh Dạng PDF A

    Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Chăm Sóc Thính Lực của Ameritas (chỉ có tiếng Anh)

    Mẫu Đơn Dịnh Dạng PDF B

    Mẫu Đơn Khước Từ Phúc Lợi

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số C

    Mẫu Đơn Xem Xét và Kháng Cáo

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số D
    Phải gửi kèm một lá thư giải thích lý do bạn yêu cầu kháng cáo.

    Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Cho Thành Viên VSP (chỉ có tiếng Anh)

    Mẫu Đơn Dịnh Dạng PDF C

    Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên

    Mẫu Đơn Khước Từ Phúc Lợi

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số E

    Mẫu Đơn Xem Xét và Kháng Cáo

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số F

    Phải gửi kèm một lá thư giải thích lý do bạn yêu cầu kháng cáo.

    Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe

    Đối với Chương Trình Được Phê Duyệt

    Giấy Tờ Thường Niên Cho Năm 2021

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số G

    Những mẫu đơn này cho phép đội ngũ Carewell SEIU 503 Benefits hỗ trợ bạn đăng ký và duy trì bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Giấy tờ này không phải là đơn đăng ký tham gia bảo hiểm y tế.

    Mẫu Đơn Tuyên Bố Về Sự Hiểu Biết 2021

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số I

    Mẫu Đơn Đại Lý trên Hồ Sơ Chung 2021

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số J

    2021 Kaiser Permanente: Mẫu Đơn Đại Lý trên Hồ Sơ

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số K

    Mẫu Đơn Hỗ Trợ Đối Tác Cộng Đồng 2021

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số L

    Mẫu Đơn Đồng Thuận Với Cơ Quan Y Tế Tiểu Bang Oregon 2021

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số M

    Mẫu Đơn Đồng Ý Tiết Lộ Thông Tin 2021

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số N

    Điền vào mẫu đơn này nếu bạn cần cho phép một người bạn hoặc thành viên gia đình đáng tin cậy đặt câu hỏi, lên lịch hẹn hoặc xác nhận thông tin thay mặt bạn.

    Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí của Ameriflex (chỉ có tiếng Anh)

    Mẫu Đơn Dịnh Dạng PDF D

    Mẫu Đơn Ký Thác Trực tiếp

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số O

    Phải gửi kèm bản sao của một tờ séc đã hủy.

    Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Y Tế

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số Q

    Phải gửi kèm bản sao của tờ Giải Thích Về Các Phúc Lợi hoặc hóa đơn của bạn.

    Mẫu Đơn Xem Xét và Kháng Cáo

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số R

    Phải gửi kèm một lá thư giải thích lý do bạn yêu cầu kháng cáo

     Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Điều Chỉnh Phí Bảo Hiểm

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số S

    Phải nộp cùng tài liệu hỗ trợ về thuế.

    Giấy Tờ Thường Niên cho Năm 2020: Bên trong Khu Vực Dịch Vụ Kaiser

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số T

    Giấy Tờ Thường Niên cho Năm 2020: Bên Ngoài Khu Vực Dịch Vụ Kaiser

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số U

    Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe

    Đối với Medicare

    Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí của Ameriflex (chỉ có tiếng Anh)

    Mẫu Đơn Dịnh Dạng PDF E

    Giấy Tờ Thường Niên Của Medicare

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số V

    Mẫu Đơn Đồng Ý Tiết Lộ Thông Tin

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số W

    Điền vào mẫu đơn này nếu bạn cần cho phép một người bạn hoặc thành viên gia đình đáng tin cậy đặt câu hỏi, lên lịch hẹn hoặc xác nhận thông tin thay mặt bạn.

    Mẫu Đơn Ký Thác Trực tiếp

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số X

    Phải gửi kèm bản sao của một tờ séc đã hủy.

    Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Của Medicare

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số Y

    Phải gửi kèm bản sao hóa đơn phí bảo hiểm của bạn.

    Mẫu Đơn Xem Xét và Kháng Cáo

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số AA

    Phải gửi kèm một lá thư giải thích lý do bạn yêu cầu kháng cáo

    Giờ Nghỉ Được Trả Lương 

    Mẫu Đơn Người Thụ Hưởng PTO

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số BB

    Mẫu Đơn Người Thụ Hưởng PTO & Mẫu Đơn W-9

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số CC

    Mẫu Đơn Yêu Cầu Thanh Toán Phúc Lợi PTO

      Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số DD

    Mẫu Đơn Ký Thác Trực tiếp

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số EE

    Phải gửi kèm bản sao của một tờ séc đã hủy.

    Các Nguồn Trợ Giúp về COVID-19

    Mẫu Đơn Yêu Cầu Thanh Toán Phúc Lợi PTO do COVID-19

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số GG

    Đối với số giờ bị mất do COVID-19 sau ngày 1 tháng 1 năm 2021.

    Mẫu Đơn Yêu Cầu Thanh Toán Phúc Lợi PTO Dành Cho Hoàn Cảnh Khó Khăn Do COVID-19

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số II

    Đối với số giờ bị mất do COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 16 tháng 5 năm 2020, bạn phải gửi yêu cầu thanh toán phúc lợi này chậm nhất vào ngày 16 tháng 5 năm 2021.

    Mẫu Đơn Xác Minh Phúc Lợi PTO Dành Cho Hoàn Cảnh Khó Khăn Do COVID-19

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số JJ

    Đối với số giờ bị mất do COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 16 tháng 5 năm 2020, bạn phải gửi yêu cầu thanh toán phúc lợi này chậm nhất vào ngày 16 tháng 5 năm 2021.

    Thư Dành Cho Nhân Viên Thiết Yếu

    Mẫu Đơn Định Dạng Kỹ Thuật Số KK

    Nếu tiếp tục sử dụng trang này, tức là bạn đồng ý sử dụng các cookie. Thông tin khác.

    Cài đặt cookie trên trang web này được đặt thành "cho phép cookie" để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt cookie của mình hoặc bạn nhấp vào "Chấp nhận" bên dưới thì bạn đồng ý với điều này. Để tìm hiểu thêm về chính sách cookie của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn có thể gửi qua trang web này, vui lòng xem Chính sách bảo mật.

    Đóng